Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.10.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Lično mislim, gospodine Antiću, da ste vi dobar ministar i upravo ste sada rekli ono na čemu sam ja insistirao da vi dođete na te pozicije. Politika je nešto što ne može da se izbegne.

Politika cena, evo sada da bi neko znao, postoji politika cena i postoje mnoge politike. Sada kažete politika u javnom upravljanju i slično. To je neophodno i to mora da postoji, nego ste pričali – suva politika. Nisu samo političari u Srbiji učestvovali u kreiranju takve situacije. Srbija je bila pod velikim pritiskom, pogotovo u jednom periodu pre 2000. godine, pa i posle 2000. godine snažan pritisak spolja. Naravno, našli su one koji će im pomoći unutra, kao što ih i sad ima i onda su građani Srbije plaćali danak i tome.

Nisu mi ništa rekli kako se došlo u situaciju da budu ovi različiti procenti kod povećanja plata? Ne morate čak ni da odgovarate, ja ću vama reći na jednu opasnost koja će se pojaviti posle ovakvog donošenja, odnosno ovakvih izmena zakona. Mnogi rukovodioci, predsednici ili kako se to već tamo zove, kod nezavisnih regulatornih tela, nevladinih organizacija, da li znate gospođo iz Ministarstva finansija da su njihova lična primanja, odnosno dohoci vezani da li za sudije Ustavnog suda ili možda za sudije Vrhovnog kasacionog suda?

Znači, oni će neopravdano doći u situaciju da im se poveća plata zato što je po Zakonima o formiranju i uspostavljanju tih tela predviđeno da će njihova plata biti vezana za platu sudije Kasacionog suda ili sudije Vrhovnog suda.

To je sada jedna velika opasnost, a ovde ako postoji iskrena potreba za zapošljavanjem u javnom sektoru, mislim da je, gospodine ministre, bezrazložan taj nivo straha da će sada doći do nekih prevelikih zapošljavanja. To mora odgovorno. To se moralo i do sada odgovorno voditi računa o tome. A zaista, činjenica je da vama, kad kažem vama, ne mislim lično na vas, najviše odgovara mogućnost zapošljavanja na određeno vreme, pogotovo sada, rekli su u 2020. godini, do ozbiljnijeg zapošljavanja na neodređeno tamo gde postoje objektivne potrebe, doći će posle održanih izbora. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Periću.

Prelazimo na sledeći amandman.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović.

Izvolite, kolega.

...
Srpska radikalna stranka

Miljan Damjanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, ja bih ovaj današnji dan ocenio kao odličan iz razloga što ste se maksimalno uključili da činjenice vi sa vaše strane, mi sa naše strane iznesemo, a izbori će pokazati jer sud građana je jedini koji je važeći i građani će znati da procene ko je bio u pravu.

E sada, čuli smo dosta vaše argumente, čuli smo i od naših poslanika ključne stvari o kojima smo želeli da govorimo, a to jeste kakav je trenutno život građana Srbije u relanosti. Jedno su brojke, brojke ne mogu da utiču na svakog građanina ponaosob, to je normalno, ali hajde da pogledamo kako stvarno stoji situacija.

Vi ste u jednom trenutku kada smo razgovarali koliko košta život, ko živi sa dva minimalca ili malo više od minimalca, pa mogli bi da uzmemo i one koji rade za minimalac i za prosečnu platu, ali jednu stvar ne možemo da, jednu činjenicu, ne možemo da zaboravimo. Postoji dobar deo građana Srbije, a i vi ih verovatno poznajete, bračnih parova, gde je bar jedan supružnik nezaposlen. U tom momentu kolika god da je plata, da li je minimalac ili je prosečna, pitanje je koliko je moguće iznad proseka, gde bi taj bio zaposleni, ako pogledamo sadašnje fabrike i investitore koji dolaze. Evo, gledao sam sinoć na Dnevniku 2 jednog investitora iz Turske, dobro je što dolaze investitori, ali su to bili zaposleni uglavnom sa osnovnom i srednjom stručnom spremom i plate su na minimalcu i malo iznad minimalca.

Znači, ukoliko jedan supružnik ne radi, život je još teži i to je ključna stvar oko koje ne možemo da se složimo kada iznosite, predstavnici Vlade, u javnost i kažete – evo, to sada ide ovim tempom, ide ovim ili ide ovako ili ide onako.

Znači, nekada širu sliku moramo postaviti i moramo da govorimo i o onim građanima koji zaista izuzetno teško žive u uslovima koji su danas na snazi.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Filip Stojanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 6. stav 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Amandmanom sam tražio da se reči: “odnosno aktom Vlade“ brišu. Naplata i trošenje svih javnih prihoda mora biti pod kontrolom Narodne skupštine. To je elementarna demokratska norma i od toga ne sme da bude odstupanja. U suprotnom, čemu onda služi Narodna skupština?

Poslanike Narodne skupštine bira narod na direktnim izborima i narodni poslanici imaju najveći legitimitet. Narodni poslanici na izbore izlaze sa svojim imenom i prezimenom, tako da građani i pre završetka izbornog procesa znaju ko će biti njihov predstavnik u Narodnoj skupštini. Za članove Vlade, odnosno ministre, ovo se ne može reći. Narodni poslanici su ti koji biraju i razrešavaju Vladu i ministre. Naravno, Vladi i ministrima niko ne spori da rade poslove iz svog delokruga i niko ne želi da se meša u njihovu nadležnost.

Ali, s druge strane, niko ne sme uskraćivati nadležnost Narodne skupštine. Jedan od osnovnih zadataka Narodne skupštine je da vrši kontrolu Vlade. Ovo posebno važi za ono najosetljivije, a to je trošenje narodnih para. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Stojanoviću.

Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Ovim amandmanom koji je poslanička Srpske radikalne stranke podnela na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu predloženo je brisanje člana 8.

Članom 8. predlagač želi da izmeni član 54. postojećeg zakona. Srpska radikalna stranka kroz ove amandmane izražava svoj stav o IPARD programima i eventualnim zloupotrebama kod raspodele tih sredstava.

Predloženo je da se ograničenje iz stava 1. član 54. ne primenjuje na preuzimanje obaveza za investicije u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, a radi se ograničenju u pogledu obaveza koje preuzimaju direktni, odnosno indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Naime, ove obaveze moraju odgovarati aproprijaciji koja im je odobrena za tu namenu u toj budžetskoj godini.

Suština Zakona o budžetskom sistemu je u namenskom trošenju budžetskih sredstava i upravo ovaj član to definiše, a predlagač sada želi da omogući nepoštovanje zakona.

Inače, Zakon o budžetskom sistemu je obesmišljen 2009. godine, kada su iz njega izbrisane odredbe koje su definisale krivično delo, tj. krivičnu odgovornost odgovornog lica korisnika budžetskih sredstava, tadašnjeg člana 74a.

Godine 2006. su zakonom predviđene kaznene odredbe, a krivična dela iz Zakona o budžetskom sistemu, ali je 2009. godine donet novi zakon koji definiše samo prekršajnu odgovornost za nepoštovanje ovog zakona. Time su stvoreni uslovi da korisnici budžetskih sredstava, tj. njihova odgovorna lica mogu da raspolažu budžetskim sredstvima, kao i oni koji hoće mogu da krše zakon i da za to samo prekršajno odgovaraju, a najčešće budu kažnjeni samo opomenom prekršajnog suda i nikom ništa.

Sa takvom i sličnom praksom bi moralo da se prekine. Zato smo mi iz poslaničke grupe Srpske radikalne stranke podneli amandmane, kako ovaj izuzetno važan zakon ne bi bio još više obesmišljen. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Ljubenoviću.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, podneo sam amandman na član 11. Predloga zakona o budžetskom sistemu, gde sam svojim amandmanom tražio brisanje navedenog člana.

U obrazloženju svog amandmana sam naveo da sam ovaj zakon i njegova primena ne doprinose uspešnoj primeni fiskalne strategije ove Vlade i ove države.

Naravno, Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Ništa čudno. Vlada po principu i ne prihvata amandmane opozicije. Ali, ono što je indikativno je obrazloženje zbog čega Vlada nije prihvatila ovaj moj amandman.

Naime, u obrazloženju Vlade se kaže da se amandman ne prihvata iz razloga što se on ne može dovesti u vezu sa njegovim obrazloženjem. Ja smatram da je to obrazloženje u najmanju ruku nekorektno, jer ako jedna poslanička grupa podnese veliki broj amandmana na predlog jednog zakona, od čega većina ili gotovo svi, a ponekad i svi amandmani, zahtevaju brisanje članova tog zakona, to je itekako jasan stav i jasan znak Vladi da sa tim zakonom nešto nije u redu, da treba drugačiji pristup, da možda prethodni zakon, stari zakon treba da ostane na snazi ili tako neke druge stvari.

Zaista, ovo obrazloženje koje je Vlada dala, da se ne može dovesti u vezu amandman i njegovo obrazloženje, apsolutno ne stoji, jer iz svih amandmana koje je podnela poslanička grupa SRS, jasno se izražava naš stav o ovom zakonu. Hvala.