Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, smatram da su izmene i dopune Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja od izuzetne važnosti i značaja.

Naime, uočeni su oni nedostaci koji su bili kao poteškoća u primeni zakona i da bi se oni otklonili, upravo u tom cilju su rađene izmene i dopune ovog zakona.

Ono što posebno želim da pohvalim, što je Vlada i vaše Ministarstvo vredno i odgovorno radilo, a to je uvođenje jedinstvenog informacionog sistema prosvete. Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema prosvete jedno je od strateških opredeljenja Vlade Republike Srbije i njegovo unapređenje je od izuzetnog značaja sa aspekta onih koji donose odluke.

Naime, da bi imali valjane, pouzdane, tačne i precizne podatke u sistemu prosvete i obrazovanja, svi sistemi moraju da budu umreženi i da bi donosioci odluka donosili valjane zakone, odnosno davali predloge za donošenje valjanih zakona. Ova izmena je od izuzetnog značaja.

Želim, takođe, da istaknem da u 1.500 škola na teritoriji Republike Srbije uveden je elektronski dnevnik, što je, takođe, značajno i sa aspekta ukupnog prosvetnog sistema, ali i sa aspekta i roditelja i učenika.

Takođe, želim da iznesem da je predstavljajući program „Srbija 2025“ predsednik Aleksandar Vučić naglasio da će za sistem obrazovanja biti izdvojeno 600 miliona evra, da će ta sredstva biti upotrebljena za dalju digitalizaciju i dostupnost interneta svakom učeniku i svakoj osnovnoj školi. Naime, ovim planom „Srbija 2025“ predviđeno je da ta sredstva budu uložena u digitalizaciju 30.000 učionica, znači, u digitalizaciju na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Takođe, želim da naglasim da je predstavljajući svoj program „Srbija 2025“, predsednik Aleksandar Vučić, a tiče se domena obrazovanja, naveo da će 90 miliona biti utrošeno, odnosno upotrebljeno za veštačku inteligenciju, jer naravno, hvatanje u korak sa industrijskom revolucijom 4.0. od izuzetne je važnosti za uspešan prosperitet, za napredak, za ekonomski razvoj, za bolji životni standard svakog građanina Republike Srbije.

Predsednik Aleksandar Vučić, politika SNS, i naravno, politika Vlade i konkretno vašeg Ministarstva, imaju viziju razvoja Republike Srbije u svim segmentima, pa i u segmentima obrazovanja onako kako odgovara i učeniku i roditelju i prosvetnom radniku i poslodavcu i celokupnoj Srbiji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, odlukom Vlade Republike Srbije od 30. maja 2019. godine, grad Leskovac je sedište Akademije strukovnih studija južna Srbija, koji čini Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Visoko poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija Prokuplje, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Gnjilane, sa privremenim sedištem u Bujanovcu i Visoko-tehnološka umetnička škola strukovnih studija Leskovac.

Svojim dosadašnjim radom visoke škole u Leskovcu stekle su reputaciju savremenih i visokoprofesionalnih ustanova sa stručnim nastavnim kadrom i modernim obrazovnim procesom. Dokaz tome je i da su studijski programi Visoke poslovne škole strukovnih studija usklađeni sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine i da su već pratili koncept dualnog obrazovanja kroz obavljanje praktičnog dela obrazovanja u zemlji i inostranstvu, pre svega u zemljama EU, i da im mnogi poslodavci nude mogućnost zapošljavanja još u toku studija, zbog čega ova škola, a sad i Akademija, su privlačne studentima iz užeg i šireg regiona.

Kao preduslov za realizaciju dualnog modela studija zakon propisuje obrazovanje mreže poslodavca sa kojima visokoškolska ustanova sarađuje, a koji imaju potrebu za kadrovima koje ta visokoškolska ustanova obrazuje.

Visoka škola strukovnih studija u Leskovcu je među prvim formirala Savet poslodavaca 27. januara 2018. godine, putem koga poslodavci mogu da utiču na vrstu i kvalitet studijskog programa.

Zato sa pravom možemo da očekujemo da su ovo već postavljeni dobri temelji za implementaciju ovog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član 2. ovog zakona govori o tome pod kojim uslovima deca stranih državljana, lica bez državljanstva i tražioci državljanstva uče srpski jezik kao strani jezik ukoliko ga ne znaju. I tu je zakon dodao ovaj stav, što je u redu.

Međutim, ja sam mojim amandmanom tražio da se ove stvari malo bolje i jasnije preciziraju. Zbog čega? Pa, imamo situaciju da je veliki broj lica bez državljanstva, tražioca državljanstva srpske, a i drugih nacionalnosti, da je srpski jezik njihov maternji jezik. To isto mora da se navede i precizira u zakonu. Onda je sasvim bespotrebno da se kod ovih lica smatra da im je srpski strani jezik, kad je on maternji.

Znači, nije u pitanju samo kad su ljudi srpske nacionalnosti, nego znamo da ima mnogo ljudi i drugih nacionalnosti čiji je jezik srpski jezik maternji. Oni ga danas mogu zvati i ovako i onako i bošnjački i hrvatski i crnogorski itd, ali svi znamo da je to u osnovi srpski jezik i da taj jezik razumeju.

Dakle, ova stvar treba da bude predviđena zakonom kako ne bi bilo nikakvih nedoumica i, pre svega, kako bi se tim ljudima izašlo u susret kod izučavanja ovog jezika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovom predloženom izmenom člana 73. osnovnog zakona precizirano je polaganje razrednog ispita u skladu sa posebnim zakonima, budući da je posebnim zakonima koji uređuju osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje polaganje ispita već uređeno.

Međutim, mi smatramo da ova vaša formulacija, da je nedovoljna i da je potrebno dodatno precizirati i da pored usklađivanja sa posebnim zakonima, ovu oblast treba precizirati i uskladiti sa odgovarajućim pravilnicima.

Zakon bez odgovarajućih pravilnika predstavlja samo mrtvo slovo na papiru.

Ovo je posebno vidljivo u jednoj ovako osetljivoj oblasti. Mi zato smatramo da polaganje razrednog ispita mora biti jasno i precizno definisano i da je naša amandmanska intervencija kojom se posebno u zakonskom tekstu naglašava da polaganje razrednog ispita je, u skladu sa posebnim zakonima i odgovarajućim pravilnicima, preciznije i sveobuhvatnije i da ovakvo rešenje doprinosi poboljšanju same primene zakona i otklanjanju svih nejasnoća i mogućih propusta, kao i bilo kakvih zloupotreba tokom same primene. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja odnosi se na član 96. ovog zakona i on govori o stranim ustanovama koje na području Republike Srbije vrše, odnosno deo su sistema obrazovanja i vaspitanja.

Stav 1. ovog zakona kaže ko može da osnuje i ko može da ima tu ustanovu. Član 2. propisuje uslove, odnosno ispunjenost uslova. Vi ste Predlogom zakona predložili da se brišu reči: „verifikacija ustanove“. Pa, kažete da umesto „verifikacije“ stoji „odobrenje za rad“ ali pre toga se kaže: „Stručna ustanova mora da ispunjava uslove za osnivanje, početak rada, obavljanje delatnosti, odnosno dobije rešenje o odobrenju za rad od strane Ministarstva“. Mi smo predložili tu jednu malu izmenu umesto „verifikacija ustanove“ – „odobrenju za određeni rad“ i onda tu ne bi bilo ni tih nejasnoća, ni gramatičkih nepravilnosti.

Gospodine ministre, moramo vam reći, ne možemo na blanko da vam verujemo, uvođenjem ovog jedinstvenog obrazovnog broja, ukoliko to bude imalo smisla na onakav način na koji mi vidimo i očekujemo da to tako bude, znači da neko prilikom upisa u predškolsku ustanovu dobija svoj jedinstven obrazovni broj i onda da on njega prati kao što je jedinstven matični broj, prati ga za sve vreme njegovog školovanja. Ako bi to u praksi zaista bilo tako, onda nam se ne bi moglo desiti da se preuzimaju diplome od visokoškolskih ustanova, preuzimaju, kupuju ili neko nekom poklanja za rođendan npr, da to bude na parkingu Sava Centra ili na nekom drugom mestu, onda bi zaista morao da se pokaže određeni nivo znanja i obrazovanja.

Vi sada, kao državnih sekretara, ne kažem u vašem Ministarstvu, nego u Vladi Republike Srbije postoje ljudi za koje mi znamo da su pre ne znam ni ja koliko godina, 10 ili 15 godina, bili ljudi sa završenim zanatom. Oni sada nose najprestižnije titule doktora, profesora, docenti, vanredni, redovni profesori. Neki su odlazili na Sokolac da polažu, neki su možda čak, gospodine Mirčiću, i u Novom Sadu, u Beogradu, mi tačno ne znamo, ali to je za obrazovni sistem Republike Srbije ponižavajuće i nije problem kad bi on imao tu diplomu i kad o njoj ne bi pričao. To ne bi moglo da prouzrokuje neku štetu. Možda bi lečilo neku sujetu tog konkretnog pojedinca, ali oni vrlo često nađu svoje mesto u javnim preduzećima, u državnim organima, e to nije dobro nikako. Vi znate da takvi postoje i vi i mi zajedno ukazujući vam na određene i konkretne probleme moramo da se izborimo protiv toga. Hvala.