Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Lazar Krstić

Već jesmo u tom procesu i rok koji sam izložio što se tiče ovih plata i koji stoji u zakonu je 1. jul sledeće godine. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojmirović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka
Poštovane kolege, moram da se složim da zamrzavanje ili konzerviranje, kako reče kolega, nije popularna mera i neće doneti neke velike uspehe.
Najverovatnije u ovom trenutku da je ministar, odnosno Vlada, primorana da učini nešto tako. Evo, mi imamo slučaj ovde da je ministar vanstranačka ličnost. Znači, nije pripadnik nijedne partije. Zašto ne pokušamo svi zajedno da pomognemo i njemu i Vladi da zbilja donesemo zakone koji će omogućiti Srbiji da krene napred?
Mi, mislim na SNS, imamo tu sreću da nismo u tolikoj meri učestvovali ni u zapošljavanju, ni u stvaranju svih ovih problema. Zašto? Zato što nismo ni bili u vlasti u prethodnom periodu. Kod nas ovde u parlamentu je možda najveći problem ta naknadna pamet. Svi oni koji su do juče bili u vlasti, dok su bili u vlasti nisu imali tu pamet, sad odjednom im je nadošla pamet i sad sve znaju, a svi problemi su nastali zbog toga što su ih oni stvorili.
Neke ovde reče – da li je problem neka čistačica? Nije problem u čistačici, ali problem je u hiljadama i stotinama čistača koji su do juče uspevali da očiste sve kase, od lokalnog nivoa do Republike, i da pokradu, pokupe sve te pare ili novce, kako kaže kolega Čanak, i da ima država te pare ne bi bilo potrebe uopšte da se sada zamrzava i zapošljavanje i sve ostalo.
Zato vam predlažem, dajte da se urazumimo i da zbilja pokušamo jednim čestitim i poštenim radom da izvučemo Srbiju iz ovog problema. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ljiljana Lučić.

Ljiljana Lučić

Demokratska stranka
Hvala gospodine predsedavajući.
Mi raspravljamo o jednom rešenju koje je predložio ministar finansija, koje pokušava da reši problem velikih rashoda za plate u javnom sektoru. Rešenje koje je on predložio jeste zamrzavanje zapošljavanja na dve godine u javnom sektoru.
Ovakav predlog je izazvao jednu veliku polemiku i tu smo svedoci te polemike. Ona otvara pitanje reforme uopšte javne uprave, od toga da je sigurno potrebna ozbiljna racionalizacija, do ovog predloga koji daje sam ministar, a to je sasvim druga tema, to je donošenje propisa gde bi se uravnotežile zarade u javnom sektoru i to sa rokom da se taj posao obavi do 1. jula.
Mogu reći, iz iskustva praćenja vlada posle 2000. godine i ovde kako idu te rasprave u parlamentu, da postići socijalni dijalog, da to prevedemo na srpski, oko platnih razreda u javnom sektoru je prosto nemoguća misija. Taj cilj koji je zacrtan uz ovo rešenje i pri tom oročen, do polovine godine se neće ostvariti. To će da povuče druge posledice.
Zašto i gde je ministar pogrešio, opredeljujući se za ovako „an ženeral“ zabranu zapošljavanja u javnom sektoru i nadajući se da će platnim razredima do sredine 2014. godine rešiti taj problem? Zato što nije napravio razliku između administracije u najužem smislu i zaposlenih u javnom sektoru, u zdravstvenim ustanovama, obrazovnim, naučnim, u kulturi.
Kao što vam je poznato, mi smo kao poslanički klub pokrenuli inicijativu da se izuzmu neki delovi javnog sektora, jer bi posledice u tim sektorima bile katastrofalne, ali ono što se u međuvremenu desilo, to je da se kroz taj amandman izvuku i neka druga izuzeća koja su čista administracija, sa najvećim platama u javnom sektoru. Treba da bude opomena ministru da će mu na startu zakon potpuno biti izbušen, da neće postići cilj i da mi ovde gubimo vreme oko jedne mere koja je u osnovi loše postavljena, ako je izuzeta Skupština, sva nezavisna tela, revizorska, agencije za hartije od vrednosti, ovde je nabrojano desetak čisto administrativnih tela. Druga je stvar što je njihova uloga u sistemu relativno nezavisna u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast, ali to su najveće plate i tu se zapošljava i dalje preko mere.
Dakle, glavna stvar je trebalo da bude strogo razlikovanje administracije u najužem smislu od zdravstva, obrazovanja, kulture i nauke. Onda bismo razumeli da se radi o štednji, ali stvarno nema opravdanja da npr. u Skupštini se može nastaviti dalje zapošljavanje, bez obzira da li su sistematizovana radna mesta. Niko ne kaže da se to zapošljavanje mimo sistematizacije dešava, ali stvarno, ako hoćemo da štedimo, mi prvi ovde u parlamentu to treba da pokažemo. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Hvala.
Samo da bude vrlo jasno da parlament, odnosno pravno-administrativni odbor parlamenta ima punu kontrolu i odlučuje, odnosno daje saglasnost na zapošljavanje u ovim telima. Sa stanovišta podele vlasti nije ispravno da Vlada daje saglasnost parlamentu da zapošljava. Ukoliko vi kažete da parlament, ne želim da pretendujem na neke stvari koje su loše, iz nekih davno prošlih vremena, na to je ukazano amandmanom Odbora, te iz te skupštine mi smo, kao Vlada, taj amandman prihvatili, za tela koja Skupština bira i koji polažu svoje račune Skupštini. Skupština će takođe preko svojih tela, pravno-administrativnog odbora, određivati u skladu sa ovim zakonom da li neko treba da se zaposli ili ne. Siguran sam da će Narodna skupština, kao i druge institucije, imati puno razumevanje za opštu situaciju u kojoj se nalazimo i da će se tu ponašati restriktivno. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.
Sada određujem pauzu i sa radom nastavljamo u 15 časova i 30 minuta.
(Posle pauze.)
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici nastavljamo sa radom.
Reč ima narodni poslanik Ljiljana Lučić, replika. Izvolite.

Ljiljana Lučić

Demokratska stranka
Predsedavajući, pošto smo imali malo duže pauzu, trebalo je da počnemo u pola četiri, evo sada je četiri, da kratko podsetim, u svom izlaganju sam kritikovala ovo rešenje smatrajući da zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, da bi ona imala smisla i veće efekte, da se fokusirala na administraciju u užem smislu.
Odmah sam komentarisala, pozitivno, deo amandmana koji je Odbor za finansije podneo, jer je to bila ideja poslaničkog kluba Demokratske stranke da se iz ove zabrane izuzmu visokoškolske ustanove i ustanove iz oblasti naučnoistraživačkog rada, ali kritikovala što neke, čisto administrativne, da tako kažem, organizacije su kroz taj amandman prošle i izuzete iz zabrane. To je neki moj stav.
Ministar mi je odgovorio da je vrlo važno u tom amandmanu što je skupštinski Odbor za administrativno-budžetska pitanja nadležan da prati zapošljavanje u tim organizacijama, a tu pre svega mislim da nije trebalo izuzeti neke državne agencije koje imaju dovoljan broj zaposlenih, imaju visoke plate.
Time mi je ministar skrenuo pažnju, u stvari, malo pažljivije pogledam taj deo amandmana. I ako pogledate Poslovnik o radu Skupštine, nadležnosti Odbora za administrativno-budžetska pitanja, videćete da u stvari on nema nikakve nadležnosti da daje saglasnost na zapošljavanje u bilo kojem nezavisnom telu ili državnoj agenciji.
Naime, Administrativni odbor može da se bavi pitanjima i bavi se pitanjima statusnog i materijalnog položaja poslanika i funkcionera koje bira Skupština. Znači, ne piše niti da može da se bavi sistematizacijom radnih mesta u državnim agencijama, niti da razmatra njihove izveštaje i stvarno je čudno da taj odbor, na primer, odlučuje u zapošljavanju na primer RRA. Svoj finansijski izveštaj RRA čak ne šalje Skupštini, nego o njemu Vlada raspravlja.
Dakle, mislim da su to loša rešenja i da kontrola treba da ostane tamo gde je bitna, dakle u Vladi. Hvala.