Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
Da li neko želi reč?
Kolega Babić ima reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vlado Babić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani predsedavajući, cenjeni gospodine ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u članu 2. stav 1. Predloga zakona dodaje se tačka 18) koja glasi: „Efikasnost planiranja – planiranje u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj medicinskih centara“. Ovim amandmanom se definišu osnovni pojmovi Predloga zakona.

U okviru efikasnosti planiranja danas ću govoriti o medicini rada. Medicina rada je jedna grana medicina koja svakodnevno donosi svež novac, a uz to ima minimalne troškove. Somborska medicina rada oko 100.000 dinara donosi dnevno u kasu doma zdravlja.

Cilj izrade, donošenja i usvajanja strategije medicine rada je da se omogući specifična zdravstvena zaštita radno aktivnog stanovništva. Očuvanje i unapređenje zdravlja radno aktivne populacije ostvaruje se kroz implementaciju adekvatnog koncepta delatnosti medicine rada i organi delatnosti medicine rada i organizacijom službe koje obezbeđuju najviši mogući nivo zaštite zdravlja na radu za sve radnike.

Osnovna strategija službe medicine rada je poboljšanje njenog sadržaja i njene aktivnosti. Aktivnosti i ciljevi službe medicine rada će se odnositi na sve aspekte zdravlja, i to: na primarnu prevenciju povreda na radu, profesionalne bolesti i bolesti vezane za rad, zaštitu zdravlja svakog zaposlenog i rano otkrivanje bolesti koje ugrožavaju kako radnu sposobnost, tako i kvalitet života, zatim promociju zdravlja na radnom mestu, obezbeđivanje dostupnosti, tj. princip medicine rada za sve zaposlene, naročito za vulnerabilne grupe, sektor visokih rizika i za zaposlene u malim i srednjim preduzećima, poljoprivredi, koji su do sada malo bili obuhvaćeni, a potrebno je uključivanje specijalista medicine rada u timove za izradu i dopunu akta o proceni rizika po zdravlje na radnom mestu.

Da bi se ostvarili planirani ciljevi službe medicine rada neophodno je obezbediti sledeće aktivnosti: 1) prethodni pregledi za sva radna mesta sa posebnim osvrtom na radna mesta sa povećanim rizikom, 2) redovni periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom za zdravlje, 3) vanredni periodični pregledi odnose se na izmene u zdravstvenom stanju koje utiču na bezbednost obavljanja posla, 4) ciljani pregledi odnose se na specifične štetnosti i 5) sistematski pregledi svih zaposlenih, bez obzira na radno mesto. Potrebno je izvršiti i promociju zdravlja pre svega na radnom mestu, i to upoznavanjem radnika sa profesionalnim štetnostima, njihovim rizicima po zdravlje i mogućnosti otklanjanja istih sa aspekta korišćenja ličnih zaštitnih sredstava i sprovođenja osnovnih higijenskih principa pri radu.

Promocija zdravlja treba da se odnosi na prevenciju nezaraznih bolesti promovišući zdravu ishranu i fizičku aktivnost među radnicima i mentalno zdravlje na radu, kao i redovan obilazak preduzeća radi uvida u uslove rada i radne sredine, zatim, organizovanje kurseva za obuku u pružanju prve pomoći, kontinuiranu edukaciju kadrova službe medicine rada da bi mogla da odgovori na zahteve koje nameću nove tehnologije i stari modeli koji danas nisu korišćeni, kontinuiranu nabavku nove opreme neophodne su aktivnosti službe medicine rada i povezivanje u jedinstven informacioni sistem. Moram da kažem da specijaliste medicine rada u Somboru nisu ugovoreni, što je jedan od problema.

Svakako da je cilj službe medicine rada i uključivanje u sistem javnog zdravlja. Da bi sve navedene aktivnosti bile dostupne radnicima, služba medicine rada mora da bude posrednih između poslodavca i radnika, tj. mora da se ostvari potpuna saradnja sa poslodavcem sklapajući ugovore o pružanju usluga medicine rada.

Osim saradnje sa poslodavcem radi kontrole sprovođenja bezbednosti i zaštite na radu neophodna je i saradnja sa inspekcijom rada. Briga za zdravlje radnika ne sme biti isključivo u nadležnosti poslodavca, već i država kroz svoje institucije mora da nosi deo odgovornosti. Zaštita zdravlja radnika ultimativno mora da bude jednako dostupna svima i tu država mora da ima najveću ulogu.

Osim navedenih aktivnosti, cilj službe medicine rada je da u skladu sa doktrinarnim stavovima i zakonskom regulativom vrši zdravstvene preglede radi izdavanja lekarskih uverenja za razne potrebe, kao što su: lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima, za upis u srednju školu i fakultet, za boravak u domu, za usvajanje deteta, za starateljstvo, hraniteljstvo, za boravak u zemlji, i drugo.

U danu za glasanje SNS će podržati ovaj zakon. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog sata. Sa radom nastavljamo u 15.05 časova.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo nastavljamo sa radom.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ministre Đorđeviću, kolege poslanici, građani Srbije, želela bih da predložim amandmanom na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije ukažem jasno koliki značaj on ima zahvaljujući principima efikasnosti i odgovornosti za obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije u domenu privrednog rasta.

Reformom državne uprave i njenom racionalnošću i efikasnošću stiče se uslov za sveukupni ekonomski i privredni razvoj. Državna uprava mora da bude podrška građanima i privrednim subjektima, a ne balans i kočnica razvoju. Za tako nešto potrebna nam je profesionalna uprava koju čine stručni i odgovorni službenici.

Zahvaljujući setu zakona tako nešto će biti moguće. Nastavak te politike je ovaj zakon koji na dugoročan i realan način postavlja državne ciljeve pre svega ne bi li dostigli zacrtane ekonomske vrednosti neophodne za bolji život svih naših građana. Kako se dobro organizovana i efikasna državna uprava višestruko isplati građanima možemo videti na primeru moje opštine Rakovica. Birajući mudro svoju opštinsku i gradsku vlast, građani su izabrali asfaltiranje ulica umesto prazne opštinske kase, izabrali su obnovljene škole umesto nameštenih tendera, izgradnju vodovodne mreže umesto praznih obećanja. Dok su drugi obećavali sadašnja vlast na opštini Rakovica gradi.

Rekla bih još ovo o Predlogu zakona, ovim amandmanom sam istakla efikasnost planiranja koju mi je i sam zakonodavac usadio u odredbe zakona ne bi li državna uprava bila oslonac celokupnoj privredi i društvu. Zamolila bih kolege poslanike da razmotre moj amandman i da u danu za glasanje pruže podršku usvajanju poboljšanog teksta zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima kolega Filipović.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, sve možete da nadoknadite u životu osim izgubljenog vremena. Srpska napredna stranka od 2012. godine se trudi da nadoknadimo sve ono što je propušteno, sve ono što je loše urađeno u nekom prethodnom periodu, da ispravimo sve greške koje su pravljene i u mnogome smo u tome i uspeli. Prvo, kroz finansijsku stabilizaciju, kroz mnoge uštede koje smo napravili, onda smo uspeli da zaposlimo ljude, da otvorimo brojne fabrike. Iza svega toga stoji ono o čemu sam juče govorio, a to je plan, plan jasan, vizija da znamo šta želimo, kuda želimo i kako želimo da naše društvo izgleda u narednom periodu.

Zato sam i podneo ovaj amandman želeći da pomognem, da poboljšamo i da podržim Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije. Plan i ideja ono što ima SNS i to se vidi i daću to na primeru grada Beograda u kome živim.

Kada smo došli na vlast u Beogradu zatekli smo praznu kasu, zatekli smo urušen grad, upropašćeno sve. Sve je bilo prazno i pusto. Imali smo priliku da nastavimo onim putem kojim je išla DS, onim putem kojim je išla sadašnja opozicija.

Mi smo se opredelili za drugačiji put, za drugačiju ideju i da probamo da uradimo nešto u gradu Beogradu. Onda smo rekli, hajde da vidimo u kojim opštinama je potrebno šta uraditi, da pitamo naše građane, da razgovaramo sa njima. Na osnovu razgovora sa građanima, u komunikaciji sa građanima SNS i njeni čelni ljudi su napravili plan kuda i kako treba da se razvija grad Beograd u narednom periodu i to su građani ocenili 4. marta na izborima kada su dali ogromnu podršku listi SNS - Zato što volimo Beograd, na beogradskim izborima.

To je primer kako smo radili u gradu Beogradu u te četiri godine, plan gde ulažemo, kada i zašto. Svake godine u jednoj opštini rešimo jedan veliki problem. Ako svake godine budemo rešavali i nastavili dalje da u celoj Srbiji rešavamo jedan problem, mislim da će ovo društvo biti daleko bogatije i srećnije nego što je bilo u periodu od 2000. do 2012. godine i da ćemo svi zajedno moći da budemo mnogo zadovoljniji u budućnosti. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj zdravstva. Da bi građani mogli da koriste zdravstvene usluge i da na najbrži način stignu do zdravstvenih ustanova i putevi treba da budu adekvatni i kvalitetno odrađeni.

Zahvaljujem se Vladi Republike Srbije i ministarki Mihajlović za obećanu brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice i dalje do Republike Srpske koja će mnogo značiti za taj deo zapadne Srbije, a i za početak rekonstrukcije železničke pruge Šabac-Loznica-Brasina, pa sve do Republike Srpske. Time će se stvoriti uslovi za brži i lakši put, a samim tim i investitori će doći pre u taj deo naše Republike.

Prethodna vlada je uložila ogromna sredstva za sređivanje putne infrastrukture na teritoriji grada Loznice, zatim puta Loznica-Valjevo, Loznica-Mali Zvornik-LJubovija. Rekonstruisano je mnogo mostova oštećenih u katastrofalnim poplavama 2014. godine počev od mosta na Jadru u Draginjcu, pa osam mostova u opštini Krupanj. Preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u opštinu Krupanj je uloženo oko 150 miliona dinara počev od sanacije vodovoda, klizišta, izgradnje 29 stambenih objekata, novčane nadoknade za porušene objekte u vrednosti od 34.894.000 dinara, novčana pomoć za oštećene objekte u vrednosti od 133,2 miliona dinara, asfaltiran je put Krupanj-LJubovija u dužini od 17,8 km. Preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima sanirano je zagađenje Kostajničke reke, reke Korenite i Jadra, nastalo usled izlivanja jalovine sa deponija Rudnika Stolice u vrednosti od 220 miliona dinara. Sanirane su ambulante u Beloj Crkvi i u Mojkoviću, rekonstruisan Dom zdravlja Krupanj u vrednosti od 17.382.000 dinara. U objektima nekadašnje „Krupanjke“ otvoren je proizvodni pogon „DŽinsi“, zaposleno 150 radnika, zbrinuto više stotina porodica.

Sve ovo se desilo zahvaljujući angažovanju našeg predsednika, gospodina Aleksandra Vučića koji je nakon katastrofalnih poplava posetio Krupanj više od deset puta i bukvalno oživeo ovu opštinu koja je bila u totalnom sablasnom stanju. Zbog povoljnije privredne klime odliv stanovništva je smanjen, a broj nezaposlenih je manji od 2.000. U prošloj godini prvi put u opštini Krupanj rođeno je 25% više beba nego prethodne godine.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima kolega Sušec.