Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Gordana Topić

Socijalistička partija Srbije
Hvala.

Na član 5. amandman briše se, amandmanom se traži izbacivanje mere regresiranja od osiguranja poljoprivrednih useva. Ovo je, inače, nova mera, podsticaja ruralnog razvoja i mi je pozdravljamo. Znamo šta bi ova mera značila našim proizvođačima u prošlogodišnjim poplavama, kada su stradali i usevi i voćnjaci i životinje. Ne razumem zašto ovim amandmanom, kolege poslanici DS traže da se podsticajna mera ukine regresiranje osiguranja poljoprivrednih useva.

Poznato nam je da i mnogo razvijenije države u cilju obezbeđenja poljoprivredne proizvodnje elementarnih nepogoda imaju ovu zaštitnu meru, jer nigde ne postoji 100% zaštita protivgradne zaštite ili zaštite od poplava. Na primer u Grčkoj, Francuskoj i Belgiji, u kojoj meri je posvećena velika pažnja i osiguravanje useva od nepogoda je jedna od strateških mera zaštite poljoprivrednih resursa.

Ova mera koja je uvedena, ove 2015. godine je i u skladu sa merama zajedničke poljoprivredne politike EU. Ako bi smo ukinuli ovu podsticajnu meru poljoprivredni proizvođači bi ostali bez sredstava namenjenih za regresiranje osiguranja za plodove, useve, više godišnje zasade, rasadnike.

Znamo, takođe da su naši poljoprivrednici podržali ovu meru Vlade i da ona njima puno znači. Uloga Vlade i Ministarstva jeste da podstiče poljoprivrednu proizvodnju i da je što bolje zaštiti od prirodnih rizika, pa ne razumem ovaj amandman naših kolega poslanika iz DS, koji traže da se našim poljoprivrednicima uskrati ova podrška.

Lično i u ime poslaničke grupe SPS podržavamo stav Vlade da se ovaj amandman ne prihvati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Topić.

Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Dragan Šutanovac, Balša Božović, magistar Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Gordana Čomić.

Reč ima magistar Aleksandra Jerkov.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Gospođo Bogosavljević Bošković, meni je sada krivo što ovde nema gospodina Vujovića, koji je u nekoliko navrata kada smo raspravljali o budžetu rekao da subvencije za poljoprivredu neće biti smanjene. Pošto njega nema, ja vas molim da mi odgovorite, ako je u prethodnom zakonu, pisalo – minimalan iznos premije za mleko je 7 dinara, po litri mleka, a vi sada to menjate.

Premije za mleko ostvaruju se u iznosu do 7 dinara, po litri mleka, kako to nije onda smanjenje, jer sedam litara, sedam dinara i do sedam dinara, uopšte nije ista stvar. Sedam dinara je sedam dinara, a do sedam dinara, može biti nula dinara, 1, 3,5 itd.

Plašim se da ono što je gospodin Vujović govorio i vi, ste u krajnjem u nekoliko navrata kada smo raspravljali o budžetu, replicirali narodnim poslanicima i govorili kako nije tačno da će subvencije ovim biti smanjene, vi ovim predlažete u ovom članu i vi zapravo smanjujete time subvencije, pa se onda priča o nekakvim protestima poljoprivrednika, koji su nekada bili pa bi možda bili, pa možda bi i sada protestovali, samo da ih policija pušta da izađu iz ulica svojih.

Ne znam da li vam je poznato da se poljoprivrednici nalaze već 16 dana i 16 noći na traktorima, gde im policija ne da da izađu i da napuste svoja sela, inače bi vrlo rado oni protestovali naterani očajem zbog zakona, o poljoprivrednom zemljištu, koji će ovde doći, ja se nadam da neće doći do Nove godine, jer imamo neke indicije, da bi u tom slučaju i odustalo se od donošenja takvog zakona, ali prosto nam objasnite kako sedam se pretvorilo u do sedam i na osnovu čega vi tvrdite da to nije smanjenje?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, evo kako politički neistomišljenici u demokratiji mogu tragati za zajedničkim rešenjima. Još da predlagačica nije predložila smanjenje agrarnog budžeta u budžetu za one tri milijarde, i podsticaj od dve milijarde, sve bi bilo u redu.

Možda bi premija bila veća od sedam dinara. Ali, nećemo gledati na te greške, to je proizvod kad si u suprotnosti sam sa sobom, ali recimo da ja podržavam i mojim amandmanom da se premija za mleko odredi od sedam dinara, a ne do sedam dinara.

Dakle, vredi tragati za zajedničkim rešenjima, a sutrašnji dan će biti dan kada ćemo o tome odlučiti i ja ću svakako glasati za to, zato što mislim da u ovoj godini ne možemo da obezbedimo dovoljno adekvatnu kontrolu, koja bi procenila kvalitet mleka, i da bi to referentna laboratorija mogla da potvrdi u slučaju žalbi, otuda smo to predložili i dužan sam to da kažem poljoprivrednicima, da se po planu podsticaja, oni ne smanjuju, bez obzira što je predlagačica bila predložila to smanjenje da se premira svaka krava sa 25 hiljada dinara, svaki utovljeni bik sa 10 hiljada dinara, svaka krmača, ovca, svi podsticaji ostaju isti, s tim što ćemo gledati da pre setve zadovoljimo što više poljoprivrednika i da ovog puta pre setve na njihov zahtev, dobiju ono što su godinama dobijali, posle setve.

Verujem, da to sirotinje malo što imamo, da možemo lepo da podelimo i da sa poljoprivrednicima izađemo zadovoljniji, nego što je to do sada bio slučaj i u obavezi sam da kažem da smo mnogo dugova iz prošlosti platili, pa čak i nekomercijalna gazdinstva, gde je bilo određeno..
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.

Na član 6. amandman su zajedno podneli Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Ivan Karić, magistar dr Blagoje Bradić, Miroslav Marinković i Dušan Petrović.

Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi potpredsedniče skupštine, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji smo mi podneli na član 6. glasi da se reči do sedam dinara, zamenjuju rečima od najmanje deset dinara.

Razlog za to, obrazloženje da referentna nacionalna laboratorija nema kapaciteta da može da radi, nije dovoljna, zato što vi imate u državi Srbiji, već jednu laboratoriju u Novom Sadu, imate jednu laboratoriju u Batajnici i imate 12 instituta, imate institut za mleko.

Znači, Pravilnik postoji. Takođe, možda ga treba inovirati da ne bismo dolazili u situaciju da se aflatoksin sa 0,05 povećava na 0,5 ili kako kome odgovara da amortizuje neku grešku iz proizvodnje.

Znači, ovo nije kritika. Smatram i proračunao sam, ako biste plaćali mleko po kvalitetu od 10 dinara, dobili biste situaciju da vam budu zadovoljni i proizvođači i uticali biste bitno na poboljšanje kvaliteta mleka, što bi za posledicu imalo da možete da vratite aflatoksin na 0,05, jer je to uslov da možete da izvozite i provozite kroz zemlje članice EU.

Znači, u najboljoj nameri i najboljoj želji, izračunajte, videćete. Žao mi je, kažem još jedanput, ja sam u dva navrata pokušao da vam danas izdejstvujem jednom 3,2, jednom 2,8 milijardi jer znam da je problem novac. Da je novac problem govori i da ste ove godine imali manjak od 9.700.000.000. Tako da kad se kaže – isti je budžet, neka je i veći, ali nije bilo dovoljno ove godine za ono što smo trebali da platimo. Nije prirodno za očekivati da ćete naredne, odnosno 2016. godine imati za više od 60%.

Kasnije ću o amandmanima obrazložiti i druge mere.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Vreme, gospodine Marinkoviću. Hvala.

Za reč se javila koleginica Marjana Maraš, ali vaša poslanička grupa nema više vremena na raspolaganju, koliko ja imam informaciju.

Evo, kolege iz sekretarijata kažu da ste potrošili vaše vreme.

Ovlašćeni predstavnik ima dva minuta i 25 sekundi. Poslanička grupa nema.

(Igor Bečić, s mesta: Imaju dva minuta koje sam ja greškom uzeo. Imaju dva minuta.)

Izvinjavam se, evo, potpredsednik Bečić kaže da je došlo do greške.

Izvinjavam se poslaničkoj grupi Socijalističke partije Srbije.

Izvolite koleginice Maraš.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije
Prihvatamo izvinjenje i zahvaljujemo se potpredsedniku Bečiću što je vodio pedantno računa o vremenu koje je preostalo našoj poslaničkoj grupi.

Mi smatramo da ovaj amandman ne treba prihvatiti iz razloga što je, onako kako je predloženo da do sedam dinara premija bude realna i u datim okolnostima ona je ostvariva. Ovo je praktično prelazni model premiranja mleka. I, kako je ministarka prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković rekla, cilj je da se pređe na model premiranja mleka, a to je premiranje prema kvalitetu mleka.

Da bi se prešlo na ovaj model koji je najzastupljeniji model u zemljama EU, uslov je uspostavljanje referentne nacionalne laboratorije koja će kontrolisati kvalitet mleka i omogućiti upravo da se premije za mleko daju prema kvalitetu. Ova laboratorija je započeta još pre više od 10 godina. Prošle godine, kao što znamo, opremljen je značajni deo. Ona će početi sa radom, u punom kapacitetu, u vreme mandata ove Vlade i ovog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Koliko mi je poznato zahtev za uspostavljanje nacionalne laboratorije za merenje kvaliteta mleka jeste zahtev proizvođača mleka i njihovih udruženja. Ovih dana sam videla u medijima i da je to zahtev i Centralne asocijacije proizvođača mleka iz Vojvodine. S toga, poslanička grupa SPS podržava ovakvu politiku Vlade i Ministarstva i smatra da ovaj amandman ne treba prihvatiti.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Maraš.

Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Izvolite dr Veselinoviću.