Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Palaliću, izvolite.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine potpredsedniče, želim da ukažem na značaj ove odredbe zakona, jer ona sa jedne strane ukazuje da se smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama stavlja kao nacionalni i lokalni prioritet.

Sa druge strane, ovde se mnogo govorilo o tome na koji način se pitanje diskriminacije tretira u ovom zakonu. Ja zaista nemam razumevanja za kolege koji su podnosili amandmane i koji traže da se ova odredba briše, jer je potpuno neprihvatljivo da u ovoj situaciji kada je zaštita ljudskih života postavljena kao prioritet, pitanje diskriminacije žele da se izbaci iz ovog zakona.

Ovde se mnogo govorilo o različitim oblicima diskriminacije, ali ja želim da ukažem na jedan drugi oblik koji je vrlo bitan i gde je Vlada Republike Srbije upravo pokazala kako i na koji način, ni na koji način ne želi da diskriminiše građane Republike Srbije.

Ovde se nije govorilo o političkoj diskriminaciji. Ona nije postojala nijednog trenutka 2014. godine, kada su poplave, katastrofalne poplave zahvatile Republiku Srbiju. Ni jedna opština, koja je u tom trenutku imala većinu, a koja je bila suprotna vladajućoj većini, nije bila u situaciji da Vlada Republike Srbije nije ukazala pomoć. Tu su dela, možemo reći da su ta dela sada ovde, u ovaj novi zakon pretočena u reči. Ne postoji politička diskriminacija ni prema jednoj opštini u Republici Srbiji kada je u pitanju zaštita bezbednosti, zaštita ljudskih života ili bilo koji drugi oblik koji je važan za funkcionisanje bilo koje opštine, bez obzira na političku većinu.

Ovaj zakon, sa ovom odredbom, govori da je politička jednakost građana, kada je u pitanju zaštita ljudskih života, na najvišem nivou, da to Vlada Republike Srbije poštuje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Palaliću.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću!)
Izvolite koleginice Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama predstavlja nacionalni i lokalni prioritet. U tom smislu, ovim amandmanom želim da istaknem značaj Sektora za vanredne situacije.

Imajući u vidu probleme koji su se javili u primeni pojedinih odredaba, a koji su se odnosili na izradu procene ugroženosti i izradu plana zaštite i spasavanja, sada je preciznije određeno ko izrađuje ova dokumenta i način njihove izrade.

Još jedan pojam čije je značenje precizirano jeste operativni štab. Ono što bih takođe pomenula jeste mogućnost koja je ovde data Republičkom štabu, a to je da može raspustiti štab za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave, ukoliko proceni da ne obavlja poslove zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom ili ne donosi pravovremene odluke, znajući koliko je važno efikasno delovanje. Vrlo je lako zaključiti da će u velikoj meri i ovaj zakon uticati na povećanje bezbednosti naših sugrađana i materijalnih i prirodnih dobara.

Takođe sam želela da kažem da smatram da je Narodna skupština svakako mesto gde treba reći ko radi protiv Srbije, a to su ovih dana ljudi koji vode lokalne samouprave Šabac i Paraćin. Ja ću vam preneti utisak šefa naše delegacije na Kongresu lokalnih vlasti Saveta Evrope prof. dr Zorana Perišića, koji je u svom tvitu kazao – pet godina sam u Savetu Evrope i nikada nisam čuo da neki govornik vređa svoju zemlju, do danas. Zelenović iz Šapca i Paunović iz Paraćina su napali sopstvenu državu, tražeći alibi za nerad i neuspehe, a sve to kritikujući sopstvene odluke iz prošlosti. Ja mislim da ova poruka sve govori o njima. Zahvaljujem.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku! Po Poslovniku, gospodine Arsiću!)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Izvolite, koleginice Marković.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Predlogom zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama data je mogućnost jedinicama lokalne samouprave da uzmu aktivnije učešće pre svega u formiranju jedinica civilne zaštite, zatim izradi procene rizika, obrazovanju štaba za vanredne situacije, izradi studije pokrivenosti sistema za javno uzbunjivanje, ali i uspostavljanju saradnje sa susednim jedinicama lokalne samouprave. Ovim zakonom predviđeno je da se nadležnosti koje sam upravo pomenula odnose i na gradske opštine grada Beograda.

Dobro organizovane lokalne samouprave imaju ključnu ulogu kada je neophodno brzo reagovanje, i to naprimer u slučaju evakuacije, ali i u slučaju pravovremenog informisanja građana. NJihov doprinos takođe je važan, pre svega kada je u pitanju podizanje svesti građana, da je odgovornost i na njima samima u pojedinim situacijama. Ovim zakonom propisana je obaveza učešća građana u zaštiti i spašavanju i svi moramo sebe da doživljavamo kao deo sistema zaštite. Na ovaj način stvaramo jedan efikasan integrisani sistem nacionalne bezbednosti, povezujući gradove, opštine, pokrajinu sa Republikom, što predstavlja veliki korak napred u odnosu na dosadašnja zakonska rešenja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Marković.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku! Po Poslovniku!)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću!)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Izvolite, koleginice.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Kolega Arsiću, cenim vaše napore da ovu sednicu uvedete u red i da se govori o temama dnevnog reda.

Ja sam podnela amandman na član 3, jer smatram da je veoma važno jačati Sektor za vanredne situacije, a to pokazuje i registar rizika koji ovaj zakon prvi put uvodi, a koji će predstavljati jednu interaktivnu elektronsku bazu podataka o svim rizicima i opasnostima na prostoru Republike Srbije. Dakle, prvi put se uvodi softver čija su sredstva za kupovinu obezbeđena iz donacija i svi podaci o rizicima biće na jednom mestu i na jedinstven način obrađeni. Baza će imati nivoe pristupnosti, jer će određeni specifični rizici štititi i biti dostupni samo nadležnim organima državne uprave.

Još jedan od razloga zašto treba jačati Sektor za vanredne situacije je činjenica da ovaj Predlog zakona predviđa određivanje zona neposrednog rizika, a što će sprečiti gradnju u tim zonama. Ovo ima poseban značaj, imajući u vidu da smo u proteklom periodu imali mnogo nelegalnih gradnji u rizičnim zonama. Sektor za vanredne situacije, zajedno sa građevinskim inspekcijama pri lokalnim samoupravama treba da ima ključnu ulogu u kontroli divlje gradnje na rizičnim mestima.

Amandman koji sam podnela dodatno definiše član 3. ovog zakona. Zahvaljujem.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice.

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku!)

Da li neko želi reč?

Izvolite, koleginice Jovanović.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku! Po Poslovniku!)

(Vjerica Radeta: Po amandmanu se javljam. Je li to zabranjeno?)

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, uvaženi predsedavajući.

Poštovana ministarka sa saradnicima, kolege narodni poslanici…

Ja imam mikrofon, za razliku od ovih koji nemaju, tako da ću da ih nadglasam.

U skladu sa odredbama Zakona o vodama, sačinjen je skup mera i aktivnosti usmerenih na održavanje i unapređenje vodenog režima. Tu je uključeno Ministarstvo poljoprivrede, zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode i organi jedinica lokalne samouprave. Vlada je donela Opšti plan za odbranu od poplava za vode prvog i drugog reda i za unutrašnje vode. Mere se preduzimaju preventivno i u periodu nailaska bujica.

S obzirom da je činjenica da pretnje i opasnosti od prirodnih katastrofa rastu i sve su prisutnije na globalnom nivou, Ministarstvo unutrašnjih poslova kao dobar domaćin razmišlja unapred, da spreči i predupredi posledice poplava, jer upravo u njihovom sastavu se nalazi Sektor za vanredne situacije koji je na prvoj liniji odbrane. Postojeći sistem je uspostavljen na principima koje je definisao Zakon o vanrednim situacija, koji je i postavio temelje za izgradnju jedinstvenog sistema i definisao položaj i ulogu svih subjekata sistema, od Vlade preko nadležnih organa i institucija do pojedinaca.

Ova država vodi računa o svojim građanima, tako da moram da istaknem i sledeće. Prošle godine su isplaćena sredstva grada Beograda kao nadoknada štete od grada u Mesnoj zajednici Dubona, koja pripada Mladenovcu. Sredstva isplaćena na ime otklanjanja posledica štete nastale usled velikih padavina, praćenih gradom i olujnim vetrom iznose 10.408.028 dinara za 48 poljoprivrednih gazdinstava.