Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Ivan Manojlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivan Manojlović

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

U okviru ovog amandmana hteo sam samo da kažem da, zahvaljujući reformama koje je pokrenuo gospodin Aleksandar Vučić od 2012. godine, NBS pokazala je na svaki mogući način da učestvuje aktivno u tim reformama, pa je tako u toku 2015. godine usvojen i zakon o platnim uslugama koji je doprineo, to jest stvorio pravni osnov za formiranje još dve nove kategorije pružaoca platnih usluga, a to su institucija elektronskog novca i platnih institucija.

Takođe, NBS je u toku 2017. godine otpočela sa jednim novim projektom, a to je uvođenje tzv. instant platnog sistema, koji podrazumeva tzv. „QR“ kodove, znatno olakša način u korišćenju, to jest biće dostupan 24 sata korisnicima platnog sistema.

Čuli smo ovde u toku rasprave od kolega da će biti nekim ljudima možda teško, neizvodljivo da se edukuju. Upravo ovaj zakon će da doprinese tome da ljudi shvate potrebu praćenja savremenih tokova društva, informatičkog sistema, a oni koji nisu spremni, u najvećem broju slučajeva neće biti ni nužno za njih, jer zakon ne uslovljava već pruža mogućnost ljudima da primene nove savremene informacione sisteme.

Takođe, juče u toku rasprave, gospođo Tabaković, čuli smo i od nekih poslanika opozicije iznete primedbe da oni, eto, ne raspolažu nekim izvodima banaka koje postoje u Republici Srbiji, a to pokazuju da će oni zaista teško da primene ovaj elektronski sistem, jer imaju nizak nivo očigledno obučenosti u korišćenju informatičkih sistema, jer na veb stranici NBS postoje dostupni podaci transparentni o svim bankama koje posluju na području Republike Srbije.

Hvala vam puno. Nadam se da ćete nas obradovati sa nekim novim boljim predlozima.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Olivera Ognjanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena guvernerko, članom 4. uređuje se primena ovog zakona, a predložila sam amandman koji ukazuje da realizacija ugovora na daljinu obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije, jer svaki zaključeni finansijski ugovor kao rezultat donosi povećanje finansijske stabilnosti korisnika ili investiciju koja kroz realizaciju željenog projekta doprinosi razvoju privrede.

Realizacija ugovaranja na daljinu donosi nam smanjenje troškova prilikom poslovanja, dodanu zaštitu korisnika finansijskih usluga, povećanje konkurentnosti među davaocima usluga, razvoj tržišta platnih usluga, tehnološki razvoj i unapređenje poslovnog ambijenta.

Mi danas imamo stabilan kurs dinara, a samo u aprilu mesecu ove godine neto devizne rezerve su uvećane na 165 miliona evra i prioriteti NBS su i dalje održivost cenovne i finansijske stabilnosti.

Najbitnije za građane je da su kamatne stope na dinarske kredite konstantno u padu, čime je podstaknuta kreditna aktivnost.

Narodna banka Srbije je u proteklih šest godina, u saradnji sa Vladom, radila na ostvarenju svih zacrtanih ciljeva ekonomskog programa dogovorenog sa MMF. Sprovođenjem strukturnih reformi unapređen je ekonomski rast i izvozni potencijal. Srbija je sada zemlja u kojoj se sve više ulaže dugoročno i u kojoj se državna imovina ne prodaje u bescenje.

Srbija je zemlja u kojoj povećavamo investiranje i širimo poslovanje, što doprinosi finansijskoj stabilnosti i sveukupnom razvoju Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Gospodine Kariću, vi ste u sistemu? (Da.)
Poslanička grupa nema više vremena. Nemate osnov da dobijete reč. Žao mi je.
Reč ima podnosilac amandmana koleginica Vera Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana guvernerko sa saradnicima, poštovane kolege poslanici i građani Srbije, moj četvrti amandman se odnosi na to da realizacijom ugovora na daljinu obezbedi se ukupan rast i razvoj privrede Srbije. NJegovom primenom je opravdano očekivati da će predložena rešenja pozitivno uticati na korisnike finansijskih usluga i na pružaoce finansijskih usluga. Korisnici finansijskih usluga osetiće pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojećih pružalaca finansijskih usluga na tržištu, kako bi mogli da odaberu najpovoljniju finansijsku uslugu koja njima odgovara.

Pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da u pravnom izvesnijem okruženju oglašavaju finansijske usluge na daljinu i na taj način zaključuju ugovore sa korisnicima kada su međusobna prava i obaveze detaljno uređeni i razgraničeni, za preduzetnike i za sva privredna društva, bila ona mala, srednja ili velika. Odredbe koje omogućavaju zaključenje ugovora do određene vrednosti u elektronskom obliku i bez kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji koristi klijent. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu neće neposredno dovesti do stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, ali on može posredno podržati rad privrednih subjekata i rast, čije se poslovanje odnosi na sredstva komunikacije na daljinu, kao što su razvoj aplikativnih rešenja, softvera, informacionih tehnologija uopšte.

Zbog svega gore navedenog, zakon bi trebalo da doprinese pospešivanju tržišne konkurencije, s obzirom da omogućava širu primenu sredstava komunikacije na daljinu, a time i pristup svim potencijalnim klijentima pod jednakim uslovima za sve pružaoce platnih usluga na teritoriji Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovana guvernerko sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, o svim ovim predlozima zakona vođena je ozbiljna i kompetentna javna rasprava. Uzeti su u obzir dobri primeri iz međunarodne prakse, kao i pravila koja se trenutno primenjuju u EU, ali uzimajući u obzir domaće tržište.

Predložena rešenja u Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu pozitivno će uticati i na korisnike finansijskih usluga i na pružaoce finansijskih usluga. Korisnici finansijskih usluga osetiće pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojećih pružalaca finansijskih usluga na tržištu, kako bi mogli da odaberu najpovoljniju finansijsku uslugu koja odgovara njihovim potrebama. Pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da u pravno izvesnijem okruženju oglašavaju finansijske usluge na daljinu i na taj način zaključuju ugovore sa korisnicima, kada su međusobna prava i obaveze detaljno urađeni i razgraničeni.

Amandmanom koji sam podnela na član 4. dodatno se definiše realizacija ugovora na daljinu. Ja vas pozivam da u danu za glasanje podržimo ovaj predlog zakona i sve predloge koji su danas pred nama na dnevnom redu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana guvernerko, obzirom na činjenicu da se digitalizacija najbrže razvija u finansijskom sektoru i da će broj korisnika nakon usvajanja ovih zakona o zaštiti biti znatno veći, načinjen je i prvi korak koji vodi ka elektronskoj registraciji privrednih subjekata.

Često govorim o mikro, malim i srednjim preduzećima, jer su upravo ta preduzeća zamajac razvoja domaće privrede. Vlada Srbije je pokrenula projekat koji se zove E-papir sa ciljem da do 2021. godine uspostavi jedinstven registar procedura u cilju optimizacije i mogućnosti da privrednici elektronskim pristupom prođu kroz različite procedure neophodne za poslovanje.

Digitalizacija administracionih postupaka štedi vreme i novac privredi, a državnoj upravi takođe umanjuje i vreme i novac, a ujedno smanjuje i mogućnost korupcije.

Upravo mala i srednja preduzeća koja nemaju pravne timove su osetljiva na administraciju. Sve ono za šta je bilo potrebno da se odlazi na šalter, odnosno dozvole, saglasnosti i druga akta, biće digitalizovano i javno dostupno.

Naime, pokrenut je portal E-papir, koji omogućava da privrednici daju svoje mišljenje o tome koje im administrativne procedure ili postupci najviše opterećuju poslovanje, uz predloge koje bi od njih trebalo unaprediti, pojednostaviti ili ukinuti. Jednostavnim popunjavanjem upitnika na ovom portalu možete iskazati svoje mišljenje i sugestije. Cilj je da se u svakom smislu, pa i administrativno, olakša poslovanje.

Kao što sam već isticala, država stvara uslove i okruženje koje je pogodno da se uđe u tržišnu trku, a uz podsticaje koje daje mogu se realizovati dobre ideje za pokretanje privatnog posla. Hvala.