Deveto vanredno zasedanje, 22.09.2012.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveto vanredno zasedanje

5. dan rada

22.09.2012

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

 • TAGOVI

 • Deveto vanredno zasedanje (2012)
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o akcizama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o duvanu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o fiskalnim kasama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o republičkim administrativnim taksama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o turizmu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o privatizaciji (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o hemikalijama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o vodama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o javnim putevima (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o stočarstvu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o sudskim taksama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o šumama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o vanrednim situacijama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o vazdušnom saobraćaju (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o veterinarstvu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o vinu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o energetici (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o budžetskom sistemu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (pojedinosti) (2012)
 • OBRAĆANJA

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Narodni poslanik Dejan Rajčić. Izvolite.
  ...
  Nova Srbija

  Dejan Rajčić

  Nova Srbija
  Poštovano predsedništvo, postavio bih jedno pitanje – da li se posle prihvaćenog amandmana od strane ovlašćenog ministra može i dalje raspravljati i diskutovati o tom istom amandmanu? Pošto vidimo da je ministar prihvatio, ne znam zbog čega smo nastavili dalju diskusiju. Ako već jesmo, onda da se na kratko opet vratim na amandman koji je podneo gospodin Rističević.
  Mislim da je ministar Dinkić pogrešno shvatio intenciju amandmana koji je podneo gospodin Rističević i koja nije išla u smislu koji sud je nadležan za vođenje postupka prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Intencija amandmana je bila u cilju utvrđivanja individualne odgovornosti postupajućeg inspektora koji vodi postupak protiv nekog pravnog lica. Tu je početak i kraj pitanja – šta se dešava sa onim inspektorom, u praksi imamo puno slučajeva, o tome mogu sigurno i mnogi poslanici da govore na osnovu ličnih iskustava, kada postupajući inspektor obojen nekom ideološkom, partijskom ili nekom drugom osnovom tendenciozno nastupa u cilju utvrđivanja prekršaja, odnosno krivice privrednika, subjekta koji je predmet kontrole. Molim ministra da se ponovo vratimo na amandman gospodina Rističevića i utvrđivanja individualne odgovornosti postupajućeg inspektora u slučaju da njegov nalaz, njegov zapisnik padne sutradan pred sudom, nebitno kojim, da li prekršajnim, da li osnovnim ili višim. Hvala.

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Gospodine Mikoviću, po kom osnovu? Izvolite.

  Srđan Miković

  Demokratska stranka
  Po članovima 27.  i 106. Poslovnika. Činjenica je da ste vi počeli da raspravljate o amandmanu koji sam ja podneo, zatim pomenuli ste sledeći amandman.
  Da bi se govornik vratio na amandman o kojem je pre toga završena rasprava o njemu. Niste ga ni na koji način opomenuli u pogledu toga, a činjenica je da sve do trenutka dok amandman ne postane sastavni deo teksta, aposlutno je otvorena mogućnost rasprave svih i obrazlaganja zašto neki amandman treba prihvatiti. U svakom slučaju, da je u međuvremenu stiglo pozitivno mišljenje Vlade, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo se izjasnio da je amandman pravno moguć, znači u
  skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, da je do današnjeg dana Odbor za finansije prihvatio amandman ne bi se pojavljivala potreba da ja diskutujem i da trošim 5-6 minuta u pogledu ovoga, niti da se tri puta javljam što za replike, što za ukazivanje na povrede Poslovnika. Znači, u svakom slučaju predlažem da kada pređemo na sledeći amandman, onda više ne možemo da se vraćamo na prethodni koji je razmatran u proceduri.

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Svakako se slažem sa vama da treba da se krene dalje. Rasprava se još uvek vodila po amandmanu koji ste vi podneli. Moram da prihvatim svakog govornika ko god se prijavio za reč, a potpuno ste u pravu da treba da krenemo dalje i u tom smislu ćemo i krenuti.
  Dragan Tomić, po kom osnovu? Po amandmanu.

  Dragan Tomić

  Moram da kažem da kada je u pitanju ova materija imam poprilično iskustva i dugi niz godina sam operativno radio na ovim poslovima. Mislim da se u ovih 20 godina predaleko otišlo od nečega što je ovlašćenje direktora poreske uprave i da su oni svedeni na činovnike čija su ovlašćenja da prebrojavaju zaposlene radnike, da vode računa o radnom vremenu, a da siva zona oko njih leti kako ona hoće, odnosno da poreski policajci, inspektori imaju popriličnu slobodu, za koju bih ja rekao, kada je u pitanju ova vrsta delatnosti, da tu nema nikakve slobode, posle jedne koordinacije i dogovora oko svega. U nekim vremenima kada sam ja počinjao na mestu direktora poreske uprave oni su bili savetnici generalnog direktora Republičke uprave javnih prihoda. Njihov značaj u vršenju funkcije podignut je na taj nivo da ni ministri, ni bilo ko nije mogao da interveniše kad je u pitanju da siva zona, odnosno transport roba.

  U ovom trenutku prokomentarisali smo i rekli da je ovo jedan sličan trenutak u kojem se ta siva zona podigla poprilično i da se van poreskog obuhvata nalaze brojni oblici koji direktno nanose štetu, smanjuju prihode državi, a onda raspravljamo o deficitu. Moram da kažem da su ljudi koji rade u tim organima, po meni, izuzetno pošteni.

  Prvo, za ovih dvadesetak godina koliko traje ova tranzicija, to je služba u kojoj je najmanji broj ljudi došao u situaciju da bude izložen i progonu i bilo kojim drugim merama. Mislim da je u zadnjih četiri, pet godina došlo do toga da se uloga direktora u poreskim upravama još više smanjila, da su postali direktno vezani za koalicione kapacitete na lokalu. Zna se ko je iza koje firme stajao, odnosno koja politička partija je bila u bloku. U te se nije ulazilo. Mislim da je ovaj obim ovlašćenja i način izbora u ovom trenutku mali.

  Ovo mogu da prihvatim kao jednu nameru da u vremenu koje sledi prema nama, koji ide prema nama, da na jedan ozbiljniji način tretiramo sistem rukovođenja, način organizacije poreske uprave i posebno ljudi koji imaju ta posebna ovlašćenja. Kada bude došao budžet da ponovo tu temu vratimo, ali na jedan suptilniji način, jer to je čini mi se najznačajnija oblast i sistem. Imamo raspoređeno da nam nešto rade tržišni i finansijski policajci, poreska policija, Odsek za privredni kriminal. Formirali smo neki UBPOK. Sve to treba po istom tragu, rezultata nema. Tako da u tim licima koje vode poreske uprave treba pronaći ozbiljniji model nezavisnosti. Mislim da konkurs sam po sebi neće pružiti tu nezavisnost. Razumem zašto ova gospoda iz DS, koji su mahom svuda vukli kockice kao figure u šahu, svuda se nalaze njihovi ljudi. Zna se gde se ne sme ući. To je opšte poznata činjenica u svim poreskim upravama.

  Ovaj trenutak tretiram kao jedan pokušaj da se krene u pravcu ozbiljnije reforme poreske uprave da bismo došli do nečega što je zaštita integriteta zaposlenih u poreskim upravama, ozbiljniji način tretiranja njihovih zarada. Ima mnogo stvari koje su dobro urađene. Znači, možda u nekom tehnološkom smislu pripremljene, ali nisu dobile onu snagu i energiju koju moraju da imaju u smislu efikasnosti, nezavisnosti i zaštite državnih interesa u brojnim zakonima koji se nalaze pred njima i koji su obavezni da primenjuju. Hvala.

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Hvala.

  Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 32.

  Vlada je prihvatila amandman, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatuje da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 33.

  Vlada je prihvatila amandman, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatuje da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona  o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost podneli narodni poslanici: Janko Veselinović, Milica Vojić-Marković, Marijan Rističević, Srđan Miković, Judita Popović, Ivan Andrić i Kenan Hajderević i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o amandmanima narodnih poslanika.

  Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

  Grupa od 13 narodnih poslanika poslaničke grupe URS – Mlađan Dinkić pisanim putem 18. septembra 2012. godine povukla je amandman kojim je predložila da se posle člana 45. dodaju članovi 45a i 45b.

  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Janko Veselinović.

  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

  Da li neko želi reč? (Da.)

  Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.
  ...
  Demokratska stranka

  Janko Veselinović

  Demokratska stranka
  Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, ovaj član pokazuje šta je nova Vlada, odnosno nova vladajuća koalicija obećala, a šta čini. Naime, da bi poslanicima u Skupštini i onima koji prate ovaj prenos bilo jasno, reč je o članu zakona koji se menja, kojim se poreska stopa, osnovna poreska stopa sa 18 povećava na 20%. Dakle, PDV, u narodu poznat, se povećava sa 18 na 20%. Od dana kada ovaj zakon bude usvojen cene proizvoda, mogli bismo reći, od igle do lokomotive biće veće za 2%. Istina, tu nije obuhvaćena hrana, ali hrana je, kao što znamo, već poskupela ili je nema na rafovima za onu koja nije poskupela.
  Predsedavajuća, molim vas, koristiću i vreme poslaničke grupe, tako da kada prekoračim vreme ne morate me prekidati.
  Dakle, od načela socijalne pravde, poruke ili slogana – nema stezanja kajša, koju smo i pre neki dan čuli od premijera, raspodeliti teret na bogate, odnosno raspodeliti teret prema mogućnostima građana, a rasteretiti siromašne, nema ništa.
  U ovih 45 dana, koliko Vlada vlada, predlaže i verovatno usvaja, ako predsednik pre toga ne odleti u Njujork, zakon kojim građanima steže kaiš. Zbog toga, molite boga da predsednik ostane u Njujorku što duže, jer ćete do tada moći da kupite proizvode po nešto nižim cenama.
  Kaže se u obrazloženjima koje čujemo ovih dana da neće poskupeti hrana. Rekao sam da je ona već poskupela. Znači li to da siromašnim građanima ne treba sapun, da ne treba da peru ruke, da ne treba da peru veš, da ne treba da peru zube, jer će pasta za zube poskupeti i svi drugi proizvodi? Gospodo, ne živimo u 12. veku. Građani već oskudevaju i imaju poteškoće da sastave kraj s krajem. Da li je ovo socijalno odgovorna Vlada? Da li povećanje PDV sa 18 na 20% znači da je ovo socijalno odgovorna Vlada?
  Imao bih razumevanja zaista, nije nikakva demagogija, da ste vi ukupan budžetski deficit zadržali makar na istom nivou kakav je bio predviđen u planu prethodne Vlade, čiji ste takođe bili član. Međutim, vi ste rashode Vlade, odnosno države povećali. Ovo što će građani stezanjem kaiša morati da uštede ide na ono što je neki dan prvi potpredsednik Vlade, i šta ne već, pošto ne mogu sve njegove funkcije da pobrojim, rekao da je puno rotacionih svetala u ovoj Srbiji. Tako je, puno je rotacionih svetala, ali ovaj PDV, povećanje PDV delom ide i na ta rotaciona svetla. Niste srezali rashodnu stranu onoliko koliko je ona mogla da se smanji.
  Dakle, zaista DS nema problema u tome, ni poslanici DS da podrže i podržaće one zakone iz ovog seta zakona koji imaju određenog smisla i koji imaju adekvatno obrazloženje. Ovde nam niste dali adekvatno obrazloženje. Pored toga, ovaj član zakona je rezultat partizacije, rezultat namere da se namire svi u ovoj koaliciji, koja nije mala, rezultat činjenice da se postavljaju novi partijski direktori, da broj činovnika neće biti smanjen. I sami kažete – ukinućemo agencije, a nećemo smanjiti broj zaposlenih. Šta onda radite? Znači, ti ljudi umesto da rade posao za koji su stručni, radiće neki drugi posao, možda čistiti ambroziju, kao što su radili u nekim mestima u Srbiji, podsetite mi u kojim mestima je to bilo, ili će sedeti besposleni.
  Ukidate Fond za zaštitu životne sredine …

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Gospodine Veselinoviću, molim vas da se vratite na temu.
  ...
  Demokratska stranka

  Janko Veselinović

  Demokratska stranka
  Predsedavajuća, zaista mislim da sam na temi. Sem toga, trošim vreme poslaničke grupe.