Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojana Božanić.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani ministri, koleginice i kolege narodni poslanici, ukidanje poreskih olakšica i povećanje poreza meni se čini nisu svakako podsticajne mere za privredu, preduzetnike, mala i srednja preduzeća. Mi vreme krize treba da iskoristimo, i oni pre svega u tom privrednom sektoru, da iskoriste za ulaganje, za određene investicije tako bi bar trebalo. Sada se nalaze nekako u ćor sokaku i nemaju gde da se okrenu.
Molim vas da prihvatanjem ovih naših amandmana na ovaj zakon vi pustite u stvari privredu da živi, jer kada pogledamo sve u svetlu ovih zakona o kojima smo danas govorili, vi zabranjujete potpuno zapošljavanje u javnom sektoru, a privreda neće moći zbog ovakvih predloga i zbog ovakvih zakona koje ćete verovatno izglasati, neće moći apsolutno da izdržava i ono čime se trenutno bavi i zaposlene koje sada ima, a kamoli da ne pričamo o nekom novom zapošljavanju tih svršenih studenata. Tako da mogu slobodno da kažem, pošto ćete verovatno, pošto vidim da ove iz vladajuće većine ne interesuje baš puno ovo o čemu sada govorim, mogu slobodno da kažem – studenti i omladina i vi možete da se konzervirate i da se zamrznete na dve godine, jer apsolutno nigde nećete moći da radite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Senić.
Da li neko želi reč? (Da)
...
Demokratska stranka

Aleksandar Senić

Demokratska stranka
Gospodine ministre, još jednom apelujem i pravim paralelu između ovog zakona i povećanja stope PDV sa 18% na 20%. Tada su procene bile da će od PDV-a biti nekih novih 30-ak milijardi dinara. Iskustvo je pokazalo da imamo veću sivu ekonomiju i nižu naplatu poreza. Dakle, ponoviću pošto imamo kolegu koji ne sluša i kome je preče da ide kući, a meni su preče strane investicije. Povećanjem poreske stope PDV-a sa 18% na 20% nije se povećala naplata poreza na dodatnu vrednost već je ona smanjena i možete kroz uporednu analizu prošle i ove godine da zaključite da je veći namet izazvao loš efekat po fiskalni sistem ove zemlje. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključuje pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 7. dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI.
Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici: Veroljub Arsić, Zoran Babić, Irena Aleksić, Zoran Antić, prof dr. Marko Atlagić, Nebojša Berić, mr Igor Bečić, dr Branislav Blažić, Zoran Bojanić, Jelena Budimirović, Katica Vijuk, Irena Vujović, prim. Dr Ninoslav Girić, Maja Gojković, Milovan Drecun, Aleksandra Đurović, Milanko Živković, Stefan Zankov, Biljana Ilić Stošić, Milanka Jevtović Vukojičić, Jadranka Joksimović, Bojan Jakovljević, Milanka Karić, Dragomir J. Karić, Oto Kišmarton, dr Milan Knežević, Milan Kovačević, Radmilo Kostić, Miodrag Linta, Saša Maksimović, Mirjana Marjanović, Vesna Marković, Jelena Mijatović, dr Predrag Mijatović, Ljiljana Miladinović, Ljubica Mrdaković, Todorović, Mujo Muković, Dušica Nikolić, Miodrag Nikolić, Dragan Nikolić, Jasmina Obradović, Marija Obradović, Biljana Pantić Pilja, Slobodan Perić, prof. dr Mileta Poskurica, Zoran Pralica, Tanja Radovanović, dr Aleksandar Radojević, Katarina Rakić, Marijan Rističević, Radovan Raičević, Vesna Rakonjac, Mile Spirovski, dr Nebojša Stefanović, Momir Stojanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Željko Sušec, Dragan Todorović, dr Aleksandra Tomić, Dragan Tomić, Vučeta Tošković, Vladimir Cvijan, Dragan Čolić, Srđan Šajn i Dragan Šormaz.
Primili ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno planu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 4. amandman je podnela grupa od 65 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
Vlada i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 10. amandman je podnela grupa od 65 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
Vlada i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman je podnela grupa od 65 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
Vlada i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključuje pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u celini.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u celini.
Prelazimo na 10. tačku – PREDLOG ZAKONA O UMANjENjU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podnela grupa od 60 narodnih poslanika.
Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno planu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela grupa od 65 narodnih poslanika SNS.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Siniša Kovačević i Milan Lapčević.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Demokratska stranka Srbije smatra da treba da budu manji izdaci za plate za zaposlene u državnom sektoru, ali ovde nije problem i mislim da ta mera nije napravljena najsrećnije. Mi imamo problem sa masom zarada, a ne sa pojedinačnim zaradama.
Doduše imamo, naravno, problem i sa pojedinačnim zaradama, onim ekstremno visokim, koje sam pominjao prethodno u današnjoj raspravi, ali smatramo da ta mera mora da razdvoji određene kategorije ljudi koji primaju platu iz državne kase i ne može isto da tretira vrhunske stručnjake u raznim oblastima, u zdravstvu, u obrazovanju, kulturi, sa onom klasičnom birokratijom koja radi po raznim ministarstvima.
Mi smo predložili amandmanom da se ova mera umanjenja plata ne odnosi na zaposlene u kulturi, jer nije svejedno da li ćete i nemamo pregršt…
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodo narodni poslanici, molim vas. Molim narodne poslanike da me saslušaju.
Gospodo narodni poslanici, ja vas molim, stvarno, ako nemate strpljenja, bolje je da prošetate dok se ovo ne završi iz dva razloga.
Prvo, ne čujemo čoveka koji govori.
Stenograf ne može da hvata njegove reči i imamo stvarno problema. Ja vas stvarno molim da obezbedimo neophodnu, da kažem tišinu, da bi se čuli.
Izvolite, gospodine Lapčeviću.
Vreme ću vam nadoknaditi.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala gospodine predsedavajući.
Slobodno im možete reći da će te ih pozvati pre nego što treba da bude glasanje, tako da nema razloga. Ko ne želi da sluša, ne mora ni da sedi.
Dakle, predložili smo da se ova mera ne odnosi na zaposlene u kulturi, smatrajući da je kultura nešto što je ovoj naciji preko potrebno u ovako teškim vremenima i mi, nažalost, nemamo previše vrhunskih umetnika, previše vrhunskih stručnjaka u raznim oblastima, nemamo previše vrhunskih glumaca, režisera, da ne nabrajam ostale.
Predlažemo da tu kategoriju ljudi koji predstavljaju nacionalno biće Srbije i trude se da očuvaju nacionalni identitet, treba da izuzmemo iz ograničavanja plata i da oni ne budu tretirani, odnosno kažnjeni zato što su vrhunski glumci, umetnici, zbog toga što imamo neumerene troškove za plate onih birokrata koji su nepotrebni u raznim državnim upravama i administracijama.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Gorica Gajić i Miroslav Petković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, podneo je amandman na član 2.
Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Božidar Đelić, Ljuban Panić i Jovana Joksimović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Poštovani narodni poslanici, evo još jednog primera na kome možete pokazati građanima Republike Srbije da ova teškoća nije prevashodno njihova teškoća, da ono što se traži od njih kao dodatno stezanje kaiša nije nešto što se traži samo od njih. Neki će reći – ovo je simbol. Mnogo je više od simbola. U ovom amandmanu omogućavamo da ministar koji je rekao da nije normalno da prima nekoliko plata, to efektivno bude proglašeno za nezakonito. Nije dovoljno da ministar dobrovoljno kaže – ja ću to da uplatim u budžet, časna mi reč.
Verujem da će on to ispoštovati, nemam nikakvu sumnju u to. Znamo svi mi da za jedan broj veoma kvalitetnih ljudi, ovo je način na koji se starešine dovijaju, da govorimo srpski, tako nađu još koju stotinu evra, levo – desno i tako nekako skupe neke pare da kvalitetni ljudi rade u ovom sistemu.
Ali, za tih nekoliko kvalitetnih ljudi ili možda za nekoliko iskrenih ministara, koliko hiljada, desetina hiljada i toga će biti sve više i više. Oni koji nisu tu zbog kvaliteta, nego se snalaze, zloupotrebljavaju sistem i sebi obezbeđuju da zarade i do dve, tri, četiri, pet hiljada evra, ničim izazvano i što je mnogo važnije, ničim zasluženo i to iz sredstava koja će obezbediti građani Srbije, od kojih se traži da pada kupovna moć penzija, da pada kupovna moć plata, da se povećava PDV na hleb, da se povećava sve to, i od preduzetnika od kojih se oduzima i ovaj poreski podsticaj i od kojih se uzima veći porez na dobit.
Zbog toga, ovo je jedinstveni momenat ministre gde možete da budete u logici i u saglasju sa samim sobom, prihvatite amandman koji ste vi sami tražili.