Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne odgovaram na pitanja šta bi bilo kad bi bilo.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću!)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću!)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Savkiću, izvolite.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o smanjenju rizika katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama koji glasi: „Primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na sanaciju bujica“.

Tokom primene Zakona o vanrednim situacijama ukazala se potreba za donošenjem novog zakona kako bi se preciznije definisale pojedine odredbe koje bi dalje pojasnile i uticale na efikasniju i precizniju primenu. Na taj način se vrši razgraničenje nadležnosti, odnosno osigurava se da svaki subjekt sistema zaštite i spasavanja tačno zna svoja prava i obaveze, kao i koje posledice nastupaju ukoliko se zakon ne poštuje.

Cilj predloga zakona je da se uspostave najviši standardi u ovoj oblasti i da se dostigne viši stepen bezbednosti građana u oblasti zaštite od katastrofa. S tim u vezi je i međunarodna saradnja koja je predviđena u svim fazama ove zajedničke zaštite, humanitarne pomoći od sanacija posledica.

Ovaj aspekt je i te kako značajan primer koji ilustruje značaj međunarodne pomoći. Republika Srbija iz IPA fondova EU u 2014. godini dobila je 198 miliona evra prvenstveno za obnovu i sanaciju poplava iz 2014. godine.

Iskustva koja su do sada stečena, posebno prilikom majskih poplava 2014. godine, ali i drugih nepogoda koje su bile manjeg intenziteta, ukazali su na nedostatke i ograničenja postojećeg sistema. Sve se to otklanja Predlogom zakona o smanjenju rizika od katastrofa i uklanjanju u vanrednim situacijama i na taj način se doprinosi efikasnosti sanacije bujica, ali i sveukupnom razvoju Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Savkiću.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima koleginica Malušić. Izvolite.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podnela amandman na član 3. da bih objasnila kako se primenom ovog zakona podstiče sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na prevenciju posledica poplava.

Naime, svaka prirodna katastrofa je na videlo iznela neke slabe tačke kod stanovništva u Srbiji i u srpskoj ekonomiji, koji, imajući u vidu klimatske promene, zaslužuju posebnu pažnju i zahtevaju da se preduzmu mere za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa.

Poboljšanje, jačanje i širenje sistema za odbranu od poplava, predviđanje poplava i preventivne aktivnosti, kao i fizičko planiranje kako bi se izbeglo da se kuće i postrojenja za proizvodnju gradiva u oblastima koje su sklone poplavama predstavljaju neke od aktivnosti koje je nužno preduzeti u skoroj budućnosti.

Vlada je osnovala krizni štab za poplave u okviru Sektora za vanredne situacije u okviru MUP zajedno sa kriznim centrima koji postoje u svakoj od pogođenih opština, odnosno gradova. Ti krizni timovi su koordinirali radom 16 ministarstava te 2014. godine, nažalost, kad nas je zadesila katastrofalna poplava - Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, pa sve do Ministarstva spoljnih poslova, znači 16.

Potrebe za sanaciju se odnose na finansijska sredstva koja su potrebna kako bi se pogođenom stanovništvu pomoglo da ponovo ostvaruju prihode koje su ostvarivali pre poplava, da se ponovo uspostavi pružanje i pristup poslovnim uslugama u oblasti zdravstva, obrazovanja, vodosnabdevanja, čistoće, itd.

Potrebe za obnovom predstavljaju finansijska sredstva koja su potrebna kako bi se popravila i ponovo izgradila uništena materijalna dobra i infrastrukture prema standardima koji su propisani za gradnju koja je otporna na prirodne katastrofe.

Očekuje se da će se ove potrebe za sanacijom i obnovom finansirati kombinacijom državnih sredstava i sredstava iz privatnih izvora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Malušić.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Izvolite, kolega Birmančeviću.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, Zakon o vanrednim situacijama, koji je na dnevnom redu, izvukao je sva iskustva iz 2014. godine, i pozitivna i negativna, i unapređen i svakako prilagođeni potrebama i potencijalnih vanrednih situacija kao preventivno delovanje.

Usvajanje ovog zakona dovešće do toga da budemo spremniji i da očekujemo vanrednu situaciju na najbolji mogući način.

Podsetiću, poplave 2014. godine, vanredna situacija koja je pokazala da upravo vanredna situacija, poplave, suše, požar, ne razlikuje stranke i ne razlikuje ni gradske uprave, ni lokalne. Razlikuje samo da li će biti ili neće biti, a u trenutku kada je 2014. godine bila vanredna situacija, Vlada Republike Srbije odreagovala je na pravi način i to ravnopravno prema svima onima, bez obzira ko je i na koji način došao na vlast i ko je u tom trenutku bio na vlasti.

Imali smo situaciju u Šapcu, gde je gradonačelnik, zajedno sa narodnim poslanikom Dušanom Petrovićem, Miloš Milošević sedeo i čekao da Sava poplavi grad Šabac. Nije bukvalno preduzeo ništa, ali zahvaljujući upravo predsedniku sada Republike Srbije, u to vreme premijeru, na njegov poziv odreagovali su i građani Šapca i građani Republike Srbije, ali naravno i Vojska.

Još jednom koristim priliku da se zahvalim i generalu Dikoviću, koji je u to vreme predvodio štab za vanredne situacije.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)

Odbranili smo Šabac, odbranili smo obraz srpskom narodu i odbranili smo budućnost, a budućnost je upravo u tome da u teškim situacijama odreagujemo na najbolji mogući način, bez obzira ko je i kako došao na vlast. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
Reč ima narodni poslanik Tijana Davidovac. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, svojim amandmanom želim da vas podsetim na veliku katastrofu koja nas je zadesila 2014. godine.

Poplave su pogodile 1,6 miliona stanovnika u 38 opština u centralnoj i zapadnoj Srbiji, što je izazvalo trošak od 1,7 milijardi evra za sanaciju imovine i infrastrukture.

Privremeni gubitak posla je zadesio 51.800 ljudi, a procenjuje se da je 125.000 građana palo ispod granice siromaštva 2014. godine. Poučeni takvim iskustvima, Vlada Republike Srbije koja je bila 2014. godine, kada je gospodin Vučić bio premijer i sada, kada imamo premijera gospođu Anu Brnabić, svake godine se ulagalo u preventivu.

Ministar Stefanović je u svom uvodnom izlaganju izneo podatak da na jedan dinar uložen u preventivu, možemo da se oslobodimo osam dinara koje bi uložili u sanaciju posledica. Preventiva kreće od lokalnih samouprava.

Potrebno je da se izrade strateška i planska dokumenta koja će odrediti na koji način će se najbolje delovati u sličnim situacijama.

Vlada Republike Srbije je ovim zakonom pokazala da vodi jednu odgovornu, finansijsku, budžetsku i ekonomsku politiku i u danu za glasanje poslanička grupa SNS će podržati predloženi set zakona. Zahvaljujem.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.

Da li neko želi reč? (Ne.)

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Mihailo Jokić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jevtić. Izvolite.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)

Aleksandra Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, u prethodnom amandmanu sam pomenula da je nakon povlačenja vode obavljena potpuna sanacija terena koja je podrazumevala dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju kao obavezne postupke, naravno, da bi se sprečile bolesti i da bi se sprečila pojava epidemija.

Što se tiče biološke dekontaminacije, ona se, naravno, vršila na mestima uginuća životinja, klanica farmi, silosa, stočnih pijaca, transportnih sredstava kojima je vršen transport upravo tih uginulih životinja.

Zavodi za javno zdravlje imali su najveću ulogu, naravno, i oni su upravo bili tu da sprovedu sve te mere neophodne da ne bi došlo do širenja zaraznih bolesti, odnosno ono što sam već pomenula dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.

Najdelikatniji zadaci, naravno, bili su upravo sprovođenje sanitarno-higijenskih i, naravno, sanitarno-tehničkih mera na kontaminiranim terenima, kao što su stočne pijace, farme, štale i azili za životinje.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Dezinfekcija je obavljena hemijskim sredstvima. Uloga je bila upravo ubijanje tih nekih mikroorganizama koji mogu doprineti širenju zaraznih bolesti i, naravno, pojavi epidemija.

Dezinsekcija je bila obavezna upravo iz razloga jer su insekti negde vektori koji prenose upravo te neke zarazne bolesti koje mogu biti strašne i za ljude, jer se prenose, odnosno zajedničke, i to su zoonoze.

Na kraju, deratizacija, naravno, opet glodari kao vektori u prenošenju tih zaraznih bolesti i tu je zaokružen jedan krug.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Ono što sam na kraju htela da napomenem jeste da su te poplave, koje su se desile, pokazale neku humanost i veliku solidarnost među ljudima, što ne bih rekla trenutno gde se nalazim. Prosto, ja sam se ponosila tog trenutka što sam deo tog naroda, a upravo predlog o usvajanju ovog zakona pokazuje da je resorno ministarstvo pokazalo visok nivo i da je shvatilo da treba određene stvari promeniti u zakonu. Hvala vam.