Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Izvolite, profesore Bojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, slušajući danas punih sedam i po sati diskusiju na amandmane samo na prvi član ovog Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija, prosto mi bude žao što danas ne raspravljamo, po meni, o druga dva važnija zakona o ovoj delatnosti, o Zakonu o udžbenicima i o Zakonu o prosvetnoj inspekciji.

Podneo sam amandman na stav 1. tačka 12. ovog člana 2. koji glasi: „neformalno obrazovanje predstavlja organizovane procese učenja odraslih koji se ostvaruju na osnovu posebnih programa radi sticanja znanja, veština i sposobnosti i osnova usmerenih na rad“. Ovde u tekstu stoji zapeta. Mojim amandmanom tražimo da se ova zapeta briše i da se stavi tačka, a da se reči posle ovog teksta koji glasi: „lični i socijalni razvoj“ brišu.

Zašto sam tražio brisanje ovih reči? Zato što se radi o odraslim osobama kod kojih je ne samo lični i socijalni, već i fizički, i mentalni, i intelektualni i svaki biološki, fiziološki i svaki drugi vid razvoja završen.

Još samo da dodam da danas, govoreći o amandmanu na prvi član ovog zakona, govoreći o broju ovih kvalifikacija, odnosno broju zvanja, nisam bio siguran u podatak da li je 2000 kvalifikacija. Proverio sam kasnije, radi se o više od 2000 kvalifikacija.

I još samo jedno, u obrazloženju neprihvatanja mog amandmana naveli ste – amandman se ne prihvata s obzirom da je rešenje predloženo predlogom zakona celishodnije. Da li baš? Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, profesore Bojiću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marjana Maraš i Josip Broz.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marjana Maraš. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, narodni poslanik Josip Broz, unuk Josipa Broza Tita i ja, podneli smo amandman na član 2. Amandmanom se vrši pravno-tehnička redakcija ove odredbe.

Amandman je odbijen zbog drugačije jezičke formulacije, a ne zbog toga zato što nije suštinski, već predlaže drugačiju jezičku formulaciju.

Mi zaista suštinski podržavamo sve predložene zakone u ovom jedinstvenom zajedničkom pretresu, a jednostavno smo mislili ovim amandmanom da tehnička ispravka je radi jasnijeg definisanja zakonske odredbe. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima koleginica Filipovski. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, kao i u obrazlaganju prethodnog amandmana, i u ovom ću se držati dnevnog reda i govoriću isključivo o obrazovanju, odnosno o Predlogu zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija.

Znanje danas postaji osnovni resurs i jedini pravi izvor konkurentske prednosti i zato sam u članu 2. Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija predložila da se doda tačka 15, koja se odnosi na afirmaciju stečenih kvalifikacija.

Moj stav je da se afirmacija stečenih kvalifikacija može ostvariti na dva načina. Prvi, kroz konstantan proces učenja i sticanja novog znanja, a drugi kroz dobru organizaciju i aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u institucijama i svim organizacijama, a to su, pre svega, planiranje, selekcija, obuka, razvoj zaposlenih, ocena performansi i, naravno, nagrađivanje zaposlenih, a sve u cilju povećanja efikasnosti radnika.

U današnjim uslovima sva istraživanja menadžmenta pokazuju da u savremenim uslovima poslovanja, konkurentska prednost na tržištu ostvariće se kroz organizacije koje raspolažu kvalifikovanom dobro obučenom i motivisanom radnom snagom.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Filipovski.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vesna Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Prethodnim amandmanom na član 1, koji se odnosi na definisanje predmeta zakona, predložila sam dodavanje termina „evropske integracije“.

Pošto se član 2. ovog zakona odnosi na objašnjenje osnovnih pojmova, smatram da je logično dodavanje člana 15. kojim bi se objasnio značaj procesa evrointegracija u uvođenju Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Značajnu podršku organizovanjem zajedničkih sastanaka, okruglih stolova i radionica, dala je i Evropska fondacija za obuke, koja je institucija Evropske komisije, a već sam pomenula prilikom obrazlaganja prethodnog amandmana i značajna finansijska sredstva koja dobijamo za realizaciju ovog zakona.

Uvođenje NOK potpuno je usklađeno sa evropskim preporukama, posebno za valiraciju neformalnog, informalnog i celoživotnog učenja. Na ovaj način stvara se bolji pregled, odnosno precizna baza svih znanja i veština koje poseduje pojedinac, jer neko je, recimo, radnim iskustvom stekao određena znanja iz jedne oblasti, ali se njegovo formalno obrazovanje odnosi na drugu oblast i zbog toga je izuzetno važno da se u NOK priznaju znanja stečena radnim iskustvom i sigurna sam da će to doprineti i bržem zapošljavanju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dušica Stojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Uvaženi ministre Šarčeviću sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, Srbija je na 48. mestu po pitanju rodne ravnopravnosti i kada je reč o kriterijumima Svetskog ekonomskog foruma. Zaista dobar rezultat imamo kada je reč o dostupnosti obrazovanja. Znači, imamo jednak apsolutno tretman i naših devojčica i dečaka, i muškaraca i žena kada je reč o dostupnosti obrazovanja u Srbija.

Inače, pored obrazovanja, merilo se i dostupnost ekonomije, politike i zdravstva. Zaista, merenje se odnosilo na skalu od 1 do 0 i što se tiče obrazovanja, jednake dostupnosti obrazovanja i muškaraca i žena, mi imamo ocenu 0,99 što je zaista fenomenalan rezultat i ja vam na tome zahvaljujem. Zaista imate pohvale sa moje strane.

Ja sam podnela amandman na član 2. koji se odnosi na osnovne pojmove i njihovo značenje koji definišu NOK. Da ne bi samo ostvarivali odlične rezultate po pitanju rodne ravnopravnosti u sistemu obrazovanja, moramo voditi računa i o ostalim kategorijama u društvu. Dešava nam se jedan specifičan fenomen. Naše žene, naše dame, naše devojčice zaista beleže odlične rezultate i u osnovnom i u srednjem obrazovanju i nakon toga i na fakultetu, specijalističkim studijama, postdiplomskim studijama, doktorskim disertacijama. Međutim, kada je reč o ekonomiji i politici, nekako oni ne izlaze u prvi plan. S tim u vezi, ja sam podnela ovaj amandman.

Takođe, želim da kažem da je Vlada Republike Srbije zapravo prepoznala da su žene ključni resurs neophodan za razvoj Republike Srbije i značajna finansijska sredstva, preko milion dinara, se zapravo ulaže u razvoj ženskog preduzetništva i nove start-apove gde su žene vlasnice novih preduzeća i firmi u Srbiji.

Možemo zajedno sa svojim kolegama muškarcima razbijati te staklene zidove koji postoje i u ekonomiji i u politici. Možemo kao žene zaista imati jednake plate za poslove koje obavljamo zajedno sa svojim kolegama. Možemo imati veće penzije kada za to ostvarimo kriterijume.

Takođe, želim da poručim svim ženama u Srbiji da mi kao društvo i kao politička partija kojoj pripadam, znači SNS, zaista negujemo jednake šanse jednake mogućnosti, bez obzira na bilo kakvu diskriminaciju na osnovu roda ili pola.

Moramo, gospodine Šarčeviću, ukloniti sve one rodne stereotipe koji vladaju u našim udžbenicima, u našim školama, ali i u medijima. Malopre ste rekli da ste kontaktirali urednika „Večernjih novosti“ i da ste negativne natpise po pitanju srednjoškolaca sa pravom kritikovali. Molimo vas da to radite i kada je reč o udžbenicima i ostalim elementima.

Ja dolazim iz Rakovice i mogu sa ponosom da kažem da će dve osnovne škole u ovoj godini biti obnovljene. OŠ „Vladimir Rolović“ na Petlovom Brdu, koja nakon 50 godina dobija zaista značajna finansijska sredstva od strane Vlade Republike Srbije.

Opština je uradila svoj posao. Opština Rakovica je pripremila projekat rekonstrukcije i obnove ove škole. Kancelarija za javna ulaganja je obezbedila značajna sredstva i tokom ove godine, tokom letnjeg raspusta, dve osnovne škole, OŠ „Vladimir Rolović“ na Petlovom Brdu i OŠ „Branko Ćopić“ će biti rekonstruisane.

Molim vas da ne stanemo na ovome i da Petoj ekonomskoj školi obezbedimo adaptaciju i obnovu, ali takođe i da izgradimo fiskulturnu salu koja joj nedostaje.

Takođe, želim da kažem i sledeće. Moramo našim devojčicama i dečacima, našim mališanima obezbediti jednake uslove za sticanje novih znanja, ali i kvalitetne nastavne programe, kvalitetne škole. Moramo poštovati i one pozitivne primere koje i drugi zakonodavni organi u zemljama EU zapravo usvajaju.

Evropski parlament je, podsetiću vas, 2015. godine usvojio tzv. „Rodrigez izveštaj“ koji govori o potrebi osnaživanja kroz obrazovanje devojčica na nivou čitave EU.

Srbija hvata korak sa razvijenim zemljama i aktuelni su koraci za razvoj, ne samo ženskog preduzetništva, već i ženskog inovacionog preduzetništva. Vlada Republike Srbije u ovoj godini je obezbedila više od 100.000.000 dinara upravo za IT sektor i razvoj ove oblasti.

Takođe, želim da kažem da je važno da sagledamo gde se kao društvo nalazimo, koje su naše realne mogućnosti u ovom trenutku i kada je reč o sistemu obrazovanja i kada je reč o tržištu rada i kada je reč o svim neophodnim reformama koje u narednom periodu želimo da ostvarimo da bi kao društvo mogli da idemo napred.

Takođe, zaista želim da kažem da su dame u Srbiji tokom školovanja često uspešnije, često su uspešnije od svojih muških kolega. Devojčice su bolje od svojih dečaka, ali moramo voditi računa i o ostalim kategorijama, kada je reč o politici, kada je reč o ekonomiji, moramo imati više dama u sistemu politike, u političkim partijama, moramo imati više dama kada je reč o donošenju važnih odluka za ovu zemlju. Moramo se boriti da dame u ovoj zemlji imaju veće plate i veće penzije.

Na kraju, ne želim da podilazim ženama, već želim da kvalitet ispliva na površinu i da žene prosto dobiju mesto koje zaslužuju. Zahvaljujem.