Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.05.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

8. dan rada

08.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 13:00

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala gospodine Arsiću, imamo vreme grupe, iako ste rekli da nemamo, imamo minut i po.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ispravio sam se, ali samo vi trošite vaših minut i po.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Koliko vremena imamo?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Imate još minut i 15 sekundi.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Demokratska stranka je predložila i u načelnoj raspravi da se povuku pojedini zakoni. Rekli smo da su pojedini zakoni, pre svega Zakon o učešću naše vojske u multinacionalnim operacijama dobri, jer se odbrana zemlje upravo ostvaruje učešćem naše vojske u multinacionalnim operacijama, ali ono što je loše je da ste vi i kroz ove zakone i kroz predlaganje preko 300 amandmana na prvi i drugi član zakona onemogućili nas da diskutujemo, da predložimo amandmane i da o njima raspravljamo, pre svega o Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji.

Mislimo da je taj zakon izuzetno loš, da daje ogromnu moć, bez ikakve kontrole, direktoru Agencije, bez da ulazimo u to kako se zove i preziva direktor Agencije, a pogotovo ako znamo da je to čovek koji je sada bez ikakvih kvalifikacija na mestu direktora BIA. Direktor BIA će moći da zapošljava bez konkursa, određivaće koeficijent plate i ukupnu platu bez ikakve konsultacije i bez ikakve komisije, čak će biti iznad odluke suda. Ja molim ministarku Kuburović, i drago mi je da je ona tu, da mi kaže da li je normalno da se u članu 20v. kaže da direktor Agencije ima pravo da pripadnika BIA koji dobije otkaz, sud ga vrati na posao, da ima diskreciono pravo direktor Agencije da ne ispoštuje odluku suda? Time se krše Ustav i zakoni ove zemlje i molim vas ako možete na to da mi odgovorite o čemu se tu radi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo da vas obavestim kolega Radojičiću, vaših minut i 30 sekundi je potrošeno i još ste nekih 10 i po sekundi više vremena utrošili.
Kolega Orlić po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo kratko, da pozovem da se ne usvoji, pošto predlagač očigledno ne zna ni o kom zakonu je reč. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Aleksandar Šešelj i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Nemanja Šarović i Dubravko Bojić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Nataša Jovanović i LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Sreto Perić i Aleksandra Belačić i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Miljan Damjanović i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Nikola Savić i Petar Jojić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Ružica Nikolić i Nikola Savić, zajedno Srđan Nogo i Zoran Radojičić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Božidar Delić i Petar Jojić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Božidar Delić i Filip Stojanović, zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Vjerica Radeta i Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.

Nela Kuburović

Prihvata se amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Prihvatanjem amandmana od strane predstavnika predlagača, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Filip Stojanović i Sreto Perić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Božidar Delić i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Nikola Savić i Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 33. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, Jovan Jovanović i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 36. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno dr Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović, zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 37. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 38. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 40. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 41. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 45. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 46. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 48. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme.
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, kao i amandmane koje je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv zakona amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podno narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podno narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podno narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podno narodni poslanik Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damjanović i Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Da.)