Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Amandman kojim se posle člana 91. dodaju naslov iznad člana 91a i član 91a, naslov iznad člana 91b i član 91b i naslov iznad člana 91v i član 91v podneo je narodni poslanik dr Darko Laketić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 97. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 102. amandman je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Saglasan sam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLjENOJ PROIZVODNjI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Dubravko Bojić, Nataša Sp. Jovanović, Sreto Perić, Nikola Savić, Zoran Despotović i dr Darko Laketić.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zdravlje i porodicu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj amandman je svakako trebalo prihvatiti zato što predstavlja više pravno-tehničku redakciju i malo daje šire objašnjenje od samog predloga, ali pošto su u pitanju izmene i dopune ovog zakona, izneću principijelan stav.

Ovo je veoma ozbiljan zakon i veoma ozbiljna tema. Stav SRS je da ovo treba da uredite kao jedan poseban predlog kao što smo imali ona dva prethodna zakona, da bude sveobuhvatan i da ozbiljno raspravljamo od člana do člana o tom vašem novom predlogu, jer menjanjem nekoliko članova neće se rešiti problemi koji postoje u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci. Taj problem je generalno prisutan u Srbiji. Mi smo govorili čak i o potpredsedniku Vlade Rasimu Ljajiću i njegovoj umešanosti u proizvodnju i distribuciju droge i ljudi koji su povezani s njim itd. Jednostavno, mislimo je ovo tema kojoj mora biti posvećena puna pažnja i ministarstva i Narodne skupštine.

Vi ste ovde pokušali ovim malim sitnim izmenama nešto kao to da dovedete u red, a pretpostavljam da je i vama jasno da ovim problem nije rešen. Očekujemo da će se vaši saradnici potruditi i da ćete nam predložiti jedan sveobuhvatan predlog ovog zakona i da ćemo onda detaljno i precizno govoriti o njemu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Reč ima prof. Bojić.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici moj amandman precizira način klasifikacije prekursora i u skladu je sa stavom SRS prema EU.

Predlagač zakona uporno upotrebljava neke reči, tuđice i pozajmice iz drugih jezika i koje nisu u duhu našeg maternjeg jezika. Tako se ponavlja reč „prekursor“ od latinske reči „prekursorijus“, kojoj je ovde dato drugo značenje i koja se svodi na supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga.

Ako zakonoproizvođači ovako muljaju jezički, nije ni čudo što štetnici i kriminalci mešaju različite stvari da bi proizveli društveno zlo. U pitanju je savremena tobožnja medicinska alhemija.

Mora li da pored ilegalne proizvodnje nedozvoljenih opojnih sredstava i zakonopisci jezički da zamuljaju značenje osnovnih termina?

Kada ste već išli na izmene i dopune, zašto niste izabrali prave termine? Kinezi imaju jednu izreku – ko napravi grešku a ne ispravi je, čini dvostruku grešku.

Kao što se vidi iz ovog predloga zakona, tj. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama, koristi se neprikladno termin – supstanca, u ovom nazivu, pa je ovu lepu reč trebalo zameniti rečju – tvar, materija ili sastojak, koje su svakako primerenije i lepše. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, profesore Bojiću.

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, mi smo protiv toga da se bilo koji propis iz ovog zakona usklađuje sa propisima EU, a pogotovo što je ovaj zakon u pitanju, iz prostog razloga što je projekat EU, zajedno sa Amerikom, narko-mafija na KiM, koju su šiptarski teroristi pokušali da svojim obezbeđivanjem kod pojedinih zemalja u svetu priznavanjem tzv. nezavisnosti otrgnu iz Srbije, što im neće uspeti, a tek im ništa od toga neće uspeti ako se odreknete evropskog puta.

Treba li da vas podsetim da, prema proceni stručnjaka iz sveta, a i naših bezbednosnih službi, 15 narko-kartela posluje, pod znacima navoda, na Kosovu i Metohiji i da je na čelu svih tih narko-kartela upravo Tači, sa kojim zvaničnici Republike Srbije pregovaraju.

Ono što je bila internet šala, u stvari je istina. Kada su ti šiptarski zlikovci proglasili tu tzv. nezavisnost pre više od 10 godina, pojavila se na internetu takva neka smicalica - da je distributer priznao nezavisnost svom dileru, odnosno Avganistan, koji je prvi požurio da prizna tzv. nezavisnost Kosova. To nije slučajno. Upravo zbog činjenice da 65% od ukupne proizvodnje heroina upravo ima taj tranzitni čvor preko južne srpske pokrajine. Leglo mafije, narko-kartela, droge koja se distribuiše do američke vojne baze „Bonstil“ odakle oni dalje finansiraju svoje aktivnosti i sve to u službi rušenja sistema i teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije.

Ono što je najžalosnije, gospodine ministre, mi danas u Srbiji na političkoj sceni imamo upravo ove koji šetaju, uču, buču, koji podržavaju na izvestan način, odlaze tamo i pričaju kako je situacija u Srbiji katastrofalna, idu na ruku tim šiptarskim teroristima i njihovim prijateljima iz SAD i Evropske unije.

Zato smatramo da kompletno naše zakonodavstvo treba da se projektuje tako da bude primenjivo za nas ovde.

Apsolutno je nerealno, ne samo zbog izrazito antievropskog stava EU, Srpske radikalne stranke. Zapitajte se koliko birača u Srbiji, to vam je zaista na klackalici, kad ispituju ovi anketari javno mnjenje, uvek nekako to nategnu da bude preko 50%, a verujte da nije, jer ima onih koji su u tom ispitivanju i tzv. evroskeptici, koji nisu izričito protiv ali koji imaju određenu bojazan i sumnju. Kako vreme bude prolazilo i kako se svi oni koji hoće, onaj što sam vam ga pominjala pre neki dan, onaj Nemac iz Bundestaga, evo ga sada, došao u Prištinu i brifuje Tačija i Haradinaja za ono što dalje treba da rade. Čujem da će taj da dođe i u Beograd. Zaboravila sam mu ime, a bila sam zapisala. Taj isti je rekao, kao poslanik Bundestaga u oktobru prošle godine, da je realnost da se prizna tzv. nezavisno Kosovo.

Zato smo mi protiv toga da se bilo kakve smernice i bilo šta, u bilo kom zakonu, usklađuje sa propisima Evropske unije, jer oni otvoreno podržavaju srpske neprijatelje i njihov projekat za narko-mafiju je upravo Kosovo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Reče moja uvažena koleginica, Nataša Jovanović, da mu je zaboravila ime, a samo da podsetim da bi mnogima trebalo zaboraviti imena što pre, a najpre mislim na Tonija Blera jer, nažalost, on je savetovao i neke činovnike Vlade.

Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci je jedan vrlo ozbiljan zakon, pogotovo imajući u vidu u kojem pravcu idu sva društva, a samim tim i naše društvo.

Za razliku od ova dva prethodna dva zakona, gospodine ministre, gde ste vi posvetili ozbiljnu pažnju tim zakonima, ovde imam osećaj da se radilo o nekom otaljavanju. Vaše intervencije koje ste vi u ovom zakonu predložili suštinski nisu značajne, neće dovesti do suzbijanja onog što predstavlja najveći problem za građane Srbije, pre svega za mlađu populaciju i mlađe naraštaje, nego će to odvesti u jednom potpuno drugom pravcu.

Ovaj amandman koji sam predložio u ime Srpske radikalne stranke, on i da je prihvaćen ne bi doveo do nekih epohalnih otkrića i razrešenja nekih problema. Nego zaista, posebno treba doneti jedan nov zakon u ovoj oblasti, predložiti ga i doneti ga, ali najpre onakav kakav odgovara Srbiji, kakav odgovara građanima Srbije.

I za kraj, još jedno pitanje za vas, gospodine ministre. Pre nekoliko dana ste rekli da više nema tih dugih čekanja za neke vrste operacija, kao što je operacija katarakte. Ja sam siguran da se tu krenulo napred.

Pred sobom imam jedan izveštaj lekara specijaliste, vezano upravo za operaciju katarakte, gde je tačno pre dve godine predviđena intervencija operacijom. Niko nije kontaktirao tog pacijenta. Da li će to u nekom narednom periodu neko iz ministarstva ili iz neke druge ustanove da uzme taj spisak i da počne da poziva te ljude, ili neće ili postoji neki drugi način?

Ne morate mi konkretno odgovarati, mene zanima uopšte kakav je vaš pristup vezano za to? Konkretno, ovaj pacijent, njemu je apsolutno sve jedno da li će biti pozvan u državnu kliniku ili će to biti neka privatna klinika. On je svestan i razgovarao je sa nekim pacijentima koji su imali taj problem, pa su imali intervencije, neko u jednoj, neko u drugoj klinici, ali su i jedni drugi zadovoljni posle tih intervencija. Toliko i hvala.