Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, ministar Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem.
Dakle, zaista nemam mandat da pregovaram sa EU. Mislim da je to sasvim kvalifikovano, kvalitetno radi ministarka Jadranka Joksimović i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Imao sam i ta iskustva, nije da nisam, i mislim da Srbija zaista vrlo predano radi na tom polju, sasvim realistično i u interesu građanki i građana.
Što se tiče pomenute navodne zabrane zapošljavanja, ja bih rekao da je to racionalizacija. Ja nisam pominjao zabranu zapošljavanja, rekao sam racionalizacija i optimizacija. Ta racionalizacija ne predviđa isključivo zabranu zapošljavanja, a dva su zakona koja tretiraju ova pitanja i zakoni koji su doneti u ovom domu, opet ponavljam, nas obavezuju da primenjujemo - Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i nadamo se, i kucate na otvorena vrata gospođo Radeta, da ćemo od iduće godine na neki način biti u poziciji da tu racionalizaciju, a ne zabranu zapošljavanja, sprovodimo po jednom liberalnijem modelu.
Slažem se sa vama, i kucate na otvorena vrata, dakle, ustavna nadležnost je vođenje spoljne politike, ali ovaj član na govori o lokalnim samoupravama koje vode spoljnu politiku, nego prate proces evropskih integracija u smislu blagovremenog informisanja o tome šta se dešava, a radi se o dvadeset i jednom poglavlju gde su lokalne samouprave zainteresovane. Valjda je logično da oni koji su odbornici, narodni predstavnici, predstavnici građana u lokalnim samoupravama budu uključeni u taj proces i da idu u susret tim stvarima, a ne da zabiju glavu u pesak, da zaborave na sve ostalo i kao noj da ne gledaju šta se dešava u njihovim sredinama. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginice Stojković, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi postiže se zaista bolje primena instituta neposredne demokratije, ali i veće uključivanje javnosti i građana. To će sve izmenama ovog zakona, mi ćemo zapravo postići i efikasniji rad od naših opština i gradova.

Pored reforme naših mesnih zajednica i odnosa mesnih zajednica prema jedinicama lokalne samouprave izmene će se odnositi i na jačanje međuopštinske saradnje. Koliko je važna međuopštinska saradnja upravo govore primeri iz Beograda, saradnja tri gradske opštine, opštine Barajevo, opštine Sopot i Voždovac. Kada se dogovore te tri opštine mi možemo da brže gradimo naše lokalne puteve, da ih povezujemo sa regionalnim i magistralnim putevima, da ih povezujemo i da dobijaju priključak sa Ibarskom magistralom.

Reč je o izgradnji deonice puta koja se trenutno realizuje, to je deonica puta Parcane, Parcanski vis, Guberevac, Barajevo, Ripanj, koji izlazi na Ibarsku magistralu.

Moja opština, opština iz koje ja dolazim, opština Rakovica ima dobru saradnju sa opštinom Voždovac i zajedničkim snagama ove dve opštine, dve gradske opštine u Beogradu radi se na izgradnji kanalizacije i fekalnog kolektora „Jelazovac“ koji će konačno rešiti problem građana naselja Miljakovac Tri i Sunčani breg.

Na samom kraju, kao član Odbora za evropske integracije želim da ukažem sledeće – moramo svi zajedno da radimo na lokalu kako bi sam proces evropskih integracija približili našim građanima, našim udruženjima, ali i svim onim akterima i organizacijama koje su uključene u proces evropskih integracija, ne samo da bi apsorbovali sredstva iz EU, već kako bi naši građani osetili benefite ovih integracija.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč?
Koleginice Turk, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 3. Zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se lokalne samouprave dodatno podstakle da svojim aktivnostima doprinose realizaciji projekata koji su od vitalnog značaja za sve stanovnike gradova i opština, ali kako bi pokretanjem inicijativa unapredili kvalitet života svih građana.

Sa jedne strane, veoma je važno ono što je postignuto u proteklom periodu, a to su reforme koje su sprovedene i postignuta politička i ekonomska stabilnost. Sigurno je da su rezultati koje je postigla Republika Srbija i primećeni i prepoznati i cenjeni u svetu i da poboljšavaju ugled koji uživa Republika Srbija među ostalim zemljama.

Ispunjenjem ovih ključnih preduslova, promenom politike stvorene su mogućnosti da se pokrene razvoj svih naših gradova, svih naših opština, svih naših okruga koji su dugo bili zapostavljeni i da se prosto na pravedan način ulaže u sve okruge, a naročito u one nerazvijene.

Reč je o promišljenom, domaćinskom poslovanju, o promišljenom i odgovornom odnosu države prema svih gradovima i opština, a to je sigurno ono što je nedostajalo u proteklim godinama i što nas je izuzetno mnogo koštalo.

Sa druge strane, i lokalne samouprave moraju biti spremne i sposobne da iznesu i pripreme sve projekte, da u dogovoru sa građanima predlažu inicijative, predlažu šta će se to raditi po prioritetima, kako bi se unapredio svaki segment života koji je od vitalnog značaja za sve građane. Sigurno je da se klima menja, da naše lokalne samouprave mnogo bolje sarađuju sa Republikom i o tome govore svi projekti koji se realizuju širom Republike Srbije. Samo u Trsteniku se sada rade prilično ozbiljni projekti i na obnovi i na izradi nove infrastrukture kada su u pitanju putevi, kada je u pitanju vodovodna mreža, a to je sigurno ono što je ključno i što prethodne vlasti sigurno nisu imale u svom planu i nisu smatrale za shodno da urade. Radi se na obnovi škola, ustanova, domova zdravlja i ovaj amandman je upravo u tom smeru da se podstakne i osnaži ova saradnja i odnos lokalne samouprave prema projektima.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč?
Koleginice Lakotoš, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem.

Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, ministre sa saradnicima, proces evropskih integracija je veoma složen posao, krajnje odgovoran i od posebnog je interesa i značaja za Republiku Srbiju, njen napredak i sveukupni razvoj.

Preko 60% evropskog zakonodavstva primenjuje se na lokalnom nivou i iz tog razloga je neophodno da se naše opštine i gradovi blagovremeno upoznaju sa svojim obavezama koje ih očekuju, ali isto tako i da se vodi računa o kapacitetima i mogućnostima lokalnih samouprava u Srbiji.

Lokalne samouprave moraju imati dovoljno institucionalnih, administrativnih, finansijskih i tehničkih kapaciteta za uspešnu primenu EU standarda na lokalnom nivou, što ukazuje na neophodnost reformi u lokalnim samoupravama. Veoma je bitno da na putu evrointegracija jačamo i razvijamo administrativne kapacitete u lokalnim samoupravama kako bismo bili spremni da implementiramo promene koje se planiraju kao posledica integracija.

Amandmanom koji sam podnela na član 3. kojim se vrše izmene u članu 13. Zakona o lokalnoj samoupravi se dodatno definiše proaktivnost jedinice lokalne samouprave. Otvaranjem Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, formiranjem timova za izradu projekata za predpristupne fondove opština Stara Pazova je napravila značajan korak ka napretku, te je iz evropskih fondova obezbedila više od 500 hiljada evra za realizaciju tri projekta i to iz oblasti ekonomije i razvoja i socijalne zaštite.

Stara Pazova, kao jedna od najrazvijenijih opština koja prevazilazi nivo opštinskog uređenja, dobijanjem statusa grada stekli bi se još bolji uslovi za privlačenje investitora. Mnogo izvesnija bi bila i saradnja i realizacija projekata sa razvijenim evropskim gradovima, a to ne samo da bi uticalo i na kvalitetniji život građana Stare Pazove, naravno i na sveukupni razvoj Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Malušić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Podnela sam amandman na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi da bih pojasnila kako se proaktivnošću jedinica lokalne samouprave utiče na bolje finansiranje socijalnih institucija.

Naime, dolaskom SNS na vlast, po prvi put u Srbiji uvešćemo integrisani sistem izrade socijalnih karata kroz povezivanje velikog broja različitih institucija, pre svega, Poreska uprava, MUP, Katastar nepokretnosti itd, a u skladu sa najboljim pozitivnim primerima svetske prakse.

Uvođenjem ovog sistema sprečiće se zloupotreba i omogućiće se pravednija raspodela, tako što će socijalnu pomoć dobiti oni korisnici kojima je ta pomoć zaista i potrebna.

Zahvaljujući SNS i njenom predsedniku, gospodinu Aleksandru Vučiću, po prvi put sve porodilje dobijaju jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara za svako novorođeno dete, dok socijalno ugrožene porodilje dobijaju dodatnih 25.000 dinara bez obzira na broj dece. Ovu vrstu pomoći danas prima 14.000 novih majki, za razliku od 2013. godine kada je taj broj bio četiri puta manji, samo 3.500 majki.

Takođe, u protekle tri godine Grad Beograd je stambeno zbrinuo 209 porodica interno raseljenih lica, dok će u okviru regionalnog stambenog programa za zbrinjavanje izbeglica još 925 izbegličkih porodica biti stambeno zbrinuto. To znači da će preko 1.200 porodica dobiti krov nad glavom, čime se rešava višedecenijski problem i nepravda koja je počinjena ovim ljudima.

Usluge ličnih pratilaca danas besplatno koristi preko 350 dece, od 2016. godine, takođe zahvaljujući SNS i njenim koalicionim partnerima, dok je ta misija do 2016. godine bila nemoguća. Tri dnevna boravka za decu sa smetnjama u razvoju su renovirana, proširena, izgrađen je objekat, može da služi 50 korisnika.