Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

Nela Kuburović

Zahvaljujem, predsedavajući.
Uvaženi narodni poslanici, ovde upravo imamo jedan pokušaj zamajavanja javnosti. Vlada Republike Srbije se ni na koji način ne obračunava sa Poverenikom. Naprotiv, Poverenik pokušava preko nevladinih organizacija da zamajava javnost iznoseći netačne podatke.
Tačno je da upravo Ustav propisuje da samo ustavno propisano pravo može biti ograničeno zakonom. Kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti, upravo zakon čiji Predlog se nalazi danas pred vama propisuje koji su to izuzeci gde se to pravo može ograničiti.
Sami ste rekli da se zakonom taksativno treba navesti koje su to situacije kada imamo mogućnost ograničavanja zakona i upravo član 40. to propisuje. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je taj koji ograničava pravo i upravo je član 40. koji to propisuje.
Takođe, netačno je da sam tokom ove skupštinske rasprave rekla da će postojati mogućnost da se donose posebni zakoni kojima će se ograničavati pravo, čak, šta više, više puta sam isticala da samo ovaj zakon to pravo ograničava.
Ovaj član 40. je u potpunosti usklađen sa Uredbom EU koja upravo reguliše zaštitu podataka o ličnosti na nivou cele EU, pa se ja onda pitam – da li to i EU ozakonjuje na neki način zloupotrebu podataka o ličnosti.
Sa druge strane, takođe, ovaj nacrt zakona bio je poslat Briselu na mišljenje gde je za upravo ovaj član rečeno da je u potpunosti usklađen sa evropskim standardima, sa uredbom, sa direktivom. Ono što je najbitnije, da me vrlo čudi zašto Poverenik, kada je zvanično dostavio Ministarstvu pravde mišljenje na nacrt zakona, apsolutno nije skrenuo pažnju na to da je možda ovaj član neustavan, kako to sada navodi, niti je ijednom svojom rečenicom naveo da je izostavljena reč „zakon“ i da to dovodi do mogućih zloupotreba.
Podsetiću vas da je i Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji takođe primenjuje Poverenik, ima apsolutno istu odredbu kojom se ograničava pristup informacijama od javnog značaja, pa vas pitam – kako Povereniku 14 godina nije smetala takva odredba da primenjuje zakon? Da li je to zato što je on možda lično učestvovao u pisanju tog zakona ili ne, a u ovoj situaciji je odbio da bude član Radne grupe Ministarstva pravde ističući kako on kao nezavisno telo ne može da učestvuje u Radnoj grupi koju formira Ministarstvo pravde.
Još jednom, zarad svih građana, ističem da je ovo zakon, odnosno Predlog zakona koji u potpunosti usklađen sa svim evropskim standardima, sa uredbom i direktivom EU, za koje je u potpunosti u dato pozitivno mišljenje i Evropske komisije što će upravo omogućiti da budemo potpisnici sporazuma za razmenu podataka u krivičnim stvarima i, što je najbitnije, da se građanima daje konačno šira mogućnost zaštite njihovih prava. Jer, do sada su imali mogućnost da pišu žalbu Povereniku, sada im se, pored prigovora koji će da se piše Povereniku, ostavlja mogućnost vođenja upravnog spora, ostavlja mogućnost da u svakom trenutku podnesu tužbu pred nadležnim sudom, ukoliko smatraju da je njihovo pravo povređeno.
Tako da, još jednom napominjem, da apsolutno nema nikakvih zloupotreba, već da upravo član 40. Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti taksativno navodi u kojim situacijama Ustavom propisana prava mogu da se ograniče. Što je i najvažnije, ovo se upravo odnosi na organe vlasti, a ne na privredne subjekte kako je rečeno da ovde može biti 30.000 koje kakvih organizacija koje mogu da zloupotrebljavaju podatke. Ono što je takođe posebno u odnosu na ostale zemlje članice EU da se ovaj zakon primenjuje i na BIA za razliku od postojećeg zakona koju BIA nije obuhvatio, pa se postavlja pitanje zašto niste vodili računa o tome 2009. godine kada ste predlagali i donosili važeći zakon.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo ministar.
Reč ima Maja Videnović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine potpredsedniče, kao što sam rekla, umesto odgovora na jasna pitanja koja sam postavila a koja dozvoljavam da niste uspeli da čujete, vi ste pokušali ne samo da se obračunavate sa Poverenikom nego na vrlo uvredljiv način da se odnosite prema 40 nevladinih organizacija koje se bave oblastima zaštite ljudskih prava i da kažete, citiram – da Poverenik zamajava javnost i nevladine organizacije i da je njih zloupotrebio i da predstavnici nevladinih organizacija koje se godinama i decenijama bave zaštitom ljudskih prava i zaštitom podataka o ličnosti, prevarene od strane Poverenika i da su one tako prevarene uputile… evo, vi potvrđujete tako nešto.

Evo, ja ću sada u ime nevladinih organizacija zbog građana Srbije da je ministarka u Vladi Republike Srbije optužila Poverenika da je on prevario 40 predstavnika nevladinih organizacija koji su uputili amandman na član 40. koji ostavlja prostor za neverovatne zloupotrebe. U vremenu u koje mi je preostalo ja ću da kažem šta ste vi zapravo rekli.

Vi ste optužili Asocijaciju online medija, Autonomni ženski centar, Bečejsko udruženje mladih, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, BIRN Srbija, Biro za društvena istraživanja, Građanske inicijative, Građanski savez grada Kraljeva, Društvo sudija Srbije, Inicijativa mladih za ljudska prava, ISAK fond, Južne vesti, Komitet pravnika za ljudska prava, Libek, Link plus, Medija i reform centar Niš, Mreža za istraživanje kriminala korupcije – KRIK, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Odbor za ljudska prava Valjevo, Odbor za ljudska prava Negotin, Partneri za demokratske promene Srbija, Pravni skener, Praksis, Regionalna informativna agencija JUGpres, Slavko Đuruvija fondacija, Šer fondacija, Trag fondacija, Transparentno Srbija, Fondacija za otvoreno društvo Srbija, Fondacija centra za demokratiju, Centar za demokratiju razvoj juga Srbije, Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, Centar za razvoj građanskog društva.

Gospodine predsedavajući, ja pretpostavljam, za razliku od građana da vi čujete ove napade i psovke koje dolaze na moj račun, zbog činjenice što ne pristajem da u Narodnoj skupštini kao predstavnica građana od ministarke u Vladi RS, koja optuživši Poverenika, optužuje 40 nevladinih organizacija koje su uputile svima vama, svima nama zajedno, predlog da se jako osetljiva oblast, a to je oblast zaštite podatka o ličnosti, normira na način koji ne omogućava nikakve zloupotrebe.

Umesto toga, umesto ponovnih napada od strane ministarke i na Poverenika i na sve predstavnike nevladinih organizacija, koji su svima nama uputili, mi nismo čuli ono što je najvažnija stvar.

Zašto je reč „zakon“ izbačena iz člana 40? Zašto se ti svi izuzeci, a ponovila sam i rekla sam vrlo jasno, da su podaci o ličnosti, ljudska prava koja nisu neprikosnovena, koja se mogu ograničiti samo i isključivo zakonom.

Vi se pozivate na nekakve uredbe EU. Jače od uredbi EU je Evropska povelja o zaštiti ljudskih prava, jača od nekakvih uredbi na koje se pozivate je Ustav Republike Srbije, koji kaže da je u isključivoj nadležnosti prikupljanje i obrada ljudskih prava može da se uredi zakonom.

Vi birate, da se umesto reči zakon, reč „zakon“ u ovom predlogu zakona briše, i da to može da ostavlja na diskrecionu procenu bez ikakvih pravila i ograničenja čime se definitivno svim građanima pruža jasna poruka da se ovaj zakon ne donosi u interesu zaštite prava građana, nego u interesu bezbednosnih i drugih struktura koje će bez ikakve kontrole, bez zakona, moći da upravljaju, da kontrolišu, da zloupotrebljavaju, da prenose, ko zna šta sve mogu bez obzira na zakon.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Videnović.
Nastavljamo dalje.
Na član 40. amandman su zajedno podneli poslanici Branislav Mihajlović, Ratko Jankov, dr Ana Stevanović, Branka Stamenković i Saša Radulović.
Na član 40. amandman su podneli Boško Obradović, Marija Janjušević, prof. dr. Miladin Ševarlić.
Na član 40. amandman su podneli Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Na glavu 4. i naziv glave, odeljak 1, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 41. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 42. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 43. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 44. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 45. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 46. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 47. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 48. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 49. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 42. amandman su zajedno podneli poslanici Klub samostalnih poslanika.
Na odeljak 2, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 50. amandman su zajedno podneli poslanici Poslaničkog kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 51. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 52. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 53. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na odeljak 3, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 54. amandman su zajedno podneli poslanici Poslaničkog kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 55. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na odeljak 4, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 56. amandman su zajedno podneli poslanici Poslaničkog kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 57. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 58. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na odeljak 5, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 59. amandman su zajedno podneli poslanici Poslaničkog kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 60. amandman su zajedno podneli poslanici Klub samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 61. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 62. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na glavu 5. naslov iznad člana i član 63. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 64. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 64. amandman je podnela poslanica Aleksandra Belačić.
Na naslov iznad člana i član 65. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 65. amandman je podnela poslanica Petar Jojić.
Na naslov iznad člana i član 66. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 67. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 68. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 69. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 70. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 72. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na glavu 6. naziv glave odeljak 1, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 72. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Kluba samostalnih poslanika.
Na glavu 6. naziv glave odeljak 1, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 73. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 74. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 75. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 76. amandman su zajedno podneli poslanici Klub samostalnih poslanika.
Na odeljak 2, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 77. amandman su zajedno podneli poslanici Poslaničkog kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 78. amandman su zajedno podneli poslanici Klub samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 79. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 80. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 81. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 82. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 83. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 84. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 85. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 86. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 87. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na glavu 8. naziv glave, naslov iznad člana i član 88. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 89. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 90. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 91. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 92. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 93. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 93. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić i poslanici poslaničke grupe Dveri.
Na naslov iznad člana i član 94. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na glavu 9. naziv glave, naslov iznad člana i član 95. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Kluba samostalnih poslanika.
Na glavu 10. naziv glave, naslov iznad člana i član 96. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 97. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 98. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 99. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 100. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 101. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 102. amandman su zajedno podneli poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključuje pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Tomislav LJubenović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Momčilo Mandić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Sreto Perić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Marina Ristić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Nikola Savić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Filip Stojanović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Nemanja Šarović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Aleksandra Belačić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Dubravko Bojić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Miljan Damjanović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Božidr Delić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Petar Jojić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Zoran Despotović.
Na član 1. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 1. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
Na član 1. amandman je podneo Dubravko Bojić.
Na član 1. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Na član 1. amandman je podneo Miljan Damjanović.
Na član 1. amandman je podneo Božidar Delić.
Na član 1. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 1. amandman je podneo Petar Jojić.
Na član 1. amandman je podneo Zoran Despotović.
Na član 1. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
Na član 1. amandman je podneo Momčilo Mandić.
Na član 1. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 1. amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
Na član 1. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 1. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 1. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 1. amandman je podnela Marina Ristić.
Na član 1. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 1. amandman je podneo Filip Stojanović.
Na član 1. amandman je podneo Nemanja Šarović.
Na član 2. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 2. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 2. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
Na član 2. amandman je podneo Dubravko Bojić.
Na član 2. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Na član 2. amandman je podneo Miljan Damjanović.
Na član 2. amandman je podneo Božidar Delić.
Na član 2. amandman je podneo Petar Jojić.
Na član 2. amandman je podneo Zoran Despotović.
Na član 2. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
Na član 2. amandman je podneo Momčilo Mandić.
Na član 2. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 2. amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
Na član 2. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 2. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 2. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 2. amandman je podnela Marina Ristić.
Na član 2. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 2. amandman je podneo Filip Stojanović.
Na član 2. amandman je podneo Nemanja Šarović.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Jasmina Nikolić.
Na član 3. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 3. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Na član 3. amandman je podneo Miljan Damjanović.
Na član 3. amandman je podneo Božidar Delić.
Na član 3. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 3. amandman je podneo Petar Jojić.
Na član 3. amandman je podneo Zoran Despotović.
Na član 3. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
Na član 3. amandman je podneo Momčilo Mandić.
Na član 3. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 3. amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
Na član 3. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 3. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 3. amandman je podnela Marina Ristić.
Na član 3. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 3. amandman je podneo Filip Stojanović.
Na član 3. amandman je podneo Nemanja Šarović.
Na član 4. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 4. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 4. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 4. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 4. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 4. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 5. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Na član 6. amandman je podneo Nikola Savić.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici DS.
Na član 1. amandman je podnela Gorica Gajić.
Na član 2. amandman je podnela Gorica Gajić.
Na član 4. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 4. amandman je podnela Gorica Gajić.
Na član 4. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 4. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 4. amandman su zajedno podneli Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Nenad Božić i LJupka Mihajlovska.
Na član 4. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Na član 6. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 7. amandman su zajedno podneli Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Nenad Božić i LJupka Mihajlovska.
Na član 8. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
Na član 9. amandman je podnela Gorica Gajić.
Na član 9. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 9. amandman su zajedno podneli Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Nenad Božić i LJupka Mihajlovska.
Na član 9. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 9. amandman je podneo Petar Jojić.
Na član 12. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 13. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 13. amandman su zajedno podneli poslanici SDS.
Na član 16. amandman su zajedno podneli Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Nenad Božić i LJupka Mihajlovska.
Na član 16. amandman je podneo Petar Jojić.
Na član 17. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 18. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 21. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 23. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 25. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 26. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 26. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 29. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 29. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 29. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 30. amandman su zajedno podneli poslanici SDS.
Na član 32. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 32. amandman su zajedno podneli poslanici SDS.
Na član 33. amandman su zajedno podneli Slobodni poslanici.
Na član 34. amandman su zajedno podneli poslanici SDS.
Na član 35. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 36. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 39. amandman je podnela Gorica Gajić.
Na član 39. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 39. amandman su zajedno podneli poslanici SDS.
Na član 39. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 40. amandman su zajedno podneli poslanici SDS.
Na član 40. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 41. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
Na naslov iznad člana 42. i član 42. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 42. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Na članove 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. i 52. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 47. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 50. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 51. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 52. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Na član 53. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 58. amandman su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.
Na član 61. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 61. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
16. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O LOBIRANJU
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, su podneli poslanici Vjerica Radeta i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, su podneli poslanici Nataša Jovanović i poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 2. amandman su zajedno podneli Slobodni poslanici.
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Ružica Nikolić i zajedno Klub samostalnih poslanika.
Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 3. amandman su zajedno podneli Slobodni poslanici.
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Sreto Perić i Klub samostalnih poslanika.
Na čl. 4. i 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske partije Srbije.
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Socijaldemokratske stranke, Slobodni poslanici i zajedno Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Nikola Savić i Klub samostalnih poslanika.
Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 6. amandman su zajedno podneli Slobodni poslanici.
Na član 6. amandman je podnela poslanik dr Dijana Vukomanović.
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Aleksandra Belačić i Klub samostalnih poslanika.
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Socijaldemokratske stranke i Slobodni poslanici.
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Dubravko Bojić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Miljan Damjanović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Božidar Delić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 10. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zoran Despotović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Petar Jojić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Tomislav LJubenović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 13. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 13. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske partije Srbije.
Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Momčilo Mandić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Milorad Mirčić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici LJiljana Mihajlović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 16. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 17. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Marina Ristić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 18. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Filip Stojanović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Nemanja Šarović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Vjerica Radeta i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Nataša Jovanović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Ružica Nikolić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Sreto Perić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Aleksandra Belačić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Nikola Savić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 26. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
Da li neko želi reč?
Na član 26. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske partije Srbije.
Da li neko želi reč?
Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Tomislav LJubenović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Dubravko Bojić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Milorad Mirčić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 29. amandman su zajedno podneli poslanici Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč?
Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Aleksandra Belačić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 30. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratska stranka.
Da li neko želi reč?
Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Miljan Damjanović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 31. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratska stranka.
Na član 31. amandman su zajedno podneli poslanici Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč?
Na član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 32. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratska stranka.
Da li neko želi reč?
Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zoran Despotović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Petar Jojić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč?
Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Milorad Mirčić i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Vjerica Radeta i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč?
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Na član 1. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč?
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem petak, 9. novembar 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Takođe, koristim priliku da se zahvalim svim narodnim poslanicima na učešću u radu i da se zahvalim posebno ministru pravde Neli Kuburović i potpredsedniku Vlade i ministru policije Nebojši Stefanoviću na učešću u radu. Hvala.