DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se neko od narodnih poslanika javlja za reč? (ne javlja)
  Zaključujem načelni pretres. Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 178, protiv 8, uzdržanih 8, nije glasalo 6, prisutno 200 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici: Sanja Čeković i Milan Miković.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
  Zakonodavni odbor smatra da se ovaj amandman može prihvatiti.
  Da li neko želi reč? (ne želi)
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Za 34, protiv 154, niko nije bio uzdržan, 6 nije glasalo, 194 prisutna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman je podneo Odbor za finansije.
  Pošto su Vlada i Zakonodavni odbor prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 4. amandman je podneo Odbor za finansije. Pošto su Vlada i Zakonodavni odbor prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 5. amandman je podneo Odbor za finansije. Pošto su Vlada i Zakonodavni odbor prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da se ovaj amandman može prihvatiti.
  Da li neko želi reč?
  (Milan Miković: Odustajem.)
  Odustajete?
  (Milan Miković: U vezi je sa prethodnim, a on nije prihvaćen.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković. Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da se ovaj amandman može prihvatiti.
  Da li neko želi reč?
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

   Ne bih izlazio da poslanici imaju ispred sebe tekst sa svim onim što je u zakonu i našim amandmanima. Prema tome, ne bi trebalo objašnjavati bilo šta.
  Ovde se radi o onoj situaciji sa prodavnicama na aerodromima i lukama, gde vlada poseban način u oporezivanju svega, a mi smo u ovim našim amandmanima rekli da ne treba samo to, nego i na svim mestima gde je obezbeđena carinska i pasoška kontrola, jer je tako i u Predlogu zakona rečeno - napravićemo izuzetak na aerodromima i lukama za međunarodni saobraćaj, jer pretpostavljamo da tamo postoji pasoška i carinska kontrola. A mi stojimo na stanovištu da to isto postoji i na drugim mestima, i na drugim graničnim prelazima i mislimo da ne treba praviti razliku.
  Imam još jedan amandman takođe u vezi toga.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li još neko želi reč? (niko)
  Molim narodne poslanike da - radi utvrđivanja kvoruma - postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Za 32, protiv 157, bez uzdržanih, 11 nije glasalo, a prisutno 200 poslanika.
  Konsatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
  Da li neko želi reč? ( ne želi)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Za 30, protiv 161, bez uzdržanih, četiri nisu glasala, 199 prisutnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. stav 3. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
  Da li neko želi reč? (Milan Miković sa mesta: Gramatički sam tražio da se ispravi.)
  Da li odustajete? (Milan Miković - Da.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman. Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
  Da li neko želi reč?
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

  U novom članu 15. dodata su dva stava za dosadašnji član 30. Ja ću govoriti o tom novom stavu 3, za koji sam i predložio da se briše.
  Naime, mi određujemo stopu i kažemo - biće stopa 20, pa će biti stopa 9, pa će možda biti stopa 2 ili 3 u smislu onog Zakona o osnovama poreza.
  Ali, u novom stavu člana 30. kaže se da Vlada Republike Srbije može, u skladu sa programom prestrukturiranja privrede i stimulacije i supstitucije uvoznih proizvoda, umanjiti stopu iz stava 1.ovog člana, to je stopa 20, do 50% za određene proizvode.
  Šta to znači? Za sve smo tačno odredili, ovo 2 i 3, ovo će biti 9, ovo 20, a sada kažemo: Nije 20, Vlada može da kaže da će biti 10, 11, 12 do 20. Prema tome, iz ovlašćenja, koja ima Skupština da donese propis, kojim će odrediti koja će stopa biti, ovim je predviđeno, ako mi danas usvojimo, da Vlada ima mogućnosti da tu stopu od 20 smanji na 10 ili na bilo kojih procenat između 10 i 20. Tako ovde piše.
  Prema tome, to nije mala stvar, nije mala stvar da li ćemo naplaćivati 10% ili 20%. To može da se izrazi u milionima, i ako je takva stvar u pitanju onda nema nikakvog razloga, da ako postoji potreba za tako nečim da se samo predloži izmena zakona u jednom delu, da se Skupština sastane i tako jedno važno pitanje da donese. Vi ste videli, malopre je ministar objasnio, mi se naganjamo hoće li stopa biti 9 ili 10 ili 20 ili 21. Ne bi Vlada to radila da to nije važno, da to ne daje određene rezultate, jer će na osnovu toga biti više ili manje para u našem budžetu.
  Prema tome, pošto se radi o ozbiljnoj stvari, mislim da ovako nešto Skupština ne može da prenese Vladi. Ovoj vladi, svakoj vladi, bilo koja skupština, bilo kog trenutka. To je jako ozbiljna stvar i mislim da moramo apsolutno sa punom odgovornošću da zatražimo da Vlada u svako doba, kada oceni da ima potrebe za tim, zatraži zasedanje Skupštine i da se takva odluka donese.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Ima reč ministar Borislav Milačić.

  Borislav Milačić

  Predlažem da se amandman ne prihvati. Vlada kroz ovaj član traži od Skupštine saglasnost, koju Skupština može da joj da,  da u određenim granama i delatnostima radi podsticanja programa prestrukturiranja i zaštite od uvoza, koji ruši ekonomske pozicije grana i delatnosti, može dobiti poresku relaksaciju. Smatramo da to apsolutno treba da bude jedan od instrumenata podsticaja, koji treba dati Vladi kao mogućnost, da bi rešavala tekuće probleme, vezane za programe prestrukturiranja koji su pred njom. Zalažem se da se to zadrži.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? (ne)
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Za 42, protiv 156, niko nije uzdržan, 6 nije glasalo, 204 narodna poslanika prisutno u sali.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. admandman je podneo Odbor za finansije. Pošto su Vlada i Zakonodavni odbor prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 17, stav 2. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Leković.
  Vlada nije prihvatila ovaj amandman, jer je prihvatila amandman Odbora za finansije, kojim se predlaže brisanje ovog člana, a koji je postao sastavni deo Predloga zakona.
  Odbor za finansije nije prihvatio ovaj amandman.
  Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
  Da li neko želi reč? Ima reč narodni poslanik Nebojša Leković.

  Nebojša Leković

  Suština ovog amandmana je da pri kupovini putničkog automobila on dobije status osnovnog sredstva, odnosno opreme. Time bi dobili da pravna lica plaćaju 2% poreza na promet, a ne kao do sada 23+4%, već koliko ide procenata poreza. Time bi dobili oživljavanje proizvodnje, a time i poboljšanje položaja jednog od navećih industrijskih giganata u Srbiji , "Zastave", i rešavanje veoma ozbiljnog socijalnog problema velikog broja zaposlenih. Moram reći da je za razvojne programe grupe "Zastava" na direktan ili indirektan način  vezano oko 250.000 ljudi u Srbiji. Zatim, rast kupovine, odnosno prometa putničkih automobila. Naporedo sa oživljavanjem proizvodnje treba imati u vidu i oživljavanje svih pratećih elemenata koji se odnose na servisiranje, izradu i prodaju rezervnih delova i slično.
  Bez ulaženja u dalje analize, dovoljno je samo pretpostaviti da se, s obzirom na povoljnu cenu "Zastavinih" vozila, može očekivati kupovina od oko 2.000 putničkih automobila mesečno. Moram napomenuti ovde da oporavak jedne automobilske industrije u svetu nije išao bez osmišljene pomoći države u kojoj se nalazi. Uz ono da smo usvojili Predlog zakona o dokapitalizaciji grupe "Zastava", koji je podnela poslanička grupa Nove demokratije,za pet godina od januara uzeli bi petsto miliona maraka. S tim bi uspeli da revitalizujemo razvojni program grupe "Zastava" i sigurno bi rešili pre svega Kragujevac, a samim tim i dobar deo Srbije, kao neposredno žarište najvećeg socijalnog nezadovoljstva u državi. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč. Ima reč ministar finansija Borislav Milačić.

  Borislav Milačić

  Previše se pojavljujem, ali ipak da kažem i ovo ne može da ostane bez odgovora, jer ili se ne zna ili se pravimo da ne znamo. U kojoj meri Vlada Republike Srbije autoindustriju Srbije, čiji je nosilac "Zastava", sagledava, utvrđuje programe i postavlja realne ciljeve prema grupi "Zastava" i prema autoindustriji i realna sredstva kojima potpomaže da se ta stvar reši.
  Šta se ovde traži? Ovde se traži da se na automobile ne plaća odgovarajući porez na promet, nego da praktično ne bude poreza na promet kod automobila koji se nabavljaju od stranih firmi. Lepo zvuči, ali mislim da bi to dodatno porušilo sve perspektive "Zastave" u ovoj našoj situaciji. Zašto to da ne kažemo, i na uvozne automobile se ne bi plaćao taj porez na promet. Ako gledamo Zakon, Zakon ne pravi tu nikakvu razliku, ali ono što vi niste primetili upravo vezano za prethodni amandman i član, mi u cilju podsticanja i prestruktuiranja određenih delatnosti smo predvideli pravo da smanjimo stopu za 50% i pošto je amandman usvojen, znači ovlašćenje Vlade ima i time da pomogne autoindustriji Srbije da dobije odgovarajući poreski podsticaj u delu prodaje.
  Naravno, Vlada je ove godine odvojila preko 500 miliona dinara para da bi održala proces konsolidacije i period traženja strateškog partnera u okviru povećanog proizvodnog zadatka. "Zastava" ima zadatak da u ovom drugom delu godine proizvede preko sedam i po hiljada automobila. Direkcija za robne rezerve je ugovorila kupovinu odgovarajućih automobila.
  Mislim da je u ovom delu potpuno neumesno po pitanju autoindustrije praviti amandmane koji bi u suštini omogućili da se dobije dodatna nelojalna konkurencija, uzak prostor, koji proizvođači automobila imaju na domaćem tržištu iz poznatog razloga, a za koji se nadam da smo sada zatvorili, izgubili i time bi im se onemogućila ta tržišnost programa.
  Vlada sigurno čvrsto stoji iza toga da je kompleks "Zastave" i autoindustrije "Zastave", kao i program metalaca jedan od bitnih privrednih programa koje konkretnim sredstvima, ne pričom potpomaže i podržava da bi se ostvario zadatak koji stoji na ostvarivanju rasta društvenog proizvoda i u tim delatnostima.
  U tom smislu predlažem da se ne prihvati amandman koji je poslanik dao.