Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Jelena Žarić Kovačević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Poštovani članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, jaka finansijska osnova za pravosudni sistem podrazumeva razvoj mnogo komponenata koje taj pravosudni sistem čine.

  Iz ekspozea premijerke Ane Brnabić videli smo da se posebna pažnja posvećuje i unapređenju e-pravosuđa. Proces digitalizacije unaprediće funkcionisanje pravosudnog sistema i to ostvarivanjem tri cilja. Centralno dnevno izveštavanje o radu svih pravosudnih organa, sa tendencijom da se centralizuju svi registri i evidencije, uvođenje sistema elektronske dostave i elektronske oglasne table sudova, što će dovesti do velikih ušteda u budžetu, jer će državni organi komunicirati elektronskom razmenom podataka. Takođe, mogućnost da na taj način komuniciraju stranke u postupku sa sudom rezultiraće uštedama u budžetu. Unapređenje rada državnog pravobranilaštva dovešće do veće pravne sigurnosti i bolje pravne i poslovne klime u Srbiji.

  Jako je važno sve različite komponente koje se odnose na pravosudni sistem posmatrati kao jednu celinu i napraviti jaku finansijsku osnovu za razvoj svake od tih komponenata, kako bi unapređenje išlo u planiranom smeru, a sve sa ciljem da se građani osete sigurnije, da osete boljitak i lakše ostvarivanje svojih prava. Zahvaljujem.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Po Poslovniku, Marko Đurišić. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska stranka

  Marko Đurišić

  Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
  Poštovani predsedavajući, smatram da ste povredili član 104. kada mi niste dali pravo na repliku. Pravo na repliku se dobija u sledećim slučajevima. Evo, da pročitam…(isključen mikrofon.)
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Kolega Đurišiću, ja vas molim za…
  (Marko Đurišić: Pustite me da završim.)
  Hoću, nije problem, ali ja vas molim za razumevanje. I vama je jasno, vi dobro znate kao iskusan poslanik da ne možete da birate po kom osnovu ćete se javiti. Znači, tražili ste repliku, nisam imao osnov da vam dam repliku, a sada reklamirate Poslovnik na nešto što je bilo u prethodnom amandmanu. Ne mogu to da radim, ne mogu da pravim cirkus od parlamenta.
  (Marko Đurišić: Mogu li ja da dobijem reč, pa ću vam objasniti sve kad mi uključite mikrofon.)
  Ne, zato što ste počeli…
  (Marko Đurišić: Morate da mi date reč.)
  Ne moram da vam dam reč.
  (Marko Đurišić: Morate da mi date reč.)
  Ne moram da vam dam reč.
  (Marko Đurišić: Morate.)
  Ja sam vas zamolio za razumevanje, ne želite to.
  (Marko Đurišić: Član 103, povreda Poslovnika.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Žarko Mićin

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem se, predsedavajući.

  Ovaj moj amandman se takođe odnosi na planiranje investicija u budžetu i 15 milijardi dinara planiranih za subvencije privredi smatram izuzetno značajnim, jer će i u 2018. godini omogućiti otvaranje novih fabrika, otvaranje novih radnih mesta i podsticaj našem privrednom rastu.

  Znate, uvek je dobro da građani znaju kako je to izgledalo u vreme, sad bih rekao žute hunte, ali onda bih bio isti kao i oni, ja ću da kažem žutog preduzeća. Znate li kako su oni planirali subvencije u privredi i kako su se odnosili prema privredi? Recimo, 2009. godine su planirali tri milijarde dinara. Dakle, 12 milijardi dinara manje nego što smo mi planirali. Godine 2010. planirali su 3,5 milijarde, 2011. godine tri milijarde i 100 miliona, a 2012. godine dve milijarde i 790 miliona. Eto, tako je njih zanimala privreda.

  Uostalom, to se videlo i na privrednom rastu, na rastu BDP-a. Ako pogledate od 2008. do 2012. godine, njima je ukupan BDP pao za dve milijarde i 100 miliona evra. U vreme SNS, od 2014. do 2016. godine isti taj BDP je narastao za preko milijardu i 300 miliona evra. Tako su se, gospodo moja, odnosili prema privredi. I ne samo to, ako pogledate strane direktne investicije, mislim da je i to dobar pokazatelj, 2010. godine, u vreme žutog preduzeća, milijardu i 133 miliona, da bi već 2012. godine pale na 752 miliona. U vreme SNS, 2015. godine milijardu i 803 miliona, 2016. godine milijardu i 899 miliona, a 2017. godine preko dve milijarde evra direktnih stranih investicija. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Izvolite, koleginice Vukojičić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milanka Jevtović Vukojičić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Moj amandman se odnosi na unapređenje položaja najranjivijih društvenih grupa, a u cilju njihove potpune uključenosti.

  Moram da istaknem da je u vreme Vlade Aleksandra Vučića kroz Srbiju prošao veliki broj migranata, Srbija je bila ruta u delu zapadnog Balkana i kroz našu zemlju prošlo je više od milion migranata. To je u stvari bila jedna velika seoba naroda koji je bio zahvaćen ratnim dešavanjima, a pre svega na području Sirije.

  U toku te migrantske krize, Vlada Aleksandra Vučića je blagovremeno i adekvatno reagovala na toliki priliv migranata, na taj način što je kroz umrežavanje svih institucija u Vladi, Ministarstva odbrane, MUP-a, Ministarstva rada, Komesarijata za izbeglice i Crvenog krsta Srbije, ali naravno i civilnog društva, obezbedila da se prema migrantima vodi jedna humana pre svega politika, politika na kojoj su mogli da nam zavide i mnogo razvijenije zemlje zapadne Evrope. Prilikom vođenja takve politike obezbeđena je bezbednost i sigurnost svakog migranta, ali i bezbednosti i sigurnost domicilnog stanovništva.

  Ono što posebno želim da istaknem, to je da je Vlada Aleksandra Vučića dala poseban akcenat na zaštitu dece migranata bez roditeljske pratnje i toj deci, preko Ministarstva rada, pružena je puna porodično-pravna zaštita u ostvarenju svih njihovih prava, kao uostalom svoj deci sa područja Republike Srbije. Ova Vlada nastavlja da prema migrantima vodi jednu humanu, blagovremenu i adekvatnu politiku. Srpska napredna stranka svakako takvu politiku podržava. Zahvaljujem.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Rakonjac.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10 amandman je podneo narodni poslanik dr Darko Laketić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Darko Laketić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, uvažene kolege narodni poslanici, član 10. Zakona o budžetskom sistemu upravo govori o investicijama, odnosno o investiranju sredstava.

  Možemo reći da je jedno od najznačajnijih investiranja sredstava upravo investiranje u komunalnu infrastrukturu. Naime, članom 2. Zakona o komunalnim delatnostima je propisano da je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta komunalnih delatnosti, kao i da su komunalne delatnosti delatnosti od opšteg interesa.

  Naime, problem infrastrukture je jedan značajan problem koji, uz problem komunalnih delatnosti, odnosno problem kvaliteta, obima i dostupnosti komunalnih usluga, predstavlja jedan od najznačajnijih problema na lokalu, a samim tim i u državi u celini.

  Pre svega, u lokalnim samoupravama, koje su izuzetno razuđene po svom geografskom prostranstvu, postoji veliki problem vodosnabdevanja. Mi danas u Srbiji imamo još uvek na selima tzv. seoske vodovode, koji se ili ne kontrolišu ili se retko kontrolišu, te pre svega investiranje budžetskih sredstava, ali i sredstava lokalnih samouprava u ovu namenu i u ovu svrhu, mislim da treba da predstavlja prioritet. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Izvolite, gospođo Malušić.