Sedmo vanredno zasedanje , 15.06.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, nakon dvodnevne načelne rasprave, kao i današnje rasprave u pojedinostima, želim da istaknem i pohvalim rad Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na čelu sa ministrom Brankom Ružićem.

Predloženim zakonskim projektima vi, gospodine ministre, sa vašim saradnicima omogućavate kvalitetan, pragmatičan i racionalan rad opštine, gradova, kao i veće učešće građana u donošenju važnih odluka za interese građana opštine, odnosno gradova.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podneo sam sledeći amandman. Član 1. Predloga zakona menja se i glasi, u Zakonu o lokalnoj samoupravi, u članu 2. posle reči „predstavnika“ reči „u jedinicama lokalne samouprave“ brišu se, a reči „u granicama zakona“ zamenjuju se rečima „u skladu sa zakonom“.

Kao obrazloženje sam naveo – amandmanom se vrši preciziranje odredbe člana 2. važećeg zakona.

Donošenjem seta zakona iz oblasti lokalne samouprave građanima se pre svega omogućuje veće učešće u radu lokalne samouprave od znatno efikasnijeg rada u ostvarivanju zajedničkih i opštih interesa pa do koraka bliže u reformi sistema plata.

Organi lokalne samouprave i njihova struktura, nadležnost i okvir delovanja, kao i uloga ostalih organizacija i institucija na lokalnom nivou, ali i nas građana regulisano je Zakonom o lokalnoj samoupravi. Pored ovog zakona, rad lokalne samouprave detaljnije je uređen statutom koji donosi skupština opštine, odnosno grad, a koji je najviši pravni akt jedinice lokalne samouprave.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, lokalna samouprava je pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u jedinicama lokalne samouprave. Lokalna samouprava je takođe pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da u granicama zakona uređuje poslove i upravlja javnim poslovima koji su u nadležnosti i u interesima za lokalno stanovništvo.

Smatram da je izuzetno važno da svi mi kao članovi naše lokalne zajednice imamo pravo da učestvujemo u definisanju zajedničkog opšteg interesa u našoj lokalnoj samoupravi, učestvujemo u kreiranju načina koji se na nivou lokalne samouprave upravlja javnim poslovima, pratimo na koji način organi lokalne samouprave upravljaju sa javnim poslovima, kao i da pratimo da li se i u kojoj meri ostvaruju definisani zajednički i opšti interesi.

Da bismo uspešno ostvarili svoja prava neophodno je da se upoznamo sa strukturom lokalne samouprave, njenim nadležnostima koje su propisane zakonom, a definisane statutom jedinica lokalne samouprave. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Steviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč?
Đorđe Komlenski, izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, podneo sam amandman na član 1. u želji koja je, čini mi se, zajednička svima nama koji smo u koaliciji i koja sada uglavnom kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou vlada, u želji da pitanja socijalne pravde, ali i uopšte socijalne ravnopravnosti, a i pravde prema građanima Srbije dobije jedno ozbiljno mesto.

Naime, poštovani ministre, moram da vas upoznam da sam danas na kućnu adresu dobio preporučenu pošiljku iz opštine Paraćin sa dopisom gde piše – odbornicima SO Obrenovac, pošto sam ujedno odbornik i u SO Obrenovac, i ovakvo pismo kojim se traži podrška za hajku protiv sopstvene zemlje pred Savetom Evrope i drugim organima je zasigurno upućena svim odbornicima u Republici Srbiji.

Ako mene ne vara pamćenje, u Srbiji postoji 6.627 odbornika, a trošak slanja ove pošiljke je preko 450.000. Prema tome, uvaženi ministre, od vas očekujem da vaše ministarstvo preduzme odgovarajuće mere, a da sa ovim i zvanično upoznate i državnog revizora i pošalje ga u vanrednu inspekcijsku kontrolu u opštinu Paraćin i da proveri ove moje navode i slutnje i utvrdi da li se novac građana Paraćina, građana Republike Srbije, budžetska sredstva troše za vođenje jedne besumučne kampanje protiv sopstvene države.

Ne bih ja o ovome komentarisao danas da je gospodin Saša Paunović koji je u potpisu ovde sa sve pečatom SO Paraćin to iz svog sopstvenog džepa ili stranačkog džepa platio, ali ovako nešto, složićete se, apsolutno je nedopustivo. Za ovo se moraju preduzeti hitno mere, proveriti i povesti odgovarajući postupci i da napokon raščistimo ko zaista radi u interesu građana, ko kampanju vodi iz onoga što mu država dozvoli, iz budžetskih sredstava na odgovarajući način, a ko ovako krade budžet Republike Srbije, krade građane Republike Srbije, krade sopstvene građane u Paraćinu da bi vodio hajku protiv Republike Srbije baš u ovom trenutku koji je jako važan i zbog KiM i zbog mnogih drugih stvari. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Komlenski.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o lokalnoj samoupravi je veoma važan pravni akt i on pravi zapravo razliku između državne uprave i lokalne samouprave, tamo gde građani neposredno stvaraju svoja prava.

Gospodine ministre, mi srpski radikali od vas očekujemo dosta intervencija po lokalnim samoupravama zato što postoje i objektivne potrebe. I mi znamo da ste vi bili na visokim stranačkim funkcijama i iz tog razloga poznajete, ali sada se trudite da nešto poboljšate. Međutim morate vrlo često da pravite analize, da vidite odakle treba krenuti. Neke kolege su pričale ovde o izvornim prihodima lokalnih samouprava, na kakav izvorni prihod lokalna samouprava Crna Trava može da računa kada ona u sedištu varošice ima oko 400 stanovnika i ukupno 1.661 ili 54% manje nego 2002. godine kada je bio popis?

Zatim, treba da pogledate da li još neka naseljena mesta, kako se definiše po Zakonu o teritorijalnoj organizaciji u našoj državi, treba da dobiju status opštine. Neko je ovde pričao i o elementarnim nepogodama i zaista imamo puno razumevanja za sve građane koje je ovih dana pogodila elementarna nepogoda, ali nekad se desi da iz vedra neba, iz čista mira građane Srbije strefi elementarna nepogoda, kao što je bio 5. oktobar, kao što se u ostalom dešava i u skorije vreme kada vladajuća većina na državnom odnosno republičkom nivou želi da preslika adekvatno stanje na lokalnim samoupravama iako se zna da ljudi koji bi mogli da budu birani, da rukovode tim lokalnim samoupravama nisu adekvatna i dobra rešenja. Ali, usled raznih pritisaka koji dolaze sa državnog nivoa, napravi se takva koalicija i onda nastaju određeni problemi.

Sve ovo morate sagledati i intervenisati. Nadam se da će dovesti određenih pozitivnih promena. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Marina Ristić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, čitajući ove zakone, čovek ne može a da se ne zapita zašto su rokovi ostali tako veliki? Naša Vlada kao da ne zna za neke druge brojeve osim 30, 60, 90. Tu su i rokovi od šest meseci, valjda je to teško da se preračuna u dane.

Evo, tražila sam kraći rok od 30 dana u ovom zakonu i nema. Da se nešto dostavi, pošalje, organizuje, odluči, najmanje je 30 dana. Doduše, piše do 30 dana, ali u praksi to nikada nije kraće od 30 dana, kada su državni organi u pitanju. Onda se čeka odgovor 30 dana.

Ne znam zašto se ovi rokovi samo prepisuju. Mi smo u procesu digitalizacije i to ova Vlada stalno potencira. Danas su sredstva komunikacije savremena, a u našim zakonima ostaju rokovi kao da putujemo zapregama. Evo i primera. Dodaje se član 88a koji se tiče sporazuma o saradnji jedinice lokalne samouprave, pa stav 2. glasi – jedinica lokalne samouprave dostavlja ministarstvu nadležnom za lokalnu samoupravu sporazum o saradnji u roku od 30 dana od dana zaključenja sporazuma. Zašto? Sporazuma otkucan, potpisan, može da se pošalje odmah. Zašto 30 dana? Ne ide peške.

Šta se onda dešava u tih 30 dana? Da li sada oni smeju da sarađuju? Da li oni čekaju neki odgovor? Sve se odugovlači do iznemoglosti, sve je previše sporo, a administracija to obilato koristi i to se dešava sada u 21. veku, u našoj zemlji. Doduše, piše da ministarstvo samo vodi tu evidenciju, primaju k znanju, ne mešaju se valjda u tu saradnju, kao što se niko ne meša u slučaj Mehe Omerovića, niko nije nadležan, nema rokova, pa javnost sada etiketira sve narodne poslanike da možemo da radimo šta hoćemo. Svi smo zbog Mehe obeleženi kao lopovi i kao ljudi kojih se treba plašiti.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Ristić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o lokalnoj samoupravi. Izmene i dopune ovog zakona su samo kozmetičke prirode, pre svega iz razloga jer one ne dotiču dve najvažnije stvari koje se tiču lokalne samouprave. Jedna od tih stvari je način izbora odbornika u lokalnoj samoupravi, a druga stvar je način finansiranja lokalne samouprave, odnosno način raspodele transfernih sredstava od strane Republike lokalnim samoupravama.

Što se tiče ove prve stvari, vezano za način izbora odbornika, svi mi smo svedoci da na teritoriji lokalnih samouprava danas ima svega i svačega. Imamo situaciju da se recimo za ove dve godine, koliko je prošlo od poslednjih izbora, u nekim lokalnim samoupravama se promenilo, tri, negde čak i četiri predsednika. Od toga neki su po dva puta birani. Znači, skupi se jedna većina i dogovori se – hajde, menjaćemo predsednika opštine i oni to urade. To je pogotovo karakteristično za manje opštine. Imali smo i primer recimo zaključene liste tzv, imamo primer toga i ovde u parlamentu, da je nedavno pre nekih 20, možda mesec dana jedna naša koleginica postala narodni poslanik kao član DS, a izabrana je na listi Pokreta dosta je bilo.

Dokle god se ne uvede red u ovoj oblasti, u oblasti izbornog zakonodavstva, gde će se tačno znati ko će imati kakvu odgovornost, dotle će u lokalnim samoupravama se dešavati ovakve stvari i biće veoma teško zavesti neki red.

Srpska radikalna stranka već godinama upozorava na ovu činjenicu, međutim i ova, a naravno i prethodne vlasti su se oglušivale od ovo.