Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju koleginice Malušić.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Još samo jedna rečenica, na Zvezdari se otvara objekat, jedan od najznačajnijih, prihvatilište za decu posle 20 godina. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Tomašević Damnjanović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala poštoavni predsedavajući.

Podnela sam amandman na član 3. Predloga zakona, kojim se u članu 3. dodaje novi stav koji glasi – Proaktivnošću jedinice lokalne samouprave obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na unapređenje pravosudnih institucija.

Poboljšanje kvaliteta efikasnosti pravosuđa u cilju jačanja vladavine prava, demokratije, pravne sigurnosti, približavanje pravde građanima i vraćanje građanima poverenja u pravosudni sistem od izuzetnog je značaja za sveukupni razvoj Republike Srbije. Proces razvoja Republike Srbije prisutan je u svim sferama našeg društva, jer težimo da živimo u modernoj, normalnoj i pristojnoj državi, a to možemo postići samo trudom i radom.

Država Srbija na čelu sa predsednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem i Vlada Republike Srbije čine mnogo kada su u pitanju reforme svih sfera društva, pa i sfera pravosuđa, a u prilog tome govori činjenica da je mnogo uloženo u izgradnju i adaptaciju zgrada pravosudnih organa širom Srbije. Time se omogućava bolji prostor za rad pravosudnih organa i pružanje usluga građanima. Uvedeni su novi propisi, donešeni su novi zakoni, uveden je novi sistem rada.

Država je pokazala spremnost da odgovori na zahteve građana za poštovanje vladavine prava i nezavisnim, nepristrasnim, odgovornim i efikasnim pravosudnim sistemom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik mr Igor Bečić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik dr Darko Laketić.
Da li neko želi reč?
Kolega Laketiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Darko Laketić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, danas ću govoriti o finansiranju lokalnih samouprava i značaju, dakle, ne samo budžetsko finansiranje, već i projektno finansiranje lokalnih samouprava.

Lokalne samouprave koriste budžetska transferna sredstva po različitim osnovama i razvoj lokalnih samouprava ne zavisi samo od tih sredstava koje stižu po tom osnovu iz budžeta Republike Srbije. Ono što bih potencirao jeste upravo korišćenje projektnih sredstava, dakle sredstava koje lokalne samouprave dobijaju po osnovu aplikacije po različitim projektima Ministarstva i tu bih naglasio pre svega veliki značaj za razvoj lokalne samouprave, ukoliko postoje razvijeni projektni timovi i ukoliko postoji jedna zainteresovanost od strane lokalnih samouprava za ova sredstva.

Kao primer ću pre svega dati opštinu iz koje dolazim, to je Opština Prokuplje, koja je iz budžetskih sredstava uspela da obezbedi sredstva za izgradnju nove pijace, tzv. mala pijaca u Prokuplju se prebacuje na jednu sasvim drugu lokaciju i taj projekat se finansira od strane Ministarstva privrede prvi deo i od strane Ministarstva lokalne uprave drugi deo ovog projekta.

Reč je o jednom projektu koji je vrlo značajan za lokalnu zajednicu, dakle za stanovništvo Opštine Prokuplje, jer je lokacija te pijace sadašnje nešto što stvara probleme u saobraćaju, stvara probleme i vezano za zdravstvenu ispravnost namirnica, jer nije opremljena adekvatnim objektima, niti uređajima za čuvanje i na ovaj način će biti rešen dugoročno jedan vrlo značajan problem.

Takođe bih naglasio značaj korišćenja sredstava iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj i ta sredstva su posebno značajna, naglasiću projekat bolnice, sanaciju prosvetnih, odnosno školskih objekata.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Jevtović Vukojičić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice proces evropskih integracija jeste strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije i svakako da na tom putu i te kako aktivne treba da budu i lokalne samouprave.

Govoriću i dalje o zaštiti ranjivih društvenih grupa i nadovezaću se na govor moje prethodnice, narodne poslanice LJiljane Malušić, koja je govorila o socijalnoj odgovornosti i socijalno odgovornoj politici Grada Beograda i opština u Beogradu, pre svega Opštine Voždovac, kada se tiče zaštite ranjivih društvenih grupa.

Moram da istaknem da je od dolaska SNS odnos prema društveno ranjivim kategorijama poboljšan ne samo u Gradu Beogradu, već taj odnos je poboljšan i što se tiče drugih gradova u Republici Srbiji. Navela bih socijalno odgovoran odnos Opštine Priboj kada je u pitanju zaštita najranjivijih društvenih grupa i pružanje usluga koje u svakom slučaju doprinose kvalitetu njihovog života.

Najpre bih istakla da Opština Priboj iz svog budžeta obezbeđuje sredstva za finansiranje pet usluga koje se tiču poboljšanja kvaliteta života, pre svega, starih lica, zatim lica kojima su neophodne usluge pomoći u kući, zatim dece sa smetnjama u razvoju, zatim lica koja su obolela od dečije cerebralne paralize, a na području Opštine Priboj nalazi se i prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja, pre svega decu i ne nasilne roditelje i moram da istaknem da je ovo prihvatilište jedino u jugozapadnom delu Srbije. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Radmilo Kostić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radmilo Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poslednjih godina u celom svetu postoji tendencija da vlade zemalja daju veliku slobodu lokalnim vlastima u trošenju novca i prikupljanju dodatnog kapitala. Većina opština i gradova zapadne Evrope probleme rešava emitovanjem sopstvenih hartija od vrednosti, najčešće emitovanjem municipalnim obveznicama.

Uloga lokalnih samouprava je da identifikuje projekte i obezbedi stručne ljude sa iskustvom u sprovođenju ovakvih projekata. Primeri korišćenja ovako obezbeđenih sredstava se mogu dugo ređati, između ostalog koriste se za finansiranje projekata za zaštitu životne sredine ili obnovljivih izvora energije.

Organi lokalne samouprave imaju mogućnost da kroz izdavanje municipalnih obveznica pribave neophodna sredstva za ulaganje u lokalnu infrastrukturu i druge projekte, a ova vrsta hartija od vrednosti je veoma često visoko rangirana kod investitora, s obzirom na relativno nizak rizik neispunjavanja obaveza od strane izdavaoca tj. lokalnih samouprava. Municipalne obveznice se mogu izdavati za finansiranje projekta koji ne donose prihod, za projekte koji donose prihod i za pokrivanje deficita budžeta lokalnih samouprava.

Zakonskih prepreka za ovakav vid finansiranja projekata uopšte nema, a jedini razlozi zašto se ovo ne radi je nezainteresovanost i neznanje. Prema dosadašnjem iskustvu opštine su se zaduživale jedino kod poslovnih banaka, uzimajući kratkoročne kredite da bi prebrodile probleme tekućih plaćanja. Tek pet lokalnih samouprava kapitalne projekte finansira emitovanjem hartija od vrednosti i to Novi Sad, Šabac, Stara Pazova, Pančevo, a ulazak u ovaj posao najavila je i opština Knjaževac. Lokalne samouprave moraju da pitaju građane šta žele da se gradi ili rekonstruiše, a nakon toga, pažljivim planiranjem, projektuje se budžet …