Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 06.06.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

3. dan rada

06.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Replika Vjerice Radete i Gorana Kovačevića.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Čudni su stavovi kolege koji je malopre govorio, naravno, svaki narodni poslanik i svaka poslanička grupa ima pravo da utvrđuje prioritete i da govori o onome što smatra da je najvažnije u određenom momentu i mi srpski radikali svakako govorimo i o predloženim zakonima, ali i o onome što mislimo da jeste bruka i sramota, a to je ta krađa Mehe Omerovića.

Neko ko pokušava da govori o parlamentu, da govori o tome koliko je šta važno u parlamentu, nekada pripadao je Demokratskoj stranci, ne znam da li i sada, iz onog vremena kada je Demokratska stranka u parlamentu imala, odnosno kada je parlament po njihovoj čudnoj računici imao 308 narodnih poslanika.

To je bio skandal o kojem smo mi uz svaku temu govorili, zato što je to nešto što će dugo da se pamti, poput glasanja iz Bodruma, koje je takođe bruka koja je trajno naneta Narodnoj skupštini, ali braniti Mehu Omerovića ili bilo koga na način da kaže – neko je ukrao dva parfema i tri karmina.

Neko ko je ukrao dva parfema i tri karmina da je bio u prilici da bude predsednik opštine Smederevska Palanka, ukrao bi koliko je tada ukrao taj predsednik opštine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević, replika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo mi danas raspravljamo o Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu.

Rasprava se tiče drugog zakona i ne govori uopšte o javnom dugu Republike Srbije. Javni dug Republike Srbije u interesu građana Srbije, svakako treba neprekidno saopštavati, pre otprilike nekoliko dana iznosi 59 procenata javnog duga u odnosu na budžet Republike Srbije, odnosno na nivou opšte države, to znači javni dug republičkog budžeta i lokalnih uprava, 59,9%.

Potpuno je nebitna količina u apsolutnim iznosima u ekonomskoj teoriji u životima građana, on se računa koliko smo mi kao društvo sposobni da servisiramo svoj dug.

Kada se danas zadužujemo po kamatnim stopama od 0,75%, onda to predstavlja osnov za rast i razvoj države Srbije. Kada se neko nekada zaduživao po kamatnoj stopi od 7,8% onda je to bilo dužničko ropstvo iz koga Srbija nikada ne bi izašla da nije bilo Aleksandra Vučića, NBS i Vlade Republike Srbije.

Zahvaljujući tad te tri funkcije i napornog i pregalačkog rada, Srbija ima šansu da raste i da se razvija. Uzimaćemo zajmove zato što ti zajmovi znače nove škole, nove bolnice, nove auto-puteve, ako su ti zajmovi takvi da Srbija nema nikakav problem da ih servisira i da ih učini likvidnim u odnosu na interes građana Srbije.

Ako pogledate međunarodne institucije MMF, Svetsku banku, kreditne rejtinge, onda je jasna uzlazna putanja, odnosno trend koji govori da Srbija u ekonomskom smislu stoji sve bolje i bolje. Apsolutni iznosi ne znače ništa. Stepen zaduženja u odnosu na javni dug govori o snazi i sposobnosti srpske ekonomije da servisira svoj razvoj.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov predloga zakona, amandman je podnela poslanica Ružica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom se u skladu sa predloženim zakonskim tekstom traži izmena naslova i to da se on promeni i da glasi – Predlog zakona o zaštiti osnovnih prava i interesa korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja finansijskih usluga, prilikom korišćenja sredstava komunikacije na daljinu.

U obrazloženju zašto se ovaj amandman ne prihvata stoji, kaže, jer smatramo da naziv predloga zakona jasno odražava njegov predmet i sadržinu. Međutim, predloženo amandmansko rešenje je konkretnije i sveobuhvatnije.

Vidimo da ovaj predlog zakona ističe kao svoj osnovni cilj unapređivanje prava korisnika finansijskih usluga. Zatim, dodatnu zaštitu tih korisnika, kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravom EU.

Dalje, kažete da će se prava korisnika kod usluga na daljinu ovim predlogom pojačati, da ugovaranjem na daljinu korisnici finansijskih usluga, da im se omogućava pristup najširem asortimanu finansijskih usluga koje postoje na domaćem tržištu, itd, da ne nabrajam više.

Ono što nas interesuje je kako ćete da zaštitite dostojanstvo Narodne skupštine, dostojanstvo svih nas narodnih poslanika od sitnog lopova, nažalost još uvek narodnog poslanika Mehe Omerovića, koji je zbog nekoliko jeftinih karmina i parfema koje je ukrao obrukao i Narodnu skupštinu i državu Srbiju, pokazujući diplomatski pasoš i pozivajući se na diplomatski imunitet u trenutku kada je uhvaćen u svom jadnom i bednom lopovluku? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li želite reč? (Da)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, SNS predlaže da NBS zauzme stav i preporuči sudovima i bankama da ugovore za uzete kredite u švajcarskim francima raskinu, zbog promenjenih uslova kreditiranja, tj. enormnog rasta kursa franka u odnosu na dinar tokom perioda 2007-2016. godina za skoro 240%. U slučajevima gde je stranka, na primer, uzela kredit od dva miliona dinara, sada je u obavezi da vrati oko šest miliona dinara, što predstavlja ogromnu nesrazmeru uzajamnih davanja na štetu klijenata. Dužnik je prema ovakvom stanju odnosa doveden u neravnopravan položaj u odnosu na banku.

Narodna banka Srbije treba da preporuči bankama, a da to sudovi imaju u vidu, da se izvrši izmena ugovora o kreditu i isti preračuna u dinarsku valutu, jer je tako i realizovan, tako da dužnik vrati banci ono što je od nje uzeo, uz propisivanje zatezne kamate, čime bi se umanjio glavni dug a banke dobile pravičnu naknadu.

Koristeći odredbe ugovora, banke su kamatu povećavale u skladu sa poslovnom politikom, iz čega je proizilazilo da kamata u trenutku uzimanja kredita nije važila do kraja otplate, već je to često menjala odnosno povećavala, što je uvećavalo mesečnu obavezu klijenta. Banke su ove kredite isplaćivale po kupovnom tj. najnižem kursu, a naplatu mesečnih obaveza po srednjem, pa čak i po prodajnom kursu, koji su banke formirale po sopstvenim potrebama i koji je bio po nekoliko dinara veći od prodajnog kursa NBS, što je u suprotnosti sa članom 15. Zakona o obligacijama. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Po Poslovniku, Milorad Mijatović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milorad Mijatović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem, gospođo predsednice.

Pominjem član 106, da svi govornici mogu govoriti samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Ovde, u ovoj Skupštini, se zloupotrebljava jedan nesrećan događaj koji se desio i upravo zbog toga želim da naglasim da mi ne osporavamo taj događaj.

Drugo, dozvolite da ne može niko biti kriv dok se to ne dokaže.

Treće, dozvolite da nadležni organi nemačke države podnesu svoje izveštaje, svoje istrage i tek onda možemo razgovarati o činu koji se desio. Mi ovde unapred osuđujemo narodnog poslanika. Mi svi verujemo nemačkoj državi, to je ozbiljna država i ako je taj događaj zaista onakav kako ga ovde u našoj zemlji predstavljaju, tada će nemačka država zaista dati pravi odgovor.

Isto tako, Socijaldemokratska partija, kao ozbiljna partija, će takođe dati svoj odgovor na sva ova dešavanja.

Narodnim poslanicima iz SRS ja neću govoriti šta će oni da govore, oni znaju šta će govoriti. Građanima Srbije ne moram da objašnjavam kakve su politike SRS i Socijaldemokratske partije. Mi smo dva suprotna politička pola i imamo nepremostive razlike.

Ja insistiram da govorimo o politikama, a da ličnosti ostavimo po strani. Onda kada bude sve jasno, kada budu pravosnažne presude, onda da govorimo o pojedincima i njihovim delima. Ja neću spominjati šta znači pravosudna presuda, itd.

Zato vas molim, predsednice, da se zaista držimo tačaka dnevnog reda. Hvala.