Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč?
Kolega Mićin, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Mićin

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, poštovana guvernerko, predstavnici NBS, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom sam želeo da istaknem značaj Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu za povećanje investicija u našu zemlju. Cilj izmena ovog zakona je, pre svega, unapređenje prava korisnika usluga, i to kako fizičkih, tako i pravnih lica.

Danas se informacione tehnologije razvijaju velikom brzinom i ovim Predlogom zakona NBS želi da ide u korak sa tim promenama i omogući građanima viši stepen zaštite i bolju uslugu. Ono što pokazuje da je NBS uspešno pratila reforme Vlade Republike Srbije je činjenica da je inflacija u zadnjih pet godina u Srbiji na prosečnom nivou oko 2%, a u vreme žutog preduzeća, recimo 2009. godine, inflacija je bila 7,5%, da bi već 2010. godine bila 10,3%, dakle, pet puta više nego što je sada.

Ovi rezultati pokazuju da NBS, odnosno da je Srbija danas zavaljujući NBS finansijski stabilna zemlja sa niskom inflacijom, što je još najvažnije, sa predvidivom i stabilnom inflacijom i siguran sam da će to tako i ostati.

Donošenje ovog zakona je deo sveukupnog procesa reformi koji sprovodi Vlada Republike Srbije i zahvaljujući tim reformama javni dug Republike Srbije je danas manji za preko 1,5 milijardi evra i to samo za tri godine. Zahvaljujući tim reformama napredovali smo čak 40 mesta na „Duing biznis listi“ lakoće poslovanja, zahvaljujući tim reformama Srbija je danas deseta zemlja u svetu po brzini izdavanja građevinskih dozvola, a 2014. godine smo bili 186. Zahvaljujući tim reformama Srbija je prošle godine proglašena za zemlju sa najvećim brojem otvorenih radnih mesta u odnosu na broj stanovnika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Tomić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena guvernerko, narodi poslanici, moj amandman se odnosi na član 4. koji treba posebnu pažnju da posveti Agendi za 2030. godinu, koja sadrži ciljeve održivog razvoja i jedan od tih ciljeva je ekonomski održivi rast, koji posebno u podcilju osam, tačka 10, govori o tome da sve finansijske usluge treba promovisati da budu dostupne za sve.

Upravo ovaj zakon i ovaj član govori o tome i o vašim naporima da ovaj zakon zaista bude, pre svega, primenljiv za sve kategorije, i kada govorimo o fizičkim licima, i o pravnim licima, i o poljoprivrednicima, i o preduzetnicima. Ono što je najvažnije reći to je da ste vi otvorili, možda javnost ne zna, jedan centar za korisnike finansijskih usluga, gde ste tražili da sve nedoumice i pitanja građani mogu da postave i da na osnovu svih tih pitanja i nedoumica i problema, u stvari je ovaj zakon izašao kao jedan predlog ovde i pred nas narodne poslanike, i pred nešto što će pomoći u svakodnevnom životu građana onog trenutka kada bude usvojen.

Bitno je reći da potrošači moraju da budu informisani u svakom trenutku, obavešteni o tome šta plaćaju, kako plaćaju, pogotovo kada su u pitanju delovi ugovora sa bankom, kao korisnici određenih usluga, ali i da se zna sa kojim mehanizmima korisnici raspolažu kada je u pitanju zaštita prava korisnika finansijskih usluga.

Sada, kada pričamo o toj transparentnosti i informisanosti, moram da kažem da građani, mislim da nisu ni informisani, pogotovo oni koji danas zagovaraju da treba izaći na određene proteste zbog cene goriva, da je cena goriva 2012. godine bila 168,8 dinara po litri, a danas je 150,3 dinara po litri.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Tomić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč?
Kolega Bulatoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Na član 4. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, podnosim amandman u smislu da se doda stav 3. koji glasi – realizacijom ugovora na daljinu obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na vladavinu prava.

S obzirom na to da se ugovaranje finansijskih usluga na daljinu može smatrati jednim od načina za unapređenje i razvoj finansijskog tržišta u Republici Srbiji, uređivanje ove oblasti je značajan pokazatelj sveukupnog razvoja Republike Srbije, koja svoje nacionalno zakonodavstvo i na ovaj način približava zakonodavstvu EU, usklađujući svoje propise sa evropskim pravom.

Sveopšti trend digitalizacije društva koji se osetno brže razvija u finansijskom sektoru, dovodi do potrebe da se uvede posebna zaštita za korisnike koji nisu fizički prisutni u momentu pružanja informacija ili zaključivanja ugovora, što stvara rizik da će korisnik bez potrebnih objašnjenja izabrati finansijski proizvod i obavezati se prema finansijskoj instituciji ugovorom koji ne odgovara njegovim potrebama, a može trajati i više godina.

Korisnici finansijskih usluga osetiće pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojeći pružalaca finansijskih usluga na tržištu, kako bi mogli da odaberu najpovoljniju finansijsku uslugu koja odgovara njihovim potrebama, bez obzira na to koliko je daleko najbliža ekspozitura.

Pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da na pouzdan i predvidljiv način oglašavaju finansijske usluge na daljinu i na taj način zaključuju ugovore s korisnicima. U svakom slučaju, dalje se podstiče već prisutna digitalizacija u finansijskom sektoru i ohrabruju korisnici na masovniju upotrebu tih usluga putem savremenih sredstava komunikacije dodatnom zaštitom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, koleginice Obradović.
...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovana guvernerko, predstavnici NBS, cenjene kolege narodni poslanici, dragi građani, amandmanima koje SNS podnosi mi svakako afirmišemo razvoj i napredak Republike Srbije i podsećamo građane Srbije na progres u svim sferama života od kako je odgovornost za Srbiju preuzela SNS sa Aleksandrom Vučićem na čelu. Toliko o smislu i besmislu i broju podnetih amandmana.

Ovaj napredak je merljiv i vidljiv i samo zlonamerni i oni koji su nas u ranijim godinama povukli u ekonomski i svaki drugi sunovrat, oni to ne žele da priznaju. Zato, na primeru rada NBS, od kako je odgovornost preuzela SNS, a dužnost guvernera preuzela gospođa Jorgovanka Tabaković, najočitije se vide pokazatelji razvoja i napretka Republike Srbije.

Evo, kao primer nekih lako proverljivih podataka. Polovinom 2002. godine nemačka marka zamenjena je evrom. Prvi kurs evra bio je 59 dinara, deset godina kasnije, tačnije od 6. avgusta 2012. godine to izgleda ovako, srednji kurs evra na taj dan bio je 118,57, jučerašnji kurs bio je 118,12. Devizne rezerve povećane su za 375 miliona evra, a nismo imali šta da prodamo, sve je davno prodato.

U periodu od godinu dana, međugodišnju inflaciju smo spustili sa 12,9% oktobra 2012. godine, na 2,2% oktobra 2013. godine. Tokom prethodnih pet godina inflaciju smo očuvali na prosečnom nivou od oko 2%. Notorna činjenica je da danas u Srbiji inflacija nije tema, kao što je bio slučaj pre. Inflacija je u Srbiji niska i stabilna petu godinu za redom.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Pekarski, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana guvernerko sa saradnicima, evo došli smo polako u završnicu diskusije po ovim zakonima, što u načelu, što u pojedinostima. Opšte je poznato da Narodna banka ima ulogu monetarne i fiskalne stabilnost, ali tako isto ima i zadatak da podnosi zakone Skupštini na usvajanje, koji će olakšati i omogućiti bolje poslovanje.

Vi ste, guvernerko sa nama ovde proveli sedam radnih dana, sedam dana po ceo dan, po 10 sati, i odlično ste objašnjavali i branili ovaj set zakona. Objašnjavali ste onima koji su želeli da čuju, a branili ste ga od onih koji nisu ni želeli da čuju. Oni danas i nisu ovde, sem par poslanika opozicije. Zajedno smo svedoci oskudacije poslanika opozicije…

Molim?

(Gordana Čomić: Da se manete prebrojavanja ovde u sali.)