Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, Glava IV Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti definiše osnovna načela zdravstvene zaštite.

Pomenuti član 23. definiše načelo pravičnosti koje je jedno od osnovnih načela u pružanju zdravstvene zaštite. Stavom 1. ovog člana 21. definiše se zabrana diskriminacije. Stavom 2. ovog člana zakona definiše se šta se ne smatra diskriminacijom, a to su sve one radnje i mere koje se u okviru zdravstvene zaštite preduzimaju u cilju zaštite marginalizovanih društvenih grupa. Između ostalih, to su na primer osobe sa invaliditetom.

Naravno da nije dozvoljena nikakva proizvoljnost, niti je to prepušteno nekom nagađanju. Ovo je zakon, podzakonskim aktom definišu se tačno grupe lice, odnosno pojedinci gde je predviđen povećan obuhvat radi odsustva bilo kakve diskriminacije.

Ono što posebno želim da naglasim, a što je u okviru Glava IV ovog zakona predviđeno, to je jedno novo načelo, a to je načelo poštovanja deteta u zdravstvenoj zaštiti. Naime, o čemu se radi, radi se da pravo deteta na zdravstvenu zaštitu mora biti u skladu sa najsavremenijim i najboljim standardima u zdravstvenoj zaštiti, da se moraju poštovati procedure i da dete u zdravstvenoj zaštiti mora biti zaštićeno od svih oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja, odnosno da bude od strane nadležnog zdravstvenog radnika prepoznate sve mere i radnje koje mogu ukazivati na zlostavljanje deteta. Takođe, predviđeno je da deca, trudnice, porodilje, ali i osetljive grupacije stanovništva iz kategorije starih uživaju pravo na najbolju zdravstvenu zaštitu.

Moram da napomenem još jednu stvar, za razliku od žutog tajkunskog preduzeća koji su pljačkali građane, ali pljačkali i decu ometenu, na primer u mentalnom razvoju, vlast SNS, ova Vlada i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i te kako značajnu pažnju polažu na poboljšanje zdravstvenih uslova, lečenja svih građana, a pre svega ovde hoću da naglasim, lečenja dece.

Moram da istaknem da Univerzitetska dečja klinika Tiršova, koja je jedna od najznačajnijih ustanova za lečenje dece, ne samo u Srbiji, nego i u bivšoj Jugoslaviji, ali i na Balkanu, više od 40 godina jedan jedini dinar nije uložen u njenu rekonstrukciju.

Prvi put od dolaska SNS uloženo je 7,5 miliona dinara za rekonstrukciju Univerzitetske dečje klinike. Takođe, planira se izdvajanje 54 miliona evra za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2. Takođe, ova Vlada, predsednik Aleksandar Vučić i te kakvu pažnju poklanjaju i drugim dečjim klinikama, odnosno klinikama u kojima se leče deca. Moram da naglasim Institut za majku i dete, gde su takođe uložena značajna sredstva za rekonstrukciju ovog objekta, ali je predviđeno i 20 miliona evra za dalju adaptaciju i unapređenje zdravstvenih uslova.

Unapređenje infrastrukture i te kako je značajno za unapređenje zdravlja dece. Briga o zdravlju je briga o budućnosti i zato ovaj zakon i sve zakonske odredbe u njemu su deo sastavnog reformskog procesa zdravstvene zaštite. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar dr Zlatibor Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Zahvaljujem.
Uspeli ste jedan deo stvarno da objasnite oko ovih dilema koje su bile, ali da jednostavno zbog građana kažemo, upravo iz ovog razloga što ste vi rekli da bi moglo da dođe do zloupotreba su ove stvari i precizirane, da ne dođe do zloupotreba. Ovde kada se misli da se nešto kaže, to je samo da se odnose podaci na žene i na muškarce i da bude zastupljeno, to su jedini podaci koji idu i koji mogu da se dobiju, da li je to žensko ili muško, da bi imali dovoljan broj zastupljenih žena, baš iz tog razloga. To je suština priče.
Druga stvar, čuo sam taj primer što ste naveli iz Engleske. Moram da vam kažem, daleko smo mi od Engleske i od svih tih stvari, tako da nema mesta za brigu i za zabrinutost. Imamo mi svoj put. Nismo mi ni u Bregzitu, ni u ostalim stvarima, bavimo se na odgovoran način svojim ljudima i zato donosimo ovakve zakone.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Nemanja Šarović.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Lončar, deo ovoga što smo prethodno čuli mislim da apsolutno nema nikakve veze sa mojim amandmanom. Znači, da li je gospođa pogrešila, vi slušajući nju i vi krenuli istom stranputicom, ali to sa amandmanom koji sam ja predložio nema nikakve veze.

Druga stvar, reći da nema razloga za zabrinutost i da smo mi daleko od Engleske i daleko o Bregzita, nažalost, daleko od Bregzita jesmo, ali bi Bregzit upravo trebalo da nam bude putokaz u kom pravcu treba Srbija da se kreće.

Ako Engleska, kao zemlja osnivač EU i zemlja koja je svakako među tri zemlje koje imaju najveći uticaj u EU, ako su oni utvrdili da ne mogu svoje nacionalne i svoje ekonomske interese da ostvare unutar EU jer to, priznaćete, uglavnom može samo Nemačka, ili u potpunosti može samo Nemačka, onda je pitanje šta će mala, siromašna i politički veoma malo uticajna Srbija moći da radi u toj uniji. Ja mislim da mi tamo nećemo i kada bismo, kojim čudom, ušli za 20 ili 30 godina, ne bismo imali nikakav uticaj i to nije naš interes.

Što se tiče primera iz Engleske, za koji vi kažete da smo mi daleko od toga, nije to garancija. Znate, reč ministra u raspravi u pojedinostima ne znači mnogo, to ide u vetar. Ostaće negde u arhivi i u transkriptima, ali to treba da bude u zakonu, da se spreči mogućnost zloupotrebe zakonskim tekstom, a ne vašom deklaratornom izjavom. Sutra može biti drugi ministar na vašem mestu. Ne treba zaboraviti još jednu stvar, da je Toni Bler neko ko savetuje Vladu Republike Srbije. Prema tome, nije to toliko daleko od nas i nije tačno da ne preti realna opasnost da će se nešto slično dogoditi i u Srbiji u budućnosti.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč?
Kolega Despotoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom SRS je predložila, a ja ću iskreno, gospodine ministre, da skrenem pažnju na manje sredine sa ogromnim problemima, kada je u pitanju zdravstvena zaštita.

U opštinama jugozapadne Srbije, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Sjenica, koje pripadaju mreži Zdravstvenog centra Užice, zdravstvene ustanove su u nezavidnom položaju za adekvatno pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Ministar me ne sluša. Ove nerazvijene opštine ne traže milostinju ni donacije, kako je predviđeno u članu 17. tačke 23. i 24, već traže da država obezbedi poštovanje načela zdravstvene zaštite. Zatim se suočavaju sa problemima stručnog kadra, gde postoji ugovor samo Zdravstvenog centra Užice sa zbirnim kadrovskim planom i normativima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.

Bolnica i dom zdravlja se ne prepoznaju, problem je sa kadrom koji odlazi po raznim osnovama, a novi se ne prima. Još veći problem je što unazad 20 godina u pomenutoj bolnici Prijepolje država nije obezbedila novu tehnologiju, gde nedostaje, recimo, skener, o čemu sam nedavno i govorio, nedostaje rendgen za snimanje pluća, zatim centralni dovod kiseonika, već se boce pune u Kraljevu. Projekat postoji, ali je realizacija negde zastala na relaciji Beograd-Užice. Takav projekat bi se isplatio nakon dve godine.

Pored takvih tehničkih problema, javlja se i problem bezbednosti zdravstvene ustanove. S obzirom da je na snazi zabrana zapošljavanja, teško je obezbediti fizičko obezbeđenje i sačuvati imovinu ustanove, kao i bezbednost pacijenata i zaposlenih zdravstvenih radnika. Prema Predlogu zakona o bezbednosti, trebalo bi sklopiti ugovor sa nekom od agencija koje pružaju usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Mihailo Jokić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Mislim da je ovo trenutak kad treba reći da je u 2018. godini uloženo mnogo više u RFZO nego 2017. godine, da je RFZO dobio negde oko 121 milijardu, da je to za 14,8 milijardi više nego u 2017. godini, da je to 13,8% više nego u 2017. godini. Znači, to su ogromna sredstva koja se ulažu, a da je potrošnja u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu porasla za 8,7%. Znači, procenat povećanja kada je u pitanju zdravstvo je mnogo veći nego što su povećani rashodi na nivou države. Znači, jedna briga ispoljena za zdravstvenu zaštitu stanovništva je iskazana, a ovi zakoni koji su doneti, oni su doneti da reše sve praktične probleme koji su se u ovom trenutku javili. Ti praktični problemi jesu relacija RFZO-zdravstvene ustanove, drugo, relacija lokalnih samouprava i opštih bolnica, znači onih ustanova koje su pod nadležnošću Republike. Znači, omogućeno je da lokalna samouprava može da učestvuje u smanjenju troškova zdravstvenih ustanova.

Recimo, kod tih sudskih presuda, pominju se taksativno sudske presude. Evo za Valjevo. Godine 2007. donet je pogrešan posebni kolektivni ugovor na osnovu opšteg kolektivnog ugovora i doktori su negde od 2012. godine počeli da tuže zdravstvenu ustanovu, odnosno sad bolnicu, jer više zdravstveni centar ne postoji.

U poslednjih tri godine bolnica je za te troškove platila, ja samo ne znam kako, iz kojih sredstava, 32 miliona, u poslednja tri meseca morali su da plate radnicima koji su tužili, znači, raniji zdravstveni centar, četiri miliona i to je problem koji će se i dalje javljati, jer se očekuju nove tužbe.

To su neke stvari gde bi mogla i morala da pomogne lokalna samouprava, a to je ovim zakonom omogućeno. Mislim da posle ovih zakona se očekuje rešenje i razrešenje svih tekućih problema koji u ovom momentu muče zdravstveno osiguranje i zdravstvene ustanove širom Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč?

Izvolite kolega Damjanoviću.