Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.05.2019.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

5. dan rada

20.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Važeći Zakon o izvršenju krivičnih sankcija je bio potpuno usklađen ne samo sa potrebama i uslovima koji vladaju u državi Srbiji, nego je bio, kako vi kažete, usklađen sa propisima i stavovima EU.

Sada, u periodu kada vi želite da otvorite što više poglavlja, pa Poglavlje 23, koje se odnosi na pravni sistem, vi ste onda pristupili određenim izmenama koje su, zapravo, učinile ovaj zakon manje kvalitetnim u onom delu u kojem vi predlažete izmene.

Ovaj član 258. reguliše zvanja zaposlenih u Upravi. Mi smo predložili da se stav 6. ovog člana, koji glasi - da bi radno mesto bilo razvrstano u posebna zvanja, neophodno je da je posebnim propisom utvrđeno kao radno mesto na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ili da ispunjava najmanje jedan od sledeća tri uslova.

Mi smatramo da bi mnogo celishodnije i bolje rešenje u ovom zakonu bilo da - posebnim propisom utvrđeno kao radno mesto na kojem staž osiguranja se računa sa uvećanim trajanjem, to bi, znači, trebalo da se briše, ali koleginica Aleksandra Belačić je malo pre rekla da na jednoj strani se uslovi za osuđenike ili lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u KPZ popravljaju, ali za neka lica od samog odlaska na izdržavanje kazne zatvora ne da se popravljaju, oni su iz dana u dan lošiji i kao dva drastična primera koja mi više puta navodimo su odnos prema Zvezdanu Jovanoviću i Miloradu Ulemeku Legiji.

Gospođo ministar, vi bi trebali tu da proverite o čemu se radi. U mnogo slučajeva vi kažete da nešto nije u nadležnosti ministra, ali kada imamo u vidu i unutrašnju i druge vrste kontrole, onda bi mogli rešiti mnoge praktične probleme i za nešto ne treba pristupati donošenju novih zakonskih propisa, kao što i prethodni zakon, o kojima je bilo dosta reči ovde. Samo kada bi svi državni organi radili svoj posao, savesno i odgovorno, mi onda ne bi morali svako malo ili neposredno posle donošenja i stupanja na snagu određenog zakona da ga na sledećoj sednici već ponovo menjamo. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Periću.
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Narodni poslanik Vjerica Radeta želi reč. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Kuburović, vi ste u Predlogu zakona napisali da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija našao na dnevnom redu zbog ispunjavanja nekih uslova koje imate u odnosu na otvaranje Poglavlja 23, ali čini se da ste to radili nekako na brzinu i zapravo da vam je loš prevod Zakona, jer nema drugog objašnjenja za neke potpuno nelogične propuste koji ne verujem da bi se desili da ste sami ovo pisali ili da vam je to neko dobro preveo.

Govorili smo o nekoliko takvih slučajeva gde smo mi kroz amandmane pokušali da vam skrenemo pažnju da to ispravite na vreme, da se ne bismo opet bavili u skorije vreme ovim zakonom. Imate, na primer, predviđeno kada je u pitanju postupak po žalbi za izvršenje kazne u prostorijama gde osuđeno lice stanuje, vi ste tamo odredili rok u kojem se može uložiti, odnosno mora uložiti žalba i to je rok od tri dana, ali, recimo, niste ostavili rok sudu u kojem će odlučivati po žalbi, pa ako je to postupak tako hitan, a jeste i ako se računa na dane, onda je valjda bilo logično i da odredite, evo, mi smo predložili, na primer, 48 časova, da odredite i kratko vreme za odlučivanje.

Ali, ovaj konkretan amandman o kojem sada govorimo odnosi se na poseban stručni ispit za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje. I vi ste ovde napisali da zaposleni u službi za obezbeđenje koji imaju, vi kažete, srednju školu propisanu zakonom itd. Mi smo vam predložili da napišete - završenu srednju školu. Jer, kada smo čitali ovaj Predlog zakona i kada smo videli da neko mora da ima srednju školu, mi smo mislili kao ministar Šarčević, da mora da ima školu, da ima zgradu školsku, jer niste napisali da mora da ima završenu srednju školu. Ne razumemo u čemu je vaš problem da takav jedan, evo, rekla bih, tehnički amandman prihvatite.

Nije dobro, nije dobro što odbijate naše amandmane. Verujte i vidite i sami u raspravi sa nama, a i kada su u pitanju konkretni amandmani koje smo vam predložili, da je trebalo bar pola ovih amandmana da prihvatite da bi vam zakoni bili malo manje loši od onoga kakve ste nam predložili. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Ovaj amandman je prihvaćen, još jednom da ponovim.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Izvolite, kolega Jojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, gospodine predsedavajući, hvala vam što ste mi bili omogućili da dam obrazloženje u prethodnim amandmanima o kojima sam govorio kada ste vi predsedavali.

Nije mi jasno zašto je ministar Kuburović reagovala kada sam ja rekao da li ima kršenja ljudskih prava u zatvorima u Srbiji. Evo, nisam dobio nijedan odgovor, ministar ćuti.

Pitao sam - koliko je u toku 2018. godine bilo osuđenika koje je steklo pravo na korišćenje uslovnog otpusta? Dve trećine. Postavio sam šest, sedam pitanja, ali nažalost, nisam dobio odgovor. To ministra izgleda ne interesuje.

Ovo sam želeo da postavim u dobroj nameri. Dakle, DOS-ov režim je čoveka držao u zatvoru neosnovano, a njegova molba je 17 meseci stajala u fioci nekog od žutih sudija. Prema tome, uputio sam pitanja koja se tiču ozbiljnih stvari kada su u pitanju osuđena lica.

Kada je u pitanju prethodni Zakon o sprečavanju korupciju, data je mogućnost odlaganja primene, neuobičajeno, i ne vidim nijedan razlog. Gospodin Martinović kao profesor, kao doktor prava, zna šta je vacatio legis. Mislim da ovo ne može da se uklopi u to načelo osnovno. Pravilo da se odlaže da bude primenjen ovaj zakon tek septembra meseca 2020. godine. Mislim da je ovo neuobičajeno.

Za vas, gospođo Kuburović, kada ćete odlučiti o mom poslaničkom pitanju kada sam ga postavio kada ćete postaviti lift u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu koje je smešteno u golubarnik, pa invalidi i bolesna lica kao stranke koje dolaze u to tužilaštvo idu na štakama i uz pomoć građana?. Ja sam imao priliku da jednog nosim od prizemlja do golubarnika. Pa vas molim, kad je Vučić izgradio tunele na kilometre, e, i vi očekujem da ćete izgraditi ovaj lift.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jojiću.
Reč ima ministar pravde Nela Kuburović. Izvolite.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Što se tiče prava osuđenih lica u srpskim zatvorima, ja mogu sa ponosom da konstatujem da tamo apsolutno nema kršenja ljudskih prava. To su konstatovale i međunarodne organizacije koje su posećivale zatvore i Odbor za torturu i nečovečno postupanje sa osuđenim i pritvorenim licima, skupštinski odbor, Zaštitnik građana, tako da, što se tiče zaštite prava osuđenika, mislim da su ona na najvišem nivou i apsolutno nemate ni žalbi koje su upućene od strane osuđenih koje to govore.
Što se tiče vašeg pitanja, a odnosi se na broj uslovnih osuda, svakako ćemo kroz poslanička pitanja da vam dostavimo tačne i precizne podatke, ali prosek na godišnjem nivou od ukupnog broja osuđenih lica koja izdržavaju kaznu je da sudije u 10% odobre uslovni otpust.
Samo mala ispravka, verujem da čitate drugi zakon gde je odložena primena. Ovaj zakon stupa na snagu od dana objavljivanja u „Službenom Glasniku“. Tako da je verovatno bio neki propust.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Kuburović.

(Petar Jojić: Replika.)

Nemate pravo gospodine Jojiću, precizno vam je odgovorila ministarka, pomno sam slušao. Nisam pravnik, ali dozvolite mi, evo, u procenat vam je govorila.

(Petar Jojić: Govorila je o drugom zakonu.)

Hvala vam.

Na član 13. amandman sa ispravkom podneo je narodi poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.

Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč?

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja želim reč, gospodine Marinkoviću, ali u skladu sa Poslovnikom ste dužni da mom kolegi Petru Jojiću date pravo na repliku, jer je ministar pogrešno protumačila njegovo izlaganje, apsolutno. Nema razloga, evo završavamo ovu raspravu i nema razloga da se sada krše ta osnovna poslanička prava.

Dakle, u skladu sa članom 14, kaže – posebni stručni ispit za obavljanje poslova u službi za obezbeđenje, koji su do stupanja na snagu ovog zakona prijavljeni, okončaće se najkasnije do početka primene ovog zakona propisima koji su važili u vreme podnošenja prijave.

Ja sam podneo amandman na taj član. Mislim da tu treba da stoji – do datuma utvrđenog rešenjem, jer svakom zaposlenom koji treba da polaže stručni ispit doneto je rešenje i u tom rešenju stoji do kada je neophodno položiti stručni ispit. Nema ni jednog jedinog zakonskog razloga da se pravi razlika u odnosu na one koji su do sad polagali taj stručni ispit i da se onima koji sad treba da ga polažu daju neki veoma dugi rokovi. A, pitanje je kada će početi primena ovog zakona? Vi ste odredili jedan rok. Moguće je da će u međuvremenu biti novih odlaganja i da će to možda biti za nekoliko godina.

Druga stvar, da vam ukažem još jedanput koliko su loši ovi predlozi zakona, znate, postoji nešto što se zove objašnjenje pojedinačnih rešenja, gospođo Kuburović, ako me pratite. I pogledajte šta piše kao objašnjenje za rešenje u članu 14. Kaže - Predlogom zakona propisano je, pa ponovljen ovaj član zakona.

Kada se objašnjavaju pojedinačna rešenja, tu moraju stajati razlozi zašto je potrebno, zašto je dobro, zašto je neophodno da rešenje zakonsko bude upravo tako.

Ako ovo prihvatimo, vi onda možete za svaki član zakona reći - evo, zbog toga, pa prepisati ono što ste dali kao predloženo zakonsko rešenje.

To što vi predlažete nešto u zakonu, to nije argument ni za šta. Vi morate argumentima braniti to rešenje i reći - zbog toga i toga je to neophodno.

Vas, gospodine Marinkoviću, još jedanput molim, da se ne bi gospodin Jojić javljao po Poslovniku, da mu u skladu sa Poslovnikom omogućite ta dva minuta za repliku. Ima pravo u skladu sa Poslovnikom.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nema potrebe. Bili smo korektni tokom ove sednice.
Ja vodim ipak sednicu. Hvala vama na pokušaju da doprinesete.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Petar Petrović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na deo određivanja dana za glasanje.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 21. maj 2019. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Ovim putem se zahvaljujem ministru pravde Neli Kuburović i njenim saradnicima i svim narodnim poslanicima na radu na ovoj sednici. Hvala.