Dvanaesto vanredno zasedanje , 28.06.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

4. dan rada

28.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Cokiću.
Reč ima narodni poslanik Nenad Mitrović. Nije prisutan.
Reč ima narodna poslanica Dragana Kostić.
Izvolite, koleginice Kostić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, građani Srbije, pre nego što počnem svoju diskusiju koja je danas na dnevnom redu, to je Zakon o komunalnoj miliciji, želim pre svega da građanima Kraljeva čestitam otvaranje civilnog aerodroma, i to baš danas na Vidovdan, zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi, koji su uložili nadljudske napore da se ovaj projekat u što kraćem roku završi.

Inače, što se tiče Zakona o komunalnoj miliciji koji je danas na dnevnom redu, ja bih diskutovala slično kao prethodni govornik gospodin Cokić, kroz primer moje lokalne samouprave Sokobanje, odakle ja dolazim. Svakako da nam je u korist ukidanje ograničenja odredbi – jedan milicioner na 5.000 stanovnika, s obzirom da u Sokobanji godišnje 120.000 turista poseti ovo mesto i moram da se pohvalim da smo u 2018. zabeležili 97% veći broj turista u Sokobanji nego u 2017. godini. Jedan od razloga je svakako uvođenje vaučera za turiste za korišćenje na teritoriji Srbije i isto moramo biti zahvalni našem predsedniku Aleksandru Vučiću koji je to i uveo pre par godina. Međutim, broj turista u Sokobanji beleži i u ovoj godini rast u odnosu na prošlu godinu, za ovih pet meseci 17% i više turista posetilo je ovu veoma značajnu turističku destinaciju.

To znači da ne moramo da zaposlimo samo tri komunalna milicionera, jer na teritorije Opštine Soko Banja živi samo 15.000 stanovnika. U trenutku kada se organizuju razne manifestacije, koncerti i druga zbivanja, u Soko Banji u jednom danu ima i preko 30.000 građana, što je svakako neophodno da se zaposli veći broj komunalnih milicionera.

Pohvalila bih i ovaj zakon u odredbi gde kaže da ovlašćenja komunalnih milicionera služe i za zaštitu životne sredine. S obzirom da je moja lokalna samouprava prva ekološka opština u Srbiji još od devedesete godine i da poseduje preko 20 izletišta u prirodi, svakako da će ovo zaduženje koje imaju komunalni milicioneri da omogući da su sva izletišta uredna i da spremna očekuju turiste koji je posećuju preko cele godine.

Još nešto što do sada niko, čini mi se, nije izjavio u vezi ovog zakona, a to je da će pojedini komunalni milicioneri biti posebno osposobljeni za rad sa maloletnicima. Svakako da je ovo veoma značajno, s obzirom da uglavnom mlađe populacije od 18 godina, naročito u kasnim večernjim časovima radi provoda su spremni da načine neke incidente, odnosno da kontejnere, kante za smeće i ostalo, da stavljaju na druga mesta nego gde je to predviđeno i čak neki znaju da narušavaju javni red i mir, ali znaju i da uništavaju na primer klupe i ostale mobilijare u parkovima.

Za sve ovo svakako je trebalo vremena da se, s obzirom da najavljujemo sledeće godine ukidanje zabrane zapošljavanja, jedan od načina jeste da i nove mlade kadrove zaposlimo, što jeste cilj ove Vlade i našeg predsednika Aleksandra Vučića. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Kostić.

Reč ima narodni poslanik Veroljub Matić. Izvolite kolega Matiću.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Matić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.

Prvo što hoću da kažem, mislim da je ovo preka potreba formiranje komunalne milicije na svim nivoima i u opštinama i u gradovima, iz razloga te potrebe kontrole i navikavanja svih na jedan odnos prema tom komunalnom redu koji treba svi kao građani da sprovodimo, počev od ponašanja prema pikavcu pa nadalje.

Ono što mislim da je dobro, to je što će nam komunalna milicija biti osposobljena, edukovana, uniformisana. Mislim da ta uniforma, jednostavno mi smo građani koji smo navikli da poštujemo uniformu i mislim da će ona doprineti jednom kvalitetnom radu komunalnog milicionera. Iz tih razloga apelujem da kada se bude, kada opština i gradovi budu donosili odluke o uniformisanju da to bude stvarno na jednom potrebnom nivou i da bude uniforma koja će se poštovati. S obzirom da je uniforma u pitanju, tu je uspostavljen jedan vertikalni red komandovanja, jer čim je uniforma u pitanju mora strogo komanda da se uspostavi, odnosno vertikala, kao što je to u policiji, miliciji, itd.

Ono što doprinosi jednom kvalitetu rada, to je tehnička opremljenost komunalne milicije i mislim da ona treba da bude maksimalno opremljena da u krajnjoj nuždi primenjuje i tu opremu od kamera pa nadalje, a da jednostavno kao što se u vojsci opremamo da ne bi bilo rata tako i komunalna milicija treba da bude opremljena da bi svi mi poštovali komunalni red, a što manje koristili tu opremu koja nam je data. Ona treba da posluži, u krajnjem, svojoj svrsi.

Nisam za kažnjavanje, jesam da mi kao građani koji to treba da poštujemo, jednostavno shvatimo da postoje određena pravila i prema nama i prema drugima i prema sredini u kojoj živimo, da jednostavno ta naša sredina bude i bolja i lepša, a pogotovo za te mlade naraštaje.

To što bude radila komunalna milicija, to je naš život, to je naša svakodnevica, svaki dan se susrećemo sa time, svi smo pod udarom komunalne milicije, ali ukoliko poštujemo određena pravila jednostavno komunalna milicija će samo nama doprineti da sve to bude u jednom skladu, u jednom redu. Svima će nam biti bolje da živimo u toj sredini kao i drugima koji dolaze u naše sredine.

Ono što želim posebno da zamolim ministra, a to je član 54. stav 1. gde se kaže da propisi za sprovođenje ovog zakona koje donosi ministar nadležan za sistem lokalne samouprave biće u roku od godinu dana. Slažem se da su ozbiljna podzakonska akta koja ministra treba da donese, kao što je snimanje na licu mesta, kao što je vršenje kontrole same komunalne policije. To traži jednu stručnost, jednu ozbiljnost, škakljiva su pitanja, ali da bi omogućili što brže sprovođenje ovog Zakona komunalne milicije, mislim da je prikladan rok šest meseci. Nisam čitao amandmane, ne znam da li je neko podneo amandman da se ovaj rok skrati, podneo sam amandman ali sam zakasnio s obzirom da sam ispustio rok za podnošenje amandmana. Zato bih zamolio ministra, mislim da bi učinio uslugu svim opštinama, prvenstveno opštinama da što pre mogu da primene zakon jer zakon ne može da se primeni bez podzakonskih akata.

(Vjerica Radeta: Imamo amandman da se pomeri rok.)

Imate amandman, drago mi je. Zato predlažem da ako postoji amandman da se prihvati takav amandman ili da vi predložite nešto da se skrate rokovi. Zahvaljujem se.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Matiću.

Reč ima narodni poslanik Ljubica Mrdaković Todorović.

Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić. Izvolite.

Milan Ljubić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, osnovni razlog za donošenje Zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje u opštinama, ona se formira kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu opštine, odnosno gradske uprave. U dosadašnjem funkcionisanju opština uočene su značajne teškoće u održavanju komunalnog reda i efikasnog održavanja zakona koje su u nadležnosti opština. Ovakvo organizovanje službi i njeno funkcionisanje doprineće otkrivanju prekršaja u komunalnom redu kao i boljem preventivnom delovanju.

Svrha komunalne milicije jeste obezbeđivanje i izvršavanje komunalne delatnosti, kao što su zaštita životne sredine, ljudi i dobar, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, zaštite i red u korišćenju zemljišta.

Novim Predlogom zakona se dozvoljava mogućnost postupanja bez službene uniforme ali samo po pisanom nalogu načelnika. Radom u civilu se otvara mogućnost efikasne primene komunalne milicije naročito u oblastima bespravnog zauzeća javnih površina, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza kao i buke u ugostiteljskim objektima. U tim oblastima održavanja komunalnog reda neophodno je delovanje bez uniformi i oznaka a u suprotnom počinioci imaju vremena napuste mesto prekršaja, pa je komunalna milicija onemogućena da počinioce prekršaja sankcioniše i uspostavi komunalni red.

Poslovi komunalne milicije su i održavanje reda iz oblasti javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, parkiranja, održavanja komunalnih objekata, pijaca, parkova, zelenih i drugih javnih površina. Uvedena su i nova ovlašćenja, prošireno je ovlašćenje za pregled lica i predmeta na zaustavljanju i pregled vozila.

U skladu sa ovim komunalna milicija je ovlašćena da zaustavi vozilo u kršenju propisa, da izvrši njegovo pregled, kao i pregled lica i predmeta u vozilu. Ovo ovlašćenje će imati primenu kod neovlašćenog odvoženja ili istovara zemlje, šuta, otpada i drugog materija čime se stvaraju deponije na javnim površinama. U održavanju komunalnog reda uočen je poseban problem stvaranja divljih deponija. Iskustva pojedinih opština sa terena govore o smanjivanju broja divljih deponija. Na primer 2017. godine njihov broj se od 40 smanjio na 31, a sada ih je 21.

Trend je da će se usvajanjem i primenom ovog zakona samo u narednih par godina, konkretno, naredne dve do tri godine 90% deponija će biti uklonjeno, a 10% će se ponovo javljati, zato što se svest građana o tome još nije probudila. Tako da je ovakva zakonska rešenja uticati da se ovo menja i da imamo bolje rezultate, da budimo svest ljudi o tome.

Zatim, problemi građana su i razne vrste zakrčenje trotoara u gradskoj zoni koji onemogućavaju pešacima nesmetano kretanje, kao i nepropisno parkiranje koje ukazuje na komunalni nemar, na štete koje pojedinci nanose gradskoj imovini, zauzimanje javne površine, razne vrste zagađenja životne sredine, noćnu galamu, držanje životinja u gradskoj zoni. Zato je komunalna milicija u službi građana. Ona im stoji na raspolaganju 24 časa dnevno i trudi se da povećava broj ispostava kako bi njeni pripadnici mogli brže da reaguju.

Ne smemo nastaviti da se nesavesno ponašamo prema životnoj sredini, prema našem okruženju, prema urbanim celinama gde živimo i radimo. Zato je potrebno da građani prepoznaju komunalnu miliciju, kao jednu društveno odgovornu i uspešnu organizaciju koja želi da deluje sa realizacijom velikih projekata i akcija. Suština je da se brže i efikasnije rešavaju komunalni problemi u gradu koji su u nadležnosti komunalne milicije. Time ćemo omogućiti građanima da lakše i bolje obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Ljubiću.
Reč ima narodni poslanik Milovan Krivokapić.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, danas bih kratko rekao, već su kolege dosta rekle, o Predlogu zakona o komunalnoj policiji.

Da bi se efikasno upravljalo državom neophodno je postojanje institucionalnih kapaciteta sa ustanovljenim procedurama i odnosima između nadležnih subjekata i upravu zbog toga donosimo zakone i izmene i dopune zakona gde su definišu savremena rešenja, i na taj način Srbija pokazuje opredeljenje da se približi najrazvijenim državama u svakom pogledu.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije su svakodnevno usmereni na preduzimanje aktivnosti za rešavanje svih problema, a donošenje zakonskih okvira je svakako prva u nizu aktivnosti kojim se rešava eventualni problem. Potpuno odgovorno i planski na najvišim nivoima društvene i političke svesti, prihvatajući u potpunosti stav da su komunalni problemi vrlo značajni problem i sferi društvenog, zdravstvenog i ekonomskog života građana.

Trend porasta broja komunalnih prekršaja može se smanjiti i preduprediti samo dobro organizovanim radom i sprovođenjem dobro osmišljenih i koordiniranih mera što mi upravo i svakodnevno radimo. Osnovni razlog za donošenje zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, pa bi upravo na taj način ona mogla da bude efikasnije u uvođenju komunalnog reda, a građani bi bili zaštićeni od bahatosti pojedinaca, bez obzira da li se radi o bahatom parkiranju, glasnoj muzici, bacanju smeća i ostalom.

Dakle, zadatak komunalnih milicionara je da brinu o svakom najsitnijem komunalnom problemu kako bi naši građani bili zadovoljni. Pored promene naziva iz policija u milicija zašto postoji razlog ovim zakonom je definisan i povećan broj komunalnih milicajaca koji će moći da obavljaju svoje poslove i zadatke u civilnoj uniformi, naravno po pisanom nalogu načelnika, a uvećava im se i broj nadležnosti i ovlašćenja.

O tome ne bih, jer su kolege dosta rekli. Zato ću još samo reći, da izrađujući ovaj zakon svakako da su se imalo u vidu druga uporedna iskustva i slobodno se može konstatovati da uvođenje komunalne milicije u opštinama koje se predviđa ovim zakonom prate savremene tendencije, koje naglašavaju novu ulogu lokalnih zajednica u održavanju komunalnog i drugog reda i jačanju njihovog partnerstva sa policijom. Zakonom se stvara pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne policije, čije uvođenje treba da doprinese otklanjanju postojećih slabosti u izvršavanju nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Zato će SNS u danu za glasanje glasati za njegovo donošenje. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ima više razloga za donošenje ovog zakona, ali jedan od važnijih razloga je to što imamo obavezu da naziv komunalna policija, promenimo u neki drugi naziv. Odabrali smo da to bude komunalna milicija, jer smo donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji još 2018. godine sami postavili rok i uslov i obavezu da naziv policija mogu da koriste samo policija tj. Vojska Republike Srbije, tj. vojna policija.

Ovaj naziv policija nije rezervisan zbog puke zaštite brenda naziva policija, već iz mnogo ozbiljnijih razloga, jer policija podrazumeva da neko, između ostalog bude i naoružan, da ima mnogo veća ovlašćenja, a komunalna milicija ima neka sasvim drugačija ovlašćenja i zato je ovaj naziv koji će biti nov, koji ćemo usvojiti, adekvatan obavezama, zadacima koje će ona imati.

Takođe, ograničenje se odnosi i na izgled, tj. boju uniforme koju će budući komunalni milicioneri nositi i ona će se razlikovati od grada do grada, od opštine do opštine, onako kako budu želeli, ali u svakom slučaju neće moći biti tamno plave boje, tj. neće smeti da liče na uniformu policije, tj. vojne policije.

Ja mislim da je ovde bitno da istaknemo i da ostali elementi vizuelnog identiteta takođe moraju biti drugačiji od onih koji se koriste u policiji, vojnoj policiji. Odnosi se na natpise, na značke, na ostale elemente uniforme, pa čak i izgled vozila, samih vozila, tj. natpise na vozilima o čemu treba voditi računa. Potpuno se moraju razlikovati od policijskih.

Zašto je ovo bitno? Ovo je bitno upravo zbog otklanjanja mogućnosti zloupotrebe, a da ne nabrajam, imali smo u prošlosti i primera zloupotreba od samih komunalnih policajaca, zloupotrebe svog službenog položaja. Da se to ne bi događalo u budućnosti, mi moramo smanjiti takvu mogućnost.

Osnovna namena i zadatak komunalne milicije je da brine o komunalnim problemima, da uvodi red, komunalni red, da zaštiti građane od bilo kakve bahatosti. Ja bih pre svega rekao da je tu najbitnije uvođenje reda po pitanju nelegalne gradnje, zatim nepoštovanje drugih pravila komunalnog reda, bacanje smeća van mesta koja su predviđena za odlaganje smeća, bahato parkiranje, preglasna muzika, razni mirisi, dim, itd. Imaće oni mnogo posla, a sve u cilju zadovoljstva svih građana države.

Ovde je bitno naglasiti da komunalni milicioneri neće, dakle, biti naoružani. Veoma bitna stvar.

Da bismo smanjili mogućnost zloupotrebe, uvodi se jedna novina, a to je uslov bezbednosne provere svakog eventualnog kandidata za komunalnog milicionera, ali ne samo za njih, već i za one komunalne, sada policajce, a ubuduće milicionere, koji već duže vremena rade sada u komunalnoj policiji, a kada usvojimo ovaj zakon u miliciji.

Znači, bezbednosna provera koja će eliminisati one osobe koje su, hajde biću blago reći, koje su zgrešile u dosadašnjem radu. Ovde je veoma bitno da svi kandidati za komunalne policajce ispunjavaju razne uslove, između ostalog i psihofizičku sposobnost, obrazovanje, položen ispit za komunalne policajce, a najvažniji je postojanje, tj. nepostojanje bezbednosne smetnje za obavljanje dužnosti. Hvala.