Dvanaesto vanredno zasedanje , 27.06.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

3. dan rada

27.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici – niko nije dostavio.
Nastavljamo rad i prelazimo na načelni pretres o 3. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI
Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Branko Ružić i ministar Državne uprave i lokalne samouprave sa saradnicima.
Primili ste Predlog zakona koje je podnela Vlada, primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Pre otvaranja načelnog pretresa podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslenike grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe, srazmerno brojem narodnih poslanika i članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji.
Da li predstavnik predlagača Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave želi reč? (Da)
Reč ima Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Zahvaljujem predsedavajući.
Poštovano predsedništvo, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pred vama je Predlog zakona o komunalnoj miliciji, koji za osnovi cilj ima obrazovanje komunalne milicije u opštinama, ali naravno i dalje unapređenje njihovog rada u korist svih građana Republike Srbije.
Mogućnost da se komunalnoj miliciji uvede u opštinama utvrđene na osnovu ocena da su u dosadašnjem funkcionisanje opština uočene znatne poteškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i akata koji su u nadležnosti opštine.
Organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštini, pomoći će u otkrivanju, sprečavanju, prekršaja komunalnog reda, ali i preventivnom delovanju.
Na ovaj način opštine će moći u saradnji sa policijom da preuzmu odgovornost za komunalni i drugi red u opštini, a tako i za bezbedno i uređeno okruženje svojih stanovnika u lokalnim zajednicama.
Važno je napomenuti i drugi važni razlog za donošenje ovih izmena, a to je promena naziva ove službe. Naime, Zakonom o policiji utvrđeno je da pravo na upotrebu naziva „Policija“, ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.
Upravo ovo zahteva promenu više od polovine odredaba važećeg Zakona o komunalnoj policiji, jer je članom 77. Zakona o policiji usvojeno prošle godine i utvrđeno da se zakoni kojima su ustanovljeni organizacioni oblici koji u svom nazivu imaju reč „policija“ moraju uskladiti sa ovim zakonom u roku od tri godine od dana njegovog stupanja na snagu.
Zbog toga je pred vama predlog novog zakona, Zakona o komunalnoj miliciji, koji ne menja suštinski rešenja iz postojećeg zakona, ali ih svakako, znatno unapređuje i usklađuje sa novim propisima.
Dužan sam da pojasnim da smo imali i alternativno rešenje za naziv ove službe. Kada smo sagledali i uporednu praksu sa državama u okruženju, a to su komunalni redari. Ovaj naziv je odgovarajući za te države, imajući u vidu, da kod njih komunalni redari imaju ovlašćenja, skoro ili vrlo slična komunalnim inspektorima, međutim, da bismo dali pravi odgovor na pitanje – koji naziv je odgovarajući za ovu službu, morali smo da sagledamo ovlašćenja koja ona ima u skladu sa našim pozitivnim pravnim propisima.
Dosadašnji naziv komunalna policija je izveden na osnovu dela policijskih ovlašćenja koja primenjuju komunalni policajci - primena sredstava prinude, fizička snaga, lisice, sprej sa nadražujućim dejstvom i službena palica, što predstavlja suštinsku razliku u odnosu na primer inspektora ili neke druge službe koje postoje u opštinama i gradovima.
Budući da zadržavamo deo policijskih ovlašćenja, naziv službe bi trebalo da i dalje oslikava njihovu glavnu karakteristiku, tako da je predloženo da naziv bude komunalna milicija, koja kao istorijski ili tradicionalni termin ili naziv ukazuje upravo da ta policijska ovlašćenja jasnije pokazuje tu vezu ove službe sa građanima, jer suština je da to bude briga o tome da se život svakog čoveka odvija u određenom okruženju.
Imajući u vidu da je aktuelni zakon dozvoljavao gradovima da formiraju komunalnu policiju, opštine, odnose opštinske uprave tu mogućnost nisu imale, a zahtevi građana za unapređenje komunalnog reda kroz rad ovakve službe je pristizao iz svih delova Srbije, posebno u opštinama gde građani vide kako funkcioniše ova služba u gradu, a nisu bili u prilici da imaju u svojoj opštini.
Opštine će sada moći da obrazuju komunalnu miliciju ukoliko imaju finansijskog prostora i mogućnost da zaposle izvršioce. Takođe, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji ste izglasali ovde prošle godine, dve ili više opština će moći da obrazuju zajedničku komunalnu miliciju ili da povere obavljanje poslova susednom gradu koji već ima komunalnu miliciju.
Budući da komunalna policija, nakon usvajanja ovog zakon komunalna milicija, funkcioniše u gradu Beogradu već deset godina, ali naravno i u ostalim gradovima, smatram neophodnim zbog građana da predstavim efekte njihovog rada po zajednicu.
Komunalna policija grada Beograda je prirodno najveća služba u Srbiji, pa je indikativno da pogledamo neke od najznačajnijih podataka o postupanju ove službe.
Samo u prošloj godini Komunalna policija grada Beograda formirala je ukupno oko 124.000 predmeta. Odgovorili su na skoro 60.000 poziva građana preko Beokom servisa. Imali su skoro 40.000 elektronskih prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje i preko 40.000 za vožnju gradskim prevozom bez plaćene karte. Izrečeno je preko 14.000 upozorenja u situacijama kada su radnje mogle da proizvode prekršajni prestup.
Aktivni su bili u svim manifestacijama specifičnim za grad Beograd, poput Ulice „Otvorenog srca“, lomljena česnice na trgu Republike, Beogradskom maratonu, koncertima, kulturnim i drugim događajima.
Izmene zakona su podržane od strane grada Beograda kako bi komunalna milicija mogla da bude jednako efikasna ne samo u gradu Beogradu, nego i u gradskim opštinama i sa ciljem da se zaštite sugrađani od bahatosti bilo koje vrste, bilo da je reč o nepropisnom parkiranju, glasnoj muzici, bacanju smeća izvan predviđenih kanti, nelegalnom taksi prevozu i slično. Na ovaj način svi građani Beograda i drugih opština širom Srbije ostvariće svoje pravo da žive u komunalnom redu.
Uvaženi narodni poslanici, dozvolite da ukažem na konkretna unapređenja, odnosno rešenja koja nudimo i predlažemo. Dakle, unapređene su odredbe koje se tiču podrške drugim organizacionim oblicima u jedinici lokalne samouprave, podstičemo zajedničko delovanje usmereno na korist građana kroz međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, preduzimanje zajedničkih mera, kao i zajedničko korišćenje sredstava, uređaja i opreme.
Primera radi, komunalna milicija asistiraće lokalnim javnim službama i preduzećima, npr. građevinskoj inspekciji kada treba da zatvori neko bespravno gradilište ili npr. ekološkom inspektoru koji pokušava da spreči neko zagađenje. To je praksa u skoro svim evropskim zemljama, jer su ovo pitanja lokalnog karaktera.
U okviru poslova komunalne milicije dodali smo i poslove vršenja kontrole nad primenom zakona kojim se uređuje upotreba državnih simbola, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, čime popunjavamo pravnu prazninu, jer nije bilo regulisano ko vrši nadzor nad korišćenjem državnih simbola u privatnim, sportskim i drugim objektima. Uređuje se i postupanje prema maloletnicima, tako da jedan broj komunalnih milicionara mora da položi ispit za postupanje sa maloletnicima.
Uvode se i dva nova ovlašćenja – zaustavljanje i pregledanje vozila u skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, što će se najviše koristiti u slučajevima neovlašćenog odvoženja ili istovara zemlje, šuta, otpada i drugog materijala, kontrola nelegalnih taksi vozila i drugo, kao i prikupljanje obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja njihovih učinilaca.
Ono što je takođe značajno, pripadnicima komunalne milicije biće omogućen rad u civilu izuzetno i isključivo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije i samo za poslove iz nadležnosti komunalne milicije. Radom u civilu omogućiće se da se uspostavi komunalni red, posebno u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, kao i buke u ugostiteljskim objektima. Svi smo svesni da rad u uniformi pokazao nedovoljno efikasnim u svim situacijama, jer čim prekršioci uoče vozilo ili uniformisano lice, udaljavaju se sa lica mesta, zataškavaju prekršaj, što je onemogućavalo komunalnu policiju da sankcioniše takav prekršaj.
Komunalni milicionari će moći da snime dokaze o komunalnom prekršaju i tako dokažu bilo kakvo remećenje komunalnog reda, poput parkiranja na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci, bacanja smeća, puštanja glasne muzike i druge komunalne prekršaje. Pored ovoga, snimanje će dokumentovati i samo postupanje komunalnih milicionara.
Ono što je takođe važna izmena to je da će svi prekršioci morati da postupe po nalogu komunalnog milicionara, što do sada nije bio slučaj. Komunalni milicionar će moći da piše prekršajni nalog, a novim zakonom su definisane kazne za fizičko lice od 10.000 dinara. Ako ih plati u roku od osam dana to će biti duplo manje, dakle 5.000. Ako to lice smatra da nije krivo, onda će po tom slučaju postupati nadležni sud.
U naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme.
Komunalna milicija će se obrazovati na nivou opština kao deo opštinske ili gradske uprave i, ono što je važno, ukinuta je dosadašnja odredba da se broj komunalnih milicionara određuje tako što postoji kriterijum da na svakih 5.000 stanovnika dolazi jedan komunalni milicionar.
Paralelno sa novinama u radu službe, važno je napomenuti da smo veliku pažnju posvetili profesionalizaciji ove službe. Predlažemo strože kriterijume za zapošljavanje komunalnih milicionara u pogledu psihofizičke sposobnosti, obrazovanja, položenog ispita za komunalnog milicionara, ali i uslova da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje tog posla. To zapravo znači da za milicionara neće moći niko da bude primljen protiv koga je pokrenut bilo kakav postupak ili je pravosnažno osuđen za dela koja se gone po službenoj dužnosti ili kažnjen za prekršaj iz oblasti javnog reda i mira sa elementima nasilja, kao i za prekršaj iz oblasti propisa kojima se uređuje nabavka, držanje i nošenje municije i oružja.
Ova bezbednosna provera se odnosi na već zaposlene radnike u ovoj službi. Nov zakon omogućava brži prijem u radni odnos u komunalnu miliciju pripadnika MUP koji su i više nego osposobljeni za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara na terenu, uz obavezu polaganja teoretskog dela stručnog ispita.
Ono što je takođe predlog to je da jačamo unutrašnju kontrolu kao posebnu organizacionu jedinicu u sastavu komunalne milicije. Ta služba će imati za cilj unutrašnju kontrolu rada komunalnih milicionara i drugih zaposlenih u komunalnoj miliciji. Ova služba će kažnjavati svakog komunalnog milicionara koji bude prekršio zakon ili pravila službe.
Svakako je važno napomenuti da donošenje ovog zakona ni na koji način ne predstavlja obavezu za jedinice lokalne samouprave, već samo pravo i mogućnost.
Dakle, ne postoji obaveza za formiranjem komunalne milicije, ukoliko, naravno, za to nemaju potrebe ili sredstava, već se daje mogućnost onima koji na drugoj strani to imaju, da osnivanjem ove službe unaprede zaštitu komunalnog i drugog reda na svojoj teritoriji i dodatno doprinesu podizanju kvaliteta života svojih sugrađana i zaštiti imovine.
U budžetima opština i gradova koji žele da iskoriste pravo da obrazuju komunalnu miliciju iz ovog zakona, potrebno je obezbediti dodatna sredstva za obrazovanje i početak rada komunalne milicije, uključujući sredstva za nabavku uniforme, oznaka i opreme za rad, kao i za osposobljavanje i usavršavanje komunalnih milicionera.
Iznos tih sredstava zavisiće prvenstveno od opredeljenja jedinica lokalne samouprave u pogledu broja ljudstva komunalne milicije. Ostvarivanje prava na obrazovanje komunalne milicije u jedinicama lokalne samouprave obezbeđuje se u skladu sa finansijskim propisima, kao i propisima koji uređuju maksimalni broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.
Uvođenjem komunalne milicije mogu se očekivati uvećani budžetski prihodi od naplata novčanih kazni za prekršaj, kao i neposredni pozitivni efekti u vidu budžetskih ušteda, koji se mogu postići efikasnim delovanjem komunalne milicije.
Na kraju, iskoristio bih priliku da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova, gradu Beogradu, ali, naravno, i svim ostalim jedinicama lokalne samouprave na podršci i svima ostalima koji su tokom javne rasprave doprineli da na jedan kvalitetan način sagledamo stanje i potrebe i dođemo do predloga zakona koji će zaista korespondirati sa potrebama građanki i građana u svim lokalnim zajednicama i mislim da će to, ukoliko ovaj zakon bude usvojen, u značajnoj meri doprineti boljem održavanju komunalnog reda u svim opštinama i gradovima širom Srbije. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne)
Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Reč ima narodni poslanik Arpad Fremond. Izvolite.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Arpad Fremond

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
Poštovani predsedavajući, predsedništvo, gospodine ministre, saradnici, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se nalazi jedan izuzetno važan zakon koji će po mišljenju poslanika Saveza vojvođanskih Mađara unaprediti rad i bezbednost naših opština.

Mi u Savezu vojvođanskih Mađara već godinama govorimo o potrebi da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama i izuzetno nam je drago da ćemo donošenjem ovog zakona imati ovu mogućnost.

Nakon parlamentarnih izbora, 2016. godine, Savez vojvođanskih Mađara je potpisao koalicioni sporazum sa Srpskom naprednom strankom i deo ovog koalicionog sporazuma je i mogućnost ostvarenja komunalnih milicija na lokalu. Ovaj deo koalicionog sporazuma se odnosi na lokalne samouprave i konkretno glasi da će se izmenama Zakona o komunalnoj policiji omogućiti obrazovanje komunalne policije i u opštinama.

U Predlogu zakona stoji mogućnost da se komunalna milicija uvede u opštinama, utvrđena na osnovu ocene da su u dosadašnjem funkcionisanju opština uočene znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa i akata.

Kako smo čuli od gospodina ministra, organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštinama doprineće kako otkrivanju prekršaja komunalnog reda, tako i preventivnom delovanju u sprečavanju tih prekršaja. Na ovaj način se opštinama omogućuje da u saradnji sa policijom i drugim subjektima preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni i drugi red u opštini.

Pored uvođenja mogućnosti osnivanja komunalne milicije i u opštinama, Predlogom zakona se propisuje i mogućnost da dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu obrazovati zajedničku komunalnu miliciju ili da opština ugovorom sa gradom ili drugom opštinom može obezbediti delovanje komunalne milicije na svojoj teritoriji.

Umesto dosadašnjeg naziva "komunalna policija", uvodi se termin "komunalna milicija", ministar je detaljno obrazložio zašto je to tako, s obzirom da pravo na upotrebu naziva policije ima isključivo MUP i Ministarstvo odbrane, što je propisano Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Jedinice lokalne samouprave će da obrazuju komunalnu miliciju kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave i uprave organizovane za pojedinu oblast. Ta jedinica ne može imati manje od tri komunalna milicionera, što je isto dobro.

U Predlogu zakona stoji da će poslove komunalne milicije obavljati uniformisani komunalni milicioneri. Dalje - izuzetno, poslove komunalne milicije mogu obavljati komunalni milicioneri bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije. Gospodin ministar je takođe govorio o tome zašto je to tako.

Pored ovlašćenja propisanih važećim Zakonom o komunalnoj policiji, a to su upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, pregledanje lica i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta, video nadzor i upotreba sredstava prinude, fizičke snage itd, Predlogom zakona o komunalnoj miliciji proširuju se ovlašćenja i to pozivanje, zaustavljanje, pregledanje lica, predmeta i vozila, traženje obaveštenja, a u sredstva prinude se dodaje i ručni sprej sa nadražujućim dejstvom. Smatramo da su ta proširena ovlašćenja potrebna i, naravno, mi iz Saveza vojvođanskih Mađara to apsolutno podržavamo.

Što se tiče zasnivanja radnog odnosa, na prava i dužnosti iz radnog odnosa komunalnih milicionera primenjuju se propisi koji uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinici lokalne samouprave u skladu sa kojim se obezbeđuje odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina.

Ovo je takođe izuzetno važno za nas, jer su dosta lokalnih samouprava, živi veliki broj pripadnika nacionalnih manjina, pa moramo da vodimo računa i o tome i naravno ovaj predlog zakona vodi računa i o tome.

Pored uslova regulisanih navedenim propisima, komunalni milicioneri moraju da ispunjavaju posebne uslove, da imaju psiho-fizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije, da ne postoje bezbedonosne smetnje za obavljanje poslova, da ima položen ispit za komunalnog milicionera i ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, najmanje jednu godinu dana radnog iskustva u struci.

Izuzetno, u radni odnos se može primiti profesionalni vojnik preuzimanjem iz Vojske Srbije i policijski službenik u statusu ovlašćenog službenog lica preuzimanje iz MUP, što je sasvim normalno.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije, jer je budžetima opština i gradova koji žele da iskoriste ovo pravo, da obrazuju komunalnu miliciju, potrebno obezbediti dodatna sredstva za obrazovanje i početak rada komunalne milicije. Naravno, ovde treba uključiti sredstva za uniformu, oznaku, opreme za rad, kao i za osposobljavanje i usavršavanje ovih komunalnih milicionera.

Iznos tih sredstava zavisiće prvenstveno od opredeljenja lokalne samouprave u pogledu broja komunalnih milicionera. Opštine i gradovi koji nisu imali komunalnu policiju nisu predvideli, naravno, budžetom za tekuću godinu, sredstva za ove namere, ali s obzirom da se uvodi mogućnost osnivanja komunalne milicije, tek nakon stupanja na snagu ovog zakona, koji će biti ovih meseci, ali ima vremena ove godine, odnosno početkom jula, ali ima vremena ove godine da se sredstva planiraju u budžet za narednu godinu. Sve lokalne samouprave koje žele ovo da uvedu imaće dosta vremena i imaće prilike da to urade.

Komunalna milicija je važna jer se preko njih obezbeđuje izvršavanje nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštita životne sredine, ljudi, dobara i obezbeđuje zaštitu, održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata.

Izuzetno je važno što će komunalna milicija pružati pomoć drugim organizacionim jedinicama uprave, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu zakona, odnosno opšteg akta jedinice lokalne samouprave odlučuju u pojedinim pravima građana, pravnih lica i drugih stranaka i vršioca komunalne delatnosti, kada po oceni ovlašćenog, organizacije, postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva tih komunalnih milicionera.

Naravno, poslanici SVM će u danu za glasanje podržati Predlog zakona o komunalnoj miliciji. Smatramo da je ova mogućnost važna za sve lokalne samouprave i naravno u tim lokalnim samoupravama, gde mi imamo gradonačelnika, trudićemo se da uvedemo ovu mogućnost. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković.
Izvolite, kolega.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre Ružiću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas razgovaramo o predlogu jako značajnog zakona o komunalnoj miliciji, koji je grad Beograd dao kao predlog, Vlada Republike Srbije ga usvojila i nadam se da ćemo za nekoliko dana da ga izglasamo jednom velikom većinom u Narodnoj skupštini Republike Srbije, s obzirom da će ovaj Predlog zakona imati, kada bude početo da se implementira, veoma pozitivnu konotaciju i veoma pozitivne efekte, što je najbitnije za obične građane, što jeste i fokus i same Vlade Republike Srbije, nas kao predstavnike većine u parlamentu, na poštovanje komunalnog reda i povećanje bezbednosti svih građana.

Moram, pre nego što krenem da govorim i da se fokusiram na sam Predlog zakona o komunalnoj miliciji, da kažem nešto o tome da je ovo samo jedan deo sveobuhvatne politike i implementacije Strategije razvoja grada Beograda, koja je utvrđena još 2014. godine kada je nova vlast na čelu sa tada gradonačelnikom Sinišom Malim, Goran Vesićem, koji je tada bio menadžer, a sada zamenik gradonačelnika grada Beograda, utvrdio jednu novu politiku razvoja, izgradnje grada Beograda i dostizanje cilja da grad Beograd bude stvarni turistički, privredni, kulturni, sportski lider, ne samo u regionu zemalja zapadnog Balkana, nego u regionu cele jugoistočne Evrope.

Moram da kažem i da je u proteklih pet godina urađeno puno na razvoju grada Beograda, prvenstveno na onim stvarima koje su bile potpuno urušene u periodu između 2008. i 2012. godine, a ticale su se funkcionisanja rada, efikasnosti, efektivnosti javnih i komunalnih preduzeća u gradu Beogradu i svih onih aspekata efikasnosti gradske uprave, odnosno onog servisa koji je potrebno da funkcioniše gotovo perfektno kako bi građani Beograda bili zadovoljniji, kako bi građani Beograda mogli u ovom gradu, koji ima negde oko dva miliona stanovnika, da žive život dostojan, kakav treba živeti u jednoj prestonici najveće zemlje u ovom regionu.

Smatram kao narodni poslanik da je gradska vlast uradila puno po svim pitanjima, pogotovo bih istakao pitanja izgradnje Beograda. Grad Beograd u poslednjih nekoliko godina je postao grad bagera, grad koji se ubrzano gradi i u kojem ima nekoliko stotina gradilišta, u kojem se realizuje jedan od najvećih projekata u celoj Evropi. To je „Beograd na vodi“. Projekat ima vrednost više od tri milijarde evra. To je bio signal i stranim investitorima i domaćim investitorima da će Beograd postati faktički jedna turistička i privredna prestonica ovog regiona.

Pored tog projekta sprovode se mnogi drugi projekti, građevinski projekti, obnavlja se infrastruktura, sređuju se ulice, uređuju se saobraćajnice, prave se šetališta. Kao neko ko je lokal patriota, generacijama su moji iz ovog grada, je ponosan i srećan zbog toga. Zato što generacije, moji roditelji i oni koji su iza njih pamte neke delove Beograda koji se nisu desetina, i ja to pamtim, decenijama sređivali i ostavljani su da budu ruglo ovako jednog lepog grada.

U proteklih nekoliko godina jedna odgovorna vlast, jedno novo liderstvo, kada preuzme inicijativu i kada zna šta želi, šta hoće, ima jasnu viziju i strategiju razvoja ovako velikog grada, dolazimo do tih rezultata da danas imamo tako lepe objekte izgrađene u delu Savamale, dakle, u „Beogradu na vodi“. To više nije stecište narkomana, sitnog kriminala, prostitucije i svega onoga lošeg što se dešavalo tu u proteklim decenijama, nego je to faktički sada jedan od najlepših delova Beograda, i ne samo Beograda, nego jedan od najlepših delova ovog dela Evrope.

Moram da pomenem zbog kritika koje imamo i danas, koje smo imali, pogotovo gradska vlast, u prethodnom periodu, kada je u pitanju „Beograd na vodi“, da neki drugi gradovi, evo, recimo, navešću samo, u Vašingtonu se pre godinu dana izgradio i postoji sličan projekat i zove se „Vašington na vodi“, koji je jako, jako sličan ovom našem „Beogradu na vodi“, samo što mi imamo kule, imamo više zgrada, a oni su išli na drugu varijantu, niže zgrade i hoteli koji nisu smešteni u tako visokim kulama. U svakom slučaju, to je jedan novi duh, jedna nova energija koja daje zamah i zamajac Beogradu da bude stvarniji, realniji privredni i turistički lider ovog regiona. Zato u prethodnoj godini imamo drastično povećanje turista iz svih delova sveta i definitivno je Beograd prestonica koja se vrlo dinamično razvija, koja predstavlja jedan ogroman privredni potencijal.

Šta ovaj Predlog zakona o komunalnoj miliciji, kako on sada toliko ima veze sa razvojem Beograda? Iz jednog prostog razloga što ako nema komunalnog reda, onda ne postoji ni prestonica, onda ne postoji ni razvoj. Iz kog razloga? Kada turista sleti na aerodrom „Nikola Tesla“, kada investitor sleti na aerodrom „Nikola Tesla“, pa šta prvo vidi? Vidi koliko je čist naš grad, upozna se prvo sa taksi službom, sa ljudima koji rade taksi servis. Kada dođu u Beograd, kada dođu u centar grada ili na Novi Beograd, prvo što vide je kakav je komunalan red, kakva je čistoća, da li u gradu ima reda komunalnog ili ga nema. To su oni prvi utisci koje ti ljudi imaju kada dođu, a mnogi dolaze.

U prethodnim godinama mnogi dođu, naravno, prvi put da investiraju ovde, da vide ovaj lepi grad i, ono što je za nas najbitnije, da potroše novac ovde, da spavaju u našim hotelima i hostelima, da ručaju u našim restorani i da na taj način potroše novac, napune budžet i naravno podstaknu našu malu privredu, naš sektor restoraterstva, hotelijerstva, da bude još snažniji, da bude još bolji, da bude još konkurentniji i onima koji u proteklih nekoliko godina jako puno ulažu u naš grad.

Podsetiću vas da u Beogradu od pre nekoliko godina imamo i takve lance, kao što su „Meriot kort jard“, kao što je „Hilton“, kao što je „Radison blu“ i mnogi hoteli koji su svetski lanci. Da ne govorim o tome da će u „Beogradu na vodi“ biti „Sent ridžis“ koji je zasigurno možda i najbolji, najkvalitetniji lanac hotela na celom svetu.

Šta nam to govori? Govori upravo to da je Vlada Republike Srbije, da je gradska uprava, da su ljudi koji vode grad Beograd, implementirajući viziju i ideju predsednika Aleksandra Vučića, napravili ovaj grad kao jedan moderan, razvijen grad, ali grad u kojem postoji red svake vrste i trudićemo se svi da postoji i komunalni red. Bez tog reda nema ni mogućnosti da privučemo što više investicija, nema mogućnosti da privučemo više turista, nego što to sada imamo.

Ono što je isto tako važno da napomenem i da se posebno zahvalim ministru unutrašnjih poslova i potpredsedniku Vlade, gospodinu Stefanoviću, koji je zdušno podržao Predlog ovog zakona, koji je sa svojim timom podržao izradu Predloga ovog zakona, u nameri da ne samo cela Srbija, nego naravno i Beograd kao glavni grad bude bezbedniji, da se u njemu ljudi koji dolaze sa strane, koji investiraju koji dolaze ovde na siti ture da vide Beograd, da vide naše znamenitosti, da budu oni sigurniji i bezbedniji, ali i da budu građani Beograda sigurni, bezbedniji i da budu upućeni i orijentisani na to da Gradska uprava, da grad Beograd, da Vlada Republike Srbije vodi računa o njihovoj bezbednosti i vodi računa o redu koji je preko potreban, kako bi naš sistem funkcionisao na najbolji mogući način.

Kada je u pitanju Predlog zakona o komunalnoj miliciji, smatram da će se implementiranjem ovog zakona poboljšati sama percepcija o našoj državi od strane prvenstveno naših građana ovde u Beogradu, što nam je najbitnije, ali i svih onih drugih, a njih je puno, gotovo da na dnevnom nivou više stotina hiljada ljudi dolazi ovde u Beograd, vidi kako Beograd dobro i kvalitetno funkcioniše.

Isto tako je jako važno što se na ovaj način vrši jedna vrsta i decentralizacije, što se ingerencije, kada je u pitanju komunalna milicija, prebacuju i na lokalnu samoupravu. Dakle, prebacuju se i na opštine i nema više onoga što je jako, jako značajno za našu privredu, ali i za efikasnost državne uprave i administracije, ovoga puta Gradske uprave grada Beograda i opštinskih uprava, a to je da im se nešto optroiše. Da neko kroz neku analizu od pre 20 ili 25 godina kaže i ustvrdi - jedan komunalni milicajac na 5000 građana. Ne, ovo je potpuno jedna suprotna logika.

Biće komunalnih milicajaca koliko to opštinska, odnosno lokalna samouprava proceni da treba u skladu sa najvišim i najboljim interesima građana koji tu žive i to je suština dobrog menadžmenta, to je suština dobrog upravljanja, i onoga što gradska vlast u gradu Beogradu želi da uradi i na šta je fokusirana 24 sata dnevno. Odlični su ti ljudi i svi možemo da vidimo koliko naporno rade da nama ovde koji živimo u Beogradu ili oni koji dolaze u Beograd da im bude bolje. Ne samo da im budu bolje komunalne usluge, da im bude bolja socijalna zaštita, da im bude bolji privredni ambijent, da im bude bolji ambijent za razvoj biznisa, za mlade ljude, za njihove start apove, za pokretanje privatnih inicijativa, da ovo bude stvarno jedan pametan grad, moderan grad, uređen grad, u kojem će šansu za razvoj imati svi.

To je najvažnije što smo posle pet godina dosegli taj nivo da u Beogradu svako ima šansu, da li je on rođen u Beogradu, da li je došao u Beograd iz Surdulice, ili iz Preševa, ili iz Novog Pazara, ili bilo kog drugog mesta, ili je došao iz BiH, iz Banjaluke, iz Slovenije, Crne Gore, ima jednaku šansu da ovde živi, da radi, da bude poštovan i ono što je najbitnije, da bude bezbedan.

Mi smo zainteresovani životno da što više ljudi dolazi i radi ovde kod nas u Beogradu i u celoj Srbiji, da im obezbedimo uslove da investiraju svoj kapital, da im obezbedimo uslove da žive ovde i da im taj život bude ugodan i udoban i da na taj način poboljšavamo, pospešujemo i naš budžet, da dolazimo do svežeg novca i novog kapitala, kako bi mogli da radimo još bolje, još dinamičnije ono što radimo proteklih nekoliko godina, da izgrađujemo tvrdu infrastrukturu, da izgrađujemo nove kilometre autoputeva, da izgrađujemo škole, bolnice i da stvaramo ambijent kao što je to juče urađeno.

Ne mogu da propustim priliku da kažem da su juče potpisana 102 nova ugovora o radu za one koji su diplomirali na Medicinskom fakultetu na univerzitetu i za 158 mladih ljudi, medicinskih tehničara, koji će ostati u Srbiji, koji će svoj život, svoje porodice vezati za ostanak u Srbiji, za one koji su budućnost naše zemlje. To je uz ovih 10 milijardi evra, koje je predsednik rekao, koje se planiraju kao novi investicioni ciklus, to je upravo preduslov za kvantni skok koji će Srbija napraviti u narednim godinama. To je najvažnije i ovoj vlasti i ovoj većini u parlamentu i predsedniku Vučiću- radna mesta. Juče, koliko smo mogli da vidimo, 260 novih radnih mesta u javnom sektoru, ali naravno, da bi otvorili nova radna mesta u javnom sektoru mi moramo da otvaramo još više radnih mesta u privatnom sektoru, zato gradimo Beograd na vodi, zato angažujemo svoju građevinsku operativu, zato gradimo autoputeve, zato gradimo mostove, zato privlačimo hotelijere i najveće lance i najveće kompanije, zato pravimo IT habove, i tehnološke parkove, investiramo u obrazovanje i nauku.

To je vizija, to je strategija, to je liderstvo, uz ono što radimo na rešavanju par ekselans političkih pitanja i posvećeni smo naravno regionalnoj saradnji, posvećeni smo dijalogu i posvećeni smo prvenstveno tome da Srbija ostvaruje, ispunjava, sopstvene nacionalne interese, a te nacionalne interese će ostvarivati prvenstveno i prioritetno najviše na konto našeg ekonomskog razvoja.

Takođe ne mogu da propustim priliku da kažem da smo mi u prošloj godini imali rast od 4,1%. Druga smo zemlja u Evropi po nivou privrednog rasta. Investicije su premašile strane direktne 3,3 milijarde evra i mi se nadamo u ovoj godini da ih imamo više i takve i jesu predikcije. Puno investicija. Svaki dan dolaze investitori iz svih zemalja sveta i nije to slučajno. To je zato što vodimo jednu izbalansiranu spoljnu politiku, što smo poštovan partner, što nismo orijentisani 100% samo na jednu stranu, što nismo isključivi i što smo zemlja u kojoj se vidi da se naporno i marljivo radi da bi se stvorio najbolji mogući ambijent za ekonomski razvoj.

Zato ovaj Predlog zakona o komunalnoj miliciji ima za cilj da uvede red, jer bez komunalnog reda mi ćemo biti atraktivni za investicije, mi ćemo biti atraktivni za život, ali mi želimo da budemo moderan evropski grad po uzoru na Pariz, na uređene gradove u Italiji, u Nemačkoj. To nam je cilj. Da se Beograd na taj način razvija, jedan grad u koji će se slivati svi oni koji su zainteresovani za region, koji će dolaziti ovde, koji će investirati, ulagati naravno oplođavati svoj kapital u našoj zemlji.

To je što se tiče same slike i onoga što želimo da naša zemlja postane i u svakom slučaju stvorićemo još bolje uslove za nova gradilišta, za nova radna mesta, za nove bagere i samo mogu da u ime SDPS podržim Gradsku upravu, gradsku vlast, ono što mi ovde kažemo, gradske oce, ljude koji su vredni, kao što jeste i Goran Vesić i ceo njegov tim u gradu Beogradu, da još žešće rade na planu razvoja našeg grada, jer ti rezultati se vide. Imamo mnogo prostora za unapređenje, a Vlada Republike Srbije i Narodna skupština će biti otvoreni za saradnju u smislu da donosimo takav zakonski okvir, takvu zakonsku regulativu koja će ići u prilog razvoju.

Mi, konačno u našoj zemlji posle desetina godina stagnacije, posle desetina godina nerada, imamo nešto što se zove ozbiljan razvoj i završavam, uvaženi predsedavajući, time da će to biti i dalje naša politika, da ćemo i dalje graditi, obnavljati ulice, graditi nove stvari, a oni koji dolaze da to ruše, oni koji prete radnicima privatnih kompanija na gradilištima, ostaju i ostaće zasigurno na samom smetlištu istorije, jer građani Beograda prepoznaju šta je vrednost, prepoznaju šta je rad i prepoznaju onu politiku koja za cilj ima da se poboljšaju njihovi uslovi života i stvaranje mogućnosti za njihovo blagostanje u gradu Beogradu.

Tako da ćemo u Danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona i zasigurno svi glasati za ovo, uz to da ćemo i u narednom periodu podržavati svaku ovu inicijativu koja ima za cilj uvođenje i utvrđivanje reda u našem gradu i našoj državi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Borisav Kovačević. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Borisav Kovačević

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Hvala gospodine predsedavajući.

Uvaženi ministre i vaši državni sekretari, poštovane i uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, mi danas pod ovom tačkom razgovaramo, po meni, o jednom vrlo, vrlo značajnom segmentu unutrašnjih poslova države Srbije. Ja na ovaj zakon, pre svega, gledam iz tog ugla.

Mislim da je ovaj predlog zakona dobio na kvalitetu koji je proistekao iz desetogodišnjeg iskustva primene komunalne, ma kako je zvali, poslova u komunalnoj nadležnosti, svejedno da li je to policija ili milicija. Data su, uz Predlog zakona, značajna obrazloženja i analiza efekata i ciljeva ovog zakona, ali ono što je osnovna rečenica i konstatacija, prva rečenica u obrazloženju, jeste da je osnovni razlog za donošenje i inoviranje ili donošenje novog zakona kako hoćemo, osnovni razlog je potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama. Citiram, to je doslovce tako rečeno.

Mislim da je kod pravljenja predloga zakona, to se oseća, u svakom članu ovo upravo se imalo u vidu. Hoću kod toga da kažem i da skrenem pažnju na jedan drugi segment, da se poslovi od značaja za komunalnu delatnost mogu obavljati na lokalu ako se strukturno organizaciono izvršioci integrišu i sada će ovo možda biti za nekoga strašno, integrišu u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, svejedno da li kao komunalna policija ili komunalna milicija.

Da bi utemeljio ovo moje mišljenje, reći ću, ako analizirate Predlog zakona o komunalnoj miliciji, više od 20 članova eksplicitno su vezani odnosno u njih je obrađen policijski rad, a posebno u više od polovične članova ovoga predloga. Mislim da je to dobro i da je to verovatno ono što je ministar govorio malopre, da je verovatno ipak to rezultiralo iz desetogodišnjeg iskustva bavljenja ovim poslovima u vidu organa koji se zvao policija komunalna.

Kada već govorim o zakonu, potreba za međusobnom saradnjom komunalne milicije i MUP-a odnosno policije, veoma je izražena. Zato bi bilo bolje da su zajedno u okviru MUP-a i da deluju jedinstveno, a ne od opštine do opštine, s tim što apsolutno stojim iza opredelenja kada je ovaj predlog pravljen, da treba da bude svaka opština, svaka lokalna samoupravna jedinica do kraja i maksimalno involvirana u te poslove, uz metodologiju i način ostvarivanja tih zadataka koji se zovu policijskim načinom izvršenja zadataka.

Poslove često vrše po ovom Predlogu zakona na način propisan Zakonom o unutrašnjim poslovima i propisima o policijskim ovlašćenjima i obavljanju policijskih poslova. Jedan od primera, jedan od članova je recimo član 28. u tom smislu, a ima ih mnogo više.

Najdelikatnije aktivnosti komunalne milicije kao upotreba sredstava prinude i kontrola te prinude ne obavlja se stručno bez MUP-a, odnosno policije i njene unutrašnje kontrole. To je naročito dobro predstavljeno u članovima 30, 31 i 32, pa i u drugima. Isto tako kod zasnivanja radnog odnosa opet se značajne stvari dešavaju preko MUP-a, posebno kada je u pitanju psiho-fizička sposobnost kandidata i kad se utvrđuje ta priprema psiho-fizička i utvrđivanje i ocena te psiho-fizičke sposobnosti. To radi MUP po članu 35.

Bezbednosna provera takođe, da tako kažem je u rukama MUP-a. Program i provera stručnog osposobljavanja i ocena stručne osposobljenosti opet je u domenu rada MUP-a i da ne nabrajam dalje.

Da ne nabrajam dalje, ali ovo pokazuje da ono što sam prvo rekao i potvrđuje, da po svojoj prirodi poslovi komunalne milicije spadaju u unutrašnje poslove, nepobitno i sigurno. Zbog svega toga ja i dalje zastupam tezu da treba u buduće naći način da oni budu inkorporirani i integrisani i pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Druga stvar, koja je vrlo značajna, sem toga što ovi poslovi pripadaju unutrašnjim poslovima, komunalna milicija, ovde sada govorim dalje o Predlogu, obavlja poslove od opšteg bezbednosnog značaja, što se mora imati u vidu svakog momenta.

Komunalna milicija i njeni poslovi jesu elemenat, odnosno nosioci su poslova u sistemu nacionalne bezbednosti. Kao takvi, moraju imati mesto i u strategiji nacionalne bezbednosti. Ako smo u strategiji nacionalne bezbednosti kao nosioce uključili i medije, u najširem smislu, pa bilo bi nelogično da jedan od nosilaca strategije nacionalne bezbednosti, ne bude i komunalna milicija.

Ovaj Predlog zakona predviđa, i ministar je to dobro i detaljno obrazložio, da će komunalne poslove u buduće obavljati lokalne jedince, odnosno opštine i gradovi. Međutim, ja dobijam utisak na osnovu predloženog zakona, da nam se može desiti prevelika, nepoželjna, stepen nepoželjne dezintegrisanosti ukupnih tih poslova na nivou države, jer ćemo bojim se imati, zbog različitih interesa, od opštine do opštine, od grada do grada, različit i pristup organizovanja te službe. U toj službi je vrlo bitna, ovim predlogom zakonom, predviđena unutrašnja kontrola, ali sa druge strane, zakonom je predviđeno da jedna opština može organizovati komunalnu miliciju

i samo sa tri čoveka, a isto tako kaže da bi trebalo svi da imaju unutrašnju kontrolu.

Ja vas pitam, kakva će i kakva može biti unutrašnja kontrola rada komunalne policije, u tim uslovima? A, imamo dokazano kvalitetnu unutrašnju kontrolu danas, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, koja bi mogla u integrisanosti komunalne milicije u okvire MUP-a, da obavlja te poslove.

Naravno da bi u toj situaciji, kada bi bili u okviru ministarstva, moralo da se vodi računa i morala bi se dati apsolutna sloboda i pravo i poštovati učešća svake lokalne jedince, odnosno svake opštine i grada i njihova radna svakodnevna saradnja sa MUP-om, ali na nivou lokalne jedinice. Ne vidim koja bi smetnja bila da imamo čvršće, po vertikali, organizovanu komunalnu miliciju, koja bi bila iz jednog centra vođena u suštini, ne vidim šta bi to smetalo boljem radu. Ja mislim da ćemo u budućnosti, u relativno kratkom vremenu, da će se u praksi, u primeni ovog predloga zakona pokazati neke ili sve od ovih stvari o kojima sam ja govorio i da će ovaj zakon, naravno biti dograđen, inoviran. On i inače, kao svaki drugi zakon u prvom svom izlasku i u prvoj svojoj primeni, nikada ne može biti do kraja dobar, jer praksa treba da pokaže i iznedri neke stvari, tako mislim da će i ovaj zakon biti izložen mogućnosti da nam pokaže šta to treba dograđivati.

Iz tog razloga poslanička grupa PUPS-a, bez obzira što iznosimo ova viđenja, ne iznosimo ih zato da ne bismo usvojili ovakav predlog zakona, dokaz je i to da mi nismo išli ni sa kakvim ni amandmanima na to, nego upozoravamo na nešto što bi trebalo kroz primenu ovoga zakona, koji će ova poslanička grupa prihvatiti ovaj predlog, da će kroz primenu njegovu vodimo računa o ovome o čemu sam govorio, da bi za relativno kratko vreme još usavršili ovaj zakon i uspešnije obavljali poslove na nivou zemlje. Hvala vam lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Ana Karadžić.
...
Pokret socijalista

Ana Karadžić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani ministre Ružić sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Zakon o miliciji koji predstavlja, slobodno mogu reći, jedan narodni zakon, odnosno pokazuje na koji način država brine o svakom svom građaninu i omogućava da živi u što boljem komunalnom redu.

Čuli smo koliko novina ovaj zakon donosi, pre svega treba istaći činjenicu da je on napisan da pomogne građanima, ne samo velikih gradova, već i najmanjih opština u Srbiji. Do sada smo imali slučaj da samo građani mogu imati komunalnu policiju, danas to može imati i najmanja lokalna samouprava što je velika prednost ovog zakona.

Kao neko ko je obavljao funkciju člana veća gradske opštine Voždovac, to je jedna gradska opština grada Beograda, koja ima i svoj prigradski deo, mogu slobodno da kažem da bez obzira što je radila jako efikasno, imala je dosta komunalnih problema u prethodnom periodu.

Uprkos tome što je uz pomoć različitih i policije i inspektora itd. pokušan da se zavede komunalni red u svakom smislu, to je jako bilo teško zbog nekih ograničenih ovlašćenja, kako kontrole, tako i kažnjavanja, zbog čega ovim zakonom koji je danas na dnevnom redu zaista možemo da kažemo da smo srećni što se nadamo da će biti podržan i usvojen i što će građani konačno moći da žive u lepšem okruženju.

Htela bih takođe da naglasim jako dobru saradnju sa javnim komunalnim preduzećima, kako sa „Čistoćom“, tako i sa „Zelenilom“. Bez obzira na njihovu ažurnost, parkovi su često bili prepuni smeća, jer oni bez obzira što su čistili svakodnevno, po nekim svojim planovima i protokolima, građani prosto nisu imali, određeni građani, svest da ne treba da bacaju smeće, pogotovo tamo gde se najmlađi razonode.

Kada govorim o toj čistoći, Gradska opština Voždovac je organizovala i svoju jedinicu, Eko patrolu opštine Voždovac. Ona je imala ovlašćenja da po određenim molbama građana ode na određenu lokaciju, očisti je, pokosi travu, to su uglavnom lokacije koje uglavnom nisu bile u nadležnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo Beograd“ i na taj način smo se dopunjavali i trudili da građani Voždovca žive u lepšem okruženju. Međutim, zbog nedostatka ovlašćenja to je takođe bilo često problematično. Još kritičnija situacija bila je u podavalskim naseljima, gde su često bacali šut na nepropisna mesta, inspektori su izlazili na teren, ali nisu mogli da utvrde ko je i kada to uradio.

Eto, ovim novim zakonom ćemo zaista imati mogućnost da se pravovremeno i izađe na teren, da su uruče čak i kazne, ukoliko je to potrebno, i da zaista komunalni red bude efikasniji. Sama činjenica da će biti i komunalna milicija organizovana u svakoj lokalnoj samoupravi gde je potrebna omogućava da oni budu upoznati sa situacijom na terenu, omogućava da budu brže na određenom mestu gde je potrebno, kako da kažem, da preventivno deluju, tako da i sprovode određene sankcije. To je zaista prednost ovog zakona.

Takođe, kada govorimo i o nekom redu u saobraćaju, pre rekonstrukcije Ulice vojvode Stepe imali smo slučaj da se parkiraju na sred kolovoznih traka, šina, na pešačkim prelazima itd. i dok bi neko pozvao „pauka“ ili dok bi došla komunalna policija koja je bila zadužena za ceo Beograd, odnosno imali smo uredbu jedan na pet hiljada građana, to zaista nije bilo dovoljno komunalnih policajaca. Imali smo situaciju da se prave kolone vozila u centralnoj gradskoj ulici. Zbog toga, samom rekonstrukcijom Ulice vojvode Stepe ovo je značajno umanjeno i olakšano, ali smatram da zbog ovih ovlašćenja koje će sada komunalna milicija imati, gde može da piše ovlašćenja da se vozila uklone sa kolovoza, to je takođe velika prednost.

Ono što bih još izdvojila jeste rad u civilu koji ne može biti zloupotrebljen, pogotovo zato što samo može biti po nalogu načelnika i u tom smislu jedino što time možemo da dobijemo jeste efikasnija primena ovlašćenja, jer se dešava da u situacijama kada oni koji prekrše određene propise vide komunalnu policiju, odnosno sada miliciju po novom nazivu, udalje se sa tog mesta i prosto ne postoje dokazi da su oni načinili prekršaj.

Takođe, audio-video snimanje će na lakši način dokazati određena dela. Ono što bih specijalno istakla jeste nov način selekcije, odabir kadrova koji će biti zasnovan na različitim psihofizičkim mogućnostima, stečenim sposobnostima, ali pre svega bezbednosnoj proveri, tako da niko ko je pravosnažno osuđen za određeno delo koje podrazumeva neko nasilje ili nošenje oružja itd. neće biti u mogućnosti da radi u ovoj službi, što zaista omogućava da imamo prave ljude na pravim mestima, jer je to potrebno da bi se ovakva vrsta zakona sprovodila u delo.

Komunalna milicija u potpunosti će biti približena građanima kroz svoja ovlašćenja, omogućiće da žive u jednom lepšem, zdravijem okruženju, u jednom komunalnom redu i zbog toga u svakom smislu poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje podržaće vaš predlog. Hvala.