Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč?
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.
Da li neko želi reč?
Na član 36. amandman je podnela narodni poslanici Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Branka Stamenković. Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.
Ovaj moj amandman u neku ruku se nadovezuje na prethodni. Tema je ista. Znači, moja zabrinutost da se predloženim izmenama, u stvari široko otvaraju vrata mogućnosti, da trenutno postojeći kriterijumi za merenje kvaliteta vode u budućnosti budu smanjeni.
Ovaj put je reč o vodi na izvorištima. Do sada je bio potrebno održavati kvalitet vode tako da ne bude ugrožena zdravstvena ispravnost vode na izvorištu. Sada, ovim izmenama više nismo zainteresovani za to da se ne ugrožava zdravstvena ispravnost vode na izvorištu, nego da se kvalitet vode održava na način koji ne izaziva i ne može da izazove zagađenje vode na izvorištu.
Ovaj moj amandman predlaže da stvari ostanu po starom, da mi i dalje budemo prvenstveno zainteresovani za zdravstvenu ispravnost, odbijen je sa obrazloženjem da nije svaka voda na svakom izvorištu zdravstveno ispravna, te se predloženim izmenama obezbeđuje zaštita svih sirovih voda, čak i onih gde voda nije zdravstveno ispravna. Mislim da bi mi trebali da težimo da na svakom izvorištu voda bude zdravstveno ispravna, a ja stvarno dovoljno ne poznajem ovu materiju da znam u kojoj je meri izvodljivo sa resursima koje imamo. U tom smislu, ako sam ja zabrinuta zbog ovog, pretpostavljam veliki broj građana takođe, je zainteresovan da čuje neko objašnjenje , pa bih u tom smislu, ako možete samo opširnije od ovoga što je dato u ovome. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Nedimović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poštovani predsedavajući, gospodo poslanici, ne mora po pravilu svaka voda na izvorištu da bude automatski ispravna. Postoje izvorišta, ona se najčešće štite zonama sanitarne zaštite oko samog izvorišta, ona nakon toga ide u sistem za preradu, i nakon toga postaje potpuno ispravna i bezbedna za sve one koji su konzumenti toga. Ono što isto želim reći, direktivama koje sam malopre rekao, još se pojačavaju kriterijumi za kontroli, ne snižava, idemo u kontra pravcu. Ako ovo moje objašnjenje vas zadovoljava, ja ću biti srećan zbog toga. Ali, u ovakvom obliku nismo u mogućnosti da prihvatimo amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč?
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.
Da li neko želi reč?(Ne.)
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nada Lazić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, amandman se odnosi na korišćenje voda za navodnjavanje, konkretno na uslove za korišćenje, odnosno kada se govori o podzemnim vodama koje se mogu koristiti za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, mi smo ovde zahtevali pored ovih uslova koje ste vi naveli, da se tim korišćenjem recimo, ne uskraćuje pravo na korišćenje vode za prioritetne namene iz člana 71. itd, da ne postoji mogućnost zahvata iz površinskih voda i da postoji dobra raspoloživost resursa podzemnih voda.
Konkretno, u Vojvodini najčešće se govori upravo o količini vode koja može da se upotrebi za navodnjavanje, a čini mi se da vrlo malo vodi računa da ta voda ispunjava uslove u pogledu kvaliteta, odnosno u pogledu toga da nije zagađena. Mi smo dopunili ovaj član uslovima da voda za navodnjavanje ispunjava uslove u pogledu kvaliteta.
Vi ste amandman odbili pod obrazloženjem da je Zakonom o vodama propisano da voda koja se koristi za navodnjavanje, ali drugim članom za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, mora da ispunjava uslove u pogledu kvaliteta uzimajući u obzir tip zemljišta, način navodnjavanja, kao i poljoprivrednu kulturu.
Ja sam se u predlogu ovog amandmana fokusirala na zagađenje vode koja može da nastane, jer treba znati za činjenicu i praksu koja je rasprostranjena širom Vojvodine, da se u selima bivši bunari, pošto su sela mahom priključena na nekakve svoje javne vodovode, da se bivši bunari pretvaraju u septičke jame, čime dolazi do zagađenja prve izdani. Često se dogodi da su vode koje se koriste, govorim isključivo o podzemnim vodama, da su recimo, uhvaćeni slučajevi fekalne zagađenosti i da se ta voda koristila, recimo za navodnjavanje salate ili kupusa. Zato mislim da je ta upotrebljivost vode za navodnjavanje izuzetno važna kada je u pitanju kvalitet.
Podsetiću da je dokument koji je regulisao upravo kvalitet bio donet 1994. godine i zvao se pravilnik o dozvoljenim količinima opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama za njihovo ispitivanje.
Interesuje me da li sada postoji neki podzakonski akt ili je u planu njegovo donošenje, da se ovaj aspekt, zagađenja podzemnih voda, pa tako i uopšte voda koje se koriste za navodnjavanje da on bude tim dokumentom regulisan, jer se bojim da ćemo se samo brinuti o količinama vode za navodnjavanje a uveliko se priča o sistemima po Vojvodini itd. a ovaj aspekt se zanemaruje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Trenutno je na snazi još uvek taj pravilnik. Međutim, baš u kontekstu pojačane potrebe za navodnjavanjem i investicijama koje će ići biće donet novi pravilnik koji će regulisati maksimalne dozvoljene količine određenih vrsta materija da bi uopšte moglo da se radi i koristi voda za navodnjavanje. To je u krajnjoj liniji članom 82. zakona predviđeno, da ministar donosi poseban pravilnik i to će biti regulisano.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Jovo Ostojić.
Reč ima Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Sve što idemo dalje ka kraju ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, stiče se utisak da to nije baš u suštini toliko dobro kao što ste vi ministre pokušali da nam prestavite u načelnoj raspravi.
Kada govorimo o pojedinostima, jedan deo amandmana ste vi prihvatili, to ništa nije sporno, ali u suštini i ne odgovarate u pravom smislu na pitanja narodnih poslanika. Vi jeste pristojan čovek i tako se ponašate sa poslanicima i to je u redu, ali šta je suština, gde idemo dalje do kraja ovog zakona? Mi zapravo vidimo da ste vi ovaj zakon menjali samo zato što vam je zadato, samo zato što ste morali, zato što su vam rekli u EU i u Evropskoj komisiji. Onda ste menjali terminološki, ne radi se više o ovom konkretnom članu o pravu na eksploataciju rečnih nanosa, nego vađenje rečnih nanosa, ali ne znam zašto niste prihvatili ovaj amandman. Imam utisak kao da niste razumeli šta smo mi amandmanom zapravo hteli da postignemo.
Kada smo rekli da treba da se govori o obnovljivim i neobnovljivim nanosima, pretpostavljam da bi trebalo da znate na šta smo mislili. Postoje nanosi koji se obnavljaju i oni koji su neobnovljivi. Postoje opštine lokalne samouprave koje te nanose daju za eksploataciju bez urednih dozvola, na dođem ti, na nekakve trange frange kombinacije, a onda se dolazi u situaciju da se i onaj obnovljivi deo zapravo pretvara u neobnovljivim zato što ga predsednik opštine da tamo nekom svom drugaru, prijatelju, ili uzme pare i eksploatišući ga potpunu uništi. I, opet dolazimo do toka reke Morave kao primera.
Zašto sam ja rekla da ste vi u suštini radili samo po nalozima EU? Zato što ste rekli u obrazloženju za neprihvatanja jednog amandmana da ne možete da ga prihvatite zato što su vodna područja data u Predlogu zakona, da ste za njih dobili pozitivnu ocenu Komisije EU o usaglašenosti ovog propisa sa propisima EU. Dakle, zbog tog propisa EU u ovom zakonu, ministre, nema vodnog područja Kosova i Metohije.
Dakle, još jedan akt, još jedan zakon, još jedna podvala Vlade Republike Srbije gde se Kosovo i Metohija polako, ali sigurno, briše iz pravnog poretka Republike Srbije. Hvala.