Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, kolege poslanici, poslanice, poštovani građana Srbije, moj amandman na član 4. koji inače reguliše integrisano i međusektorsko postupanje u vanrednim okolnostima, odnosi se na zaštitu posebno osetljivih, odnosno posebno ranjivih grupa. Za razliku žutog tajkunskog preduzeća, koje je do 2012. godine, brinulo o onim najugroženijim, a pre svega su u pitanju deca, na taj način što ih je opljačkalo za 157 miliona, a u pitanju su deca ometena u razvoju kroz dvorac Heterlend. Za razliku od žutog preduzeća i njihovog čelnika Dragana Đilasa, koji je protivpravno uzurpirao građevinsko zemljište u najelitnijem delu Beograda i na dve hiljade kvadrata izgradio kuću „Velikog brata“, umesto da izgradi boravak za decu, i na taj način naravno ostvario profit od nekoliko miliona evra, SNS dolaskom na vlast 2012. godine, i te kako vodi računa o zaštiti najboljeg interesa najugroženijih i najranjivijih kategorija, a među njima su i deca.

Moram da istaknem da je međusektorska saradnja, da je MUP međusektorsku saradnju integrisano upravljanje i te kako pokazalo tokom migrantske krize, jer je sarađivalo sa Vojskom Srbije, sarađivalo je sa Komesarijatom za izbeglice, sarađivalo je sa Crvenim krstom Srbije, sarađivalo je sa građanima, sarađivalo je sa nevladinim organizacijama.

Još nešto, MUP je u toku migrantske krize podnosilo izveštaje mesečne ne samo nadležnom odboru, već i odboru za rad u čijem predmetu je zaštita onih najugroženijih i najranjivijih.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić. Izvolite, prof. Atlagiću.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče, ovaj zakon i amandman, ukoliko ga Vlada prihvati, pridoneće odbrani od katastrofalnih situacija, što će pridoneti ukupnoj bezbednosti Republike Srbije, za koju se zalaže Vlada Republike Srbije i narodni poslanici.

Funkcioneri bivšeg režima nisu vodili računa o bezbednosti i celovitosti Republike Srbije, a to dokazuju sledeći primeri. Prvo, Saša Janković, zvani „Sale prangija“, je 3. avgusta 2017. godine rekao, citiram – KiM treba da budu primljeni u Interpol, a time i priznati nezavisnost KiM, završen citat. Čedo Jovanović, zvani „šmrkanović“ je 26. oktobra gospodnje 2012. godine izjavio, citiram – Vojvodini treba dati puni suverenitet i priznati je kao nezavisnu zemlju, završen citat. Vuk Jeremić, bivši propali NATO prašinarski kandidat za predsednika Republike, zvani „Vuk potomak“ je decembra 2008. godine rekao, citiram – ulazak KiM u UN najbolje čemu se Srbija treba da nada, završen citat.

Nenad Čanak, propali NATO prašinarski kanidat za predsednika Srbije zvani „Nešo gicoje“ je rekao 15. jula 2017. godine izjavio, citiram – spreman sam da priznam KiM kao nezavisnu državu, a Dragan Veselinović zvani „semafor ubica“, je 10. juna 2018. godine rekao, citiram – Republika Vojvodina neće ugroziti bezbednost dođoša, zavšen citat.

Zato je važno, poštovana ministarko da prihvatite ovaj amandman, kako se više ne bi na političkoj sceni pojavljivale ovakve političke i moralne nakaze, koje svojim delovanjem narušavaju celovitost i ugled Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, prof. Atlagiću.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč?
Đorđe Komlenski, izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama je jedna jako važan zakon koji kamo lepe sreće da je u ovakvom tekstu postojao pre desetak godina.

Međutim, ne vredi za prosutim perjem se ne plače i ono što smo morali da istrpimo 2014. godine je očigledno uticalo na kvalitet ovog zakona koji se donosi. Ono što je možda jedno od apsurdnih situacija koje moram da pomenem jeste da je opština Obrenovac imala plan odbrane od poplava i to je možda jedna jedina ili jedna od retkih opština u Republici Srbiji koja ga je imala i on je donet još 2010. godine. Ono što nismo imali, nismo imali ono što član 4. treba da definiše u nekom budućem periodu, a to je zaista upravljanje rizicima i katastrofama potpuno definisano i precizno razrađeno kada su u pitanju koordinacije, usklađivanje procedura, usklađivanje planova delovanja svih institucija i subjekata koji treba u tom segmentu da deluju.

Ovaj zakon to otvara kao mogućnost, zaokružuje na odgovarajući način i jednostavno moramo biti svesni da postoji neko vreme za koje treba i ovaj zakon i ostvari svoju funkciju u punom obimu. Znate, zasnivati reakcije pojedinaca i učešće njihovo i u procenama rizika i otklanjanja posledica koje nastanu posle katastrofa na onome što smo naučili u neka davna vremena služeći redovne vojne rokove ili dok je postojala organizovana civilna zaštita, koju su praktično 2000. godine kada su došli oni koji predstavljaju najveću elementarnu katastrofu koju je Srbija ikada pretrpela, oni dosovski pučisti, potpuno razorili, je jednostavno nešto što se ne sme više prepustiti budućem vremenu.

Stigle su nove generacije koje nisu obučene, koje nisu naučene kako treba u određenim situacijama postupati i kako određene zahteve onih koji su ovlašćeni da izdaju naredbe kako ih ispuniti na odgovarajući način da bi se ili preveniralo nešto što se očekuje kao mogući rizik ili katastrofa ili kako se ponašati za vreme rizika, odnosno rizičnih situacija, odnosno kako postupati kada se posledice otklanjaju.

Nama jeste cilj da zaista jednog dana imamo službu koja će se baviti spašavanjem biti efikasna i sposobna kao što su to ruski spasioci, ali najvažnije je i najbolje bi bilo da sve od sredstava što uložimo u to nam nikada u praktičnom životu ne zatreba. Najbolje uložen novac jeste novac koji se ulaže u prevenciju i za koji nikada ne bude potrebe da se u praksi potroši i realizuje. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Komlenski.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući.

Poštovana gospođo ministar sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, članom 4. Predloga zakona, propisana načela integrisanog delovanja i međusektorske saradnje, procene rizika i preventivne mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i smanjenja rizika od katastrofa, integrisane su u sektorske razvojne planove i programe u svim oblastima državne uprave.

Upravljanje rizikom od katastrofa, zasniva se na međusobnoj koordinaciji, usklađenim procedurama i planovima delovanja svih institucija i subjekata i vrši međusektorsku saradnju i partnerstvo.

Predlogom zakona nadograđuje se postojeći sistem koji je definisan Zakonom o vanrednim situacijama, i otklanja se ono što se u praksi pokazalo kao nedostatak, a to je nedovoljna svest o značajnu preventivnih aktivnosti i samo nepreduzimanje preventivnih aktivnosti od strane subjekata sistema.

Poznavanje i razumevanje različitih rizika ključno je za identifikaciju njihovih uzroka i za proces planiranja i reagovanja u slučaju katastrofe.

Predložena rešenja imaju za cilj da omoguće subjektima sistema da prevaziđu prepreke u postojećim kapacitetima i da razviju mere za smanjenje rizika od katastrofa. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Damnjanović.

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.

Da li neko želi reč?

Sonja Vlahović, izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući.

Ovo je moj četvrti amandman na Predlog zakona, član koji se tiče načela integrisanog delovanja i među sektorske saradnje.

Kao što i znamo imamo sedam načela, delovanje u sistemu smanjenja rizika od katastrofa i otklanjanju i upravljanju u vanrednim situacijama. Ovaj član tretira jedno načelo.

Već sedmi dan diskutujemo o ovom predlogu, o svim predlozima zakona, a treći dan o amandmanima na predlog zakona.

Zaključili smo i sami u našim diskusijama, da je ovo preventivan zakon gde se preventiva ističe u prvi plan i otklanjaju svi nedostaci do sada uočeni, što se tiče prethodnog zakona koji je još uvek na snazi.

Jedna novina, već sam i naglasila, je da više imaju zadatak i obaveze lokalne samouprave.

Živim u Beogradu i do sada je Grad Beograd, naravno bio tretiran samo kao lokalna samouprava. Novina u ovom predlogu zakona je da Beograd koji ima 17 opština, ima obavezu, u stvari sada i opštine imaju svoje obaveze, što se tiče primene ovog zakona, zato što je veoma bitno kada dođe do hitnih situacija, do reagovanja, da i gradske opštine dobiju obaveze u reagovanju i otklanjanju u rizicima od katastrofa.

Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, znamo koliko smo dobre rezultate i u prethodnoj godini i u sadašnjoj, sada u ovoj godini nastavili. NJihov zadatak je da brinu o bezbednosti naše zemlje i o svom građanima, što i sami rade, a ovaj zakon nije samo predlog i usklađivanje sa zakonima EU, već poštovani građani i građanke, ovaj zakon je bitan za vas, za našu bezbednost. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Izvolite.