Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama.
Za reč se javio prof. dr Miladin Ševarlić. Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala lepo.

Ja sam razočaran što u odnosu na načelnu raspravu kada sam postavio određena pitanja, za koja je potpredsednica Vlade i ministarka, rekla da ću dobiti odgovore. Do danas nisam dobio odgovore, da bih te odgovore mogao da koristim u ovoj raspravi.

Imajući u vidu da je Srbija od 1960. do 2012. godine izgubila milion i po hektara sa jedne strane i činjenicu da za jedan santimetar orničnog sloja potrebno je minimum hiljadu do 25 hiljada godina u zavisnosti od podloge da se formira u prirodi, dakle za 60 santimetara orničnog sloja treba između 60 hiljada i milion i po godina, odnosno ako je prosečna starost stanovništva između 800 i 20 hiljada generacija.

Dakle, kada procenjujemo vrednost zemljišta kao majku svih stvari, treba da imamo u vidu koja je korist za 20 hiljada narednih generacija. S tim u vezi, pošto je ministarka u načelnoj raspravi rekla da postoji projekat, tražio sam koliko će hektara zemljišta poljoprivrednog biti izuzeta i njegovu strukturu. Ako se radi o priobalju Morava, onda je to zemljište između prve i treće klase i spada u red posebno zaštićenih klasa zemljišta. To je jedno pitanje.

Drugo, da li na tom području ima zemljišta koje je sertificirano za organsku poljoprivredu, jel tu treba da protekne još i rok od pet godina ako se radi njivskim kulturama, da bi se ponovo neko zemljište privelo organskoj poljoprivredi.

Imajući u vidu sve to, mislim da rasprava bez ovih podataka i pored činjenice da smo mi svi zainteresovani za izgradnju autoputeva, posebno ja, jer sam rodom iz Preljine, ali imajući u vidu interes vlasnika tog zemljišta, nemogućnost uređenja većih zalivnih sistema na tom području koje će biti ispresecano tim koridorom, nema podataka da su postojale alternativne trase i koji su razlozi da te alternativne trase po brdima ne idu, jer između Čačka i Kraljeva, odnosno Adrana nema nijednog izlaza, odnosno Preljine pardon, i Jadrana nema nijednog izlaza, čak ni izlaza kod Mrčajevaca za jedan magistralni put koji povezuje Mrčajevce i Ravni Gaj, odnosno Kragujevac, itd.

Mislim da je bilo dosta pitanja na koja nismo dobili odgovore. Jedno od pitanja je recimo i kako će biti regulisano post faktum, znači posle otpočinjanja radova, pitanje ako je slučajno obuhvaćeno, ja ne znam da li jeste ili nije, zemljište koje služi kao ogledno dobro Agronomskog fakulteta u Čačku. Kako će generacije studenata da završe studije, a da ne bude regulisano to pitanje unapred i da im se unapred ne obezbedi zemljište za obavljanje prakse. Hvala na vremenu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala prof. Ševarliću.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Zahvaljujem se svim narodnim poslanicima na učešću u radu, naravno potpredsednici Vlade, Zorani Mihajlović na posvećenosti i vrednoći da nam izgradi taj autoput.
Mi nastavljamo sa radom u 13.30 časova. Dakle, dajemo pauzu od desetak minuta.
Nastavljamo sa radom, 3. tačka dnevnog reda, pretres u pojedinostima, Predlog zakona o komunalnoj miliciji. Hvala.
(Posle pauze.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Želim dobrodošlicu ministru Ružiću i njegovim saradnicima.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Zoran Kasalović i Bojan Stević, državni sekretari u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Nemanja Radojević, Vladimir Orlić, Nataša Sp. Jovanović, Nemanja Šarović, Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić, Aleksandra Belačić, Sreto Perić, Dubravko Bojić, Ružica Nikolić, Filip Stojanović, Tomislav Ljubenović, Petar Jojić, Zoran Despotović, Vesna Nikolić Vukajlović, Nikola Savić, Miljan Damjanović, Božidar Delić, Momčilo Mandić, Ljiljana Mihajlović, Marina Ristić i Miroslava Stanković Đuričić.
Pisanim putem amandmane su povukli narodni poslanici: Marko Đurišić, Miroslava Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković na čl. 3, 11, 18, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 46. i 48. Predloga zakona.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo u načelnoj raspravi izneli svoje stavove i primedbe na ovaj predlog zakona, rekli smo da zakon o komunalnoj miliciji uopšte nije trebalo donositi, da je u okviru policije bilo moguće organizovati neku službu poput žandarmerije, recimo, koja bi se bavila ovim poslovima koji su u nadležnosti komunalne milicije po odredbama ovog predloga zakona koji nam je ovde predložen.

Naravno, imamo dosta amandmana i govorićemo o njima u toku rasprave u pojedinostima. Iznećemo ponovo one naše ključne primedbe koje se odnose pre svega na to da komunalni policajci ne mogu da rade bez uniforme i da ne mogu da primenjuju silu, da ne mogu da nose nikakvu vrstu oružja, pa ni hladno.

Ali, amandman koji se odnosi na ovaj prvi član Predloga zakona je, možda se čini formalno, vi ste rekli da ga ne prihvatate jer ne doprinosi uređenju niti preciziranju teksta Predloga zakona. Mi mislimo suprotno i zato smo ga i podneli. Ne možete, nema razloga da se u ovom zakonu Grad Beograd izdvaja iz ostalih lokalnih samouprava. Grad Beograd je lokalna samouprava i po Ustavu Republike Srbije.

Ako vi imate neke namere da ovaj zakon posebno bude primenjivan u Gradu Beogradu, a to je očigledno, o tome ćete čuti šta imamo da kažemo u toku ove rasprave, onda ste trebali da kažete Predlog zakona o komunalnoj miliciji u Beogradu. Ali, ovo je zakon koji se odnosi na celu Republiku, na sve lokalne samouprave i mi smo mislili da Grad Beograd mora biti u okviru ostalih, odnosno mora biti obuhvaćen u terminu jedinice lokalne samouprave, što Grad Beograd zapravo i jeste.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Radeta.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević, po ovom amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala gospodine Marinkoviću.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, odmah se u prvom amandmanu podnosilaca ovog amandmana vidi da ne doprinosi unapređenju niti preciziranju teksta Predloga zakona o čemu se i Vlada u datom mišljenju izjasnila.

Ja bih se osvrnula najpre na predlog da se stav 3. člana 1. briše, a on glasi – Komunalna milicija na teritoriji Grada Beograda, pored poslova iz stava 1. i 2. ovog člana, obavlja i druge poslove komunalne milicije, kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih zakonom.

Dakle, ovaj zakon o kome raspravljamo, ne smemo nikako da posmatramo posebno, odnosno moramo imati na umu i odredbe drugih zakona koje su u direktnoj vezi sa rešenjima koja su ovde predložena. Na primer Zakon o komunalnim delatnostima, direktno upućuje na saradnju sa komunalnom milicijom, kada se radi o izvršavanju nadležnosti koje su utvrđene zakonom.

Postoje i drugi zakoni koji su u korelaciji sa zakonom o komunalnoj miliciji i brisanje ovog stava, smatram da bi samo stvorilo problem. Ali, da se vratimo sada na stav 1, amandmanom se predlaže da se posle reči „obrazuje se“, dodaju reči „po potrebi“, u smislu da se komunalna milicija obrazuje po potrebi.

Jednostavno, ne postoji potreba za ovakvim amandmanskim rešenjem, jer iz teksta Predloga zakona, upravo možemo da vidimo da će jedinice lokalne samouprave određivati broj komunalnih milicionara u skladu sa potrebama uvođenja i održavanja komunalnog reda.

Rešenjem datim u Predlogu zakona, samo se daje mogućnost formiranja komunalne milicije i ovaj amandman smatram da je nesvrsishodan i da ga treba odbiti. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, samo ne prisustvovanje predlagača ovog amandmana dovoljno govori i o ozbiljnosti samog amandmana. Ja ću pokušati da budem najblaži, koliko je to moguće, pa da kažem da je u pitanju jedan nepotreban amandman kojim se suštinski ništa ne bi promenilo u samom Predlogu zakona, a kako je to i Vlada rekla u svom Mišljenju, amandman ne doprinosi niti unapređenju, niti preciziranju samog teksta Predloga zakona.

Ali, sama činjenica da predlagači nisu došli na raspravu o amandmanima na predloženi zakon, dovoljno govori u prilog tome.

Međutim, ja bih želeo zbog građana da kažem da smo mi i u načelnoj raspravi podvukli da je osnovni cilj ovog predloga zakona konačno uvođenje komunalnog reda u Srbiji i mislim da je to nešto što je preko potrebno. Mislim da je to nešto što je dobro za građane Srbije. Osvrnuo bih se i na neke zamerke nekih kolega koji su opet dovodili u pitanje taj rad bez uniforme budućih komunalnih milicionera.

Dakle, u pitanju je prosto uvođenje kategorije koja će doprineti efikasnosti samog posla koji obavljaju budući komunalni milicioneri. U dosadašnjoj praksi smo primetili velike probleme u vezi sa tim i prosto, ovo je jedan način da prevaziđemo probleme koje smo do sada evidentirali.

Dakle, rad u uniformi je jedna kategorija koja će doprineti da prekršioci komunalnog reda neće moći u budućnosti da izbegnu evidentiranje svojih prekršaja i sankcionisanje istih. Ranije smo imali slučaj da neko pusti glasnu muziku ili na bilo koji drugi način stvara komunalni nered ili komunalne probleme, komunalna policija dođe, oni ih na vreme uoče, smanje muziku ili već prilagode situaciju datom trenutku i nikome ništa. Komunalna policija ode, oni nastave sa onim što su i do tada radili i opet građani ispaštaju i građani trpe. Prosto, na ovaj način uvodimo efikasniji metod rešavanja takvih problema.

Kada je reč o upotrebi sile, nema upotrebe sile i ovim zakonom se decidno otklanjaju sve mogućnosti u pogledu eventualnih zloupotreba, dakle, komunalni policajci će imati lisice, imaće palicu, imaće sprej, dakle nema nikakvog vatrenog oružja, nikakvih priča u tom smislu.

Kada je reč o gradu Beogradu, kao glavnom gradu, ovim zakonom grad Beograd se ne izdvaja ni na koji način kao jedinica lokalne samouprave, ali prosto moramo biti svesni specifičnosti grada Beograda kao glavnog grada, kao dvomilionskog grada. Zato sam ja u nekoliko navrata i u načelnoj raspravi podvlačio ono što je najvažnije, da će ovaj zakon stvoriti benefit i za male, odnosno manje opštine, odnosno opštine sa manjim brojem stanovnika, ali i za veliki grad i upravo sam imao u vidu grad Beograd koji je do sada imao 300 ili možda nešto preko 300 komunalnih policajaca, što je sasvim neadekvatno i vrlo malo, s obzirom da pričamo o gradu od dva miliona stanovnika gde je bio potreban daleko veći broj ljudi. Upravo ovim zakonom sada stvaramo pretpostavke za tako nešto. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Markoviću.

Reč ima Ljubica Mrdaković Todorović. Izvolite.