Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Amandman koji se posle člana 3. dodaje novi član 3a, zajedno su podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić, Nebojša Zelenović i Zlatko Dragosavljević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Amandman koji se posle člana 6. dodaje član 6a, zajedno su podneli narodni poslanici mr Mlađan Dinkić, Suzana Grubješić, Vesna Kovač i Slavica Saveljić.
Reč ima narodni poslanik Slavica Saveljić.

Slavica Saveljić

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Uvođenjem tzv. solidarnog poreza na zarade veće od 60.000 u javnom sektoru, Vlada Republike Srbije opredelila se da oporezuje samo ljude sa najvišim zanimanjima, jer ko drugi u javnom sektoru, osim visoko obrazovanih ljudi, ima prihode veće od tog iznosa.
Smatramo da se ekonomska stabilnost zemlje ne postiže tako što se odere koža sa leđa profesorima, lekarima i sudijama zato što ovi ljudi rade najodgovornije poslove u zemlji.
Ako nam je zdravstvo najgore u Evropi, ako je sistem entropije potpuno razorio obrazovni sistem, ako smo za vrlo kratko vreme imali dve neuspešne reforme pravosuđa zbog kojih i danas Srbija u ovoj oblasti kleca, mislim da je poslednji momenat da preduzmemo nešto svi zajedno, kako bismo zaustavili proces dodatne degradacije ovih profesija.
Nažalost, plate profesora, sudija i lekara, u ovim iznosima u kojima se danas isplaćuju, jako su niske. Govorio je u popodnevnom izlaganju gospodin Mlađan Dinkić i podsetio kada su ovim profesijama poslednji put zarade bile uvećane, a to je bilo još 2006. godine, kada je on bio ministar finansija u Vladi Vojislava Koštunice.
Smatramo da će uvođenjem dodatno poreza na zarade ovih lica, ne samo biti ugrožen njihov socijalni status, nego da će se dodatno urušiti ugled i mesto i uloga ovih profesija. Zato su poslanici URS predložili amandman kojim tražimo da se od solidarnog poreza izuzmu ove profesije, dakle, da prosvetni, zdravstveni radnici i stručni saradnici u ovim oblastima, sudije i tužioci ne budu dodatno oporezovani.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O VRAĆANjU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjU.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: mr Božidar Đelić, Srđan Milivojević, kao i amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Božidar Đelić.
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Dobro veče.
Mislim da je veoma poražavajuće to što evo pri kraju ove debate nekako, kada je svima malo dosta, razmatramo amandman koji treba da obezbedi da se ono minimalno poverenje koje treba da se povrati među nama, jer kad govorimo o restituciju, govorimo o porodicama kojima nije samo oduzeta imovina, nego veoma često dostojanstvo. Ne mali broj njih je kažnjeno, zarobljeno. Neki od njih su ubijeni.
Ovaj zakon pokušava da sanira duboke rane, neke od najdubljih u modernoj istoriji našeg društva. Imam još samo minut i 15 sekundi da vam kažem da je izrada ovog zakona iziskivala ne malu dozu hrabrosti i činjenicu da ovo obeštećenje koje vi želite da odložite godinu dana, a da imate 150 miliona evra novca na namenskom računu Trezora u NBS, koji ne možete da trošite na bilo šta drugo. Nije istina da 20 miliona evra, koliko bi koštalo to obeštećenje, će ugroziti budžet, ionako ste dodali za 26 dana još 800 miliona evra dodatnog zaduženja. Nije vama ništa 20 miliona evra više. Ni MMF, ni EU, koji su pozdravili usvajanje ovog zakona neće kritikovati činjenicu da krene obeštećenje.
Za one koji su pratili tematiku, porodice su htele supstituciju. Ona, nažalost, nije moguća svuda i način na koji smo došli do neke tačke ravnoteže jeste bio da ukoliko bude obeštećenja, bude veoma brzo. Nije tačno da mora da se čeka ono što se zove konverzija, da se zna koliko će biti moguće isplatiti. Vidimo sada, jer ostalo je još samo tri meseca da se podnesu razni zahtevi da zapravo te dve milijarde evra će biti dovoljne. Ovo je velika greška, loš signal, ne samo za te porodice, nego i za sve one koji razmatraju da li Srbija stvarno, ali istinski poštuje ljudska prava i prava svojine. Glasajte za ovaj amandman. Mislim da je tono što bi bilo mudro za danas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Lazar Krstić

Samo želim da podvučem da ovde nikome nije ni palo na pamet da ukida prava koja su definisana Zakonom o restituciji i da duboko poštujemo činjenicu da oduzeta imovina treba da se vrati. Ministarstvo finansija je tražilo neku balansnu tačku. Bilo je čak predloga da se ova akontacija u potpunosti eliminiše. Mi smo je pomerili do trenutka kada možemo da je izračunamo na adekvatan način, kada budemo imali tačnu osnovicu koja će biti, odnosno utvrđenu osnovicu koja će biti definisana nakon što su sve prijave podnete. Tu se ne radi ni o čemu samo do korekcije zakona i odlaganju do 2015. godine u ovim teškim uslovima.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić, replika.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Niste iskreni, ministre. Poslednje dve rečenice su bile čista kontradikcija. Dva minuta ste odgovarali da se to menja zato što nešto tehnički nije baš ispravno u ovom zakonu, a onda ste rekli – hajde da se to odloži u ovim teškim vremenima, pa ste time priznali da odlažete zato što ne želite da platite ono što je zacrtano u zakonu građanima.
Svima da kažem ovde ponovo. I te kako je dobro promišljeno da bi ove porodice prihvatile obeštećenje kao validni način za ispravljanje, delimično, koliko-toliko, te velike nepravde. Novac od 2003. godine, i to smo predložili 2003. godine, 5% prihoda svake privatizacije i neke druge su na računu.
Poštovani narodni poslanici, novac ne može da se troši ni na šta drugo osim na restituciju. To bi bilo protivzakonito. Ponavljam, neće ni na koji način produbiti deficit. Naprotiv, daćete novac koji se danas sterilno drži na računu koji ne prima skoro nikakvu kamatu Trezora u NBS, daćete ljudima koji će taj novac potrošiti. Neko će na tome zaraditi i sveukupno, građani će imati nešto više poverenja i vere u pravni sistem naše države.
Ne mogu bolje da vam kažem kako je moguće da kažete – hoćemo investicije, ukidamo podsticaje, hoćemo da ljudi žive bolje, povećamo poreze, smanjujemo plate? Kažete – hoćemo da imamo pravični sistem, neću da primam više plata. Odbijate amandman koji to omogućava i na kraju, sa novcem koji imate, koji ne možete trošiti ni na šta drugo, koji će ako to ne uradite dovesti do velikih zebnji i sumnji i pritisak da se vrati supstitucija, videćete, koja uvodi mnogo drugih problema. Vi ovo tvrdoglavo, ničim utemeljeno, odbijate. Strah me je da ova debata, sumiram u 10 sekundi, pokazuje da ovde nije po sredi stvarna briga za građane. Mnogo neznanja, mnogo nesnalaženja, videćemo kako će ovo izaći kroz koju nedelju, kroz koji mesec. Veoma smo zabrinuti.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jugović.
...
Srpski pokret obnove

Aleksandar Jugović

SPO-DHSS
Moje poštovanje, predsedniče.
Kolege poslanici, mi kao politička stranka, zajedno sa DHSS, zalažemo se već dve decenije i prvi smo u ovaj parlament doneli zakon, neki vid Zakona o restituciji još 1992. godine, kada smo tražili da se imovina crkvama i manastirima na KiM vrati. On je bio u ovom parlamentu usvojen, a zatim vraćen od strane predsednika Republike, jer je on imao pravo suspenzivnog veta na ponovno glasanje. Međutim, više nikada nije uvršten u dnevni red.
Kao stranka koja ima potpuni kredibilitet da priča o restituciji, reći ćemo da je amandman koji je Odbor za finansije prihvatio, odnosno predložio Skupštini, apsolutno validan i urađen u dogovoru sa Agencijom za restituciju, kao i u dogovoru sa čelnim ljudima udruženja koja potražuju svoju imovinu.
Hoću da kažem da ćemo u nastavku našeg političkog delovanja da se založimo za promenu pojedinih odredaba zakona, da imamo dogovore sa Ministarstvom pravde, da smo već bili na razgovorima kao poslanički klub i da ćemo sve učiniti da se naturalna restitucija izvrši svuda gde je moguće i da se u obzir uzme i mogućnost supstitucije u tom zakonu. Hvala.