Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani ministri, tu su sada koliko ja vidim trojica, Sertić, Vulin i Vujović i veoma strpljivi vredni saradnici različitih ministarstava koji su ceo dan ovde, svaka vam čast, pravo da vam kažem i ja sam tu sa vama, dijalog traje, evo sada, 17 sati.

Mi smatramo da član 2. koji glasi ovako – posle člana 80a dodaje se član 80b koji glasi, pa onda imamo posebno član 80b i izuzetno član 80. ovog zakona, za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, pa imamo sada u zagradi Službeni glasnik Republike Srbije, broj taj i taj, penzije se mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet.

Mi smatramo da ovaj član ovog predloga zakona, poštovana gospodo, treba da se briše. Mi smo, evo da dopunim sada ovde, pošto se nisam pozvao na to u prethodnom obraćanju, mi smo pripremili ja mislim jedno vrlo precizno obrazloženje gde piše – budući da se predloženim izmenama i tu se malo pozivamo sada i na razloge za donošenje ovog zakona koji je poslala Vlada, budući da se predloženim izmenama i dopunama propisa o budžetskom sistemu po našem sudu neće ostvariti svi oni ciljevi koji su tu saopšteni, stabilnost javnih finansija, itd, smatramo da nije potrebno usklađivanje odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa predloženim izmenama propisa o budžetskom sistemu.

Nadovezujemo se naravno na argumentaciju koju smo izneli i za član 1. ovog predloga zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i pozivam narodne poslanike, budući da Vlada to izgleda neće da prihvati, da glasaju za naš amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić i mr Aleksandra Jerkov.

Reč ima Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Član kojem predlažem izmenu glasi da izuzetno od člana 80. ovog zakona, za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, penzije se mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i Zakona kojim se uređuje budžet.

Nažalost, ne možemo da intervenišemo amandmanski ovde na Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a taj je naslov potpuno neprimeren jer je iz tog zakona uklonjen odlukom Skupštine rok u kome će važiti obračun penzija na tim propisom definisan način. Ako nešto nema rok, onda ne može da bude privremeno, ali šta je tu je.

Ono što bih ja volela da bude prihvaćeno, da odustanemo od izraza kakav je u predlogu, a to je da se u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet. Zakon kojim se uređuje budžetski sistem zove se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Zakon kojim se uređuje budžet zove se Zakonom o budžetu Republike Srbije.

Ja imam često amandmane koji pokušavaju da jezik naših zakona svedu na ono što oni nedvosmisleno on i treba da bude, te vas molim da prihvatite ovaj amandman zbog toga što je u interesu za vrlo skoro usvajanje zakona, kada ćemo mnogo pažljivije morati da biramo način na koji formiramo izraze, citiramo ili ostavljamo članove zakona potpuno nedvosmislenim. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani ministri Sertić, Vulin i Vujoviću i poštovani saradnici iz različitih ministarstava, evo, gospodin Omerović me je sada podsetio i ja molim predsednicu Narodne skupštine da službeno, ako je moguće, obavesti narodnog poslanika Zorana Živkovića o terminu glasanja za ove predloge zakona kako bi narodni poslanik Zoran Živković mogao da prisustvuje glasanju i da obavi svoju dužnost, a i svoje pravo koje ima kao narodni poslanik.

Ja se sada ovde obraćam, pre svega, gospodinu Sertiću, pošto mi se čini da kod njega postoji još te neke svežine i mogućnost da se usvoji i ovaj amandman na član 3. Predloga zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer gospodin Vujović je, ja mislim, ispunio kvotu, tu više nema nikakve šanse, a gospodin Vulin ne pokazuje uopšte nekakvu šansu da ima mogućnost da se usvoji neki, ali gospodin Sertić, ja vidim, tu postoji šansa.

Dakle, u članu 3. piše: „Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije““, i to bi bila kovanica apsolutno prihvatljiva za nas, to bi bila neka odgovarajuća, da kažem, ovde i procedura da, poštovani gospodine Sertiću, nije bilo svih onih argumenata koje sam ja ovde naveo za neusvajanje ovih izmena, a kada sam govorio o članu 1. i članu 2.

Na primer, ovde kaže, razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potrebe usklađivanja odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa odredbama o budžetskom sistemu. Ja sam ovde, ja mislim, uspeo da pokažem kako to ne treba da se dešava, pa vas molim, evo, da mi kažete vi da li prihvatate ovaj amandman, evo, gospodin Sertić, na primer, sada. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Ivan Jovanović, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Marija Obradović, Dubravka Filipovski i Aida Ćorović.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenja Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i prof. dr Janko Veselinović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Hvala, predsednice.

Poštovani ministri u Vladi, vidim da su stranački ministri otišli, ali ostali su ministri…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Šta ste rekli, kakvi ministri?
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Stranački ministri, koji su članovi stranaka, a ostali su ministri koji su eksperti u Vladi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Niste u pravu, ali posle ću vam objasniti.