Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

4. dan rada

25.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Jovanoviću imate osnova za repliku, ali pre vas prednost, kada je reč o replici predstavnik predlagača, ministar pravde Nela Kuburović. Izvolite.

Nela Kuburović

Zahvaljujem, predsedavajući.
Ove izmene zakona verujem da je izraz i dobrog znaka praćenja implementacije zakona i ne bežimo od toga da smo uočili sve propuste, nedostatke važećeg i nastojimo da ih otklonimo.
Nemojte da govorite moji izvršitelji, prvo nisu moji niti su Ministarstva pravde. Ako već nekog želite da ispočitate, nijedan izvršitelj nije izabran za vreme mog mandata, u ove tri godine. Tako da ne možete nijedan izvršitelja da stavite da je rezultat rada mog ministarstva.
Još samo da se vratim na opomene „Infostana“ nisam ovde advokat „Infostana“ ali očigledno ste kontradiktorni vašoj poslaničkoj grupi, jer juče smo slušali kako „Infostan“ šalje opomene koje potpisuju advokati i za to naplaćuje troškove, a vi sada kažete da „Inofstan“ naplaćuje potraživanja a da prethodno uopšte opomenu nisu poslali. Tako da mislim da treba da usaglasite stavove i ako vam kažem da je nemoguće da se vrši naplata potraživanja, da se odredi uopšte izvršitelj, a da uz predlog za izvršenje nije dostavljen dokaz da je opomena poslata izvršnom dužniku.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Samo trenutak, s obzirom da je dosta prijavljenih u sistemu, kolega Jovanoviću vi ste se javili za repliku? Koleginice Radeta vi takođe za repliku? Kolega Arsiću vi i Ljubiša Stojmirović po amandmanu želite da govorite, el tako? Kolega Jovanoviću vi znači odustajete od replike, onda koleginice Radeta izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospođo Kuburović na savetu da se mi konsolidujemo u poslaničkoj grupi. Mi jesmo, vrlo smo konsolidovani, ali hvala na pitanju i odlično znamo šta govorimo.

Jedni računi su ovi koji se sada šalju u velikom broju u hiljadama u desetinama hiljada sa pečatom advokata, a ovo su slučajevi zaostalih računa od pre nekoliko godina. Žao mi je što nas pažljivo ne slušate, a kada sam rekla vaši, neka vi vaše izvršitelje, prvo, nisam mislila na vas lično, mislim na vaše izvršitelje, a to su izvršitelji Ministarstva pravde. Kažem i vaš sud jer valjda ste vi ministar koji se brine i o izvršiteljima i o pravdi.

Dakle, nemojte da sad hvatate za reč ko je postavio koga, koga ste vi razrešili, ko je postavio izvršitelje pre vas, ko je bio pre vas ministar. Da li da kažem da vodite računa o izvršiteljima ministra pre vas. Ne mislim lično da ima ijedan, nismo valjda dotle došli da ministri imaju lično svoje izvršitelje, to bi bilo strašno. To nismo ni pomislili, to nismo ni rekli. Da, mislimo na izvršitelje o kojima vi morate da vodite računa.

Vi ste odgovorni za ovo stanje u poslovima izvršenja i obezbeđenja i to je činjenica i mi samo od vas tražimo, mi hoćemo da vam pomognemo. Mi kažemo, povucite ovaj zakon i da na jesen radimo nov zakon, da lepo prebacimo izvršitelje, poslove izvršenja na sudove i da nadležni državni organi rade taj posao da na isti način se vodi računa i o poveriocu i o dužniku, da ne bude povlašćenih ni među poveriocima ni među dužnicima. To je ono što mi želimo. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, za razliku od nekih kolega nisam za to da se vraćamo na staro i da postupak izvršenja rade sudovi. Dokazali su na neefikasnost i često su postupci izvršenja trajali po deset i više godina bez obzira da čak nijedna pravna radnja u postupku izvršenja nije bila urađena od strane suda. Zato se i pribeglo privatnim izvršiteljima koji bi uz neku nagradu radili taj posao i to uspešnije. Da budemo jasniji obaveza koja je nastala mora da se plati bez obzira da li je to osnova nastala po osnovu nekih komunalnih usluga ili kredita, ili privrednog društva prema privrednom društvu i tako d

Dobro je što imamo danas u raspravi jedan ovakav zakon koji bi ograničio troškove, izvršenje i način izvršenja koji sprovode pojedini privatni izvršitelji.

Kako to izgleda bez ovog zakona, izmena i dopuna zakona? Evo, ja ću sada da vam navedem. Za osnovni dug koji iznosi svega 1.131dinar i koji treba da se naplati postoje određeni troškovi i prihvatljivi su svi ti troškovi ako su zaista nastali u toku postupka izvršenja. Evo, ovako to ide - na ime sastava predloga za izvršenje u iznosu od 3.600 dinara. To je verovatno najniža tarifa koju može da primeni javni izvršitelj, mada je reč o jednom papiru na kome se nalazi pet ili šest redova ili stavova.

E, sad, dolazimo do onih para troškova koje prave privatni izvršitelji, a to je - na ime naknade za uspešno lično dostavljanje izvršnom dužniku u iznosu od 1.080 dinara. Kaže ličnom, a radilo se preko javnog poštanskog operatera. Onda - na ime naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta u iznosu od 2.160 dinara. Pa, onda ide - na ime naknade za dostavljanja poštom strankama učesnicima u postupku i sudu u iznosu od 1.444 dinara. Pa, onda - na ime naknade za sastavljanje obrazloženih rešenja i zaključaka u iznosu od 864 dinara.

Pazite, već imamo ovde na ime sastava predloga za izvršenje, odnosno 3.600 dinara, to je to i rešenje. Zašto u jednom postupku pravimo više paralelnih radnji po taksama i troškovima postupka, a u suštini je to samo jedna? I, onda ide, naravno, čuvena nagrada – na ime naknade za rad izvršitelja za uspešno sprovođenje izvršenja u iznosu od 1.080 dinara. Tako da, stranka u postupku protiv koje se vodi izvršenje za osnovni dug od 1.131,74 dinara, treba da plati još nešto preko 10.000 dinara, na ime troškova vođenja postupka.

Mislim da sve nagrade i naknade koje izvršitelji treba da imaju, a znam da će posle ovoga da ide i novi pravilnik o tarifama, da idu u pravcu toga da naknade koje dobijaju za izvršen posao budu srazmerne dugu koji dužnik ima prema svom poveriocu. Ovako kako je ranije bilo postupano znači da plaćaju neke troškove koji su deset puta veći od iznosa osnovnog duga, pogotovo što su sve ove stvari, osim one prve - na ime sastava predloga za izvršenje i uručenje izvršnom dužniku, sve ostalo para troškovi, to ne postoji.

Ne postoji, na primer – na ime naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta u iznosu od 2.160 dinara, staviće jedan papir u registrator. Na ime naknade za uspešno lično dostavljanje, a dostavio je preko javnog poštanskog operatera… Na ime naknade za dostavljanje poštom strankama, pa tu još 900,00 din, u prethodnom slučaju 1.800, 2.700 dinara što je neko otišao do pošte. Na ime naknade sastavljanja obrazloženih rešenja i zaključaka, pa to je ovo prvo, o tome se radi, to je jedan akt, nema ih više. Troškovi uručenja, jedna radnja, nema ih tri. Nagrada, veća od osnovnog duga, pa ne može.

To su ti problemi koje imamo i za koje sam siguran da ćemo izmenama i dopunama zakona o izvršenju konačno da stanemo jednoj određenoj samovolji, ljudima kojima smo dali javna ovlašćenja, koji su potrebni za rad funkcionisanja pravnog sistema Republike Srbije, obezbeđenja naplate potraživanja, ali u toj želji ne možemo da im dozvolimo da oni bukvalno rade šta god hoće.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Arsiću.
Koleginice Radeta, da li vi želite po amandmanu?
(Vjerica Radeta: Ne, replika.)
Prepoznali ste se u rečima kolege Arsića.
Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da, kolega Arsić je malo izašao iz ovog amandmana o kojem smo govorili i zapravo se vratio na nešto o čemu smo mi juče razgovarali po jednom mom drugom amandmanu. Govorio je ovde o uručenju, o troškovima uručenja i tako dalje, uručenja bi bila mnogo efikasnija kada bi izvršenje radili sudovi, zato što bi to radili službenici sudova, zato što bi to pozivari sudski nosili, što bi radili ceo dan, odnosno u dve smene, kao što to inače rade sudovi ili lokalne samouprave kad ostavljaju preko svojih dostavljača, kad dostavljaju određena pisma, onda oni to rade u okviru svoje plate i ne rade do kraja radnog vremena kada nikoga ne mogu naći kao što to rade poštari, pa nema šanse da neko dokaže da je nekome poštar u sanduče ostavio upozorenje da treba da ode do pošte da podigne određeno pismeno.

Kako će se uručivati preko poštara u selima gde poštari ne dolaze svaki dan? Ovde je neko od kolega, da li kolega Milija, ili Marijan Rističević, govorili su o izvršenjima kada su u pitanju seoska domaćinstva i tamo treba da se dostave ta pismena, naravno elektronski ne mogu, jer u selima nema uglavnom interneta. Poštari u mnoga sela, verovali ili ne, ne dolaze svaki dan. Recimo, u selo jedno kod Babušenjice, pošaljete telegram u petak da izjavite nekom saučešće, u pošti vas obaveštavaju da će tek u utorak taj neko dobiti taj telegram.

I, vi u takvoj komunikaciji očekujete da će, recimo, ljudi u selima koji imaju neke dugove, da će moći da ih reše tako što će se informisati putem elektronskih tabli. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Pravo na repliku. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Javljam se po amandmanu sada.

Pre svega, treba istaći jednu činjenicu koju svi predlagači amandmana kojim se osporavaju pojedine odredbe predloženog zakona ne mogu da dovedu u sumnju. Dok smo imali sudske izvršitelje, imali smo u pojedinim sudovima, tada opštinskim sudovima i po pet, šest izvršitelja, pa su postupci izvršenja trajali i po godinu dana sa ogromnim troškovima po budžet Republike Srbije, nesagledivo velikim troškovima. Tada se nagomilao na hiljade i na desetina hiljada predmeta izvršenja u sudovima.

To je bio osnovni razlog zbog čega je u pravni poredak Republike Srbije postojala neophodna potreba da se taj problem reši i rešio se uvođenjem javnih izvršitelja na koje su preneta javna ovlašćenja.

Mi smo upravo zbog toga rešili, kao vlast ili deo vlasti, da kažemo – uredu, dosta je, ne možemo trpeti više ono što trpe gađani Republike Srbije, moramo osposobiti funkcionalnost suda, moramo učiniti postupke efikasnijim, moramo sprečiti razne vrste zloupotreba, a naročito moramo sprečiti ono što je bila najteža povreda stranke u postupku, a to je povreda prava na suđenje u razumnom roku.

Prema tome, opravdanost uvođenja javnih izvršitelja apsolutno ne može da se osporava na argumentovan način.

Drugo, kad sam rekao da odijum nezadovoljstva prema javnim izvršiteljima polazi odavde i pomenuo linč, to sam rekao metaforički. Zašto? Zbog toga što se negativno etiketiranje javnih izvršitelja može posmatrati na različite načine i izazvati određene posledice koje nisu baš bezazlene, pa čak mogu da dovedu i do građanske neposlušnosti, a ta građanska neposlušnost podrazumeva – ma, šta me briga što si ti došao, ti mene ne interesuješ. Ja neću da sprovedem to što ti od mene tražiš, a to je vrlo opasno, to je onda podrivanje pravnog poretka Republike Srbije.

Prema tome, problem koji se vezuje za sudove od pre deset godina, kada su sudovi bili opterećeni izuzetno velikim brojem predmeta, je rešen, a rešen je uvođenjem javnih izvršitelja.

Mi da to ponovo vraćamo u sudove i da ponovo državu opterećujemo i da budžet Republike opterećujemo sa enormno visokim iznosima raznih taksi i dažbina i ostalo, mislim da je van svakog smisla i komentarisati. Hvala.