DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se još neko od narodnih poslanika javlja za reč? (niko)
  Zaključujem načelni pretres.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 160, protiv 15, četiri je uzdržano, nije glasalo 20, a 199 narodnih poslanika je ukupno prisutno.
  Konstatujem da je Narodna Skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 6. stav 2. amandman su podneli narodni poslanici: Milan Božić, Aleksandar Milutinović, Sanja Čeković i Bojana Ristić.
  Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
  Da li neko želi reč? (ne želi)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Za 43, 159 je bilo protiv, niko nije bio uzdržan, svi su glasali, ukupno su prisutna 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. stav 2. amandman su podneli narodni poslanici Milan Božić, Aleksandar Milutinović, Sanja Čeković i Bojana Ristić.
  Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
  Da li neko želi reč? (ne želi)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman. Za 41, protiv 155, niko nije bio uzdržan, četiri nisu glasala, ukupno je prisutno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman je podneo Odbor za finansije.
  Vlada je prihvatila ovaj amandman, s tim da se iz stava 2. izmenjenog člana 34-a. brišu reči: "uz prethodnu saglasnost Vlade", a iz stava 3. brišu reči: "i 2".
  Pošto je Odbor za finansije prihvatio izmene koje je predložila Vlada u odnosu na amandman Odobra i dao prečišćen tekst amandmana na član 11, a predstavnik predlagača prihvatio prečišćen tekst ovog amandmana na sednici Odbora za finansije, konstatujem da je prečišćen tekst tog amandmana postao sastavni deo zakona.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milan Božić, Aleksandar Milutinović, Sanja Čeković i Bojana Ristić i narodni poslanik Ištvan Išpanovič.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
  Zakonodavni odbor smatra da se ovaj amandman može prihvatiti.
  Da li neko želi reč? (ne želi)
  (Predlagači amandmana izjasnili su se da povlače amandman.)
  Konstatujem da su predlagači amandmana povukli amandman.
  Na član 16. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Tihomir Marjanović. Ovaj amandman po svojoj suštini odnosi se na član 4. Predloga zakona.
  Pošto su Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Tihomir Marjanović.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
  Zakonodavni odbor smatra da se ovaj amandman može prihvatiti.
  Da li neko želi reč? (želi)
  Za reč se javio narodni poslanik Tihomir Marjanović.

  Tihomir Marjanović

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo poslanici, prvo da kažem da mi je drago da su Vlada i Odbor za finansije prihvatili prethodni amandman, što je znak da se poslanici Srpskog pokreta obnove uvek trude da daju poboljšanje i kvalitet.
  A sada bih nešto rekao oko ovog amandmana na član 17.
  Smatram da bi Skupština trebalo da prihvati ovaj amandman, jer je po meni budžet pre svega skupštinski, a ne vladin akt i raspored sredstava utvrđuje Skupština, a Vlada samo izuzetno preko korektivne pozicije "tekuća budžetska rezerva". Po meni, skupštinsko je pravo da vrši rebalans budžeta. Ukoliko se prihvati predloženi član 17. od strane Vlade, uz već predstojeći član 48. Zakona, Skupština nikada neće biti u prilici da vrši rebalans republičkog budžeta.Po meni Vlada faktički ovim članom uzima sebi za pravo da raspolaže ukupnim budžetom, slično kao kad bi u opštinama izvršni odbori raspolagali budžetom opština, umesto tekućom budžetskom rezervom. Nešto slično je narodni poslanik Miković malo pre u načelnoj raspravi komentarisao.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se još neko od narodnih poslanika javlja za reč? (niko)
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman. Za 43, 159 je protiv, niko uzdržan, nisu glasala tri narodna poslanika, ukupno je 205 prisutno.
  Konstatujem da Narodna Skupština nije prihvatila ovaj amdnaman.
  Na član 29. amandman su podneli narodni poslanici Vojislav Mihailović i Sanja Čeković.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
  Zakonodavni odbor smatra da se ovaj amandman može prihvatiti.
  Da li neko želi reč? (ne želi)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman. Za 42, 155 protiv, niko uzdržan, četiri poslanika nisu glasala, ukupno je prisutan 201 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 30. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
  Pošto je Odbor za finansije prihvatio ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne želi)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres zakona u pojedinostima.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima u celini.
  Za 185, protiv 5, uzdržanih 5, nije glasalo 5, ukupno je prisutno 200 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima.
  Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI, UTVRĐIVANjU I NAPLATI JAVNIH PRIHODA
  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.
  Primili ste izveštaj Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora, koji su prihvatili Predlog zakona u načelu i u pojedinostima.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč?
  Ima reč narodni poslanik Sanja Čeković.