DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Samo da podsetim da kod utvrđivanja po hitnom postupku obrazloženja se daju pismenim putem i pisano. Te tekstove ste svi dobili. Prema tome, kada Skupština to prihvati nije potrebno to dalje obrazlagati za govornicom. Kod ostalih predloga uvek  smo dozvoljavali još mogućnost dodatnog objašnjenja.
  Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – IZBOR I RAZREŠENjE NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA
  U okviru ove tačke primili ste:
  1. Predlog odluke o izmeni Odluke o broju sudija i sudija porotnika u sudovima, koju je podnelo Ministarstvo pravde,
  2. Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
  3. Predlog odluke o prestanku funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
  4. Predlog odluke o razrešenju sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici i sudije porotnika u Privrednom sudu u Prištini, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
  5. Predlog odluke o razrešenju od dužnosti predsednika Višeg privrednog suda, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
  6. Predlog odluke o izboru sudija Vrhovnog suda Srbije, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
  7. Predlog odluke o izboru sudija i predsednika okružnih i opštinskih sudova, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
  8. Predlog odluke o izboru sudija i predsednika privrednih sudova, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu,
  9. Predlog odluke o izboru sudija porotnika opštinskih sudova u Aranđelovcu, Vučitrnu, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Sadu i Preševu, i Privrednog suda u Kragujevcu, koju je podneo Odbor za pravosuđe i upravu.
  Primili ste i obaveštenje Republičkog javnog tužioca da povlači sve predloge za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije.
  Pored toga, primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe i upravu o razmatranju Predloga odluke o izmeni Odluke o broju sudija i sudija porotnika u sudovima.
  Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmeni Odluke o broju sudija i sudija porotnika u sudovima.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne.)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč?

  Ramadan Ameti

  Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, nemam primedbu na predlog Odbora za pravosuđe. Međutim, imam primedbu na način kako se predlaže. Naime, nikad se ne uzima u obzir struktura stanovništva po opštinama, da bi na taj način bili predloženi sudije i sudije porotnici. Tako da danas u sudovima Preševo, Bujanovac, mi imamo sasvim mali broj pripadnika albanske narodnosti, pa pošto je predložio dom da se broj sudija poveća po sudovima, a to se odnosi na Bujanovac, molim da ovu moju primedbu uvažite i imate u vidu, jer po Ustavu i Srbije i Jugoslavije predviđena je upotreba i jezika narodnosti, dvojezičnost. Ne znam kako će da rade sudovi sa strankama, da vode sudski postupak, ako sudije ne znaju jezik pripadnika narodnosti.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Ima reč narodni poslanik Nenad Čanak.
  ...
  Liga socijaldemokrata Vojvodine

  Nenad Čanak

  Drugarice i drugovi, dame i gospodo,  mislim da se olako prelazi preko ovoga što se ovde događa iz jednostavnog razloga što je ova priča o smeni i promeni sudija upravo samo nastavak zaokruživanja sistema koji treba ovu zemlju da odvede u najgrđu diktaturu i najgori mrak.       
  Dakle, hteo bih da skrenem pažnju da je juče stigla zabrana štampanja novina od Ministarstva informisanja.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, ovde je Predlog odluke o izmeni Odluke o broju sudija... Molim vas, nemojte proširivati diskusiju na druge teme.
  ...
  Liga socijaldemokrata Vojvodine

  Nenad Čanak

  Nije proširivanje teme, nego je pitanje proširivanja broja sudija, jer očigledno je u pitanju, verovatno je reč o zabranama koje slede, kao što je zabrana vožnje kola sa crnogorskim tablicama, dobija se opet, Srbija se opet otcepljuje od Jugoslavije. Ja hoću da kažem kada se radi o Kosovu kontroliše se 50%...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Čanak, molim vas, nemojte koristiti govornicu za političke govore.
  Ima reč narodni poslanik Nebojša Leković.

  Nebojša Leković

  Pošto sam predsednik Odbora za pravosuđe, da kažem da je Odbor imao u vidu, kada je birao sudije, pre svega kvalitet i stručnost, a vodilo se računa i o nacionalnoj zastupljenosti i, konkretno u Sandžaku, gde smo za predsednika Suda predložili da ova skupština izabere Nuriju Rožajca. Mi znamo da ova država mora...       

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, radi se o odluci o broju sudija... nemojte govoriti.

  Nebojša Leković

  Uzrok je verovatno što se nisu javili na konkurs kada je reč o albanskoj narodnosti. Inače, ukoliko bude takvih slučajeva i ako ljudi budu kvalitetni i imali dobre rezultate, nijedan od njih neće izostati i neće imati razloga da se ne izabere.