Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.04.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/74-18

11.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:30 do 19:30

 • ZAKONI

 • Zakon o planskom sistemu Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)
 • Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark)
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakono potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu
 • Zakon o dopuni Zakona o reviziji
 • Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, „AIK BANKA” A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI S
 • Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije
 • Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti
 • Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Radi utvrđivanja broja prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Prisutno je 128 narodnih poslanika.
  Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i čl. 170. i 192. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o planskom sistemu Republike Srbije; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju; Predlogu zakona o dopunama Zakona o računovodstvu; Predlogu zakona o dopuni Zakona o reviziji; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke, KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac-vetropark); Predlogu zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, Banka „Inteza“ a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK banka“ a.d. Niš i „Unikredit“ banka Srbija, a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad; Predlogu zakona o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu; Predlogu zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – Faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj; Predlogu zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (Prva komponenta); Predlogu odluke o izboru Saveta DRI; Predlogu odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti i Predlogu odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine.
  Da li narodni poslanik dr Aleksandar Martinović želi reč? (Ne.)
  Zahvaljujem.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao jedan poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog.
  Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, u celini.
  Molim službu da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda.
  Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
  Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
  Saglasno članu 157. stav 2. i čl. 170. i 192. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o planskom sistemu Republike Srbije; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju; Predlogu zakona o dopunama Zakona o računovodstvu; Predlogu zakona o dopuni Zakona o reviziji; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke, KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac-vetropark); Predlogu zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, Banka „Inteza“ a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK banka“ a.d. Niš i „Unikredit“ banka Srbija, a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad; Predlogu zakona o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu; Predlogu zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – Faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj; Predlogu zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (Prva komponenta); Predlogu odluke o izboru Saveta DRI; Predlogu odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti i Predlogu odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine.
  Sada određujem pauzu do 15,00 časova, kada ćemo nastaviti sa radom u prisustvu ovlašćenih ministara. Hvala.
  (Posle pauze)
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
  Da li predstavnici predlagača žele reč?
  Zoran Đorđević ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Aleksandra Tomić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i dr Aleksandar Martinović, predsednik Odbora za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja.
  Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite.

  Zoran Đorđević

  Poštovani narodni poslanici, danas se pred vama nalazi čitav niz predloga zakona, odnosno predloga izmena i dopuna. Ja ću ih samo nabrojati sve. Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju; Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu; Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke, KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju obnovljive energije Kostolac-vetropark; Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbije a.d. Novi Sad, banka „Inteza“ a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK banka“ a.d. Niš i „Unikredit“ banka Srbija, a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad; Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu; Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke; Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji za tehničko-pristupne stanice Zemun – Faza 1 između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj; Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji; Predlog odluke o izboru Saveta DRI; Predlog odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti i Predlog odluke o organizaciji i radu službe Narodne skupštine.
  Ja sam danas u ime u Vlade ovde da predstavim ovih 16 predloga zakona, odnosno izmena i dopuna zakona, pozivam vas da naravno u danu za glasanje glasate za ove zakone.
  Mislim da je Vlada Republike Srbije svakako svojim odgovornim radom predložila ove izmene i dopune, koje će svakako omogućiti da Vlada funkcioniše dosta bolje i funkcionalnije i da sve izmene idu, u stvari u smeru toga da rad Vlade bude što transparentniji, da bude efikasniji i naravno da rezultat svega toga imamo i bolji rezultat i kao Vlada i kao država i da ćemo svakako u narednim godinama sve ovo što radimo danas i sve ovo što će biti predlog izmena i dopuna dobiti, da kažem, neki svoj značaj i videće se u samoj primeni.
  Ono što bih ja izdvojio danas, to je svakako prvi, to je Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije i mislim da je on svakako vrlo bitan. Razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se uspostavi efikasan, transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja Republike Srbije AP, jedinice lokalne samouprave, koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja, da efikasno sprovođenje procesa pristupanja EU posebno u kontekstu zahteva koji proističu iz pregovaračkih poglavlja 17. i 22.
  Efikasan planski sistem na nivou Republike Srbije AP i jedinica lokalne samouprave, naročito podrazumeva sledeće stvari: koordinisano planiranje javnih politika od strane nadležnih donosilaca dokumenata javnih politika, planiranje javnih politika uz obavezu sprovođenja analize efekata, kao i obaveze predstavljanja analize efekata u postupku usvajanja dokumenata javnih politika i propisa, standardizaciju planskih dokumenata, usklađenost planskih dokumenata na svim nivoima sa preuzetim obavezama u procesu pristupanja Republike Srbije EU, konzistentno srednjoročnih planova, odnosno srednjoročno planiranje od strane organa nadležnih za sprovođenje konkretnih mera ili aktivnosti iz dokumentovanih javnih politika, uspostavljanje mehanizma za kontrolu sprovođenja javnih politika, utvrđivanje javnih politika, odnosno rad na dokumenta javnih politika i propise na transparentan način i kroz sprovođenje konsultacija sa svim zainteresovanim stranama koje žele da učestvuju u procesu konsultacija uključujući udruženja građana i druge organizacije civilnog društva, predstavnike akademske naučno-istraživačke zajednice i druge zainteresovane strane, uključujući i da se obezbedi transparentnost u sprovođenju javnih politika, uspostavljanje informacionog sistema za planiranje, praćenje, sprovođenje i koordinaciju javnih politika, izveštavanje, u kojoj učesnici unose svoja dokumenta javnih politika, a pre svega zbog brze i efikasne razmene tih dokumenata, lake dostupnosti podataka iz tih dokumenata, jednostavnije kontrole sprovođenja usvojenih javnih politika, standardizacija planiranja i izveštavanje kao i povećanje transparentnosti sistema.
  Naravno, ovim Predlogom zakona uređuje se i obaveza sprovođenja konsultacija prilikom izrade dokumenata javnih politika i propisa, a podzakonskim aktom će se urediti metoda i konsultacija kako bi se u konkretnoj situaciji odabrao optimalan metod konsultacija čime je svrha da se obezbede imputi neophodni za izradu kvalitetnog i efikasnog propisa. Primetno je da u praksi nije jasno razgraničeno šta je svrha sprovođenja konsultacija, šta je svrha sprovođenja javne rasprave, pa se ovim zakonom jasno definiše njihova suština i propisuju obaveze u sprovođenju.
  Moram da vam kažem da je ovako nešto slično postojalo, međutim nije bilo u formi zakona, da smo mi naravno kao Vlada u prethodnom periodu radili na vrlo sličan način. Međutim, postajala je potreba za uvođenjem sistemskog rešenja, odnosno zakona koji će biti obaveza, ne samo Vlade već i AP naših i takođe lokalnih samouprava da planiraju i svakako sprovode javne politike u skladu sa interesima Republike Srbije i smernicama koje i Vlada i Narodna skupština imaju, i da ćemo mi svakako probati da uvezivanjem kako lokalnih samouprava i autonomnih pokrajina, ali i same Vlade dolazimo do konkretnih rešenja koja će svakako biti doneta na najtransparentniji način, najbolji i u interesu svih naših građana.
  Na kraju, još jednom da vas ne bih previše opterećivao, ja vas pozivam da u danu za glasanje glasate za ovo. Pažljivo smo radili na izmeni i dopuni ovih zakona, tako da pred vama su i očekujem da glasamo jednoglasno za njih. Hvala vam.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem ministre Đorđeviću.
  Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne)
  Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
  Molim vas da se prijavite.
  Reč ima narodni poslanik Jasmina Karanac. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Jasmina Karanac

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Poštovani ministre Đorđeviću, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovane građanke i građani Republike Srbije, pred nama je set finansijskih zakona koje Srbija kao zemlja čije je strateško opredeljenje članstvo u EU treba da donese da bi postala ravnopravna članica zajednice evropskih narodna.

  Predloženi zakoni koji su danas pred Narodnom skupštinom su u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU sa jedne i Srbije sa druge strane.

  Kada imamo u vidu da je primena SSP preduslov za pozitivnu ocenu Srbije o pregovorima sa EU, onda je jasno i zašto je potrebno da svoje zakonodavstvo uskladimo sa evropskim. Znamo da su dve najvažnije obaveze koje je Srbija preuzela ovim sporazumom uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU.

  U tom smislu, jedan od preduslova za ispunjenje ovih obaveza je i izmena i dopuna Zakona o devizom poslovanju, o kome danas raspravljamo. Ovde želim da istaknem da usklađivanje naših finansijskih zakona sa evropskim zakonodavstvom ne treba da shvatimo kao puke ciljeve i obaveze koje je pred nas postavila EU, već između ostalog, tim zakonima želimo da postignemo određene pozitivne ekonomske efekte, kao što su omogućavanje jednostavnijeg, bržeg i lakšeg protoka novca, a samim tim i roba i usluga, kako unutar Srbije, tako i između Srbije i ostatka sveta.

  Jedna od novina Zakona o deviznom poslovanju je ta što je posebno dat podsticaj izvozno orijentisanoj IT industriji. Ako uzmemo u obzir podatak da bi Srbija mogla da poveća izvoz softvera sa 800 miliona dolara, koliko sada iznosi, na dve milijarde dolara, složićete se poštovane kolege, da je očigledno reč o industriji kojoj treba pomoći, jer je softver najbolji gotov proizvod koji Srbija u ovom trenutku može da izveze.

  Koliko su značajne ove izmene zakona govori to što će, ako budu usvojene, a nadam se da hoće, omogućiti kompanijama da svoj digitalni biznis vode iz Srbije u celom svetu. Sve ovo direktno utiče na bar tri elementa naše ukupne privrede, kao i na društvo uopšte.

  Prvo, udeo visokotehnoloških i gotovih proizvoda u ukupnom izvozu se povećava. Drugo, struktura radne snage koja učestvuje u stvaranju izvoznih proizvoda se značajno poboljšava učešćem većeg broja visokokvalifikovanih stručnjaka. Treće, visokoobrazovani kadrovi će biti motivisani da žive i rade u Srbiji.

  Novina koju donosi ovaj predlog zakona je i da će građani Srbije moći između sebe da trguju digitalnim proizvodima i da realizuju transakcije u devizama. Dakle, prodavci iz Srbije više neće kršiti zakone ako neko, takođe iz Srbije želi da kupi njihov softver.

  Da pojasnim, prema dosadašnjem zakonu, oni koji se u Srbiji bave ovom trgovinom, ukoliko im kupac plati devizama čine prekršaj, jer je u Srbiji dinar jedino zakonito sredstvo plaćanja.

  Oni koji se ozbiljno bave ovim poslom snašli su se tako što su osnovali svoje kompanije u inostranstvu, uglavnom u zemljama u okruženju ili su im kolege koje već imaju kompaniju u inostranstvu naplaćivale takvu vrstu usluga. Dakle, da bi izbeli devizni prekršaj morali su da se dovijaju na razne načine, što više neće biti slučaj. Dobro je i da se ovaj propis odnosi i na elektronske knjige koje su veoma tražene, kako u svetu, tako i kod nas.

  Ja ministre Đorđeviću, verujem da Srbija neće stati samo na ovim izmenama i da će se postepeno sva onlajn plaćanja uskladiti sa sličnim propisima EU. Nadam se da će biti donet propis i da oni koji ostalu fizičku robu prodaju preko interneta mogu da plaćaju u stranoj valuti, ukoliko su i kupac i prodavac rezidenti iz Srbije, kao što će to biti slučaj u IT sektoru.

  Predložene izmene Zakona o deviznom poslovanju, a koje se odnose na plaćanje iz inostranstva, obradovaće i humanitarne organizacije koje su registrovane u Srbiji. One će ubuduće moći da preko pej-pala primaju donacije iz inostranstva, a da tako ne krše zakon. To je najbrži način za pomoć u vanrednim situacijama poput onih koje smo u Srbiji imali 2014. godine.

  Kada govorimo o Zakonu o deviznom poslovanju, ne mogu, a da ne spomenem kripto valutu i najatraktivniji bit koin, kao sredstvo plaćanja, o čemu danas bruji gotovo čitava planeta.

  Znamo da je u Srbiji dinar jedina valuta kojom se može plaćati, osim u specijalnim slučajevima propisanim zakonom, o čemu ovde mi danas govorimo. Narodna banka Srbije ne smatra bit koin valutom, pa prema tome, ne dozvoljava bankama i menjačnicima da bave otkupom ili prodajom bit koina. S druge strane, kupoprodaja kriptovaluta zakonom nije zabranjena. Evropska unija je, koliko sam razumela, a ako nisam, ispravite me, zauzela stav da se razmena virtuelnih valuta smatra finansijskim transakcijama.

  Zanima me da li se razmišlja o tome kako će se Srbija u budućnosti odnositi prema kripto valuti i da li će se taj vid finansijske transakcije jednog dana uvesti u zakonske okvire? Naravno, ne mislim da se to može desiti preko noći, jer Srbija svoje zakonodavstvo postepeno usklađuje sa evropskim i u tom smislu, ovde imamo dobre finansijske i druge zakone.

  Da je tako, potvrđuje i to što stranci sve više vide interes da ulažu u Srbiju. Da nemamo dobre zakone, Srbija ne bi bila u njihovom fokusu. Ilustrovaću to primerom hrvatskih portala koji su kritikujući vladu svoje zemlje, da je daleko od privlačne destinacije za strane ulagače, sa žaljenjem konstatovala da je Srbija, citiram – prešišala ceo region i pokupila sve strane investicije.

  Mi smo u protekle tri godine privukli sedam milijardi evra stranih investicija, što je za oko četiri milijarde evra više nego u Hrvatskoj. Evo sada se najavljuju i dve nove investicije, a reč je o automobilskoj industriji. Jedan ide u Vojvodinu, a jedna u centralnu Srbiju, Čačak, što me posebno raduje.

  Naime, nemačka kompanija „Forverk“ uložiće u izgradnju fabrike automobilskih delova u Čačku oko 50 miliona evra, a plan je da se zaposli 1.000 ljudi. Ovo su samo dva od 54 projekta koji bi Srbiji uskoro trebali da donesu dve i po milijarde evra stranih investicija i da otvore prostor za 30.000 radnih mesta. Dobro je da je Srbija prepoznala trend seljenja industrije iz zapadne Evrope na istok i mi tu šansu moramo da iskoristimo, uz razumljivi oprez, složićete se.

  Korist od stranih investicija je očigledna. Svakako izvoz sa jedne i radna mesta sa druge strane. Ali, ono na čemu moramo još više da poradimo ministre je da stvorimo i bolje uslove za domaće investitore.

  U tom smislu, ministar Vujović je nedavno, kada su ga novinari pitali – da li ima prostora za smanjenje poreza, izjavio da ima, ali ne mnogo, pa je moje pitanje – koliko ima tog prostora i šta bi još mogle biti olakšice za domaće investitore?

  Pred nama je danas još nekoliko važnih predloga zakona, kao što su Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, zatim Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu. Dakle, ovo su važni sistemski zakoni, jer od kvaliteta finansijskih izveštaja i od kvaliteta revizije tih izveštaja zavisi i kvalitet realnog prikaza stanja u ekonomiji, a od toga, između ostalog, zavisi i dolazak novih investitora koji žele da vide realne finansijske izveštaje kompanija za koje su zainteresovani. Od ovih izveštaja zavisi i realni prikaz osnovice za oporezivanje, kod poreza na imovinu i poreza na dobit. Na kraju krajeva, od toga na zavisi i prihod u budžetu i veličina deficita.

  Dakle, završni račun nekog privrednog društva mora da bude kredibilan dokument,a da bi bio takav, svi koji imaju odgovornost za njegovo kreiranje moraju takođe da poseduju odgovarajući kredibilitet.

  Upravo iz ovih razloga su bitne predložene odredbe koje onemogućavaju da pravna i fizička lica, ukoliko su pravosnažno osuđivana za određena krivična dela ili ako se protiv njih vodi neki krivični postupak, budu osnivači, vlasnici, odnosno članovi organa upravljanja privrednih društava, odnosno preduzetnici u delatnostima računovodstva, revizije i faktoringa.

  Sve ove izmene predložene su u kontekstu napora Republike Srbije da svoje zakonodavstvo prilagodi najvišim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Na ovaj način, Srbija jasno pokazuje da je stala u red zemalja koje se organizovano bore protiv ovih pojava.

  Mislim da su sve ovo, naravno, uz neke eventualne amandmane koji će učiniti preciznijim i dostupnijim za razumevanje predložene zakone, više nego dobri razlozi da prihvatimo ove zakone i da damo podršku njihovom doslednom sprovođenju. Zahvaljujem.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Da li još neko od predsednika, odnosno od predstavnika poslaničkih grupa želi reč?
  Molim vas da se prijavite.
  Apsolutno niko nije prijavljen u elektronskom sistemu i ukoliko ostane tako, mi moramo da pređemo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.
  Još jednom postavljam pitanje, da li neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Ne.)
  Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč u zajedničkom načelnom i jedinstvenom pretresu o predlozima akata iz tačaka od 1. do 19. dnevnog reda.
  Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Nije prisutan.
  Izvinjavam se. Vidim da ste zarotirali.
  Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.
  Vidim da ste u sali kolega Fehratoviću, samo da li imate karticu?
  Molim vas da se prijavite sada. Izvolite.
  ...
  Stranka pravde i pomirenja

  Jahja Fehratović

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Zahvaljujem uvaženi predsedavajući na razumevanju.

  Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici Vlade, poštovani ministre, danas imamo veliki broj tačaka o kojima treba raspravljati. Ono na šta ja želim fokusirati svoje izlaganje jesu izmene i dopune Zakona o igrama na sreću.

  Kao što znate, u našoj državi su igre na sreću jedna od posebnih tema koja opterećuju sve one građane koji razmišljaju o zdravom okruženju. U ime građana Novog Pazara, mi smo pre izvesnog vremena uputili peticiju sa 10 hiljada potpisa nadležnim ministarstvima, tražeći da se isključivo poštuje Zakon o igrama na sreću, kada je u pitanju udaljenost ovih objekata od škola, tj. ona važeća regulativa iz člana 86. koja zahteva da ti objekti budu 200 metara udaljeni od škola.

  Naravno, podneli smo i zakon koji će narednih sednica ući u proceduru, apsolutno zabrani svih mogući igara na sreću, kao i nekoliko amandmana sa ciljem da recimo da se te takve igraonice, kladionice, koje opterećuju i unazađuju naše društvo, a posebno su opasne za maloletnu populaciju, za đake, učenike, izmeste iz naseljenih mesta. Zato smo imali podlogu, recimo, da u jednoj od najuspešnijih država danas u svetu, ili još pre, usvojile princip da takve vrste poslovanja mogu samo štetiti društvu u celini, pa su recimo, SAD, zabranile ili udaljile, dozvolile da se samo na određenim mestima priređuju igre na sreću, dok je Rusija u potpunosti zabranila priređivanje bilo kakvih igara na sreću na svojoj teritoriji.

  Naše društvo je jako ugroženo ovom pošašću, i zato smatramo da u narednom periodu treba preduzeti što je moguće više koraka da se i trenutno važeći zakon implementira, tj. da se i u onoj meri kojom Zakon predviđa da te kladionice, te kockarnice, te takve ustanove budu udaljene od obrazovnih institucija, poštuje, kao i da se poštuju svi ostali članovi zakona koji su dosta restriktivni i koji bi trebali da omoguće, kakvu takvu kontrolu nad ovim poslom.

  Svesni smo da se vrlo često ovim poslom igara na sreću, nažalost, bave, posebno u manjim sredinama, ljudi koji pokušavaju preko toga da naprave i političku i neku drugu moć. Tako je recimo, u centru Novog Pazara, na jednoj kladionici koja nije udaljena više od 200 metara od obrazovne institucije, stavljen jedan natpis „ La Casa Nostra“. Svi u ovoj državi i na celom svetu znaju šta to znači, znaju šta to sugerira, a da bi situacija bila još gora, taj lokal jeste u vlasništvu bliskog rođaka jednog visokog funkcionera ove države.

  Vrlo je važno da pored ovih izmena i dopuna ovog Zakona o igrama na sreću i ovim putem apelujem na Vladu da usvoji amandmane koje smo podneli, a takođe apelujem na sve kolege narodne poslanike da u narednom periodu, kada dođe u proceduru i naš predlog zakona o zabrani igara na sreću isti podrže, da na taj način sprečimo ovo veliko zlo koje uništava, razara porodice, razara srpsko društvo, a naročito ima negativne posledice po maloletnike, po đačku i studentsku populaciju u našoj državi. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Nije prisutan.
  Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, prvo me raduje efikasnost parlamenta. Očigledno da su nam neki učinili svojim ne prisustvom da ovaj narod i ova država njihovim nedolaskom na sednice ništa nisu izgubili, naprotiv, svakog dana dobijamo.

  Što se tiče predloga zakona, u potpunosti podržavam sve predloge i ovde ima zanimljivih predloga zakona, recimo, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Meni je žao što kolega nije tu da nam objasni kako u njihovo vreme čak i Lutrija Srbije bila u minusu, a to je gotovo ne verovatno, a oni su dobijali za neka istraživanja, da li ste zadovoljni vašim životom, po dva, tri miliona dinara i tako umesto neke javne funkcije te lutrije, od tih prihoda umesto javnih poslova, javne delatnosti pravili su privatne biznise i pri tome žestoko obmanjivali narod.

  Što se tiče, Zakona o deviznom poslovanju, nadam se da devizni priliv u ovoj zemlji će rasti neposredno iz godine u godinu, s tim u vezi sam u obavezi da pohvalim rukovodstvo države jer smo ovih nekoliko godina, pokrivenost uvoza i izvoza digli sa 50 i nešto procenata na gotovo 80%, što nama garantuje uz priliv investicija da nećemo imati problem sa devizama, dakle, da će devizne rezerve biti i dalje stabilne. S tim u vezi moram reći da to omogućava rast BDP, koji se za razliku rasta koji su nekada imali ovi što su pobegli sa sednice, ne zasniva na uslugama, na prodaji tuđe robe, pa na trgovini napravite lažni rast BDP, u stvari ste podigli proizvodnju ne svoje zemlje već zemalja odakle ste tu robu uvozili. S tim u vezi, ovaj rast BDP koji se ostvaruje u poslednjih nekoliko godina se bazira na proizvodnji usluga u turizmu, što garantuje stabilne devizne prihode, prihode našoj zemlji.

  S tim u vezi donosi nam, naravno i veće poreze, čim nam donosi veće poreze donosi i veće javne prihode, što nam garantuje da možemo da dotiramo penzije bez ikakvih problema, da projektujemo njihov rast, da projektujemo rast plata u javnom sektoru i pažljivo da gledamo i da realno sektoru plate, ako ne ništa drugo, ono prate rast plata u javnom sektoru.

  Mi moramo, s tim ću i završiti, da ostavim vreme i drugim kolegama, moramo biti vredni, radni, strpljivi, marljivi. Moramo svakog dana raditi na sebi, moramo raditi u korist našeg naroda, a ne protiv naroda, kao što ovi rade. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Rističević.
  Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Nije prisutan.
  Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević.
  Izvolite.