Dvadeset drugo vanredno zasedanje , 08.02.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Sada ćemo doći na taj amandman, koji ispravlja ovo o čemu ste diskutovali.
Na član 1. amandman je podneo...
(Nataša Mihailović Vacić: Replika. Vrlo kratko.)
Da vam kažem, da, jeste vi podneli amandman, daću vam u okviru amandmana zato što mišljenje je ovo bilo, a ne nešto što se uklapa u repliku.
Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Nataša Mihailović Vacić

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala.

Da, u sastavu je amandmana i direktno me koleginica prozvala, pa mi samo nije jasno kako da razumem ovu diskusiju. Da li je to podrška svemu onome o čemu sam govorila?

E, pa da. Dobro. U redu je. Samo toliko.

Hvala, predsednice.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta po ovom amandmanu.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo podnosili, takođe amandmane i na ovaj i na sledeći član, ali upravo amandman o kojem je sad koleginica govorila tu jeste istaknut problem, ali mi smo ponudili rešenje.

Znate, u Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ne postoji nadležnost koja pokušava ovim zakonom da se da tim savetima. Jednostavno, ne možemo donositi zakon koji je u koliziji sa tim, da kažem, osnovnim zakonom koji se bavi nacionalnim manjinama.

Osim toga, postoje i nacionalne manjine u Srbiji koje će možda hteti da učestvuju na izborima, a nisu učestvovale u izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Ko će onda njima dati potvrdu da oni zaista predstavljaju svoju nacionalnu manjinu? Recimo, Česi kojih ima dosta u okolini Bele crkve su se tada izjasnili da ne žele iz nekih svojih razloga da učestvuju i oni nemaju nacionalni savet, a možda će hteti da učestvuju u izborima za Narodnu skupštinu.

Na osnovu čega će oni to da urade? Ne možemo ni RIK da dajemo nadležnost koju oni već nemaju. Kada počne, kada se raspišu izbori i kada počne taj izborni ciklus onda nikako nema mesta da se bilo kakvim uverenjima, potvrdama, u izborni ciklus uključuju nacionalni saveti, osim što, naravno, sve političke stranke i stranke nacionalnih manjina i one koje to nisu mogu da izlaze na izbore, mogu da se kandiduju, ukoliko ispunjavaju uslove, ukoliko obezbede 10.000 overenih potpisa i tu od dana potpisivanja izbora se gubi to što vi pokušavate ovim zakonom da nametnete kao obavezu i RIK i nacionalnim savetima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo da podsetim sve da govorimo o zakonu koji se odnosi na izbor narodnih poslanika. To nam je materija. Lokalni su treća tačka. Bilo je diskusija.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Muamer Zukorlić i Prof. dr Jahja Fehratović.
Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.
Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.

Želim da se zahvalim i predlagačima ovog zakona koji su imali razumevanja za to da na ovim izborima autentične partije predstavnika nacionalnih manjina moraju imati jednaku šansu i da se ovim našim amandmanom otklanja mogućnost da to bude sprečeno zahvaljujući nacionalnim savetima koji jesu politizovana tela i kojima, u najčešćem broju slučajeva, a uglavnom u Bošnjačkom nacionalnom veću to je jeste konstanta. Odlučuju o tome oni koji su neprijateljski raspoloženi prema bošnjačkim nacionalnim partijama koje žele da izlaze na ove izbore i koji su već najavili neku vrstu bojkota.

Bilo bi zaista otežano da nacionalne partije nacionalnih zajednica, a posebno Bošnjaka, imaju svoj autentične liste i svoje predstavnike.

Takođe, ovim našim amandmanom regulisano je da RIK može zatražiti mišljenje nacionalnog saveta, a ne mora, i u onim slučajevima kada ona dobije dojam da je takvo mišljenje neophodno kako bi se neka lista mogla smatrati listom nacionalne zajednice.

Ovim su, takođe otvorena vrata svim nacionalnim partijama, nacionalnim zajednicama da mogu učestvovati u ravnopravnoj predizbornoj, izbornoj utrci da se mogu zalagati za ostvarenje prava svoje nacionalne zajednice i da na taj način najbolje reprezentiraju potrebe svojih građana i da se bore za njihova kolektivna i individualna prava.

Vrlo smo zadovoljni što je ovaj amandman postao sastavni deo zakona i time će u svakom smislu moći da se otvori put da većina autentičnih političkih partija nacionalnih zajednica imaju svoje autentične predstavnike u parlamentu i da na taj način najbolje zastupaju interese svojih građana.

U svoje lično ime i u ime akademika, Muamera Zukorlića, zaista želim da iskažem zadovljstvo i još jednom zahvalnost svima koji su doprineli da se na ovaj način političke partije nacionalnih zajednica tretiraju ravnopravno i da imaju ravnopravne mogućnosti da uđu u izbornu trku sa punim kapacitetom i bez ovih otežavajućih okolnosti kojima su bile zabrinute kada je bio osnovni predlog zakona pred nama.

Hvala.

(Nataša Mihajlović Vacić: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Nataša, vaša grupa je potrošila vreme. Samo može Branislav Jovanović, predsednik grupe i zamenik, odnosno zamenica predsednika grupe. Ivan Bauer je potrošio vreme grupe.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Fatmir Hasani i zajedno Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nemanja Radojević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman, sa ispravkom podnela je narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, u cilju sprečavanja bilo kakvih mogućih zloupotreba kada je u pitanju učešće nacionalnih manjina u izbornom procesu mi smo i u ovom Predlogu zakona, a i kod Predloga zakona o lokalnim izborima morali intervenišemo.

Naime, o tome da li neka izborna lista, odnosno podnosilac izborne liste ima položaj stranke nacionalne manjine odlučuje RIK posebnim rešenjem pri proglašenju liste, a na osnovu potvrde koju podnosiocu izborne liste izdaje ministarstvo koje je nadležno za upis u Registar političkih partija.

Poznato je da se mi kao stranka zalažemo za zaštitu prava i sloboda nacionalnih manjina kada su u pitanju njihova zagarantovana prava i mi smatramo da je ministarstvo to koje je nadležno da izdaje potvrde, a ne nacionalni saveti, kako je ovde predloženo, u čijoj nadležnosti to nije.

Kao što piše u obrazloženju ovog amandmana, ministarstvo prilikom registracije vodi računa o upisu manjinskih stranaka i njihovo uverenje je jedino merodavno za utvrđivanje da li neka politička stranka ima položaj nacionalne manjine ili nema.

Kao što sam rekla da smo uvek bili za zaštitu prava nacionalnih manjina i našim listama je uvek bilo pripadnika nacionalnih manjina, međutim, ukoliko žele samostalno da izađu na izbore, mi insistiramo da svaka manjinska stranka u svom nazivu ima i naziv nacionalne manjine, kao i da na svakoj stranačkoj listi mora biti najmanje dve trećine pripadnika nacionalnih manjina, jer smo svedoci da je u prethodim izbornim ciklusima bilo mnogo zloupotreba, pa su se na manjinskim listama uglavnom nalazili pripadnici većinskog naroda. Zato vas još jednom pozivamo da prihvatite ovaj amandman, jer je ovo jedini način da se spreče sve moguće zloupotrebe. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na člana 2. amandman je podneo narodni poslanik Žika Gojković.
Da li želi reč? Nije tu.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li on želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li vi želite reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada se govori o ovom Predlogu izmena i dopuna zakona, u javnosti se stiče utisak da je ovo milostinja koju dodeljuje vladajuća koalicija. Prosto, ne može čovek da se otrgne tom utisku da, eto, dobra je volja vladajuće koalicije da smanji cenzus na 3%, pa omogućila je mnogim političim partijama i radi što veće pokrivenosti sa političkim partijama, odnosno razlikama da to bude prisutno i u parlamentu, ali ono što se ovde akcentuje to je da se pojedini poslanici iz SNS direktno obraćaju nama srpskim radikalima da je to zbog nas, pa čak ni 1% nama ne bi bilo dovoljno.

Ne razumem uopšte otkud tolika brika za srpskim radikalima? Da li je to zato što vas ovi sa zapada ponovo počeše prozivati radikalima? Da li vam to smeta? Da li vam to neki problem pravi? Nemojte vi da brinete, mi se ne stidimo toga naziva, a vi ne možete da se otkačite tog.

Kako će izgledati parlament, ko će preći cenzus, ko neće, pa to će građani Srbije da odluče, ali ima nešto što je veoma indikativno i što je kontinuitet, a to je da se ponašate tako kao da je pravo nacionalnih manjina vaša lična imovina, pa vi nekoj nacionalnoj manjini dajete veće pravo, a nekoj manje. Tako je Boris Tadić radio. Kada mu je bilo po volji SVM, on ima sve benefite, kad nije, onda on Demokratskoj zajednici vojvođanskih Mađara. Pa, ne može se tako u politici.

Vi ovde prihvate amandman koji je predložio SVM. To je bukvalno pijačarina. Nije zasnovana na nečemu što je logika stvari. Nemojte da se igrate sa tim. Treba da bude i kada je u pitanju izbor narodnih poslanika i kada je u pitanju izbor odbornika. Treba da bude nešto što je prihvatljivo za većinu političkih partija, a vi ovde, jednostavno, sad vam odgovara neki koalicioni partner, koji bi eventualno bio reprezent volje nacionalnih manjina, vi odmah dajete sve benefite.

Razmišljajte kakve će to eventualno komplikacije da izazove u funkcionisanje i parlament, a i na lokalnom i na pokrajinskom i na republičkom nivou, i mi srpski radikali samo upozoravamo da nije ovo nešto što je proisteklo iz dobronamernosti ili humanitarnosti, nego nešto što je nametnulo realno razmišljanje o političkoj situaciji u Srbiji i kad već govorite o nekoj objektivnosti, a trebali ste da budete objektivni kada su vas ovi iz Evrope stiskali, pritiskali, pa ste prihvatili sve onako, šta su vam sve god predložili, pa imate neke nelogičnosti u tim prihvaćenim predlozima koje ne možete da sprovedete.