Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.05.2019.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

5. dan rada

20.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, ja ću pročitati, gospođo Kuburović, upravo član zakona koji to reguliše.

Dakle, vi kažete da ministar koji je nadležan za poslove pravosuđa, ali evo šta kaže zakon. Na testu se ocenjuju samo stručna osposobljenost, znanja i veštine koje su određene u programu testa koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa. Znači, test propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa. Dajte da vidimo kako će taj test izgledati, test kojim se procenjuje profesionalni integritet. Ako ta grupa ljudi kaže – ne prolazi, jer samo su dve ocene, položio i nije položio, onda taj čovek ne može da dođe kao predlog pred Narodnu skupštinu.

Zbog toga sam ja rekao da je to ponižavajuće za Narodnu skupštinu, jer se prethodno vrši trijaža kandidata i procenjuje njihov, kako kažete, profesionalni integritet, što je možda samo malo lepši i moderniji naziv za moralno-političku podobnost, a onda Skupština bira na osnovu predloga koji je već neko odredio. Može samo da digne ruku neko ili da ne digne. Da bilo ko drugi to radi, to je u redu, ali neka onda odradi ceo posao. Ne može Narodna skupština da stavlja svoj potpis i da daje legitimitet izboru na koji suštinski nema uticaj i najbitnija stvar, to nije u skladu sa principom podele vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Tri grane vlasti postoje u skladu sa Ustavom, a vi izmišljate četvrtu i kažete da je nezavisna. Znači da na taj način narušavate ustavni poredak.

Zamolite kolegu da ne priča dok narodni poslanici diskutuju. Ja se obraćam vama kao ministru.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo što ne vodite sednicu.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Molim vas da nam kažete nešto više o testu i koji je način na koji će se procenjivati profesionalni integritet.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Samo dozvolite po Poslovniku da vodim sednicu.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakon u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Izvolite, po Poslovniku.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Gojković, prekršen je član 108. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.

Mi smo malopre imali priliku da čujemo od određenih poslanika vladajuće većine kako to treba voditi sednicu i kako oni zamišljaju da se treba voditi sednica, ali isti ti nisu videli da se pored njih nalazi kartica ubačena u sistem narodnog poslanika koji trenutno nije prisutan. Takođe, ovde imate još šest kartica u sistemu odsutnih poslanika i gore još nekoliko, pa bismo mi samo da zamolimo ako može da dođe neko iz službe i pokupi te kartice pre nego što nastavimo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Hvala vam na upozorenju. To je stvar inače službe koja to mora da kontroliše u sali. Hvala što ste skrenuli pažnju. Molim da izvučete sve kartice iz sistema od poslanika koji trenutno nisu u sali.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Jedino Vjerica Radeta još ima minut.
Da li želite da diskutujete po ovom amandmanu? Ne. Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo predložili da se oba ova člana brišu da bismo skrenuli pažnju da ovo što predlažete nema baš neke veze sa realnošću ni sa onim što nam napišete u predlogu.

Mi smo ovde od Ministarstva, odnosno od Vlade dobili obrazloženje da ovaj Predlog zakona treba da se donese po hitnom postupku i da je to neophodno da bi se sprečila šteta koja bi nastala od 2016. godine, jer je rečeno da se usklađuje ovaj zakon sa Krivičnim zakonikom iz 2016. godine i da bi se sprečio nastanak štetnih posledica po rad državnih organa. Mi smo ove amandmane pisali samo da bismo isprovocirali da nam neko kaže kakva to šteta nastaje po rad državnih organa i ako stvarno nastaje neka šteta, kakva je šteta pretrpljena od 2016. godine? Da li je moguće da od 2016. do 2019. godine, do kad nije bio usklađen ovaj zakon sa Krivičnim zakonikom, nije bilo nikakve štete, a da bi šteta nastupila evo od danas, da mi ne daj bože nismo po hitnom postupku raspravljali o ovom Predlogu zakona?

Dakle, ovi amandmani su isključivo principijelne prirode da bismo skrenuli pažnju i vama iz Vlade da morate ozbiljnije da nam predstavljate predloge, ali da skrenemo pažnju i javnosti da to kad se čuje da mi imamo na dnevnom redu Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, a sada bi neko mislio – evo, sada će nešto ozbiljno da se desi. Ništa se neće desiti što se već nije desilo i nikakve promene u primeni ovo zakona niti Krivičnog zakonika neće biti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Pošto je Narodna skupština obavila načelnik pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo Petar Jojić.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsedavajuća, kada je u pitanju zakon koji se odnosi na izvršenje krivičnih sankcija, obratio bih se gospođi ministarki u vezi člana 46. stav 1. tog zakona. Ovim zakonom je propisano da osuđeno lice stiče pravo na uslovni otpust sa izdržavanja kazne nakon izdržane dve trećine izrečene kazne. Ukoliko se u toku izdržavanja kazne toliko popravi onda se može osnovano očekivati da će se na slobodi dobro vladati a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo.

Gospođo Kuburović, evo nekoliko pitanja. S obzirom na moje saznanje i ličnim uvidom u deo problema u vezi primene instituta uslovnog otpusta imam saznanja da se krše ljudska prava pogotovo koji se odnose na osuđena lica. Moje pitanje glasi, gospođo Kuburović, koliko je u toku 2018. godine osuđeno lica steklo mogućnost korišćenja uslovnog otpusta nakon izdržane dve trećine izrečene kazne?

Drugo pitanje, koliko je osuđenih lica podnelo molbu za uslovni otpust? Treće pitanje, koliko je osuđenih lica dobilo uslovni otpust? Četvrto pitanje, koliko na dve trećina izdržane kazne izrečene, koliko ima na mnogo duži period od dve trećine izdržane kazne, koji je prosek u mesecima oproštene kazne pod znakom navoda? Da li je tačno da ocenu resocijalizacije osuđenika daju uprave ustanova za izdržavanje kazne?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme ste potrošili. Ne bih vas prekinula.
Poslaniče zahvaljujem. Zapamtite ova vaša pitanja za četvrtak u 10,00 časova, ako vas ovlasti vaša poslanička grupa. Sada govorimo o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.
Na član 2. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Da li želite reč?