Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

7. dan rada

25.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Prihvatanjem ovog amandmana od strane predlagača, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 105. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada je prihvatila amandman.
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije nije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 106. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Vlada i nadležni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 106. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 108. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 108. amandman, sa ispravkom, podneli su zajedno narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada i nadležni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 110. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 110. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada i nadležni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste i amandman koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Pisanim putem amandmane su povukli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić na članove 1, 16, 22. i 25.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 161. stav 4. i 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je amandmane koji su zajedno podneli narodni poslanici Branislav Mihajlović, Ratko Jankov, Ana Stevanović, Branka Stamenković i Saša Radulović na član 5. stav 6, i član 15. stav 7, član 17. stav 5, član 21. stav 3, član 14, član 15. stav 4, član 16. i član 17. stav 4.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Ivković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Ivković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Sreto Perić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Prihvatanjem od strane predlagača, konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nikola Savić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podnei narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Konstatujem da je prihvatanjem ovog amandmana od strane ovlašćenog predstavnika predlagača amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Petar Jojić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Prihvatanjem amandmana od strane predlagača, konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni zajedno poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 30. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj nadležnog odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marina Ristić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Petar Jojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešlj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Despotović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 37. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 38. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 40. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marina Ristić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 41. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Petar Jojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 42. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 43. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 44. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 45. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 46. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 47. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 48. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 51. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 52. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 53. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 54. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 55. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 56. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Despotović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 57. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 58. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 59. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 60. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanil Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 61. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 62. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 63. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 64. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 65. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svima amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih Odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marina Ristić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Petar Jojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Despotović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 33. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je ovaj amandman, kao nepotpun.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa (član 163. stav 4. Poslovnika)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načeli i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih Odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Vlada i nadležni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući, neću vam oduzimati vreme obrazlaganjem amandmana.

Ovo je samo jedan od pokazatelja da opozicija non-stop ovde izmišlja da mi ovde pišemo nekakve fantomske amandmane. U prethodnoj seriji zakona imali smo takođe priliku da čujemo da je Vlada prihvatila izuzetan broj amandmana koje je podnela koleginica Rakić, neke amandmane koje sam podneo ja, čak neki amandmani koji su podneti i od strane članova opozicione strane.

Prema tome, ne postoje fantomski amandmani, postoji samo fantomska opozicija koja dođe u vreme ručka ili posle ručka da bi se slikala ovde. Pojede nešto o trošku građana Srbije i ode dalje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Vlada i nadležni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj nadležnog odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
51/3MG/IĆ
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i nadležni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 36. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na raspravu u pojedinostima po 8. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav. 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na raspravu u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnog Odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović .
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stavu 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 26. oktobar 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom.