Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 31.10.2017.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim članove poslaničke grupe Prijateljstva sa Srbijom Islamske konsultativne skupštine Islamske Republike Iran, koji današnju sednicu prate sa galerije velike sale doma Narodne skupštine.
Dozvolite mi da ih pozdravim u vaše i u svoje ime.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Nikola Savić i Vjerica Radeta, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Palović, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Mi samo amandmanima nastavljamo ono što smo najavili u načelnoj raspravi. Sve ovo što ste razvrstali kao norme i kao odredbe ovog predloga zakona ne dostiže taj nivo da kao oblast može da bude poseban zakon. To je prvi veliki nedostatak. Drugi još veći nedostatak ovog predloga zakona jeste praktično nedorečenost, nešto što kod nas već decenijama postoji kao obrazovanje i stručna praksa radi sticanja obrazovnog profila iz nečega što laički kažemo zanati. To kod nas postoji. To treba da se podigne možda na neki malo veći kvalitet, ali to je pre svega zadatak obrazovnih institucija. Treći možda i najveći problem jeste što u ovo ubacujete Privrednu komoru koja suštinski ne bi mogla da bude vršilac javnih ovlašćenja, zato što je ona pravno lice sa statusom udruženja građana. Ja ne sporim da u unakaživanju komorskog sistema za proteklih deset godina je Privredna komora dobila nešto što je potpuno nespojivo sa delatnošću Privredne komore, a to su licence za promet nekretnina, pa obezbeđenje i da ne ređam dalje.

Ne bi bilo dobro da nešto što je eminentno, pripada obrazovanju, ide nevladinoj organizaciji, a da se pri tom izbegava Zavod za tržište rada, kao nezaobilazna institucija. Ja moram da vam skrenem pažnju da obrazovne profile definiše država, šifre zanimanja definiše država, privreda, pa ako može da se kaže i Privredna komora iskazuje samo svoje potrebe, a sve se realizuje na nekoj drugoj relaciji. Ja ovo tumačim da ste došli do zaključka da ukoliko treba da se koriste neka sredstva iz inostranstva, treba da i terminološki i putem zakona to su usaglasite sa zahtevima koji dolaze sa strane, da bi koristili neka sredstva, a verujte, veliki broj odredbi je neprimenjiv, pogotovo onaj deo gde licence treba da daje Privredna komora za neke koji učestvuju u obrazovanom procesu. Pa, to je svojevrsna negacija postojećih obrazovnih institucija.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem, predsedavajući.

Mi iz Nove stranke i KSP smatramo da ovaj zakon o dualnom obrazovanju ne samo da je nepotreban, da nije u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020 godine, već je po mnogo čemu i štetan, i stoga i ovaj član i sve ostale kroz naše amandmane zahtevamo da se briše, jer je to odraz političkog stava da ovakav zakon ne treba da bude usvojen i ne treba da se primenjuje na naše mlade sugrađanke i sugrađane.

Ono što je izuzetno važno reći na ovaj član 1, koji je najopštiji zapravo i bavi se predmetom zakona, kako njegov naziv i kaže, jeste da mi nismo zapravo ni u načelnoj raspravi čuli od gospodina ministra ko je sve konsultovan, odnosno nije konsultovan prilikom ne samo izrade ovog zakona, nego prilikom utvrđivanja potrebe da se do ovog zakona dođe, a ja sam sigurna da to nismo čuli iz jednog jako važnog razloga, koji glasi da niko od najpotrebnijih sagovornika nije učestvovao u izradi nacrta, a potom i do njegovog pretvaranja u predlog zakona, koji se evo sad nalazi pred narodnim poslanicima.

Naime, jedini, pod navodnicima, partner Vlade kao predlagača ispostavilo se da je Privredna komora Srbije, kojoj se daje nekakav status socijalnog partnera, što ona nije, jer je to interesna organizacija koja se uspostavlja po sili zakona, a ne po slobodnom udruživanju njenih članova i članica. Takođe, ni reprezentativni sindikati nisu bili uključeni u to, o čemu vrlo često možemo čuti poslednjih dana, jer pokušavaju da skrenu pažnju javnosti da nisu konsultovani. Nije konsultovana ni Unija poslodavaca Srbije, a moram da kažem da je Agencija za borbu protiv korupcije pripremila svoje mišljenje, koje takođe nije dato na uvid široj javnosti, gde je ona izrazila ozbiljne sumnje u koruptivne elemente ovog predloga zakona.

Koliko sam ja uporedno uspela da utvrdim, a bila sam vrlo posvećena uporednim odredbama, jedva možda 3% ili 4% mišljenja i preporuka Agencije za borbu protiv korupcije je integrisano u predlog zakona, odnosno najveći deo koruptivnih elemenata za koje je Agencija za borbu protiv korupcije izrazila bojazan da će biti otvoreni usvajanjem ovog zakona i primenom i dalje stoje u ovakvom predlogu zakona.

Prosto, želim od ministra da čujem zašto je to tako, zašto je jedini povod ono što ste vi u obrazloženju naveli, sveobuhvatno istraživanje? Mi ne znamo koje je to bilo istraživanje, čime se ono bavi, ko je učestvovao u tom istraživanju, koje su bile ciljne grupe, do kojih se rezultata došlo. Čuli smo da je povod ovom zakonu sveobuhvatno istraživanje, potreba privrede. To su sve, naravno, paušalne ocene, kažem, bez ovih osnovnih informacija, i neko iskustvo Nemačke, Austrije i Švajcarske.

Ja bih volela da znam zašto niste konsultovali ni Uniju poslodavaca Srbije, ni reprezentativne sindikate i zašto niste utvrdili najveći deo, a bilo bi idealno sve, iz mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije, kako bismo znali tačno na čemu smo, a ne da se zapravo ispostavi da je ovaj zakon rezultat onoga što mi kolokvijalno zovemo dila između Privredne komore Srbije i Vlade, odnosno politike Aleksandra Vučića, koja zapravo treba da bude sprovedena kroz usluge stranim investitorima tako što će našu decu pretvarati u jeftinu radnu snagu? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, replika, pominjanje predsednika SNS.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zbog ovih ponovo iznetih potpuno praznih priča o jeftinoj radnoj snazi i svemu što uz to ide.

Mi smo, dame i gospodo, već ovde pričali i o samom zakonu i o tome šta ovaj zakon podrazumeva. Nikako da se dogovore sa druge strane jel ovo sad nekakva katastrofa planetarnih razmera koja se dešava po prvi put ili je, što kažu isti ljudi koji opet sebi daju mnogo prostora za kritiku, na teme o kojima očigledno znaju vrlo malo, jel ovo nešto što smo već imali, pa nije radilo. Nikako da se smisle šta je od te dve stvari.

Šta god da je od te dve stvari, ovde je reč o dodatnom znanju, dodatnom sticanju veština, dodatnom usavršavanju. Šta je tu, pa zaboga, loše? Hoće li nešto biti specijalno drugačije što se tiče bilo čije sudbine ukoliko više zna, ukoliko je za posao sutra sposobniji? Može samo dobro da mu bude. Pa, postoje već trogodišnji programi, pa smo čuli ovde i govor na temu, govor sa ambicijom da govori protiv trogodišnjih programa. Pa, postoje. Jel bilo planetarnih katastrofa zato što su postojali? Pa, nije. Hoće li ti programi biti samo bolji ako neko bude imao više znanja, više veština? Naravno da mogu da budu samo bolji.

Što se tiče onih priča o subvencijama i priča o kompanijama, hajde ako hoćete da govorimo na tu temu, pošto vidim da svi žele danas da pričaju samo o nekim širokim pričama i načelnim raspravama, da vidimo za početak da li ti sa te druge strane imaju blage predstave koliko je uopšte programa subvencija potpisano u ovoj zemlji, od kad postoje, koliko ih je otišlo domaćim pravnim licima, a koliko izvorno stranim pravnim licima? Da vidimo da li uopšte znaju o čemu pričamo, ako hoće da pričamo na tu temu, a posle ćemo o svemu onome što Srbija vrlo dobro zna, i koja je korist za državu i koji je broj novootvorenih radnih mesta. Možemo da se dotaknemo i onog debelog obraza koji je pomenut danas, o tome da sa nama raspravljaju oni koji su lično odgovorni za izgubljene stotine hiljada radnih mesta. Trebaće im vrlo debeo obraz, ali trebaće im i malo znanja. Hajde da vidimo ima li ga. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predlagač amandmana narodni poslanik Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Poštovani potpredsedniče parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, ministre, predstavnici Ministarstva, dakle, SDS je rekla da neće glasati za zakon o dualnom obrazovanju, zato što smatramo da ovaj koncept dualnog obrazovanja nije dobar, da nije dobro postavljen i da je zakon nemoguće popraviti, jer je postavljen loše. Zbog toga smo predložili da se svi članovi ovog zakona izbrišu.

Prvi član zakona objašnjava šta je dualno obrazovanje. Mi smatramo da dualno obrazovanje dovodi isključivo i samo na ovako postavljen način do stvaranja jeftine radne snage, da on pogoduje isključivo poslodavcima, odnosno vlasnicima krupnog kapitala, da apsolutno nije ništa novo i ništa kvalitetno za građane i za državu, da je postavljen koncept tako da će poslodavci, odnosno krupni kapital uzimati jeftinu radnu snagu, odnosno decu od 15 do 18 godina i da zato ovakav zakon ne treba usvojiti.

Vi ste rekli u obrazloženju zašto odbijate ovaj amandman da će se ovim zakonom omogućiti modernizacija i kreiranje novih profila usklađenih sa savremenim tehnološkim razvojem, da usled nemogućnosti sagledavanja realnih radnih procesa, realnog radnog okruženja i rukovođenja celokupnim proizvodnim procesima, mladima je uskraćena mogućnost da postanu stručnjaci, itd.

Dakle, program, nastavni plan utvrđuje ministar. Obrazovne profile koji su potrebni utvrđuje ministarstvo i ministarstvo može da napravi, i ono što treba da uradi, to je reforma srednjoškolskog obrazovanja i da kaže koji su profili potrebni, u kojim opštinama, s obzirom na potrebe privrede. To nije sporno, ali to se ne rešava ovim zakonom. Ovaj zakon se ne bavi profilima. Ovaj zakon se isključivo bavi time da se dete sa 15 godina opredeli za dualno. Tu mu se onemogućava dalje školovanje i on ide da radi dok je u školi, radi, a plaćen je 30% manje od minimalne cene rada.

U situaciji u kojoj se Srbija nalazi danas, gde nemamo privredu u ekspanziji i gde nemamo ne znam kakvu radnu snagu, mislim da ćete dovesti ovim zakonom samo do toga da oni koji su nezaposleni ostanu nezaposleni, da još više imamo nezaposlenih koji su završili srednju školu ili fakultete, a da će raditi oni koji imaju od 15 do 18 godina. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predlagač amandmana narodni poslanik Branka Stamenković.
Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Poslanička grupa Dosta je bilo podnela je seriju amandmana „briše se“ na Zakon o dualnom obrazovanju. Smatramo da smo ovo vreme, koje smo potrošili i resurse da bi pisali ovaj zakon i tek vreme i resurse koji će se koristiti i upotrebiti da se on sprovede u delo, mogli mnogo korisnije da upotrebimo da smo ih usmerili na osnovni problem srpskog obrazovanja, a to je loše osnovno školsko obrazovanje. Danas uvodimo dualno samo zato da bi nekako opravdali loše rezultate koje deca imaju u trenutku u kome završe osnovnu školu.

Molim vas, neozbiljno je probleme rešavati na takav način. Mi umesto da jedan dotrajao kaput potpuno zamenimo novim, mi šesti put nešto krpimo na njemu. Taj kaput jeste udoban i svi se udobno u njemu osećamo, trebalo bi nam vremena da se naviknemo na novi, ali moramo preći na taj novi kaput.

Zašto je osnovno obrazovanje tako loše i zašto onda na kraju imamo loše rezultate, pa nam treba nekakvo dualno da ih opravda? Zato što, pre svega, nije besplatno. Zbog toga što nije istinski, već je samo kao bajagi besplatno. Mi imamo veliku razliku između dece, koja pohađaju školu, u odnosu na to kakve su finansijske snage njihovih roditelja. Deca roditelja koji su bolje stojeći imaju bolje šanse i favorizovani su trenutnom sistemom osnovnog školskog obrazovanja da na kraju tog osnovnog školskog obrazovanja imaju bolje rezultate, samim tim i prohodnost ka gimnaziji i fakultetu, dok deca siromašnijih roditelja, a danas je to većina roditelja u Srbiji, verovali ili ne, jednostavno u tom sistemu bivaju zanemareni. Mi besplatnost našeg osnovnog školskog obrazovanja, koje je garantovano Ustavom, moramo da počnemo da uvodimo počev od udžbenika, koji predstavljaju stravičan finansijski pritisak za roditelje i udar u septembru na budžet svakog domaćinstva.

Prosečna mesečna primanja jednog domaćinstva su 57 hiljada dinara. Komplet udžbenika košta od 10 preko 17 hiljada dinara u zavisnosti od toga koji razred dete pohađa. Ukoliko jedno domaćinstvo ima više od jednog deteta, to je prosto nemoguće isfinansirati od tog prosečnog prihoda za domaćinstvo. Roditelji uzimaju kredite, bake i deke od penzije odvajaju da bi deca kupila udžbenike, a da ne pričamo o ostalim nevidljivim troškovima tzv. besplatnog obrazovanja, kao što je činjenica da deca u školi ne uče i onda kada dođu kući roditelji moraju da im plate privatne profesore, ako imaju novca da plate. Ko ima da plati, napreduje. Ko nema da plati, zaostaje u školi i njega čeka ovo, nažalost, dualno obrazovanje koje će u našoj zemlji, koja nema razvijenu domaću industriju, samo praviti jeftinu radnu snagu za inostrane korporacije koje čak neće dobrovoljno doći ovde, nego ćemo ih mi potplatiti subvencijama da dođu i zaposle decu koja su imala loše ishode, loše rezultate na kraju osnovnog školskog obrazovanja, samo zbog toga što su im roditelji siromašniji, a što se naša država, neodgovorno, nije postarala da naše obrazovanje istinski bude besplatno, kako to Ustav garantuje. Hvala.