DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? (ne)
  Molim narodne poslanike da postave svoju karticu u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Za 33, 133 je protiv, niko se nije uzdržao, 13 narodnih poslanika nije glasalo, 179 narodnih poslanika je prisutno. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. stav 2. amandman je podneo narodni poslanik Ištvan Išpanovič.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da se amandman može prihvatiti, s tim što bi reč: "dva" trebalo zameniti rečju "dve".
  Da li neko želi reč? (ne)
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Za 33, 135 protiv, niko nije uzdržan, osam nije glasalo, 176 je prisutno.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Ištvan Išpanovič.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da se amandman može prihvatiti.
  Da li neko želi reč? (ne)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Za 37, 143 protiv, niko nije uzdržan, tri nije glasalo, 183 prisutnih.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Da li neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam naglasanje Predlog zakona o prometu nepokretnosti u celini.
  Za 153, protiv sedam, uzdržanih 23, četiri narodna poslanika nisu glasala, 187 prisutnih.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o prometu nepokretnosti.
  Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PRIHODIMA I JAVNIM RASHODIMA
  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.
  Primili ste amandmane narodnih poslanika: Milana Božića, Aleksandra Milutinovića, Sanje Čeković, Bojane Ristić, Vojislava Mihailovića, Ištvana Išpanoviča, Tihomira Marjanovića, kao i Odbora za finansije.
  Primili ste amandman Vlade Republike Srbije i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora.
  Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč.
  Ima reč ministar finansija Borislav Milačić.