Dvadeset drugo vanredno zasedanje , 08.02.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
U redu.

Reč ima Snežana Petrović.

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Zahvaljujem, gospođo predsednice.

Drage koleginice i kolege, imajući u vidu aktuelni zakon i realno stanje ovde u Narodnoj skupštini, koje je značajno više u odnosu na važeće zakonsko rešenje, kao i težnju predlagača da se novim zakonskim rešenjem priđe jednoj optimalnoj meri i traženju jednog optimalnog rešenja koje samo predstavlja zakonski minimum, a ne brani da broj predstavnica nežnijeg pola bude i veći. To je ono što je forma, što su zakonska rešenja, što su neki minimumi.

Šta je ono što imamo sada? Evo, ja ću da krenem od naše poslaničke grupe i moram da vam kažem da u poslaničkoj grupi PUPS od devet poslanika šest poslanica su žene, šest pripadnica nežnijeg pola i tri pripadnika jačeg pola. Uz sve dužno poštovanje mojih kolega i koleginica, na osnovu godina života i iskustva, ova partija je odlučila da da šansu većem broju žena u našem političkom životu, a sve to imajući u vidu značaj, ulogu i moć žene u društvu uopšte.

Pozdravljamo visoku svest i odgovornost predlagača, ne samo ovog nego i celog seta zakona o kome danas raspravljamo i težnju da se približimo jednom prirodnom odnosu tih snaga i zastupljenosti, kako u političkom, tako i u društvenom i životu uopšte, u društvu uopšte.

Mi kao poslanička grupa daćemo punu podršku ovim predloženim rešenjima kompletnog seta zakona, naročito ovoga, ali šta je ono na šta još želim da skrenem pažnju, to je i ona žena u Srbiji danas koja je u vreme tranzicija ostala bez svoje materijalne egzistencije, bez pravne zaštite i kojoj je potrebna pomoć, i pravna i materijalna. Za to treba da nađemo načina u budućim zakonskim rešenjima, da damo podršku, kao i onoj ženi u selu, koja tamo živi i radi vrlo teške poslove, kako kućne, tako i u bašti, njivi, voćnjaku, na livadi, pa i gajeći i negujući i sitnu i krupnu životinju koje to domaćinstvo ima. E, njoj je potrebna, takođe, i pravna i materijalna podrška i pomoć, kako bi mogla da izvršava sve te svoje obaveze i da sačuva onu svoju osnovnu ulogu i da doprinese da naša porodica bude jaka, bude jača.

Ako imamo sve žene u svim segmentima života, u javnom, društvenom, političkom životu, velikim gradovima, u malim sredinama, i ako one koje su kao posledica tranzicija ostale negde na margini, ako sve te žene osnažimo i ako dobijemo jednu zadovoljnu ženu, pravno i materijalno zaštićenu, koja jeste stub porodice. Kažu - muškarac je glava porodice, ali žena je stub, žena je vrat, žena je telo i ta se glava okreće kako žena hoće, kako žena kaže, kako smatra, jer ona neguje porodicu, ona rađa decu, ona brine o deci, brine o domaćinstvu, brine o svome mužu, brine o svemu onome što spada u segment brige jedne žene.

Zato je vrlo važno da osnažimo žene u svakom segmentu, bez obzira gde su, šta rade i gde žive. Mi raspravljamo danas o ženama u političkom životu, ali sve su nam žene važne. Jaka žena, jaka porodica, stvoren preduslov za veći broj novorođene dece u Srbiji i u tom slučaju jaka žena, jaka porodica, jaka Srbija. I to nam je mnogo važno.

Mi iz poslaničke grupe PUPS pozdravljamo predlagače svih zakona danas i dajemo podršku i glasaćemo za sve predložene zakone, sa ciljem da u budućem vremenu imamo još bolja zakonska rešenja i ženu u svakom segmentu u još boljem položaju.

Uskoro slede izbori, sledi jedna nova ocena naših građana na osnovu rada i rezultata i novo poverenje. Srbija ne sme da čeka, moramo da radimo dalje, još jače i još snažnije, za bolji život naših građana, naročito žena. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vama.
Reč ima narodni poslanik Mirjana Dragaš.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Mirjana Dragaš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala.

Poštovana predsednice, gospodo poslanici, uključujući se u ovu današnju raspravu po ovom amandmanu hoću da istaknem da je pojava ovog predloga, koji se uoči ove sednice pojavio, odnosno stavljen je na dnevni red, kod velikog broja poslanika, naših kolega, izazvao je blago rečeno jednu nedoumici i iznenađenje što takođe i u ovom parlamentu pokazuje određenu nepripremljenost muškog dela srpskog društva da Srbiju izgrađuje i unapređuje brzim koracima.

Ovde hoću da kažem da je ova Vlada u prethodnom periodu, odnosno Vlada od 2012. godine, 2014. godine, 2016. godine. itd. napravila velike pomake i velike promene u Srbiji, a da je ovaj predlog koji je dala poslanica Čomić, koji je podržala predsednica Maja Gojković, koji smo uostalom podržali i mi poslanici u ovom parlamentu, upravo je jedan od tih velikih koraka koji Srbiju unapređuju u tom smislu, u kompletnom sastavu, čini mi se, poslanica u ovom parlamentu, a verujem i velike većine žena u Srbiji bez obzira da li do sada učestvuju u političkom životu ili ne, jeste veliko ohrabrenje i pomoć da se ostvare u svim sferama delatnosti života, ne samo u političkom smislu.

Složila bih se, naravno u punom sastavu u punoj njenoj jačini sa onim delom rečenice koja kaže da ni jedno zanimanje, pa ni političko zanimanje, ne pripada samo jednom polu.

Dakle, u svakom pogledu, a među obrazovanim delom stanovništva veći je broj žena, veći je broj onih koji završavaju visoke škole i nalaze se na mnogim stručnim mestima i kao lekari i kao profesori i kao stručnjaci i kao inženjeri, itd. Tako da je prirodno sasvim i potpuno treba podržati ovaj predlog koji je sada kod nas na dnevnom redu.

Koliko je ovo veliki korak za Srbiju, a i sledeći onaj koji upravo govori o nekom budućem sastavu, ja ću samo da ponovim jednu rečenicu, pošto svi znate da pratim i proučavam delo Dositeja Obradovića. Taj veliki Dositej došavši pre 200 godina u Srbiju koja kao država u to vreme nije postojala je između ostalog rekao – Škole, iznad svega škole i obrazovanje. Ali, on je prvi put rekao da obrazovanje mora da bude jednako i za devojčice i za dečake, jer teško onom narodu čije majke, supruge i sestre žive u mraku. Tu nema ni napretka, ni društva, ni pojedinca.

Zamislite koja je to revolucionarna promena i poruka bila u Srbiji pre 200 godina. Red je da posle 200 godina upravo idemo dalje. U ovom smislu ja potpuno verujem i u žene u budućnost Srbije i zato podržavam ovaj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da bi se mi baš razumeli, ja moram da kažem da su žene ukras sveta i da je to naše cveće. To je tako.

Možda se gospođa Čomić kao predlagač ovog zakona kreće u društvu onih koji kažu – zauzela moje mesto. Mi se, pre svega, zalažemo za kvalitet i meni uopšte ne smeta, evo, koleginica iz PUPS-a je rekla da je tamo šest dama, a tri narodna poslanika. To je dobro i mi nikad nismo bili protiv toga.

Naš predsednik u raspravi u načelu je rekao da bi dobro bilo kada bi moglo da bude 50% žena u svim predstavničkim organima, kao i u izvršnoj vlasti i to bi bila prava stvar, to bi bilo nešto što je dobro. Ali, ovde po cenu da samo brojčano imamo, to možda nije dobro rešenje.

Srpska radikalna stranka ne nosi kuglu. Predlagač je objasnila i rekla da se amandmanom preciziralo da u prvih pet će biti dve. To je već nešto bolje, ona sama predlaže, odnosno kaže da ovo nije bilo najjasnije rešenje. Znamo mi u deset četiri, ali onda je tu moglo da bude zloupotrebe.

Ovo smo do sada imali limitirano, moralo da bude treća. Možda je trebalo i prva. Na mnogim listama su možda žene mogle da budu baš prve i da na najbolji način predstavljaju i svoje stavove, svoje političke stranke i građane Srbije, a ne čak ni treće, a ovde se, ne znamo, ako bude u prvih pet, dve, hoće li to biti četvrta, peta, prva, druga? To sad više nije ni važno.

Mi zaista samo želimo da razvijamo i programski, a i suštinski se trudimo da žene na kvalitetan način uđu u politiku, da se njom bave. Pokazale su kad jesu, da najveći broj i najodgovornije i rade svoj posao.

Uostalom, u oblasti pravosuđa i u tužilaštvu se to može najbolje videti. Čini mi se da su tamo većina žene nosioci pravosudnih funkcija i da u principu rade taj posao vrlo hrabro, stručno i odgovorno. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Marija Obradović.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima Marija Obradović.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam predsedavajuća.

Zarad javnosti koja prati ovo zasedanje da samo male korekcije uradim. Pretpostavljam da koleginica Mirjana Dragaš je mislila da se govori o mom amandmanu i da to podržava, a ne ovaj amandman kolege Srete Perića, koji je bio prethodni. Razumeli smo vas jer pratimo. Znamo, tu ste koleginica sa nama.

Što se tiče kolege Srete Perića, nije pazio na času, što bi rekli, jutros je usvojen ovaj amandman o kojem ste vi govorili na Odboru tako da imamo dve u pet, a ne četiri od deset.

U svakom slučaju moram da primetim i kažem javnosti koliko su radikali, poslanici SRS mekši u ovoj diskusiji u odnosu od 2012. godine. Znam kakvu smo imali oštricu u diskusiji SRS. Sada već se to drugačije čita. Hvala vam na tome. To mnogo znači nama. Znate, udarajte i dalje, ali što slabije udarate to je velika pomoć i promena u načinu razmišljanja.

Druga stvar, kratko ću o amandmanu, da pojasnimo za one koji nisu pratili. Dakle, Gordana Čomić predložila je 40% s tim da u deset kandidata, u svakih 10 bude po četiri. Nije nam bilo dovoljno precizno, manje zastupljen pol, to su sada žene, jer svima nam je palo na pamet da će žene, upravno ono što se čulo u diskusiji, sigurno biti sedam, osam, devet i 10, te pozicije.

Mi u SNS nismo u problemu. Pričaću vam o našim procentima. Ali je suština šta sa malim strankama? Ići će u koaliciju? Šta sa njima? Ukupno ta lista izbaci 10 ili 12 poslanika i to čine tri ili četiri stranke. Znači, svaka stranka izbacuje dva ili tri kandidata. Ne mora da bude žena. Mi moramo da omogućimo da u svakoj stranci žena može da uđe. To je suština naše priče. Sada pričamo o Zakonu o izboru narodnih poslanika, ali isto ovo ćemo govoriti i ponoviti kada bude Zakon o izboru odbornika za lokalne samouprave.

Iskoristiću jednu repliku. Znate ono – pucajte, ja i sada držim čas. To vam je Gordana Čomić u ovoj priči. Kada ste toliko hrabri da preskočite stranačku ogradu. Ovo je viša vrednost koja je dobra za naše društvo. Činite dobro ženama. Dakle, 52% u Srbiji, o njima brinemo kroz ovaj zakon. Žena je preskočila stranačku ogradu i glasala za nešto, predložila nešto što će svima pomoći. Svaka čast. Skupa je cena. Meni je Gordana Čomić politički suparnik. Oštro ćemo se sukobljavati pretpostavljam, jer očekujem da izađe na izbore, jer su potrebne žene koje razmišljaju kao one na političkoj sceni i u parlamentu.

Ali je ovo lekcija svima nama koji se držimo stranačkih ograda. Nismo sigurne da li sam dovoljno jaka da preskočim tu ogradu, da napravimo nešto dobro u mom društvu. Pokazalo se da može. Koliko će Gordanu da košta – to je lekcija za sve nas, pratićemo. Vrlo je važno da žene iz ovoga nauče da to licemerstvo u politici, da se borim za žene, ali pri tom ću prva da pljunem, žargonski rečeno, onu koja je dala ovaj predlog koji povećava broj žena i u Republičkom parlamentu i u lokalnim parlamentima. Jel to DS za koju se bore žene koje su sada u DS?

Vi žene DS ste bile te koje ste nam omogućile da 2012. godine uđemo u procenat od 33%. Gde ste danas? Zašto ste zaćutale? Da li je Đilas toliko omađijao svojim idejama da ne smete da progovorite? Pustite Đilasa malo po strani. Stanite uz ovu ženu jer menja naše društvo istorijski i nikada se nećemo vratiti nazad.

Ponavljam, Gordana Čomić je dala ovaj predlog kao prostor za razvoj našeg društva i to je na prvom mestu prepoznala predsednica parlamenta Maja Gojković, kao u saradnji, moram reći sa muškarcima u SNS, koji su donosioci krupnih političkih odluka, bez muških kolega mi ovo ne možemo da uradimo. Uvek ponavljam, to je istina i to je suština naše borbe.

Borba za rodnu ravnopravnost jeste ženska, ali odluka da mi budemo ravnopravni u Srbiji, mora da bude i muška. Nerado ovo feministkinje rade, ali se zahvaljujem muškim kolegama, bez vaše podrške i vašeg izlaska iz zone komfora u kojem se vi dobro osećate, mi smo napravili. Vi ste pokazali da je Srbija zemlja evropskih vrednosti, da smo mentalitetom otišli napred i da ovde ima mesta da se čuju glasovi žena koje rade u Srbiji.

Govoriću kada bude sledeći predlog zakona za lokalne parlamente jer tu naše žene najviše ginu. Kad sam stigla da me kandiduju za poslanicu, mnogo sam ja toga već prevalila preko glave, ali treba pomoći da u dve od pet budu žene na lokalnu, jer one pune entuzijazma, tu energiju koja ona nosi kada prvi put ulazi u lokalni parlament, to je snaga koja vuče Srbiju napred.

Mi se pomalo i umorimo dok stignemo do parlamenta, ali ta osnovna energija to je to što treba Srbiji. Mi moramo da promenimo političku scenu. Trebaju nam nove energije, nove građanske male, sitne ideje koje uređuju moju ulicu, moj kraj i moj grad. Srbija jeste velika priča sastavljena od malih građanskih priča.

Volite Srbiju tako što menjate zakone koji je vode napred. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predlagač.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Već je rečeno, amandman koji je podnet, ja sam prihvatila te je on postao sastavni deo predloga zakona. Ja samo želim da kažem da su vrlo sličan amandman u skoro istovetnom tekstu da podneli narodni poslanici…