DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? (ne javlja)

  Zaključujem načelni pretres.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđenja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.

  Za 143, protiv 30, četiri uzdržana, nije glasalo 7, ukupno su prisutna 184 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.

  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da se amandman može prihvatiti.

  Da li neko želi reč?

  Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

  Ja sam veći deo toga rekao, ali ipak ima još jedna stvar na koju je nužno ukazati, a to je ta odredba koju imamo u osnovnom zakonu, koja nam ukazuje na to da ti izdaci na reklamu i propagandu nije nešto izmišljeno i nije nešto nekontrolisano. Rekao sam vam malo pre, za rashode  propagande se priznaju samo oni pokloni i drugi rashodi koji služe direktnoj ili indirektnoj promociji poslovanja poreskog obveznika.

  Prema tome, to je objektivna stvar, ali u sledećem stavu se kaže: "Ako se propaganda obavlja putem davanja poklona za koji nije dokumentovan primalac ili čiji je primalac povezano lice u smislu člana 57. ovog zakona, ti rashodi ne priznaju se u poreskom bilansu". Prema tome, i onda kada je bilo govora o tome koji procenat treba da bude, i tada je zakonom predviđeno da budu obezbeđene garancije da to neće ići u drugom pravcu.

  Mislim da jedna stvar koja je postojala, jedna stvar koja je bila precizno određena, jedna stvar koja se dobro pokazala i jedna stvar koja proizilazi iz iskustva naših organizacija, privrednih organizacija, nesumnjivo ne treba da bude menjana, nego treba da bude ispoštovana.

  Ako dozvolite, imam još jedan amandman, pa da na njega ukažem. Ja sam predložio brisanje člana 22. i ukazao sam tu na dve stvari.

  Jedna stvar je da je ovaj zakon u suprotnosti sa Zakonom o prekršajima i to u bitnome.

  Druga stvar na koju bih hteo da ukažem je tačka 1. koja se menja u okviru ovog člana, pa se kaže: "Ako poreski obveznik ne obračuna i ne naplati porez po odbitku na dividendu, kamate autorske naknade i druge prihode, kazniće se". Međutim, morate da pogledate tekst, imate ga u materijalu koji smo dobili. Ne radi se da "naplati" nego ako ne plati porez po odbitku na dividende. To stoji izričito u ovom tekstu i potpuno je pogrešno sada uneto u ovaj novi Predlog zakona.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li još neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 41, 139 protiv, niko se nije uzdržao, 6 nije glasalo, prisutno je 186.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 16., stav 3., amandman je podnela narodni poslanik Sanja Čeković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da se amandman može prihvatiti.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 42, 140 protiv, niko nije uzdržan, dva nisu glasala, prisutno je 184 narodna poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Član 22., amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili amandman.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 44, 140 je bilo protiv, niko se nije uzdržao, jedan narodni poslanik nije glasao, prisutno je 185 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne želi)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvoruma.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća u celini.

  Za 143, 40 protiv, niko uzdržan, tri nisu glasala, prisutno je 186 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća.

  Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.

  Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora, koji su ga prihvatili u načelu i u pojedinostima.

  Otvaram načelni pretres.

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (želi)

  Reč ima narodni poslanik Sanja Čeković.