Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.11.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/277-19

1. dan rada

12.11.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Miroslava Stanković-Đuričić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

U ime Srpske radikalne stranke podnela sam Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji.

Svedoci smo izuzetno loše demografske slike Republike Srbije. Svake godine Republika Srbija izgubi od 35.000 do 38.000 stanovnika i ako se ovako nastavi za četrdesetak godina imaćemo blizu 3.000.000 stanovnika manje.

Danas se rađa oko 100.000 dece manje nego pedesetih godina prošlog veka. Ako svemu dodamo činjenicu da više od 300.000 parova ima problema sa neplodnošću, dolazimo do toga da je Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji izuzetno važan, a problem nataliteta je jedan od gorućih problema Republike Srbije.

Oni koji prolaze kroz ovu bitku znaju koliko je teško prikupiti svu potrebnu medicinsku dokumentaciju kako bi se došlo do komisije za proces. Kao neko ko je i sam prošao kroz ovaj proces mogu da kažem da su parovi često neshvaćeni i da se osećaju usamljeno i bespomoćno.

Trebalo bi postići da dijagnostika bude jednostavna, brza i pristupačna, što trenutno apsolutno nije slučaj.

Neophodno je ukinuti starosnu granicu i ostaviti komisiji da proceni po individualnom reproduktivnom potencijalu.

Treba omogućiti svakoj ženi koja ispunjava medicinske uslove da pokuša da se ostvari kao majka.

Takođe, zakonom treba regulisati pitanje muške neplodnosti, odnosno obezbediti muškarcima da se leče o trošku Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.

Zatim, povećati broj finansiranih pokušaja BMPO od strane Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, kao i omogućiti proces sa zamrznutim materijalom parovima koji imaju problem muške neplodnosti, kao i parovima koji su zdrav materijal zamrzli pre nego što su ušli u proces lečenja malignih oboljenja.

Takođe, omogućiti finansiranje troškova Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja za zamrzavanje i odmrzavanje materijala.

Omogućiti BMPO i onim parovima koji su se već ostvarili kao roditelji bilo prirodnim putem ili vantelesnom oplodnjom. Zašto bi ti parovi bili osuđeni na jedno dete ukoliko žele još dece i ukoliko je jedini način da se ponovo ostvare kao roditelji upravo BMPO, a takvih parova nema malo?

Ovo pravo je između ostalog garantovano i Ustavom Republike Srbije članom 63. Ovaj problem je veoma složen i osetljiv i treba mu temeljno pristupiti i rešavati.

Predlažem da podržite ovaj predlog izmena i dopuna zakona zbog alarmantne demografske slike Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Poslanik Božidar Delić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca.
Nije tu.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Poslanik Sreto Perić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o stavljanju van snage Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, moderne države, države sa razvijenom demokratijom imaju jasno definisanu podelu vlasti kao što je zakonodavna, izvršna i sudska i u nekom periodu je to i u Srbiji bilo izraženo, poštovalo se. Međutim, od 2011. godine taj princip je narušen.

Taman kada je kolega Dragan Jovanović pomislio da je on jedan od prvih uveo javno-privatno partnerstvo, ja moram da ga obavestim da je to režim Borisa Tadića, prvi uveo javno-privatno partnerstvo, gde je izvršna vlast bila partner javnim izvršiteljima, u narodu poznatijim kao privatni izvršitelji.

Ako se postavi pitanje ko postavlja javne izvršitelje? Odgovor je ministar pravde, bez obzira koji je bio. Onda se jasno vidi koliko ovlašćenja je iz suda izvučeno i preneto na privatne preduzetnike.

To, naravno, nije dobro. Neki od kolega smatraju da je izborni sistem sudova, kod nas u Srbiji nije dobar, a kako ćete sada za ovo reći kada jedan pojedinac ima ovlašćenje da bira ljude, privatne preduzetnike, koji će da vrše javnu vlast? To je veoma strašno.

Ja mogu da razumem ljude iz izvršne vlasti koji su pomalo otuđeni od naroda. Oni, znate, imaju vozače, imaju automobile. Retko se možda sreću sa onim koji imaju vrlo ozbiljne i svakodnevne probleme, ali drage kolege narodni poslanici, ne mogu da razumem vas. Ovo što mi iz SRS vidimo i čujemo, ja bih rekao i tužne priče, svakodnevno, potpuno sam ubeđen da i vi dolazite do takvih saznanja, a najčešće ništa ne preduzimate da bi se ti problemi rešavali.

Poznati su vam naslovi u novinama i mi uvek nađemo po neki primer koji vam predstavimo prilikom obrazloženja ovog predloga zakona, deda se zadužio, unukov stan prodan da bi se dugovi namirili, iz stana izbačen ratni vojni invalid, iz stana izbačeni mladi roditelji sa bebom itd, a nedavno kaže, pre 30 dana, ženu sa rakom divljački izbacili iz stana. Od preteranog i pretrpljenog stresa i uznapredovale bolesti, nažalost, ta žena, ona se zove Suzana Alija, je preminula. Ona je imala mesto prebivališta u Dunavskom keju broj 30.

Dakle, to su isključivo istine koje, nad kojima bi vi trebali da se pozabavite. Uzalud je Ženska parlamentarna mreža, ovde su vrlo često pod udarom i žene. Uzalud su nevladine organizacije. Kada kažemo nevladine organizacije, mislimo na one koji rade isključivo protiv interesa države Srbije. Njih ovi problemi ne zanimaju. Nije valjda Srbija došla u takvu situaciju da samo kao opozicioni poslanici, poslanici SRS žele da se ovaj problem reši.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodna poslanica Ružica Nikolić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o presađivanju ljudskih organa.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, u Srbiji na transplantaciju organa čeka više od 1000 pacijenata i mi se nalazimo na začelju kada je u pitanju transplantacija organa.

Broj organa koji nedostaje i kod nas je svega tri donora na milion stanovnika. Kada je transplantacija bubrega u pitanju u Srbiji čega 780 pacijenata. Da bi se broj donora povećao, mora se najpre raditi na promociji donorstva, na vraćanju poverenja u zdravstveni sistem i na vraćanje poverenja između pacijenata i doktora, odnosno jednom pozitivnom kampanjom.

Međutim, da bi se to postiglo mora se promeniti Zakon o presađivanju ljudskih organa i važećim Zakonom o presađivanju ljudskih organa uvedena je tzv. „pretpostavljena saglasnost“.

Naime, ovaj zakon propisuje da se organi za presađivanje uzimaju sa umrlog lica ukoliko se to lice pre smrti tome nije usprotivilo usmeno ili pismeno, znači, ukoliko nije kontaktiralo Upravu za biomedicinu. Na taj način, ne postoji garancija da će u tom momentu to lice preneti informaciju da li želi da bude donor ili ne.

Mi smo izmenama predložili ukidanje tzv. pretpostavljene saglasnosti svakog punoletnog državljanina Republike Srbije, jer upravo pretpostavljena saglasnost ostavlja veliki prostor za zloupotrebu i može, iako je zakonom zabranjeno i tereti se kao krivično delo, može da dovede do trgovine ljudskim organima.

Takođe, članom 23. ovog zakona, čiju smo izmenu predložili, prekršeni su članovi Ustava Republike Srbije, i to članovi 23. i 25.

Mi insistiramo na ukidanju pretpostavljene saglasnosti, odnosno tražimo izmenu protivustavnog člana 23. o presađivanju ljudskih organa. Mi smatramo da donorstvo mora da bude izraz naše slobodne volje, a ne zakonska obaveza. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet poslanika.
Nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Filip Stojanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o graničnoj kontroli.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli i tražim da se on uvrsti u dnevni red današnje sednice.

Svima je poznato da su najvažnije karakteristike svake zemlje njene međunarodno priznate granice, kojima je odvojena od drugih zemalja, odnosno od svojih suseda. Država Srbija ima definisane i međunarodno priznate granice prema svojim susedima. Granice države Srbije prema svom južnom susedu, odnosno Albaniji, definisane su Rezolucijom 1244, koju je doneo Savet bezbednosti UN.

Nažalost, Srbija je jedna od retkih zemalja kojoj je nasilno otet deo teritorije od strane 19 država NATO pakta, te kao i neke druge države koje žele da legalizuju stanje okupacije i da granice AP KiM prema ostatku Srbije proglase kao međunarodne granic.

Mi ne krivimo aktuelnim režim zbog situacije u kojoj se našlo KiM, ali krivimo zbog nečeg drugog. Naime, rukovodeći organi Republike Srbije moraju neprestano insistirati na Rezoluciji 1244, koja garantuje celovitost državne teritorije Republike Srbije. Međutim, do sada nisam video da ovaj režim insistira na Rezoluciji 1244 i to smatramo nedopustivim.

Podsećam vas da po Rezoluciji 1244 Srbija ima pravo da na granici prema Albaniji rasporedi 1.000 pripadnika svojih snaga bezbednosti.

Uvek ću tražiti od svih režima da insistiraju na poštovanju Rezolucije 1244. Ova Rezolucija garantuje celovitost teritorije Republike Srbije i nema govora o nekakvoj podeli ili razgraničenju. To je stav svih Srba sa KiM. Ovo tim pre što se međunarodne okolnosti polako menjaju u našu korist i ubeđen sam da nećemo dugo čekati dan kada će KiM ponovo biti integrisano sa ostatkom Republike Srbije.

Zato oko državne teritorije ne bi smelo da bude nikakvih kompromisa, dok se o drugim temama može razgovarati sa Albancima. Po ovom pitanju režim mora biti beskompromisan, ne pristajući ni na kakve pregovore ili dogovore na ovu temu. Zato imamo Ustav Srbije, imamo Rezoluciju 1244 i imamo uz nas Rusiju i Kinu.

Smatram da će se usvajanjem ovog zakona koji sam ja predložio stvoriti jasne pretpostavke i neophodnosti što skorijeg stavljanja okupiranog dela naše teritorije pod našu punu kontrolu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: za – deset poslanika.

Nije prihvaćen predlog.

Narodni poslanik Tomislav Ljubenović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Podneo sam Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom da se dopuni u dnevni red.

Republika Srbija poslednjih decenija suočava se sa velikim demografskim problemima, a jedan od najvećih demografskih problema je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo nižih od broja preminulih, što je dovelo do negativno prirodnog priraštaja.

Evidentan je veliki broj mladih ljudi koji napuštaju zemlju, pa je izuzetno povećan udeo starog stanovništva u ukupnom broju stanovništva. Ekonomska situacija u Republici Srbiji je sve lošija, pa se veliki broj porodica suočava sa nedostatkom finansijskih sredstava, što se direktno odražava na rađanje i podizanje dece.

Imajući u vidu ovu činjenicu, neophodno je da država hitno preduzme sve mere kojima bi se stvorili uslovi za poboljšanje finansijskog položaja porodica sa decom i omogućila sigurnost u pogledu davanja države budućim roditeljima.

Usvajanjem predloženih izmena i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom uticalo bi se u značajnoj meri na rešavanje jednog od najvećih demografskih problema, a to je nedovoljan broj novorođene dece.

Što se tiče finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ovog zakona, stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije, i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka, na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Usvajanjem ovih izmena i dopuna stvorile bi se osnove za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodice sa decom, koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije. Svedoci smo svakodnevnog odlaska čitavih porodica sa juga Srbije. Odlaze mladi ljudi, mladi bračni parovi sa malom decom. Oni koji odu, sigurno se više neće vratiti. Ali, treba uložiti sve napore da oni koji su tu i ostanu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1918. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do nezakonitog oduzimanja dozvole za rad Akcionarskog društva za osiguranje „Takovo osiguranje“, Kragujevac.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koji je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg ministra inostranih poslova Vuka Jeremića.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za posete Narodnoj skupštini Republike Srbije određenih ekstremističkih organizacija i pojedinaca.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Miladin Ševarlić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO.
Da li želite reč?
Izvolite.