Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Parezanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovana predsednice.

Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege, Zakon o smanjenju rizika i upravljanja vanrednim situacijama je još jedan pokazatelj opredeljenja Vlade Republike Srbije da se protiv elementarnih nepogoda bori pre svega politikom, i to preventivnog delovanja.

Nažalost, u prošlosti jako malo je ulagano u preventivu i posledice toga smo mogli videti 2014. godine. Šta više, kada se setimo primera zemljotresa u Kraljevu i kasnije, obnove od zemljotresa, setimo se da smo imali jednu veliku korupcionašku aferu kada su predstavnici bivšeg režima proneverili oko milion evra i to vam pokazuje da, ne samo da nisu ulagali u preventivu, u zaštitu od posledica od elementarnih nepogoda, već su, kada se elementarne nepogode dogode, tokom obnova i humanitarnih akcija, otimali građanima ono što njima pripada.

Dakle, 50 kuća tada nije izgrađeno zbog ove korupcionaške afere. Ministar je u uvodnom izlaganju rekao da su očekivanja, da se prilikom preventivnog delovanja na svaki dinar uloženih sredstava oko sedam ili osam puta direktno ili indirektno vrate.

Republika Srbija je u Opštini Lučani tokom izgradnje zaštitnog bedema uložila preko tri miliona evra i tada je rešen jedan veliki problem građana i privrede Lučana, koji je višedecenijski i koji je imao nemerljivu materijalnu štetu u prošlosti.

To je jedan od primera da sam siguran da će to ulaganje da se vrati.

Navešću samo još jedan primer iz grada Čačka, jer za toliko vremena imam. Grad Čačak je izvršio sanaciju obale Zapadne Morave, tako što je sela zaštitio, preko 1.000 hektara plodnih oranica i ta investicija je iznosila negde oko 35 miliona dinara. Kada znamo da smo tokom 2014. i 2016. godine imali štetu od preko 200 miliona dinara, sedam ili osam puta više nego što je sada uloženo. To je najbolji primer.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvažena predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o bezbednosti, ja bih istakla aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora. Savet za bezbednost saobraćaja je pripremio niz mera za podizanje nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju na teritoriji grada, počevši od pripremanja saobraćajno-tehničkih mera za povećanje bezbednosti saobraćaja, zatim preventivno promotivnih aktivnosti, kao i njihove realizacije u saobraćajnom sistemu.

Realizovan je projekat tekućih popravki i održavanja video nadzora na celoj teritoriji grada, dok je u toku izrada projekta za proširenje mreže video nadzora.

Za potrebe podizanja nivoa bezbednosti saobraćaja i sredstava Saveta, kupljena su i dva vozila za potrebe saobraćajne policije, PU u Boru, kao i dva vozila za potrebe Saobraćajne inspekcije, Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Bor.

Svake godine organizuju se takmičenja učenika osnovnih škola „Šta znaš o saobraćaju“, za koju Savet takođe obezbeđuje nagrade.

Kupljeno je i spasilačko nosilo za potrebe vatrogasne službe u Boru, za spasavanje ljudi iz saobraćajnih nesreća, a i za preventivno promotivne aktivnosti kupljena su pomagala za simulaciju opasnih faktora koji utiču na psihomotorne sposobnosti čoveka.

Predviđena su i sredstva za izradu svih planskih dokumenata, odnosno strategije bezbednosti saobraćaja i akcione planove. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Po amandmanu, Dragan Vesović.
...
Srpski pokret Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajuća.

Ja sam se malopre javio po amandmanu kolege Parezanovića, ali video sam da zaista niste videli, jer već je koleginica htela da priča o svom amandmanu i hteo sam da podržim amandman kolege Parezanovića, jer se sa svim onim što je on rekao gotovo slažem.

Pričali smo, kolega, o aferi u Kraljevu, o zemljotresu i 50 kuća. To je ono što sam i ja pričao, ali vidite, tada je ministar bio Milan Marković. Dakle, zemljotres u Kraljevu 2010. godine, on ministar za lokalnu samoupravu, direktno odgovoran za raspodelu sredstava za zemljotres i nakon toga, postavljen 2013. godine od strane SNS za šefa Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom.

Pitao sam juče ministra kako je to moguće i šta se povodom toga radi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Petković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospođo predsedavajuća.

Uvažena ministarko Kuburović, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, podneo sam amandman na član 3. da se doda stav 3. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Pre svega, želeo bih da istaknem da je ovim članom 3. Predloga zakona definisan predmet zakona, odnosno pojam delovanja u uslovima koji se odnose na smanjenje rizika od katastrofa.

U poslednje vreme smo svi svedoci klimatskih promena koje na jedan neuobičajen način oblikuju vremenske uslove, ne samo na teritoriji Republike Srbije, već i na teritoriji celog sveta. Gotovo da nema mesta na zemaljskoj kugli gde se jedna od elementarnih nepogoda nije dogodila.

Ugroženost od elementarnih nepogoda pozicionira se na sam vrh prioriteta države u očuvanju života ljudi, pre svega. Oluje i poplave, zemljotresi, predstavljaju najekstremniji oblik izazova sa kojima se čovečanstvo danas susreće. Zato je odgovor na krizu u rukama bezbednosnih struktura i od ključne važnosti za dalji opstanak i rad i razvoj na određenoj teritoriji.

U borbi sa prirodom svesni smo da ne možemo izaći kao pobednici, već na neke načine možemo i moramo da damo sve od sebe i da posledice katastrofa budu što je moguće manje.

Zato je intenzivno investiranje u prevenciju o kojoj je ministar Stefanović govorio u načelnoj raspravi od ključne važnosti, jer je novac kojim se investira u preventivne aktivnosti jedank višestrukom ulaganju, u saniranju već nastalih posledica, katastrofa i negativnih pojava u vanrednim situacijama.

Posebna novina ili jedna od bitnih novina u predloženom zakonu je to što se odnosi na gradske opštine grada Beograda.

U prethodnim raspravama kolege poslanici su napomenuli, a ja ću se složiti sa njima da je to jako važno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovana predsednice.

Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman sa ciljem da ukažem dodatno na značaj donošenja ovog zakona.

Osnovni ciljevi Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim s situacijama jesu prvenstveno sveobuhvatno normiranje preventivnih mera i aktivnosti radi smanjenja rizika od katastrofa, zatim brzo i efikasno reagovanje, onda kada nastupi katastrofa i efikasno otklanjanje posledica katastrofa, kako bi se u što kraćem roku normalizovali uslovi za život i rad na mestu koje je bilo pogođeno katastrofom.

Predlogom zakona se u stvari vrši nadogradnja postojećeg sistema, obzirom na to da ovaj predlog zakona se uglavnom oslanja na postojeća rešenja, s tim što je u ovaj predlog zakona dodatno ugrađeno ono što se u praksi pokazalo nedovoljno efikasnim u postojećem zakonu.

Ono što će proizići je da ćemo kao društvo biti otporniji i spremniji za potencijalne katastrofe. Zahvaljujem.