DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li još neko želi reč? (ne želi)

  Zaključujem načelni pretres.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđenja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.

  Za je glasalo 140 narodnih poslanika, protiv 25, uzdržana dva, nisu glasala četiri, ukupno je prisutan 171 narodni poslanik.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.

  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Zakonodavni odbor je podneo amandman, sa ispravkom koja je sadržana u izveštaju Odbora od 16. novembra 1998. godine, na član 1.

  Ovaj amandman je postao sastavni deo Predloga zakona, jer su ga prihvatili Vlada i Odbor za finansije.

  Na član 1. amandman je podnela grupa narodnih poslanika: prof. dr Milan Božić, Aleksandar Milutinović, Sanja Čeković i Bojana Ristić.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 22, protiv 140, dva uzdržana, nije glasalo šest, ukupno je prisutno 170 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Da li još neko od narodnih poslanika želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne želi)

  Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama u celini.

  Za 134, protiv 27, dva uzdržana, nije glasalo sedam, ukupno je prisutno 170 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama.

  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Dragan Nikolić, Tihomir Marjanović, Zakonodavni odbor i Odbor za finansije, kao i mišljenje Vlade Republike Srbije o podnetim amandmanima.

  Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora.

  Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.

  Otvaram načelni pretres.

  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne želi)

  Da li narodni poslanik Milan Miković, koji je izdvojio mišljenje, želi reč? (želi)

  Reč ima narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

  Gospodine predsedniče, gospodo ministri, narodni poslanici, ovaj zakon od 1992. godine deseti put menjamo. I, ne samo ovaj zakon. U grupi zakona koje smo danas imali mnogo ima onih koje smo menjali 7-8 i 10 puta. Ne može se pratiti koje odredbe važe, a koje odredbe ne važe.

  Mi bismo vas molili da se, kad god je to moguće, u ovakvim situacijama donese novi zakon, makar se i polovina odredaba ponovila u tom novom zakonu, ali, zakone i pišemo da bi ih neko primenjivao, a da bi ih mogao primeniti mora da mu bude jasno šta tu stoji, a šta ne stoji.

  Ako pogledate tekst koji ste nam dali na kraju Zakona o akcizama i porezu na promet, videćete da ste nam dali jedan tekst koji ne odgovara u svemu onim odredbama koje ste predlagali za menjanje i predložili. Mislim da je to u interesu svih, i u interesu toga da se lakše primenjuju propisi. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko od poslanika javlja za reč, pa će onda ministar da da odgovor?

  Ljubiša Selić

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, šta reći o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama? Gospodin Milačić, kao ministar finansija, verovatno ima i najteži zadatak, da iz jednog stanja opšteg siromaštva u kome se ovo društvo nalazi izvuče onoliko koliko je potrebno da ova vlada i ovaj narod uslovno rečeno preživi. No, siromaštvo nije izbor ovog naroda. Nažalost, siromaštvo je izbor ove vlade, a ono ne mora da bude ako bi Vlada vodila drugačiju politiku.

  Šta reći o poreskim zahvatanjima?

  Vi znate da je program Srpskog pokreta obnove uključio i govorio o poreskim zahvatanjima i o pravičnosti tih zahvatanja. Normalno je da onaj koji ima više mora više i da plati. Međutim, ovde, konkretno kod ovog zakona, ne radi se ni o kakvoj pravičnosti, ovde je gotovo svaki građanin koji vodi bilo kakav upravni spor sa državom u prilici da petostruko više plati na ime svake administrativne takse. Počev od one najbeznačajnije, najbanalnije, od uverenja, od nekog zahteva da dobije kopiju ili duplikat nekog prava, on mora da vodi spor u kome će već unapred biti stavljen u podređen položaj, jer ionako građanin u upravnom sporu protiv države i njenih institucija je uvek u podređenom položaju. Njegov položaj će biti još više podređen kada bude morao da izvuče novčanik i da plati ove jako velike takse.

  Kao što ste videli i kao što je rekao gospodin Miković, takse su minimum tri, a bogami i pet puta veće od onih koje su do sada važile.

  Te takse na godišnjem nivou, prema predlogu Vlade, treba da u budžet Republike Srbije sliju blizu milijardu dinara. To su jako velike pare. Duboko sam ubeđen da će građanin najviše reagovati na primenu ovog zakona.

  Mislim da bi stoga Vlada po mom mišljenju trebalo da ovaj zakon povuče i da ga na nekoj od narednih sednica ove skupštine, prerađen, ponudi u novoj verziji. Pretpostavljam da bi se potrebe Vlade i potrebe budžeta za sledeću godinu verovatno mogle iznaći i sa značajno manjim iznosom taksa na ime administrativnih usluga.

  U protivnom desiće se ono što ja gospodinu Milačiću ne želim - da on bude upisan u istoriju naše države kao ministar koji je najdublje zavukao ruku u inače prazan džep naših građana. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Reč ima ministar finansija Borislav Milačić.

  Borislav Milačić

  Hvala na želji, i ja sebi to želim, moram da kažem, ali moram da radim ono što mi je zadatak i u odnosu na to da se postavljam realno.

  Znači, činjenica je da svaka valorizacija i povećanje znači jedan nepopularni čin. Pitanje administrativnih taksa jeste - šta je administrativna taksa. Administrativna taksa jeste cena usluga državnog organa za neko pravo koje se stiče. Mi moramo pokušati da to plati direktno onaj koji to pravo ostvaruje time što će dobiti uslugu od države.

  Možemo mi da držimo administrativnu taksu na nuli, ali onda ćemo posegnuti baš ruku u džep koji treba na bazi nekog opšteg poreza da daje te pare da bi organi napravili to što treba kao usluga države dotičnom građaninu. I to je vrsta nepravde.

  Ovo je, da kažem, direktno plaćanje naknade rada administracije. Treba imati u vidu, uz svu nepopularnost koju prihvatam da će biti prisutna, činjenicu da je ovo zadnji put menjano 1995. godine, a da će biti na snazi 1999. godine.

  Voleo bih da i drugi troškovi i ostala fakturisanja koja se između nas dešavaju u privrednom životu imaju ovakvu tendenciju. Verovatno onda danas ne bismo imali ni potrebu da valorizujemo ovu administrativnu taksu.

  Iz tih razloga ostajem pri predlogu da izvršimo valorizaciju. Prihvatam, ne kao lični stav, već moram da kažem da je Odbor za privredu i finansije zaključio da se sagleda mogućnost objavljivanja jedinstvenih poreskih zakona u prečišćenom tekstu. Ljudi koji znaju ove zakone bolje nego ja tvrde da Zakonodavni odbor treba da dobije zadatak da objavi prečišćeni tekst svih zakona u vezi kojih sada vršimo izmene i dopune, odnosno da mora formalno da se donese odluka o tim zakonima na zasedanju Skupštine.

  Neka Skupština razmotri mogućnost i potrebu da se eventualno, kao prva tačka narednog zasedanja Skupštine, ovi zakoni prečiste i da to možda bude jedna brza radna sednica na kojoj ćemo samo dizanjem ruku potvrditi ove zakone koje smo sada usvojili, ali u prečišćenom tekstu. To nije nemoguće, prihvata se kao zadatak, ukoliko Skupština to zaključi.