Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.10.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

6. dan rada

12.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Na član 103. ponovo ukazujem.

Ova gospođica ili gospođa stalno narušava red i rad u Skupštini Srbije. NJena svaka diskusija počinje uvredama i povredama i molim da se to više ne dozvoli. Da se u startu, čim počne da vređe i čim počne da priča van teme, da joj se odmah isključi mikrofon, jer ona je svojom diskusijom na prethodnoj sednici, jer je bila prva, dovela do toga da je čitava rasprava tog dana otišla u pogrešnom smeru. Ako se sećate, tada sam diskutovao i rekao da se ona isključi, da priča bez mikrofona, da ispriča svoju priču, pošto verovatno mora da priča, da mi nastavimo normalno da radi. U ženi je toliko satkano neke mržnje, nekog nezadovoljstva da prosto ne mogu da se iščudim da je to moguće u ovim prilikama. Toliko od mene. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Jokiću.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)
Zahvaljujem.
Smatram da nisam povredio član 103. iz jednog prostog razloga. Mnogo puta do sada sam rekao da ne možete uvek da predvidite o čemu će narodni poslanici govoriti, obrazlagajući amandman koji su podneli. Onog trenutka kada sam lično smatrao da se koleginica jeste pomalo udaljila od teme, pokušao sam da sugerišem i da je zamolim, ne da joj isključim mikrofon, već da joj sugerišem i zamolim da ipak govori o amandmanu koji je podnela na član 2. Hvala.
Reč ima narodna poslanica Marinika Tepić, povreda Poslovnika.
Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Smatram da se povredili član 107. ne intervenišući kada je prethodni poslanik takođe reklamirao Poslovnik. Isto predlažem da odmah isključite mikrofon svakom narodnom poslaniku kada krene da licitira da li je neko gospođa ili gospođica. To se vrlo često dešava ovde u Narodnoj skupštini. Moje dostojanstvo je time povređeno, ne ulazeći u to da ću se izjasniti da li sam gospođa ili gospođica, to se naprosto ne radi. Sve dame su gospođe, oslovljavaju se po prezimenu. Ako prethodni kolega to ne zna, razumela sam da se bavi pedagoškim radom, evo drago mi je da je došao trenutak da to sazna, ali vas molim da zaista ubuduće kada neko počne da licitira imputirajući time bračni status nas narodnih poslanica, odmah isključite mikrofon, jer ni mi narodne poslanike muškarce, ne oslovljavamo sa da li su gospodin ili gospodičić. Takođe vas molim da se jednako odnosite prema svima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Tepić.
Ne verujem i ne želim da verujem da je gospodin Jokić imao bilo kakvu nameru da vas uvredi.
Mogu samo da vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da.)
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, po amandmanu.
Izvolite
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Od ove silne priče o velikom znanju, stručnosti, suštinskog doprinosa kvalitetu itd. koliko vidim, predlog se odnosi na neke jezičke intervencije, odnosno na rasprave na temu da li je neka reč nesrpskog porekla, da li se upotrebljava srpski jezik itd. sve u tom stilu.

Onda u obrazloženju samih predlagača imamo sušte primere vrhunskog kvaliteta te stručnosti, tog znanja, upravo u jezičkom domenu. Kao što su izrazi poloćaj, neadekvatna i utvrivanja, tako je mislim da je više nego jasno o čemu je ovde reč, koliko je to važno i stručno, a i koliko je potkovano. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
(Marinika Tepić: Replika.)
Nemate osnova za repliku. Imate još tri minuta od poslaničke grupe.
(Marinika Tepić: Pogrešno sam protumačena.)
Ne, nemate osnova za repliku.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Maja Videnović, Tomislav Žigmanom, Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Marija Jevđić, Jelena Vujić Obradović, Petar Petrović, Vojislav Vujić i Đorđe Kosanić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić i Milan Lapčević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Gorica Gajić.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem, predsedavajući.

Osnivanjem nacionalne akademije za stručno usavršavanje državnih službenika, naravno da nužno iziskuje i izmene i dopune Zakona o državnim službenicima.

U članu 2. ovog Zakona o državnim službenicima definisani su programi koji će se sprovoditi u postupku obučavanja državnih službenika, pa između ostalog, tu je i program obuke rukovodilaca. Kada se u javnosti najčešće komentarisao Zakon o osnivanju nacionalne akademije, uglavnom se obraćala pažnja na to da će se ovom stručnom, ili stručnim usavršavanjem biti obuhvaćeni i rukovodioci, odnosno funkcioneri kao što su, ministri, državni sekretari, pomoćnici ministra, gradonačelnici, predsednici opština, članovi gradskih veća, i isto tako treba podvući, direktori javnih preduzeća na svim nivoima.

Međutim, vi ste ovde u članu 97v. predvideli i precizirali da će se ovom stručnom obukom ili usavršavanjem obuhvatiti samo državni službenici.

U Zakonu o državnim službenicima jasno je data definicija ko su to državni službenici i jasno u jednom delu stava, da ga ja celog ne navodim ovde, stoji da to nisu ni narodni poslanici, ni funkcioneri, ni članovi Vlade.

Zato smo mi iz DSS ovde odreagovali, vrlo je važno da se ovim stručnim usavršavanjem obuhvate i izabrana, postavljena i imenovana lica. To su ovi državni funkcioneri na svim nivoima, od lokalnog do republičkog, jer smo svedoci da vrlo često na čelo opština, na čelo grada, na čelo javnog preduzeća, o ministarstvima neću da govorim, nemam tu informaciju i nemam taj uvid, imamo ljude koji su nestručni, nemaju potrebno niti obrazovanje, niti veštine da vode te sisteme. Zato je bitno, a vi ste obrazložili da će oni biti obuhvaćeni, da preciziramo da ovom obukom usavršavanja treba da budu obuhvaćeni i ovi funkcioneri.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu, reč ima narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Sada sam slušala koleginicu i obrazloženje ovog amandmana koji je podnela, pa moram da kažem da je ona na neki način sama sebi i odgovorila zašto ovaj amandman ne može da bude prihvaćen.

Znači, s obzirom na to da se traži dodavanje stava koji se odnosi na izabrana, imenovana i postavljena lica, ovaj amandman je neprihvatljiv jer se radi o Zakonu o državnim službenicima koji ne uređuje položaj lica koja su funkcioneri, već državni službenici.

Takođe, amandman se odnosi ovde i na republiku, autonomnu pokrajinu i lokalnu samoupravu, što je regulisano drugim zakonom, Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Dakle, iako su nešto hteli ovim amandmanom, nije trebalo podneti ovaj amandman na ovaj predlog zakona. Zato predlažem da se amandman ne prihvati. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić. Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.