Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Mirko Krlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala gospođo predsedavajuća.

Moj amandman se odnosi na odnos kulture i lokalne samouprave i verovatno bi imao sasvim drugu tematiku da današnja sednica nije počela od strane jedne opozicione narodne poslanice za koju mislim da zaista zna mnogo kada priča o kulturi ali na jedan vrlo ružan način, kada je pokušano da lokalna samouprava u Vršcu bude optužena da je gasila slobodu medija, slobodu umetničkog izraza time što je predstavu „Moj izbor, zašto slušam Marčela“, skinut sa festivala u Vršcu.

Imam neku obavezu da se i u Skupštini bavim kulturom i informisanjem, da upravo odgovorim na ovakvu vrstu optužbe prema SNS, prema lokalnoj samoupravi u Vršcu koja navodno guši slobodu kulture, slobodu izraza, slobodu mladih ljudi, što je jako važno, jer ta duo drama jeste i za temu ima obrazovanje mladih ljudi i njihovo angažovanje u društvu. Mogu reći da je izrečeno niz neistina, vrlo odgovorno.

Prvo, predstava u Vršcu u festivalu nije otkazana već nije imala tehničke mogućnosti jer organizator nije obezbedio razglas i sve potrebne, dodatne stvari da bi predstava mogla da se odigra. To je prva stvar, a druga stvar, ta ista predstava je 2. novembra 2016. godine ponuđena da se igra u opštini Čukarica. U opštini Čukarica na vlasti je SNS i naravno direktor Miško Rakočević je potpuno otovoreno, sa punom slobodom umetničkog izražavanja dozvolio da se takva predstava odigra. Ta predstava je prodala pet karata i sam je organizator odustao od predstave. Prema tome, sve što je rečeno za to, obična je laž, incident i pokušaj da se ponovo pravi haos u jednoj maloj lokalnoj zajednici kao što je Vršac.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Goran Nikolić.
Da li želi reč?
Na član 3. amandman je podneo poslanik Radovan Jančić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća.

Poštovani narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi kojim se vrše izmene u članu 13. Zakona u lokalnoj samoupravi uređuje se pitanje mogućnosti jedinice lokalne samouprave u okviru kojih će one preko svojih organa pratiti proces evropskih integracija Republike Srbije i razvijati svoje administrativne kapacitete. Na putu evropskih integracija od posebne važnosti je da lokalne samouprave podižu svoje kapacitete i budu aktivni učesnik tog procesa, da prate i primenjuju promene koje se planiraju kao posledice istih.

Pitanje da li sve lokalne samouprave i ove poslove mogu uspešno obavljati sa postojećim brojem zaposlenih, posebno kada su u pitanju pogranične opštine uzimajući u obzir da su pojedine već uspostavile visok stepen saradnje sa opštinama i susednih zemalja a koje poštuju zakon o načinu određivanja o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru što je slučaj kada je u pitanju opština Novi Kneževac iz koje dolazim gde u opštinskoj upravi danas radi svega 37 zaposlenih.

I, pored ove činjenice predpristupnim fondovima dostavili smo osam projekata po osnovu IPA projekata preko granične saradnje, pet po osnovu saradnje Srbije i Mađarske i tri Srbije i Rumunije, po kojima je odobreno milion i dvesta hiljada evra, od čega je za opštinu Novi Kneževac, 750 hiljada, a čija je realizacija u toku. Ovi projekti značajno će unaprediti rad lokalne samouprave i doprineće sveukupnom razvoju Republike Srbije. Srbija je na putu ubrzanog razvoja. U Srbiji se već bolje živi. Standard građana je na višem nivou, stopa nezaposlenosti je na istorijskom minimumu, o čemu govore sve relevantne međunarodne institucije, a građani na brojnim izborima od 2012. godine do danas kažu da je to rezultat odgovorne politike SNS i njenog predsednika, gospodina, Aleksandra Vučić. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo poslanik Žarko Mićin.
Da li želi reč?
Na član 3. amandman je podnela poslanik Borka Grubor. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Lokalna samouprava je najpovoljniji oblik za utvrđivanje potreba građana i za planiranje materijalnih resursa za njihovo ostvarenje. Kao samostalni oblik javne uprave koji je najbliži građanima, njihovim potrebama i svakodnevnim izazovima, lokalna samouprava je zadužena za regulaciju i vršenje javnih poslova u mnogim društvenim oblastima. Na ovaj način će lokalnim vlastima biti dozvoljeno da u što većoj meri prilagođavaju sprovođenje zakona lokalnim uslovima.

Lokalne samouprave su odgovorne za pružanje velikog broja važnih usluga građanima, kao i za veliki deo investicija u infrastrukturu i komunalne službe, kao i ustanove od značaja za razvoj Republike Srbije i razvoj zdravstva na lokalnom nivou.

U okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa spoljnom politikom Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, i u skladu sa Ustavom i zakonom, jedinice lokalne samouprave mogu da sarađuju i udružuju se, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, planova i programa razvoja, kao i drugih potreba od zajedničkog interesa. Radi njihovog ostvarivanja, mogu udruživati sredstva i obrazovati zajedničke organe, preduzeća, ustanove i druge organizacije i službe.

Znači, na ovaj način data su široka ovlašćenja da u interesu građana Republike Srbije, proaktivnim delovanjem lokalna samouprava može da podstakne privredni razvoj, ravnomerni regionalni razvoj, unapređuje konkurentnost domaće privrede, podstiče razvoj proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti, podstiče zapošljavanje i razvoj tržišta kapitala, samim tim izvrši uticaj na razvoj zdravstvenih institucija i zdravstva uopšte.

Lokalna samouprava je ravnopravni partner republičkim organima u smislu delovanja na dobrobit građana i razvoj Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
Nije tu.
Na član 3. amandman je podnela LJubica Mrdaković Todorović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice.

O javnom zdravlju, o unapređenju našeg zdravstvenog sistema govorio je i gospodin Aleksandar Vučić u svom ekspozeu iz 2016. godine. Citiram: „Među prioritetima zdravstvenog sistema Srbije, u narednom periodu svakako će biti kontinuirano sprovođenje skrining programa i poboljšanje preventive na svim nivoima. Osim što pružaju mnogo veće šanse za izlečenje, pravovremeni skrining programi i preventiva omogućavaju uštedu za zdravstveni sistem na ime skupocenih troškova lečenja primarnog oboljenja i njegovih posledica“.

Akcija besplatnih preventivnih pregleda koju je u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o sopstvenom zdravlju pokrenulo Ministarstvo zdravlja u periodu septembar 2017. godine-maj 2018. godine, izazvala je veliko interesovanje građana koji su masovno odlazili u zdravstvene ustanove, kako bi se preventivno pregledali.

Veliku podršku i značajno interesovanje građana za ovom akcijom Ministarstva zdravlja posebno potvrđuje podatak da je u devet dana akcije pregledano više od 170 hiljada građana Srbije, odnosno blizu 20 hiljada građana svake poslednje nedelje u mesecu. Od tog broja, kod više hiljada građana prevenirano je ozbiljno oboljenje, što je najznačajniji rezultat ove akcije.

Posebnost ove akcije je u tome što su pregled mogli da obave i građani koji iz bilo kojeg razloga nemaju zdravstveno osiguranje. Najveće interesovanje građana zabeleženo je za mamografske i ginekološke preglede, kardiološke, dermatološke preglede i oftamološke preglede, kao i kontrole holesterola, triglicerida i druge laboratorijske analize.

Ministarstvo zdravlja će u skladu sa iskazanim ogromnim interesovanjem građana za besplatnim preventivnim pregledima nastaviti sa organizovanjem ovakvih i sličnih akcija.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podnela Jasmina Obradović.
Na član 3. amandman je podnela Aleksandra Maletić.
Na član 3. amandman je podnela Sandra Božić.
Na član 3. amandman je podneo dr Mihailo Jokić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
U vezi prihoda lokalne samouprave, mislim da jednu trećinu budžeta svake opštine ili svakog grada treba da čine izvorni lokalni prihodi, a o strukturi izvornih lokalnih prihoda krucijalno mesto ili prvo mesto treba da sadrži, i sadrži trenutno, porez na imovinu.

Kada je upitanju porez na imovinu, ja se zalažem, odnosno naša stranka se zalaže da broj građana koji plaća porez na imovinu bude sve veći, da kada bi svi građani plaćali porez na imovinu, da bi taj porez bio manji.

Znači, povećanjem obima moramo se truditi da legalizacijom taj obim bude sve veći, da cena po kvadratnom metru bude što manja i sa druge strane, da ta procentna stopa o kojoj sam govorio, koja može biti 0,2, 03, 04% ne bude u svakoj opštini 0,4%.

Još jednu stvar koja je vrlo bitna, kada građani dobiju rešenje o porezu na imovinu, godišnje rešenje, onda to godišnje rešenje mora da sadrži trenutno stanje, trenutnu obavezu koju građanin ima prema državi. O čemu se radi? Prva dva plaćanja su akontacije i pojavljuje se mala razlika o kojoj građanin nema saznanje. Ta razlika koju građanin ne plaća se stalno uvećava kao grudva snega.

Zbog toga se zalažem da ministarstvo naloži lokalnim samoupravama da uz godišnje rešenje ide obaveštenje kakvo je trenutno stanje finansijsko ili koje su trenutno obaveze svakog građanina kada je u pitanju porez na imovinu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela Ivana Nikolić.
Da li želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo LJubiša Stojmirović.
Na član 3. amandman je podneo Nenad Mitrović.
Na član 3. amandman je podneo Marko Zeljug.
Izvolite.