Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.05.2019.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

5. dan rada

20.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Što se tiče ovog predloženog člana gospođo Kuburović nama je neshvatljivo zaista da ovako nešto prvo bude opisano na ovakav način u tekstu zakona, jer prilikom konkursa za određenu javnu funkciju dovoljno je da se napiše koji stepen stručne spreme je potreba, a videli smo zakon o glavnom gradu je ovde da vi sada navodite sva ova master i druge kvalifikacije po bolonjskom načinu studiranja broj bodova. Neverovatno je da upravnik zavoda za izvršenje krivičnih sankcija više ne može da bude niko drugi ko nema pravni fakultet. Da li je to uslov za otvaranje poglavlja, prepisano iz nekog drugog zakona?

Sada nama lepo objasnite da li je kvalifikovanije lice, evo tu je živ i zdrav kolega Jojić koji je imao ulogu i u policijskim strukturama vlasti još u ono doba, pa bio je ministar savezni pravde i koleginica Radeta koja je bila zamenik ministra, da li je general policije, ako to želi, konkuriše, nedostojan tog zvanja odnosno te funkcije sa takvim zvanjem a neko drugi to može?

Zamislite, vi ste ovde kod ovog zanimanja ovako okvalifikovali tu buduću osobu, a kod izbora sudija i kod izbora nosioca drugih pravosudnih funkcija, tužilaca vi ste izostavili namerno već dve i po godine prosek na pravnom fakultetu. Kako je moguće da do pre dve godine prilikom izbora sudija i tužilaca mi imamo koliko je ko i gde studirao, a sada tog proseka nema, niti ima dužina studiranja. A kod ovoga gde očigledno da je to nepotrebno da se na ovakav način radi vi uslovljavate tog budućeg upravnika da ispunjava ove uslove. I opet kažem, to ste počeli vi u Vladi Srbije …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo momenat da vidim zašto nemam vreme na ekranu.
Reč ima ministarka Kuburović.

Nela Kuburović

Apsolutno prosek za studiranje nije uveden kao kriterijum prilikom izbora, govorim o direktoru uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a ne upravniku zavoda i kada pominjemo postupak izbora sudija i zamenika javnih tužilaca o kojima raspravlja Skupština, na osnovu predloga Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca postupak predlaganja kandidata i izbor kandidata odvija se na osnovu Pravilnika o utvrđivanju stručnosti, osposobljenosti, dostojnosti kandidata, koji predviđa da kandidati svi polažu tekst. Podatak koji vam prevashodno dostavlja predlagača su upravo ocene sa položenog testa, a nigde u Zakonu o sudijama još od 2010. godine prosek sa studija nije kriterijum na osnovu koga se utvrđuje da li će neko biti izabran za sudiju ili ne.
Ukoliko je promenio praksu Visoki savet sudstva, mogu da govorim samo od trenutka kada sam član, ne znam kakva je praksa bila pre toga, ali svakako prosek sa studija nije obavezni element na osnovu koga se predlaže kandidat za sudiju ili na osnovu koga se predlaže kandidat za zamenika javnog tužioca, ali verujem da možete da uputite inicijativu Visokom savetu sudstva i da dobijete podatke koji su vam neophodni prilikom glasanja da li će te pružiti podršku nekom kandidatu ili ne. To su javno dostupni podaci, tako da verujem da nema nikakvog razloga da vam se odbije dostavljanje tih informacija.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Pravo na repliku, Nataša Jovanović.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Bilo nam je to čudno gospođo Kuburović zato što je ta praksa postojala u prethodnom ministarstvu, odnosno kada je vaš prethodnik došao u konstituisanju ovog saziva Narodne skupštine prvi put i čak je to toliko bilo očigledno da neki kandidati iako su, vi kažete, pozivate se i vi i gospodin Jovičić koji najčešće predstavlja ovde Visoki savet sudstva, na to da su kandidati sa najvišom ocenom položili test koji kvalifikuje da ovde budu izabrani. To nije merodavno.

Znate, mi smo imali ovde situaciju i sada mi je žao jer vidim da niste sa tim upoznati, što nisam pribavila te stenografske beleške, da smo imali kandidate koji su studirali osam do 11 godina, čiji prosek na redovnim studijama Pravnog fakulteta po raznim gradovima Srbije je bio od 6,5 do 8,4 nije ni bitno i da su oni u tom prvom izboru za nosioce pravosudnih funkcija upravo izabrani. Mi o tome govorimo i zaista nam je to bilo simptomatično zbog čega toga više nema, a naravno ako budemo zainteresovani za neke konkretne slučajeve ili nekoga osporavamo prilikom izbora pribavićemo i te detaljne podatke.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Jovanović.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam predložio da se briše stav 4. člana 41a novog člana, koji određuje da će prilikom donošenja odluke sudija za izvršenje voditi računa da li se promenom načina izvršenja kazne može ostvariti svrha kažnjavanja. Dakle, ovo je još jedan slučaj gde se regulišu stvari koje apsolutno ne treba regulisati, jer, o čemu će drugo? Dakle, neke se stvari podrazumevaju.

To me podseća na jednu situaciju kad smo ovde donosili Zakon o zabrani pušenja u prethodnom mandatu, kada je stajalo u predlogu zakona - ukoliko su prozori i vrata sastavni deo zidova. Pa čega će drugog biti? Dakle, neke se stvari podrazumevaju i čini mi se da se ponovo u prevodu, možda, kada dobijete te stavove Venecijanske komisije, pa to prevodite na srpski, da se tu onda malo izgubi smisao, a vi po automatizmu to gurate u zakone. I taj Odbor za zakonodavstvo je nekada mnogo bolje funkcionisao i nije propuštao ove stvari.

Onda kažete u sledećem stavu - pre donošenja odluke iz stava 5. ovog člana sudija za izvršenje vodiće računa o tehničkim mogućnostima izvršenja kazne. Sudija će voditi računa o tehničkim mogućnostima za izvršenje kazne. Šta? Da li ima dovoljan broj slobodnih ćelija? Ili, da li ima dovoljan broj slobodnih nanogica? Apsurdno je. Sudija ili vodi računa o zakonu, ili vodi računa o tome da se ostvari svrha kažnjavanja ili će voditi računa o tehničkim mogućnostima. Apsurdno je određivati zakonom i obavezivati sudiju da vodi računa o tehničkim mogućnostima za izvršenje kazne.

Mislim da je to još jedan stav koji treba brisati, kao i naredni stav, koji kaže da protiv odluke sudije za izvršenje o tom zahtevu mogu uložiti žalbu onaj koji je podneo molbu i javni tužilac - u roku od tri dana od prijema odluke. A zašto u roku od tri dana i koji su to razlozi za toliku žurbu? Zašto nije rok od osam dana, što je uobičajeni zakonski rok, ili rok od 15 dana, kao što je rok za žalbu na presudu?

Radio sam u pravosuđu i mislim da zaista nema nikakvog razloga za rok od tri dana, ni za tužioca, ali isto tako ni za podnosioca molbe.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Šaroviću.
Reč ima ministar pravde, Nela Kuburović. Izvolite.

Nela Kuburović

Kada se izvršava kazna kućnog zatvora, morate imate tehničke uslove, odnosno osuđeno lice mora imati stalno ili privremeno mesto prebivališta ili boravišta. Nažalost, situacije su takve da dosta osuđenih lica takvo mesto nema, pa samim tim nemate ni tehničku mogućnost da nekom ko nema stan ili prebivalište tu kaznu izvršite.
Rokovi jesu kratki zato što kroz ceo Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, ukoliko imate i odlaganje izvršenja krivičnih sankcija, rokovi su isto predviđeni od tri dana, u kom sudija mora da odluči, pa samim tim i u ovoj situaciji koja je ovde predložena.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo ministar.

Reč ima Nemanja Šarović. Izvolite.