Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 1.
Predstavnik predlagača na sednici Odbora prihvatio je amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Gospodine predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, ali pre svega građani Srbije, vi koji 50, 60, 70 godina čekate da vam se vrati dedovina i očevina, nad čijom su sudbinom neki malo pre gorko plakali, sada ćete još čekati. Čekaćete da se ova Vlada nakani, da ispravi one istorijske nepravde, a ta Vlada je sastavljena od onih istih ljudi kojima na pamet nije padalo da te istorijske nepravde, to poniženje, to naružavanje dostojanstva naših građana koji su obespravljeni otimanjem imovine, nikada niste želeli to da ispravite.
Nije vam palo na pamet za prošlog mandata da imovinu vratite manastirima i crkvama na KiM. Da ste to tada uradili, ne bi sad Hašim Tači otimao ono na šta imamo tapiju da je naše. Poklonili ste Hašimu Tačiju zemlju i to ste svesno uradili. Tako ste rasprodavali dedovinu i očevinu, vi koji plačete nad sudbinom Srbije danas, nad sudbinom očevine i dedovine.
Pitam vas – da li vam je to deda ostavio Pećku patrijaršiju, Dečane, Gračanicu? Da li vam je to očevina? To ste poklonili. Menjali ste Pećku patrijaršiju za stanove od tri ara i to treba da vas bude sramota. Danas onim ljudima kojima ste mogli da vratite imovinu, nećete da vratite.
Pozivam svoje prijatelje iz SPO da ipak glasaju za ovaj amandman, da ne podrže ovaj sraman zakon. Pozivam vas da pognete glavu dole i gledate u pod, sram vas bilo, jer ste rasprodali sve što ste mogli da prodate, za šta su milioni građana poginuli, a ne da mi dobacujete.
(Predsednik: Nemojte da govorite na takav način.)
Razumem vašu žurbu da se 25. januara obračunate među sobom, ali nas pobediti nećete, niti ove ljude kojima ste oteli imovinu.
(Predsednik: Vreme.)
Oteto je prokleto.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Žika Gojković. Izvolite.
...
Srpski pokret obnove

Žika Gojković

SPO-DHSS
Poštovani gospodine predsedavajući, prosto moram da se javim da samo u par minuta pojasnim neke stvari kada je u pitanju Zakon o restituciji.
Odgovorno tvrdim da u ovom parlamentu u poslednjih nekoliko godina ne da nije bilo volje da se donese pravičan Zakon o restituciji, nego nije bilo ni više od 15 do 20 poslanika koji bi glasali za njega. To znači da je otprilike u ovom parlamentu toliko ljudi koji žele da se ispravi nepravda iz prošlosti, koji žele da se konačno da se napravi jedan raskid sa komunističkim nasleđem.
Moram reći da, bez obzira što moj kolega i prijatelj Srđan Milivojević je imao želju da se taj zakon donese, nažalost, poslanici DS su godinama bili gluvi da se ovaj zakon konačno donese i da bude pravičan.
Podsetiću da je nekoliko puta ovaj predlog bio u skupštinskim klupama, da su sve najveće poslaničke grupe imale priliku da donesu pravičan zakon, a mi i dan danas imamo zakon koji se ne sprovodi, jer je upravo zato napravljen. Napravljen je samo da bi se ispunila forma kada je u pitanju EU, a ne da se pomogne da se ispravi nepravda i da se vrati dedovina onima koji to zaslužuju i potražuju godinama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, samo istine radi, DS je predložila i donela ovaj zakon sa svojim tadašnjim koalicionim partnerima za vreme mandata prošle Vlade. Tu su istorijske činjenice koje niko ne može da opovrgne. To smo uradili onoga trenutka kada smo konačno našli snage i resursa da ispravimo istorijsku nepravdu.
Nažalost, mnogi naši građani nisu dočekali da se ta istorijska nepravda prema njima ispravi. Nisu mnogi dočekali. Oni koji su umrli sanjajući pre svega da im se vrati oteto dostojanstvo, da im se vrate građanska prava, pa tek onda imovina, nisu to dočekali.
Ja sam danas tužan. Danas je tužan dan za Srbiju. Danas gromovi biju po grobovima naslednika, tvoraca, najčestitijih ljudi ove zemlje. Danas ljudi ponovo postaju svesni da vi one nepravde koje niste hteli da ispravite tokom devedesetih godina, nemate snage i kapaciteta da uradite to ni 2013. i 2014. godine. Naprotiv, vi jednostavno počivate na tome da je nepravda vaše najjače oružje.
Poručujete građanima Srbije da tako izgleda vaša pravda, da tako izgleda vaš smisao i osećaj za ispravljanje istorijskih nepravdi, da tako hoćete da preokrenete tok istorije, kako neko reče. Pa, ne preokreće se tako točak istorije, niti se tako zaustavlja onaj zamajac o kome ste danas govorili, koji neprekidno očigledno ovde radi na štetu te građanske Srbije, poštene, vredne, čestite, koja je u krvi, trudu, muci i znoju sticala svoja imanja.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o prvih 11 tačaka dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da Dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.
U skladu sa ovom odredbom, određujem petak, 6. decembar 2013. godine, sa početkom u 22,07 časova kao Dan za glasanje o prvih 11 tačaka dnevnog reda ove sednice, odnosno o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predlogu zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlogu zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlogu zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru i Predlogu zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda sednice, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 129 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 127, protiv – 15, uzdržanih – nema, nisu glasala – tri od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, pre prelaska na odlučivanje o amandmanima podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika Vesne Kovač i Slavice Saveljić na članove 1. i 7, sa ispravkom, mr Mlađana Dinkića na član 2, sa ispravkom i amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na član 6. Predloga zakona.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Čikiriz.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 141 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Božidar Đelić.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 133 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Dušica Morčev, Gorica Gajić, Bojana Božanić i Miroslav Petković.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala – 133 od ukupno prisutnih 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Teodora Vlahović i Nada Kolundžija.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala – 134 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Mojović.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 127 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovana Joksimović, Ivan Jovanović, Jovana Mehandžić Đurđić i Radoslav Milovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 133, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Siniša Lazić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 142, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Đurić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 144, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Dejan Mihajlov i Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 135, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 136, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 132, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Lučić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 134, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik mr Božidar Đelić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 132, od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 136, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Teodora Vlahović i Nada Kolundžija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 134, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Milan Lapčević i Miroslav Petković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 136, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Judita Popović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik mr Božidar Đelić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 132, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Teodora Vlahović i Nada Kolundžija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 135, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Teodora Vlahović i Nada Kolundžija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 138, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Đurić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 143, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vesna Kovač i Slavica Saveljić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 149, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovana Joksimović, Ivan Jovanović, Jovana Mehandžić Đurđić i Radoslav Milovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 137, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 127, protiv – 16, uzdržanih – nema, nije glasalo - osam, od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Poštovani narodi poslanici, dobio sam obaveštenje od službe narodne skupštine da je, usvajanjem određenih amandmana, nastupila situacija iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, odnosno da je usled usvajanja tih amandmana nastala potreba da nadležni odbor podnese nove amandmane kojima se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana sa tekstom Predloga zakona
Radi toga određujem pauzu u trajanju od 10 minuta, i molim da se odmah sastanu Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i podnesu potrebne amandmane, odnosno izveštaj.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo sa radom, poštovane kolege.
Pre nego što nastavimo sa odlučivanjem potrebno je da utvrdimo kvorum.
Ukoliko sistem za elektronsko odlučivanje ne bude radio kako treba zamoliću stručne službe da utvrde kvorum prebrojavanjem poslanika u sali.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Uručeni su vam amandmani Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Na osnovu člana 165. Poslovnika Narodne skupštine Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 3.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 128, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 17 od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na osnovu člana 165. Poslovnika Narodne skupštine Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 6.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 129, protiv – pet, uzdržanih – nema, nije glasalo 15 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 128, protiv – 17, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u celini.
Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 128, protiv – 15, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici mr Božidar Đelić i zajedno dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Miroslav Petković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 18, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 132 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatuje da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 16, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 133 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Miroslav Petković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za -128 , protiv – 12, uzdržanih – nema, nije glasalo 10 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – 18, uzdržanih – nema, nije glasalo dvoje od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Prelazimo na treću tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 130, protiv – 17, uzdržanih – nema, nije glasalo troje od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Morčev, Milan Lapčević i Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog Vlade sadržan u članu 15. Predloga zakona da ova zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno ranije od Ustavom utvrđenog roka za koji po oceni Vlade postoje naročito opravdani razlozi.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za -129, protiv – 16, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 130, protiv – 16, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u celini.
Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o duvanu u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 129, protiv – 15, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Stojšić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – 13, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 128, protiv – 16, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima pete tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – 19, uzdržanih – nema, nisu glasala dva od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici: Đorđe Stojšić, zajedno mr Vladimir Ilić i Mlađan Dinkić, zajedno mr Božidar Đelić, Gordana Čomić i prof. dr Janko Veselinović, zajedno dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Milan Lapčević i Miroslav Petković i zajedno Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković, Nebojša Zelenović i Zlatko Dragosavljević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 134 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 137 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Božidar Đelić, Gordana Čomić i prof. dr Janko Veselinović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog Vlade sadržan u članu 3. Predloga zakona da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno ranije od Ustavnom utvrđenog roka za koji, po oceni Vlade, postoji naročito opravdani razlozi.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 128, protiv – 17, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila da postoje naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 128, protiv – 19, uzdržanih – nema, nije glasalo 13 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima šeste tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – 19, uzdržanih – nema, nisu glasala dva od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Mlađan Dinkić i mr Vladimir Ilić, zajedno Balša Božović, mr Božidar Đelić i Srđan Milivojević i zajedno dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 133 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Balša Božović, mr Božidar Đelić i Srđan Milivojević i zajedno dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 137 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Mlađan Dinkić i mr Vladimir Ilić, zajedno Balša Božović, mr Božidar Đelić i Srđan Milivojević i zajedno dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 132 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Senić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Balša Božović, mr Božidar Đelić i Srđan Milivojević i zajedno dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Senić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 125, protiv – 15, uzdržanih – nema, nije glasalo 10 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 128, protiv – 19, uzdržanih – nema, nisu glasala tri od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima iz 7. tačke dnevnog reda, a s obzirom da su svi amandmani podneti na Predlog zakona postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će shodno članu 160. stav 3. Poslovnika, o Predlogu zakona odlučivati samo u celini.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona u celini, potrebno je da Narodna skupština odluči o ranijem stupanju na snagu ovog zakona.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 127, protiv – 14, uzdržanih – nema, nije glasalo devet od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi da ovaj zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Prelazimo na odlučivanje o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 128, protiv – 18, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu iz 8. tačke dnevnog reda, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će shodno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Pre toga stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 127, protiv – 17, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi da ovaj zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 128, protiv – 16, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu iz 9. tačke dnevnog reda, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će shodno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Pre toga stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 133, protiv – šest, uzdržanih – nema, nije glasalo 10 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi da ovaj zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Prelazimo na odlučivanje o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 136, protiv – pet, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima iz 10. tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 129, protiv – 18, uzdržanih – nema, nije glasalo dvoje od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre prelaska na odlučivanje o amandmanima podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani grupe od 65 narodnih poslanika poslaničke grupe SNS na član 1. i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na član 2. predloga zakona.
Prelazimo na odlučivanje.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 11, protiv – dvoje, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Siniša Kovačević i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Gorica Gajić i Miroslav Petković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Đelić, Ljuban Panić i Jovana Joksimović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 137 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Đelić, Ljuban Panić i Jovana Joksimović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 141 od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se posle člana 3. dodaje član 3a, zajedno su podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić, Nebojša Zelenović i Zlatko Dragosavljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 140, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 140, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 139, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se posle člana 6. dodaje član 6a zajedno su podneli narodni poslanici mr Mlađan Dinkić, Suzana Grubješić, Vesna Kovač i Slavica Saveljić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 147, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 142, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – 13, uzdržanih – nema, nije glasalo – 9, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 128, protiv – 17, uzdržanih – nema, nije glasalo – troje, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, iz 11. tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 128, protiv – 16, uzdržanih – nema, nije glasalo – četiri, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, na član 1. Predloga zakona.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Božidar Đelić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasao – 121, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – tri, uzdržanih – nema, nije glasalo – 125, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – 15, uzdržanih – nema, nije glasalo – četiri, od ukupno prisutnih 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.
Na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za finansije republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, predložio je da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red ove sednice PREDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE, koji je podneo Narodnoj skupštini 4. decembra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo – 15, od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Zahvaljujem se svim narodnim poslanicima.
Sa radom nastavljamo u ponedeljak u 10,00 časova.