Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, odredbom člana 3. predloženog zakona taksativno su nabrojana načela koja se poštuju prilikom izrade i sprovođenja planskih dokumenata.

Predloženim amandmanom dodaje se tačka 15. koja predviđa još jedan princip, a to je princip efikasnosti planiranja koji podrazumeva planiranje u cilju sveobuhvatnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na prava raseljenih lica.

Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije predviđene su vrste dokumenata kojim učesnici u planskom sistemu, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđuju ili razrađuju već utvrđene javne politike.

Među ostalim dokumentima nalazi se i strategija kao osnovni dokument javne politike, kojim se na celovit način utvrđuje strateški pravac delovanja i javne politike u konkretnoj oblasti planiranja i sprovođenja javnih politika utvrđenih propisom Vlade.

Strategija se, po pravilu, usvaja za period od pet do sedam godina, a ostvarenje njenih ciljeva planira se i prati posredstvom akcionog plana za sprovođenje strategije.

Upravo u kontekstu rešavanja problema lica koja su morala da napuste svoje domove tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, Vlada Republike Srbije je 10. jula 2015. godine usvojila Nacionalnu strategiju za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine.

Navedena Nacionalna strategija odnosi se na dve ciljne grupe – izbeglice čiji je status definisan u skladu sa Zakonom o izbeglicama i interno raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije. Ova strategija je, u odnosu na izbeglice, utvrdila dva osnovna paralelna pravca delovanja, kojim se omogućava da izbeglice slobodno izaberu za njih najpovoljnije trajno rešenje, povratak ili integraciju.

Kada je reč o više od 20.000 raseljenih lica iz AP Kosovo i Metohija, koji borave na teritoriji centralne Srbije i više od 18.000 raseljenih lica unutar Kosova i Metohije, osnovno strateško opredeljenje Republike Srbije je da svakom pruži podršku za održiv povratak. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice Kompirović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je veoma bitan Zakon o planskom sistemu Republike Srbije. Ima značaj da se unapredi isti i efikasnost tog sistema u svim sferama našeg društva, kako u pravosuđu, tako i u zdravstvu, socijalnoj politici i penzijskom sistemu.

Kada je u pitanju penzijski sistem Republike Srbije, on se danas nalazi u daleko boljem stanju nego, recimo, što je bio pre pet godina. Povećanje izvornih prihoda fonda potiču, pre svega, iz činjenice da je povećan broj zaposlenih lica, da se bezuslovno sprovodi borba protiv sive ekonomije, što svakako ima za posledicu bolje stanje kako u budžetu Republičkog fonda PIO, tako i u budžetu Republike Srbije.

Bila su predviđanja da do povećanja penzija neće biti do 2020. godine. Međutim, dobri rezultati koje je donela fiskalna konsolidacija, doveli su do toga da su penzije tri puta povećavane, doduše onoliko koliko je privredni rast dozvoljavao i to u decembru 2015. godine, decembru 2016. godine i u decembru 2017. godine za 5%.

Dobri rezultati koji su posledica rada Ministarstva finansija, Ministarstva rada i ostalih organa, ali i Republičkog fonda za penzijsko, invalidsko osiguranje, najbolje se ogleda u činjenici da je 2004. godine, iz budžeta Republičkog fonda PIO isplaćivano oko 13% manje penzija nego sada, tako da pravi izazov, iako je došlo do povećanja obaveza za isplatu davanja iz penzijskog sistema, stabilan penzijski sistem, kakav je sada, a koji je u potpunosti oporavljen i stabilizovan u prethodnih pet godina, će dovesti do željenog cilja, a to je da ukupna davanja za penzije budu ispod 11% BDP.

U teškim trenucima fiskalne konsolidacije država se potrudila da zaštiti one sa malim penzijama. NJih je oko 1,1 milion, tako da se njima penzije nisu smanjivale, već su se u skladu sa napred navedenim povećanjima penzija veće nego što su bile. Ukoliko se ovakav trend privrednog rasta nastavi svakako će dovesti do ukidanja umanjenja penzija za ostale korisnike sa većim iznosima, kojima svakako dugujemo veliku zahvalnost na razumevanju i podršci, a sa kojima smo na istom zadatku, a to je uspostavljanje finansijske, stabilne, zdrave i jake države.

Na kraju mogu samo da kažem da je danas penzijski sistem Republike Srbije u potpunosti oporavljen, na stabilnim nogama, tako da se isplate penzija vrše redovno i neupitno, a ubeđena sam da će se penzije i dalje povećavati i to mnogo brže i više nego što očekujemo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice Turk, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre, dame i gospodo poslanici, podnela sam amandman na član 3. Zakona o planskom sistemu, koji za cilj ima dodatno definisanje upravljanja javnim politikama.

Kada govorimo o kreiranju planova za razvoj naše zemlje, veoma je važno da razvijamo i mehanizme za praćenje učinka i da veoma racionalno planiramo i racionalno koristimo raspoložive resurse.

Neophodno je da maksimalno iskoristimo potencijale kojima raspolažemo, kao i da iskoristimo raspoloživa sredstva na adekvatan način kako bi naši rezultati bili što bolji i što vidljiviji.

Kroz kreiranje politike mora se voditi računa o tome da se obuhvate sve oblasti, svi krajevi naše zemlje, svi građani, kako bi se pružila šansa svim našim okruzima i svim regionima da se ravnomerno razvijaju i upravo je to politika koju u ovom momentu u mandatu Aleksandra Vučića sprovodi SNS, gde se šalje poruka da je cilj da se ravnomerno razvija naša zemlja, da se ulaže u infrastrukturu svih krajeva, da se otvaraju nova radna mesta i da se pruži šansa da se mladi ljudi zapošljavaju, da se spreči odlazak mladih i da se spreči osipanje naših gradova i opština.

Temelji su postavljeni kroz obezbeđivanje stabilne finansijske i političke situacije i sada se radi na razvoju infrastrukture i privlačenju investitora. Fabrike se otvaraju u svim okruzima, i u Rasinskom, i u Raškom, i u Nišavskom i kada govorimo o novim radnim mestima, veoma je važno da obezbedimo našim građanima priliku da pošteno zarađuju i pošteno žive od svog rada.

Kada je u pitanju opština Trstenik, samo u namensku je uloženo 3,5 miliona evra, u otvaranje i osposobljavanje novog pogona i nabavku novih mašina i očekujemo da, kada ova proizvodnja zaživi, tu bude uposleno dosta novih radnika.

Veoma je važno i da lokalne samouprave budu kooperativne, da sarađuju i da zajednički rade na stvaranju uslova za dovođenje investitora i za razvoj, jer smo zaista svedoci da smo mnogo vremena izgubili i mnogo šansi propustili u prethodnim vremenima kada su naše opštine i gradove vodili ljudi koji su bili inertni, nesposobni i nezainteresovani za sarađuju, koji su samo vodili politiku sukoba i slali poruku da možda i nije potrebno njihovim regionima da se razvijaju.

Građani su svaki put kada su odlučivali nedvosmisleno rekli da politika SNS nema alternativu i dali podršku Aleksandru Vučiću da sve to sprovodi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima kolega Miletić. Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja ću kao poslanik koji je izabran sa liste SNS, ali predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku ovde u Skupštini i predstavljam veliki broj građana Srbije koji žive na jugoistoku Srbije, koji žive u nedovoljno razvijenim područjima, pozvati sve još jednom da govorimo o nerazvijenim područjima, da govorimo o razvoju i planskom razvoju infrastrukture.

Mogu da kažem da je naša Vlada, na čelu sa našim premijerom gospodinom Vučićem, sadašnjim predsednikom Srbije, 2014. godine krenula sa efikasnom razvojem putne infrastrukture, autoput prema Sofiji, autoput prema Grčkoj, put prema Staroj Planini, o kojem sam govorio, koji ide preko Svrljiga. Radi se železnička pruga prema Dimitrovgrad. Radiće se, siguran sam, i prema istočnoj Srbiji.

Govorio sam i o Niškom aerodromu 2014. godini po prvi put ovde u Skupštini i rekao sam da je niški aerodrom, u periodu pre nego što je došao gospodin Vučić kao premijer, bio u veoma lošem stanju. Od 2014. godine pa do današnjeg dana niški aerodrom ima preko 300.000 putnika i ja pozivam sve građane Niša da imamo poverenje u našeg predsednika i da imamo poverenje u našu Vladu, jer naša Vlada, siguran sam, misli najbolje i Nišu i građanima Niša i jugoistoku Srbije.

Razvojem infrastrukture imamo veliku šansu da razvijamo i našu poljoprivredu. Izgradnjom puta prema Staroj Planini velika šansa svih nas jeste da radimo na promociji da se tu prodaju poljoprivredni proizvodi koji su veoma kvalitetni, a to su proizvodi iz svrljiškog kraja.

Još jednom pozivam sve kolege poslanike da daju podršku amandmanu koji sam ja podneo, amandmanu na član 3. jer podrška razvoju nedovoljno razvijenih područja je podrška razvoju Svrljiga, Bele Palanke, Gadžinog Hana, Babušnice i svih opština na jugoistoku Srbije. Razvojem tih malih opština, tih sredina, siguran sam da će i naša Srbija ići mnogo brže, jače i bolje u narednom periodu. Hvala vam još jednom.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč?
Kolega Janjušević, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege, načelo efikasnosti je svakako u funkciji ekonomskog razvoja. Do pre par godina u slobodnoj industrijskoj zoni Priboj nije bilo investitora, a na parkingu je bilo jako malo automobila, svega par, a najčešće jedan od tih automobila je bilo vozilo Vlade Srbije sa saradnicima tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića.

Danas u slobodnoj zoni Priboj imamo sedam firmi, 250 zaposlenih ljudi, imamo kapital iz Španije, Holandije, Slovenije, Turske, domaći kapital i u narednom periodu će sve te firme udvostručiti broj zaposlenih.

Pristupna saobraćajnica slobodnoj zoni Priboj bila je takva da se dva vozila nisu mogla normalno mimoići. Danas je to moderna saobraćajnica u koju je Vlada Srbije uložila oko 450 hiljada evra.

Desila se ovom narodu jedna vlast koja se parkirala na leđa ovog naroda i koja je otpustila 400 hiljada ljudi, a ono što joj je pošlo za rukom, malo kome u svetu, tačnije nikome, to nije pošlo za rukom, da je i Parking servis u Beogradu poslovao negativno.

Zamislite sad šta smo mi iz Priboja mogli da očekujemo dobro od ljudi koji su Parking servis u Beogradu oterali u minus? Šta su mogli da od takvih očekuju oni ljudi iz Požege, iz Užica? Mogli smo samo da očekujemo da nas trajno parkiraju u istoriju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić Pavlović, izvolite.