Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, po amandmanu? Izvolite.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku)
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Htedoh samo da vam čestitam na hrabrosti zato što ne dozvoljavate narodnim poslanicima da govore po Poslovniku. To nije hrabrost, to je bezobrazluk i očigledno Marinković podržava taj bezobrazluk, a ovo što je govorio za koleginice, to sam od njega čula gore za stolom predsedavajućim. On mi je rekao da se koleginica pojavljuje samo da je slušaju strine i ujne na televiziji… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, molim vas.
Ne sporim da sam mnogo stvari u politici o radu narodnih poslanika naučio i lično od vas. Jedna od stvari koju sam naučio jeste da ono što se razgovara između dva čoveka, dva narodna poslanika da se ne koristi i čak i kad je četvoro da se ne koristi u debatama.
Druga stvar, to nije ni tema dnevnog reda. Treća stvar, po Poslovniku jeste kada predsedavajući prekrši Poslovnik, do sad su uglavnom, ne uglavnom, nego svih 100 % javljanja po Poslovniku danas su bile isključivo političke teme i to je trajalo neko vreme, ali jednom mora i da se završi. Zato vas molim, predsedavajući može da naruši dostojanstvo Narodne skupštine pod određenim uslovima, ali najčešće to rade kolege poslanici i ja vas molim zbog ličnog integriteta svakog od nas ovde da mi dozvolite da nastavimo sednicu po dnevnom redu. Ako zaista bude bilo kršenja Poslovnika, dobićete reč, u ovom slučaju treba da nastavimo da radimo.
(Vjerica Radeta: I, što si nas sad prekinuo?)
Prekinuo sam vas, da jedan deo koji sam naučio baš od vas, da ne treba raditi vi upravo radite. Evo izvolite dalje.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Eto, pokvarila sam se nešto.
Dakle, ne radite u skladu sa Poslovnikom. Prekršili ste Poslovnik 100 puta zato što toliko puta niste dali narodnom poslaniku da govori po Poslovniku kada je hteo. To je dovoljno za povredu.
Ali nešto drugo želim da vam kažem, vi kažete da se naše povrede Poslovnika i naša javljanja pretvaraju u političke govore, došlo mi da se prekrstim. Pa, ovo je Narodna skupština, mi smo političari, mi smo narodni poslanici, pa nije ovo pijaca, naravno da govorimo, da iznosimo političke stavove svojih političkih partija i građana koji su nas birali. Naravno da objašnjavamo i onima koji će nas birati šta vi radite i da i onima koji će nas birati kažemo da još uvek nismo dobili odgovor na pitanje da li će Rasim LJajić ostati u Vladi Republike Srbije ako zaključi koalicioni sporazum sa Sulejmanom Ugljaninom koji je rekao da je Srbija fašistička država i da u Srbiji gospođo Kuburović postoje paralelne sudske, pravosudne i policijski organi. Recite vi da li je to tako?
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite koleginice Ognjanović.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući. Evo, ja ću se vratiti na amandmane, da radimo malo.

Uvažena ministarka sa saradnicima Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama podrazumeva organizovani sistem reagovanja u vanrednim situacijama. Kako je Zakonom o vodama predviđen čitav niz vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozija i bujica, od nasipa odbrambenih zidova, kanala, brana i drugih objekata smatram da će ovaj zakon izuzetno unaprediti organizaciju, procenu rizika, prevenciju i odbranu od poplava ubuduće.

U prethodnim godinama smo imali priliku da osetimo koliko prethodna vlast nije vodila računa o rizicima koji su postojali i koliko su u lošem stanju bili objekti koji su neophodni za kontrolu i usmeravanje vodnih tokova.

Pretrpeli smo ogromne štete i žrtve. Danas u Srbiji imamo čitav niz radova i završenih objekata kojima se podigao nivo zaštite od poplava i bujica. Saniran je desni nasip uz reku Lugomir i nasip uz reku Belicu u Jagodni. Izvršena je sanacija desne obale korita Ravanice u Ćupriji. Sanacija korita obale nasipa u Krupnju, Loznici, Paraćinu, Smederevskoj Palanci i drugim mestima. Sve su to radovi koje su preduzele „Srbijavode“ i sve su to doprinosi sveukupnom razvoju Republike Srbije sa akcentom prevencije na zaštiti od poplava i bujica i time se direktno utiče na povećanje životnog standarda i bezbednosti stanovništva i ostvaruje pravo na zaštitu od katastrofa i nepogoda. Zato sam u članu 3. Predloga zakona predložila amandman kojim se dodatno definiše podsticanje razvoja Republike Srbije i prevencija posledica od bujica. Zahvaljujem.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku. Po Poslovniku, Arsiću.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Svetlana Nikolić Pavlović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena ministarka Kuburović sa saradnicom, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom se dodatno definiše član 3. ovog zakona sve u cilju stavljanja akcenta na saniranje posledica od bilo koje katastrofe, od bilo koje elementarne nepogode, pa i bujica koje mogu biti nažalost, uverili smo se u maju 2014. godine sa katastrofalnim posledicama.

Osnovni cilj ovog Predloga zakona jeste propisivanje obaveza lokalnim samoupravama za donošenje planova o preventivnim merama i aktivnostima koje treba preduzeti radi smanjenja rizika od katastrofa, efikasnijem reagovanju u slučajevima nastupajućih katastrofa, kao i što efikasnijem otklanjanju njihovih posledica kako bi se što pre obezbedili oporavak i normalizacija uslova za život i rad na pogođenom prostoru.

Saglasno tome, a pre svega u skladu sa usvojenim dokumentima Sendai 2015. godine, uzimajući u obzir savremena uporedna rešenja u ovoj oblasti, ovim Predlogom zakona se stavljaju u prvi plan planski dokumenti. Novina u ovom Predlogu zakona je to što se po prvi put stavlja naglasak na međunarodnu saradnju kako u domenu prevencije tako i u domenu pružanja, odnosno primanja humanitarne pomoći. A napori predsednika Aleksandra Vučića su zaista usmereni na dobru međunarodnu saradnju kroz sve sfere života.

Kada je reč o smanjenju rizika od katastrofa, ovim zakonom se vrši nadogradnja postojećeg sistema, definisanog zakonom o vanrednim situacijama, odnosno otklanja sve ono što se u praksi pokazalo nedovoljno efikasno. Odgovorno rukovodstvo sprovodeći program SNS tako deluje na svakom polju društvenog života, zato će SNS u danu za glasanje glasati za ovaj program.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku. Po Poslovniku, Arsiću.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Darko Laketić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre pravosuđa sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, danas govorimo o Predlogu zakona koji je vrlo značajan, Predlog zakona kojim će se na adekvatan način unaprediti odgovor države prilikom vanrednih situacija i eventualnih prirodnih nepogoda, odnosno katastrofa.

Naime član 3. ovoga zakona na koji sam podneo amandman, upravo govori o dva aspekta ovog problema. Prvi aspekt ovog problema jeste upravo sprečavanje, odnosno definisanje svih onih mera bez ikakve diskriminacije po bilo kom osnovu. I ono što je posebno bitno jeste, tu postoji jedna činjenica na koju treba da budemo ponosni svi zajedno, naročito stranke vlasti, a to je 2014. godine, prilikom katastrofalnih majskih poplava, da nije bilo reakcije države i uvođenja štaba za vanredne situacije u Šapcu, Šabac kao grad bi bio poplavljen. Dakle, i pored toga što drži opozicija, i pored toga što postoje primedbe razno-razne i kritike na tu temu, ovo je činjenica sa kojom će se evidentno svi složiti.

Ono što je takođe vrlo bitno, jedan vrlo bitan aspekt ovog zakona koji je definisan u članu 3. Možemo reći da je to jedan aspekt, u stvari gde se čovek, ljudsko biće, ljudski život i ljudsko zdravlje postavljaju u sedište ovog sistema, odnosno ovog zakona u ovom slučaju. Naime, po ovom zakonu u članu 3. spašavanje ljudskih života, dakle čovek kao najbitniji resurs predstavljaju suštinu ovog zakona. Hvala.